Výroční zpráva za rok 2008

dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), musí každý povinný subjekt vždy zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

V roce 2008 bylo podáno 5 písemných žádostí o poskytnutí informace přímo na OÚ,
11 žádostí prostřednictvím e-mailu.

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a tudíž nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

V souladu se zákonem je zpracována vnitřní směrnice č. 7/1999, která konkretizuje realizaci tohoto zákona v podmínkách povinného subjektu  Obce Zadní Třebaň jehož výkonnou složkou je  OÚ Zadní Třebaň.

Žádosti o poskytnutí informace jsou ústní nebo písemné.

Ústní žádost je neprodleně ústně vyřízena a o jejím podání se nevede žádná písemná evidence. V případě, že není možno žádost vyřídit neprodleně nebo hrozí vznik jakéhokoli sporu spojeného s jejím poskytnutím, využitím nebo výkladem, nebo jsou s poskytnutím informace spojeny zvýšené náklady, je nutné požadovat od žadatele žádost písemnou s uvedením všech náležitostí, které má písemná žádost obsahovat.

Písemná žádost je základní způsob podání žádosti o poskytnutí informace dle zákona. Jednotlivé žádosti a následné odpovědi na tyto žádosti jsou evidovány pracovníkem kanceláře Obecního úřadu.

Informace povinně zveřejňované dle § 5, odst. 1 zákona jsou umístěny jednak na vývěsce – na vratech obecního úřadu, na internetové úřední desce (zák. č.500/2004 Sb. – Správní řád) a jednak jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu.

Informace důležité pro občany obce jsou zveřejňovány i jinými způsoby, a to prostřednictvím tisku nebo prostřednictvím místního rozhlasu a na internetových stránkách obce.

 
Lubomír Schneider
starosta obce
Zadní Třebaň  19.1.2009