Závěrečný účet obce za rok 2008 - zhodnocení na základě přezkoumání pracovníkem Krajského úřadu Středočeského kraje s výsledkem bez výhrad - příloha č.1 závěrečného účtu obce za rok 2008.

Stavy na účtech k 31.12.2008Běžný účet u KB 3.484.681,60 Kč
Termínovaný vklad u KB 2.694.167,66 Kč
Odpadový účet u ČSOB 14.571,73 Kč
Celkem 6.193.420,99 Kč


Příjmy za rok 20087.685.221,01 Kč
Výdaje za rok 20086.036.839,37 Kč
Úspora za rok 20081.648.381,64 Kč


Paragrafový a položkový rozpis - příloha č.2 závěrečného účtu obce za rok 2008

Hodnota majetku dle inventarizace k 31.12.2008:

Účet 18programové vybavení obecní úřad, knihovna, základní škola s jídelnou366.333,90Kč
Účet 21budovy obecního úřadu, hasičárna, škola, hřbitov, SD a stavby:
Veřejné osvětlení, plynovod, rozhlas, mosty, obecní komunikace atd.
30.940.398.95Kč
Účet 22dloudobý hmotný majetek - stroje a zařízení nad pořiz. cenu 60 tis. síť LAN a zabezpečení OÚ, cisterna, GAZ, multikára s příslušenstvím, vybavení kuchyně školní jídelny, topné soustavy atd.1.921.457,40Kč
Účet 28drobný dlouhodobý majetek - nábytek, počítače s příslušenstvím, zahradní stroje a nářadí, kontejnery, sportovní vybavení hřišť2.024.521,80Kč
Účet 31pozemky u budov obce, hřiště k Hájku, veřejné prostranství, hřbitov, komunikace332.033,00Kč
Účet 042nedokončené investice (hřiště, zastávky, chodník, plynofikace)
02:1.000.00Kč
03:490.844,00Kč
04:301.100,00Kč
Účet 63akcie 700 ks Česká spořitelna a.s.84.000,00Kč


Fyzickou a dokladovou inventarizací nabyly zjištěny inventurní rozdíly.
Dle inventury byl z důvodu nepotřebnosti a neopravitelnosti vyřazen v jednotlivých budovách
majetek celkem v hodnotě:101.754,00Kč

Seznam pohledávek obce dle inventur r.2008:

1. dluh p. Zalabák - za energie - je vsoudním řízení156.488,24Kč
2. neuhrazené faktury FK TEL - penalizační z roku 199824.795,00Kč
3. poplatky ze psů občanů560,00Kč

Dotace přiznané a úplně vyčerpané roku 2008:

Dotace na opravu střechy stodoly u čp.4 z rozpočtu kraje UZ 00803
- vyčerpána
134.000,00Kč
Dotace na dopravní značení bez UZ z kraje
- vyčerpána
105.000,00Kč
Dotace volby do zastupitelstva kraje 10/08 UZ 9819313.940,00Kč
Dotace na státní správu a školství bez UZ99.700,00Kč
Převody v rámci účtů obce (z odpadového účtu na běžný účet, a na termínovaný účet)545.000,00Kč

Rozvaha k 31.12.2008

Aktiva:42.836.953,28KčPasiva:42.836.953,28Kč

Výkazový přehled Úč OÚPO 3-02 jako příloha č.3 závěrečného účtu obce za rok 2008.

Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Zadní Třebaň jako příspěvkové organizace Obce Zadní Třebaň za rok 2008

Dle přílohy č.2 k vyhlášce č.505/2002 Sb. v tis. Kč:
Náklady3.851,85
Výnosy3.821,63
Hospodářský výsledek:- 30,22

Příloha č.4 závěrečného účtu obce za rok 2008

Dotace obce jako zřizovatele škole za rok 2008: 440.000,00Kč.

Pokud bude mít občan zájem, může se s podrobným členěním závěrečného účtu obce seznámit v úřední dny v úředních hodinách na Obecním úřadě Zadní Třebaň.

V Zadní Třebani 12.6.2009


Lubomír Schneider
starosta obce


vyvěšeno 12.6.2009
sejmuto 25.6.2009