Výroční zpráva obce Zadní Třebaň za rok 2005

Rok 2004 skončil s aktivními stavy na účtech ve výši1,839.809,70 Kč
Rozpočet na rok 2005 činil5,229.000,- Kč
Upravený rozpočet 2005 -přijmy 6,198.100,- Kč7,069.086
skutečné výdaje5,802.100,- Kč6,673.196
a skončilstavy na účtech ve výši2,371.809,70 Kč
Tento upravený rozpočet v sobě zahrnuje i dotaci na okna , o 680 tis. vyšší příjem daně z příjmů a z přidané hodnoty. Úspora mezi přijmy a výdaji činila 396 tis.Kč. Konečné stavy na účtech – jsou snahou vytvořit finanční předpoklady pro výstavbu kanalizace a vodovodu v naší obci

Komise výstavby a životního prostředí: p.Nikodým ,Kořínek a p.Hejlek
bylo projednáno nebo vzato na vědomí 243 žádostí – oznámeních.Ve většině případů se jednalo o modernizaci RD a chat.. Rovněž bylo vydáno 6 rozhodnutí k povolení kácení stromů, které ohrožovali bezpečnost nebo majetek občanů.

Komise sociální: p.Neubauer
ve dvou případech vydala rozhodnutí o ustanovení opatrovníka v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu , ve třech případech rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. V jednom případě odsouhlasila výši příspěvku na ind.dopravu pro tělesně postiženou osobu

Komise školská: pí Kirova
probíhaly hospitace ve školce, úzce spolupracuje s vedením školy při řešení problémů a
aktivně se podílí na dětském koutku Sluníčko – předškolkové děti, které se schází každou středu v knihovně či Na Ostrově.

Komise finanční: pí. Kořínková
Kontrola plnění rozpočtu obce aškolského zařízení ( příspěvkové organizace). Zde bylo zejména vytknuta nepřehledná návaznost dokumentů – faktura v souvislosti s výpisem z účtu o úhradě této faktury.

Komise přestupková: Dr. Neštický, Dr.Matoušek
V průběhu roku bylo řešeno 10 přestupků. V třech případech byla udělena pokuta ve výši
500,-Kč, u třech bylo řízení zastaveno, tři případy skončily napomenutím a jeden byl z důvodů odvolání proti rozhodnutí komise předán KÚ Střed.kraje . Vzhledem ke složitosti
a rozsahu administrace při projednávání přestupků dle nového Správního řádu, byla tato agenda předána od 1.1.2006 naMěÚ Beroun – správní odbor, se kterým byla sepsána
smlouva o výkonu této působnosti.

Komise kontrolní: p.Nádvorník
byla prováděna kontrola postupů a jejich výsledků komisí sociální,finanční a školské.
2x ročně se provádí kontrola hospodaření ZŠ, 6x v průběhu roku se provádí fyzická kontrola pokladny a účetnictví OÚ

Z plánovaného a slíbeného dočištění Svinařského potoka opět nic nebylo. Pravděpodobně
z důvodů předání správy potoka z Lesů ČR Benešovna Lesy ČR s.p. oblast povodí Berounky Plzeň. Při roční protipovodňové prohlídce, která se konala 20.10.2005, u které byli přítomni správci toků, bylo konstatováno a správci nařízeno odstranění (do 31.3.2006) vzrostlého porostu z koryta potoka.

Na hřbitově byla dokončena el.přípojka a zprovozněno el.čerpání vody – náklady 43tis.Kč a nová zeď – 120tis.Kč.

