Závěrečný účet obce za rok 2005  

- zhodnocení na základě provedení přezkoumání pracovníkem Krajského úřadu Středočeského kraje s výsledkem bez výhrad – příloha č. 1 závěrečného účtu obce za rok 2005

Stavy na účtech k 31.12.2005:    běžný účet u KB                                     1.340.978,79 Kč
                                                    Termínovaný vklad u KB                         1.029.726,22
                                                    Odpadový účet u ČSOB                                  1.104,63
                                                    Celkem                                                     2.371.809,64
Příjmy za rok 2005:    7.069.086,88
Výdaje za rok 2005:    6.673.196,24
Úspora za rok 2005:       395.891,-Kč
Paragrafový a položkový rozpis – příloha č. 2 závěrečného účtu obce za rok 2005

Hodnota majetku dle inventarizace k 31.12.2005:
Účet 18 – programové vybavení  obecní úřad,knihovna, základní škola s jídelnou                                                                              
                                                                                                                                    248.950,50
Účet 21- budovy obecního úřadu,hasičárna, škola, hřbitov,SD  a stavby:
               Veřejné osvětlení, plynovod,rozhlas, mosty, obecní komunikace atd.   30.025.413,75
Účet 22  - dlouhodobý hmotný majetek – stroje a zařízení nad pořiz. cenu 60 tis.   
               Síť LAN a zabezpečení OÚ, cisterna,GAZ, multikára s příslušenstvím, vybavení
                kuchyně školní jídelny, topné soustavy atd.                                                                                                                 
                                                                                                                                  1.754.750,40                    
Účet 28 – drobný dlouhodobý majetek – nábytek, počítače s příslušenstvím,
               Zahradní stroje a nářadí, kontejnery, sportovní vybavení hřišť                1.799.683,20

Účet 31 -  pozemky u budov obce, hřiště k Hájku, veřejné prostranství, hřbitov,
                Komunikace                                                                                                 332.033,-

Účet  61 -  akcie 721 ks   ČEZ, Středočeská plynárenská, a.s.,Česká spořitelna,a.s.                                      
                                                                                                                                       91.000,-
Fyzickou a dokladovou inventarizací nebyly zjištěny inventurní rozdíly.
Dle inventury byl z důvodu nepotřebnosti a neopravitelnosti vyřazen v jednotlivých budovách majetek celkem v hodnotě                                                                                          112.785,60

Přehled přírůstků a úbytků v majetku obce v Kč:
Specifikace účtu                                              k31.12 .2004            k31.12.2005          rozdíl
018 01    programové vybavení OÚ                     62.844,70               79.306,-        +16.461,30
018 04    územní a povodňový plán obce             77.420,-               134.242,50      +56.822,50
021 11     stavby                                            22.817.340,25        22.850.386,75      +33.046,50
022 20    dlouhodobý hmot. maj. OÚ                996.454,50          1.052.289,50      +55.835,-
022 22    dl.hmot.maj.SDH                                172.071,-               150.354,-          -21.717,-
022 23     dl. hmot.maj.MŠ                                325.566,40             275.666,40       -49.900,-
028 80     drobný hmot. maj. OÚ                       665.516,-               766.712,50     +101.196,50
028 81     drob. hmot. maj.Spol. dům                260.569,90             315.582,60       +55.012,70
028 82     drob. hmot. maj. SDH                       209.799,40              222.286,40      +12.487,-
028 83     drob. hmot. maj. MŠ                         325.411,20              229.609,20      - 95.802,-
028 84     drob. hmot. maj. ZŠ                            93.284,60                95.195,60         +1.901,-
028 85     drob. hmot. maj. ŠJ                           135.722,40              137.044,90         +1.322,50
028 87     drob. hmot. maj. MLK – převod oú      9.725,-                  33.252,-          +23.527,-

 


Seznam pohledávek obce dle inventur r. 2005:
1.  dluh p. Zalabák – za energie – je v soudním řízení                                               203.026,-
2.  odprodej rekreačního zařízení Ostrov – dle splátkového kalendáře                      240.000,-
3.  neuhrazené faktury FK TEL – penalizační z roku 1998                                          24.795,-                                                                                               

Dotace přiznané a úplně vyčerpané roku 2005:
Oprava školy – výměna oken v I. patře a hosp. části     UZ 00803                            190.000,-
Dotace na příspěvek na individuální dopravu – sociální odbor    UZ 98072                 6.000,-
Dotace na státní správu a školství    bez UZ                                                                88.500,-
Převody v rámci účtů obce ( z odpadového účtu na běžný účet, a na termínovaný účet)                                                                                        
                                                                                                                                   416.049,11

Rozvaha k 31.12.2005 v Kč:   
Aktiva:                48.988.451,66                Pasiva:      48.988.451,66
Výkazový přehled  Úč OÚPO 3-02 jako příloha č. 3 závěrečného účtu obce za rok 2005

Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Zadní Třebaň jako příspěvkové organizace Obce Zadní třebaň za rok 2005:
Dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. v tis. Kč:
Náklady: 3.351,31
Výnosy:  3.254,12
Hospodářský výsledek: -97,19
Příloha č. 4 závěrečného účtu obce za rok 2005

Byly zjištěny nedostatky ve vedení účetních operací  z předchozích let, bude provedena kontrola a náprava za dohledu pracovníků odboru Krajského úřadu s doporučením opravného postupu.
Dotace obce  jako zřizovatele škole za rok 2005:  242.990,-Kč.


Pokud bude mít občan zájem, může se s podrobným členěním závěrečného účtu obce seznámit v úřední dny v úředních hodinách na Obecním úřadě Zadní Třebaň.

 

V Zadní Třebani 20.4.2006                                                       Lubomír Schneider
                                                                                                        starosta obceVyvěšeno:  21.4.2006                                                                  Sejmuto:  10.5.2006


Zavřít okno