Závěrečný účet obce za rok 2006 - zhodnocení na základě provedení přezkoumání pracovníkem Krajského úřadu Středočeského kraje s výsledkem bez výhrad – příloha č. 1 závěrečného účtu obce za rok 2006


Stavy na účtech k 31.12.2006: běžný účet u KB 1.893.891,34Kč

Termínovaný vklad u KB 1.527.634,84

Odpadový účet u ČSOB 17.376,50

Celkem 3.438.902,68Kč


Příjmy za rok 2006: 6.215.943,64

Výdaje za rok 2006: 5.148.850,60

Úspora za rok 2006: 1.067.093,04-Kč

Paragrafový a položkový rozpis – příloha č. 2 závěrečného účtu obce za rok 2006


Hodnota majetku dle inventarizace k 31.12.2006:

Účet 18 – programové vybavení obecní úřad,knihovna, základní škola s jídelnou

303.996,40

Účet 21- budovy obecního úřadu,hasičárna, škola, hřbitov,SD a stavby:

Veřejné osvětlení, plynovod,rozhlas, mosty, obecní komunikace atd. 30.083.997,45

Účet 22 - dlouhodobý hmotný majetek – stroje a zařízení nad pořiz. cenu 60 tis.

Síť LAN a zabezpečení OÚ, cisterna,GAZ, multikára s příslušenstvím, vybavení

kuchyně školní jídelny, topné soustavy atd.

1.650.194,40

Účet 28 – drobný dlouhodobý majetek – nábytek, počítače s příslušenstvím,

Zahradní stroje a nářadí, kontejnery, sportovní vybavení hřišť 1.834.498,80


Účet 31 - pozemky u budov obce, hřiště k Hájku, veřejné prostranství, hřbitov,

Komunikace 332.033,-

Účet 042 – nedokončené investice(hřiště,zastávky,chodník, plynofikace 230.278,20

Účet 63 - akcie 721 ks ČEZ, Středočeská plynárenská, a.s.,Česká spořitelna,a.s.

91.000,-

Fyzickou a dokladovou inventarizací nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Dle inventury byl z důvodu nepotřebnosti a neopravitelnosti vyřazen v jednotlivých budovách majetek celkem v hodnotě 121.198,40


Přehled přírůstků a úbytků v majetku obce v Kč:

Specifikace účtu k31.12 .2006 k31.12.2005 rozdíl

018 01 programové vybavení OÚ 103.795,90 79.306,- +24.489,90

018 03 programové vybavení ZŠ 21.655,- 23.705,- - 2.050,-

018 04 územní a povodňový plán obce 166.848,50 134.242,50 +32.606,-

021 11 stavby 22.908.970,45 22.850.386,75 +58.583,70

022 20 dlouhodobý hmot. maj. OÚ 1.052.289,50 1.052.289,50 0

022 22 dl.hmot.maj.SDH 150.354,- 150.354,- 0

022 23 dl. hmot.maj.MŠ 275.666,40 275.666,40 0

022 24 počítačové vybavení ZŠ 78.321,- 182.877,- -104.556,-

028 80 drobný hmot. maj. OÚ 807.579,50 766.712,50 + 40.867,-

028 81 drob. hmot. maj.Spol. dům 314.982,60 315.582,60 - 600,-

028 82 drob. hmot. maj. SDH 2222.286,40 222.286,40 0

028 83 drob. hmot. maj. MŠ 229.609,20 229.609,20 0

028 84 drob. hmot. maj. ZŠ 92.172,- 95.195,60 - 3.023,60

028 85 drob. hmot. maj. ŠJ 134.617,10 137.044,90 - 2.427,80

042 01 nedokončené investice 229.278.20 0

042 02 -„- 1.000,- 0


Seznam pohledávek obce dle inventur r. 2006:

1. dluh p. Zalabák – za energie – je v soudním řízení 195.305,74,-

2. odprodej rekreačního zařízení Ostrov – dle splátkového kalendáře 160.000,-

3. neuhrazené faktury FK TEL – penalizační z roku 1998 24.795,-


Dotace přiznané a úplně vyčerpané roku 2006:

Volby do PS Parlamentu ČR UZ 98071 9.317,-

Volby do zastupitelstva obce UZ 98187 9.046,-

Dotace na příspěvek na individuální dopravu – sociální odbor UZ 98072 6.500,-

Dotace na chodník K Vatinám z rozpočtu kraje UZ 00802 125.000,-

(nevyčerpáno – smlouva do 5/2007)

Dotace na státní správu a školství bez UZ 87.921,-

Převody v rámci účtů obce ( z odpadového účtu na běžný účet, a na termínovaný účet)

486.000,-


Rozvaha k 31.12.2006 v Kč:

Aktiva: 47.782.391,77 Pasiva: 47.782.391,77

Výkazový přehled Úč OÚPO 3-02 jako příloha č. 3 závěrečného účtu obce za rok 2006


Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Zadní Třebaň jako příspěvkové organizace Obce Zadní třebaň za rok 2006:

Dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. v tis. Kč:

Náklady: 3.427,67

Výnosy: 3.553,07

Hospodářský výsledek: 125,40

Příloha č. 4 závěrečného účtu obce za rok 2006


Dotace obce jako zřizovatele škole za rok 2006: 229.000,-Kč.Pokud bude mít občan zájem, může se s podrobným členěním závěrečného účtu obce seznámit v úřední dny v úředních hodinách na Obecním úřadě Zadní Třebaň.
V Zadní Třebani 14.6.2007 Lubomír Schneider

starosta obcePřílohy: 4Vyvěšeno: 15.6.2007 Sejmuto: 3.7.2007