Co se týče obecního majetku( budova ZŠ)bylo pokračováno s ohledem na poskytnutou dotaci ve výši 190 tis.Kč s výměnou oken v 2.NP a zbývajících oken v 1.NP, vstupních dveří včetně skel u zádveří. Současně byla vymalována celá budova.V jedné třídě byla vyměněna zářivková tělesa (celkové naše náklady 270tis) . Havárie na sběrném potrubí kanalizace do jímky (celé se měnilo) byla odstraněna nákladem 18 tis.Kč. Opravy na vnitřních rozvodech odpadů,vody, včetně nového bojleru stály 20 tis.Kč . Dalších 20 tis.Kč byly náklady na položení nových kabelů pro osvětlení areálu školky včetně napojení na obecní veřejné osvětlení. 30 let provozu je znát, ale domnívám se , že v současné době by nás již nemělo nic překvapit a budova je v pořádku.
Škola hospodařila s přidělenými finančními prostředky 243 tis.Kč. Rozpočet jsme navýšili oproti roku 2004 o položky – rozbory vody, odvoz fekálií ( dříve platila přímo obec) a to z důvodů, aby škola hradila přímo všechny úhrady, které souvisí s provozem.
Úhrada za žáky navštěvující jiné základní školy od 5.ročníku výše byla 295tis. oproti 39 tisícům , které jsme vybrali my. Do 1.-4.ročníku chodí ve dvou třídách celkem 36 dětí, do školní družiny 25 dětí, do mateřské školy s kapacitou 24 dětí – s udělenou výjimkou 28 dětí.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem pracovníkům tohoto zařízení za přístup, úklid a pomoc pří přípravě na nový školní rok po výměně oken a malování. Každopádně zůstává v platnosti podpora tohoto zařízení v podobě v jaké je dnes provozováno.Jednoznačně pak zůstává v platnosti prioritadětítrvale bydlících v obci k umístění do MŠ.

V roce 2005 proběhly tyto kontroly: audit pracovníků Kr.úřadu na hospodaření obce – bez závad, kontrola výkonu přenesené působnosti – přestupková komise: zde nám bylo vytýkáno konání několika přestupkových komisí v Praze, přesto, že se na místě konání zúčastnění dohodli, k obeslání viníků byla použita – jako odesílatel adresa advokátní kanceláře. Vzhledem k tomu, že kontrolní osoby vystupovaly „úřednickým“ přístupem a abychom předešli dalším komplikacím, předali jsme tuto agendu na MěÚ Beroun. Další kontrola proběhla na úseku sociální péče – vyplácení příspěvku na dopravu zdravotně postiženým – nebylo shledáno závad .

 

Společenský dům doznal opětovně změnu v nájemci nejdříve to byl pan Bašea od 1.12.2005 má toto zařízení v pronájmu paní Hana Sládková z Berouna. „Ženská ruka“ je hned poznat a její záměr jak získat hosty je určitě reálný.

Hasičárna – jednak byla realizována úprava dvora , kde se položila zámková dlažba a z iniciativy hasičů byly provedeny svépomocí drobné vnitřní stavební úpravy s instalací kamen WAW. Touto úpravou bude snížena spotřeba plynu v této budově. Celkově bylo investováno 326,3 tis.Kč.

Samostatnou kapitolou jsou Komunální odpady. V roce 2005 bylo registrováno 1135
poplatníků, kteří uhradili 477,6 tis.Kč a vyprodukovali 340 tun komunálních odpadů, 11 t skla, 7,6 t plastů, 8,4 t papíru, 4,2 t nebezpečného odpadu.Celkové náklady na likvidaci činily:760tis.Kč – KO – 638tis. – Separovaný- 82tis. a nebezpečný – 40tis.Kč. Za sep.odpad jsme obdrželi 69 tis.Kč. Znovu apeluji na třídění odpadů plast,papír,sklo a krabicové obaly. Jsou-li tyto komponenty součástí KO-pouze za ně zaplatíme. Jsou-li uloženy do předepsaných nádob získáme zpětně peníze, které snižují ten propastný rozdíl mezi výběrem za KO a skutečnou platbou! Deformací PET lahví rovněž snižujeme náklady na jejich likvidaci na 1/3 ! V loňském roce byly realizovány 2 sběry nebezpečného odpadu formou mobilního dvora.

Přípravy k realizaci vodovodu a kanalizace v lokalitě U Dubu pokračují – jsou podepsány dohody o přístupu a vybudování těchto sítí na cizích pozemcích (komunikacích).V této lokalitě je přihlášeno 28 žadatelů. Stav s možností napojení na vodovod sousedních Řevnic není zatím příznivý. Obec Dobřichovice sice vlastní své dostatečné zdroje vody, ale podle rozborů by úpravna vody stála značné finanční náklady. Zatím tedy zůstávají odběratelem vody ze Řevnic. Připravuje se projekt 1.Etapy vodovodu a kanalizace Z.Třebaně a věřím,
že než dojde k realizaci výstavby situace v Dobřichovicích se změní a Řevnice budou mít kapacitu i pro Z.Třebaň. V jiném případě zůstává v platnosti vybudování 3-4 studní na břehu Svinařského potoka na konci louky směrem na Svinaře.

Bylo dokončeno hřiště u ZŠ nákladem 150 tis.Kč. Je využíváno jak školou, tak i ostatními dětmi v odpoledních hodinách a o So a Ne.

Do konce května by měla být schválena změna č.1 ÚP Z.Třebaně. Dokončení projektu
Sportovního areálu bylo zadáno fa STAR-projekt z Berouna, která by měla dotáhnout projekt až po stavební povolení.

Knihovna je čím dál více vyhledávána jednak pro svůj sortiment knížek, kterých se za loňský rok koupilo za 4 tisíce, ale i pro instalovaný internet . V letošním roce jsme přešli na internet dotovaný Ministerstvem školství.

Co se týče služeb a podnikání v obci – i nadále zůstává drátenictví v objektu ZŠ, které pořádá kurzy do kterých se hlásí lidé z celé ČR, masáže a plynové zábaly vylepšují zdravotní stav zákazníků, kemp na Ostrově již plně funguje a přes léto jsou opět plné jak chatičky , tak i prostory pro táboření.
Hotel pro psy je rovněž vytížen a pro zájemce menších skupin o ubytování je Penzion Mlýn vhodným doplňkem. Restaurace a hospody fungují a jsou schopny uspokojit nejen místní , ale i všechny návštěvníky naší obce.
Prodejna Jednoty se neustále modernizuje Zatím stále zůstává problému pultového prodeje – zejména jeho rychlost. Na žádost občanů byl rozšířen sortiment lahůdek a zeleniny. Chtěl bych poděkovat dohlížecímu výboru Jednoty, který veškeré připomínky a potřeby obyvatel přenáší na Jednotu a dohlíží na realizaci. Spolu se dvěma večerkami uspokojuje potřeby obyvatel.

Z bývalé prodejny drogerie byla vybudována klubovní místnost, kde se schází zahrádkáři ke své činnosti a skupina žen – jen tak na posezení.

I nadále pokračuje setkávání maminek s předškolkovými dětmi v kroužku Sluníčko.

Spolek zahrádkářů zajišťuje moštování ovoce přesto, že loňský rok nebyl vůbec úrodný a počet žadatelů o moštování se dal spočítat na rukou.Udržují tradici poznávacích zájezdů týkajících se jejich společného zájmu.

SDH – i nadále pokračuje ve výchově mladých hasičů,kterých je v současné době 27 a jejichž výsledky při soutěžích jsou velmi dobré. Jako celek úzce spolupracují s obecním úřadem , stejně tak v rámci svých občanských profesí mu pomáhají.Pořádání různých kulturních a společenských akcí je již tradicí a co je nejdůležitější , jejich činnost je odměňována velkým zájmem dětí o tento druh náplně svého volného času. Tento rok byl obzvláště významný, neboť slaví 100 let od svého založení.

KČT Zadní Třebaň má od prosince nového předsedu p.Neubauera i jeho zástupce – pana Zavadila, od kterých si20 členů slibuje zpestření činnosti klubu. Jejich činnost zůstává i nadále velmi aktivní.Jednodenní i vícedenní akce lákají příznivce tohoto druhu sportu i z řad nečlenů i ze širokého okolí. Zapojují se do kulturního i společenského života v obci. Úklid hřbitova je jejich pomocí obci.

Naše noviny jsou i nadále zdrojem informací o dění bohužel většinou už pouze v širokém okolí. Je škoda, že ubývá informací a zpráv o naší obci,o které se píše velmi sporadicky.. Na druhou stranu mne lx za 1/4 roku kontaktuje pan Karel Souček ze Sedlčan – redaktor MFD, který se o Z.Třebaň živě zajímá a vždy chce vědět nějaké novinky , záměry a jak si u nás žijeme.Člověka to potěší, že se o obec zajímá někdo cizí. I nadále se však aktivně podílejí na kulturním dění a společenském životě v obci.

Sbor pro občanské záležitosti plní to nejpříjemnější poslání návštěvou u občanů, kteří dovršili svých významných životních výročích. Ti jsou evidentně rádi z takové návštěvy a to nikoliv z důvodů, že obdrží drobný dárek od obce, ale především proto, že při přátelském posezení spojeném s gratulací doplněnou o kytičku si rádi zavzpomínají na svá prožitá léta a mohou si popovídat i o současnosti. Takovýchto návštěv bylo uskutečněno v loňském roce 13.
Svoji tradici má i vítání občánků, které je nezapomenutelným zážitkem pro rodiče i prarodiče.Celkem bylo přivítáno7 dětí.
Se školkou se rozloučilo a do 1.třídy nastoupilo8 dětí.
Náklady vynaložené na tyto akce ve výši 16 tis.Kč jsou zanedbatelné oproti radosti,
a příjemným okamžikům které tyto akce provázejí.

V říjnu byla uskutečněna návštěva naší spřátelené obce Steineroth v SRN. Zúčastnilo se jí 8 dětí a 3 dospělí. Tak jak jsem předpokládal bylo o nás vzorně postaráno. Viděli jsme soukromé muzeum starých BMW motocyklů a různých předmětů, navštívili továrnu na výrobu plechových komponentů pro automobily Škoda,VW,Audi, viděli cisterciácký klášter
s pivovarem, podzimní trh, kluci sehráli fotbal na mezinárodní úrovni a večer – ten patřil
Disku a poznávání nových kamarádů.. Obávaná jazyková bariéra byla překonána a konečně si mohly vyzkoušet anglický jazyk, který ve většině případů ovládají i německé děti a nakonec by nejraději zůstalyještě týden. Letos přijedou na máje opět steinerothští.
Věřím, že až se uskuteční další naše návštěva bude zájem z řad dětí větší. Je to pro ně další životní zkušenost a poznání.

Na závěr pár údajů o obci a jejich obyvatelích:
Počet obyvatel k 31.12.2005617r.1994 – 534
306 mužů z nichž je 5 vdovců a 58 chlapců mladších 15ti let
311 žen z nichž je 43 vdov a 48 dívek mladších 15ti let
Počet narozených dětí41 děvče a 3 chlapci
Navždy nás opustilo 11 spoluobčanů
60ti let dovršilo 6 spoluobčanů
Byla uzavřena 4 manželství
Nikdo se nerozvedl

Z akcí, které jsme si loňský rok stanovili realizovat se neuskutečnilo:
Se zahájením výstavby Sportovního areálu čekáme na schválení změny Územního plánu
Zahájení prací( studny ) u sportovního areálu

Předělání bývalé prodejny plynu na ping-pong

Investiční akce na rok 2006

vybudování autobusových zastávek v ulici Třebaňské-Nad Soutokem
zahájení prací na Sport.areálu – studna,elektrická a plynová přípojka
vybudování chodníku od lávky u Molerů k ulici K Vatinám
zahájení výstavby kanalizace a vodovodu U Dubu ( s ohledem na výstavbu řevnické části se začne realizovat pravděpodobně až příští rok.)
odvodnění ulice Na Bořích – nová zástavba

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval zastupitelstvu obce za jejich činnost a všem, kteří svojí prací přispěli k rozvoji obce,činnosti jednotlivých zájmových skupin, ke zdárnému průběhu kulturních akcí, reprezentaci obce na soutěžích a akcích nad rámec obce nebo se jiným způsobem podíleli na dění v obci.
Rovněž děkuji všem, kteří se v uplynulém roce zúčastnili kulturních a společenských akcích na kterých se jim doufám líbilo, prožili zde příjemné chvíle a rádi se opět zúčastní.
Děkuji za pozornost


Zavřít okno