Obec Zadní Třebaň

Výroční zpráva obce Zadní Třebaň za rok 2010


Rok 2010, během něhož proběhly nejdříve volby do poslanecké sněmovny a následně do obecních zastupitelstev a současně i doplňovací volby do senátu, byl ve znamení výrazných změn, týkajících se složení těchto institucí. V souvislosti se změnami se i v naší obci změnilo složení zastupitelstva obce i složení jednotlivých výborů. Aktuálně zasedá ve finančním výboru předseda pan Jiří Petříš a členové paní Zuzana Kořínková a pan Kamil Jaroš. Finanční výbor v r. 2010 jak v původním složení, tak v novém obsazení pravidelně kontroloval hospodaření obce a plnění schváleného obecního rozpočtu. Předsedou kontrolního výboru je pan Miroslav Hejlek ml. (SND Za Třebaň krásnější) a jeho členy paní Ilja Horáková a pan Jiří Nádvorník. Novým členem školské rady se za obec stal pan Jan Hovorka, který v součinnosti s ředitelkou Základní a mateřské školy v Zadní Třebani připravuje volbu nového člena z řad rodičů a první schůzku školské rady v novém funkčním období.

Většinu obyvatel naší obce bude zřejmě zajímat stav plánované výstavby vodovodu a kanalizace. Oproti loňskému roku se výrazně nezměnil podíl obce na aktuální výstavbě páteřního vodovodu, zdroje vody a čističky v obci Svinaře, aktuální částka, kterou by se Zadní Třebaň měla na investicích podílet, činí 5.600.259,- Kč. Plně se naopak projevila závislost naší obce na průběhu prací na výstavbě vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod ve Svinařích. Dne 1. 12. 2010 proběhlo jednání na OÚ ve Svinařích, kterého se zúčastnilo 5 zastupitelů Zadní Třebaně, na němž bylo přislíbeno, že v případě získání dotace ze strany Ministerstva zemědělství se obec Svinaře pokusí čistírnu odpadních vod zkolaudovat ještě v r. 2011, tak, aby mohla výstavba v Zadní Třebani plynule pokračovat v r. 2012. Přes tyto sliby budou Svinaře žádat o dotaci až k 18. říjnu letošního roku a aktuálně neexistuje žádný přípojný bod Zadní Třebaně – ani na vodovod, ani na kanalizaci, a kvůli tomu není v současné době reálné získat na výstavbu vodovodu či kanalizace v Zadní Třebani jakoukoliv dotaci. Toto odpovídá i písemnému stanovisku Ministerstva zemědělství, které jsme požadovali a získali za účelem zbytečného neplýtvání obecními prostředky. Ministerstvo i kraj jednoznačně upřednostňují projekty, které jsou realizovatelné ihned a nejsou podmíněné tím, že vznikne jiná stavba, na naší zcela nezávislá. I těchto investičních akcí evidují značný převis a ne všechny jsou formou dotací podporovány.

Z výše uvedených důvodů zastupitelstvo obce hledá i další, jiná technická řešení výstavby vodovodu a kanalizace. Výstavba v Zadní Třebani je aktuálně minimálně o další rok odložena. Dle informací, které zastupitelstvo získalo je i v budoucnu možnost získání dotace ze strany obce Svinaře velmi diskutabilní. Za zastupitelstvo obce Zadní Třebaň Vám mohu slíbit, že vyvineme maximální činnost za účelem získání možnosti připojení obce minimálně na veřejný vodovod ještě v tomto funkčním období zastupitelstva obce.

Rozdělení stavebního povolení, které je na současnou výstavbu vodovodu i kanalizace, není problém, doprojektování případných změn v souvislosti s možnými změnami napojovacích bodů je také možné a nebylo by zásadně finančně náročné.

Ve světle těchto událostí a informací se jeví o to rozumnější zrušení výběrového řízení na dodavatele vlastní stavby, které pro obec pořádala společnost Allowance s.r.o., neboť v tento moment skutečně není zřejmé, v jakém rozsahu, jakým technickým řešením ani v jakém časovém období bude vlastní stavba ze strany obce realizována.

Situace ohledně vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě U Dubu se nezměnila. Stále se čeká na vybudování kanalizace městem Řevnice v ulici Třebaňské.

Pozitivním přínosem pro naše obyvatele je určitě skutečnost, že obecní úřad se stal kontaktním místem systému Czech Point, který umožňuje získat přímo v Zadní Třebani celou řadu dokladů, například výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, výpis či opis z rejstříku trestů nebo výpisy z bodových účtů řidičů, případně pořídit autorizovanou konverzi dokumentu z tištěné do elektronické podoby nebo opačně. Upozorňuji jen, že není možné pořizovat úředně ověřené kopie nebo ověřovat podpisy, tuto agendu mohou vést jen obce, které mají matriku, a toto tedy v rámci projektu Czech Point není možné. Na zřízení kontaktního místa Czech Point čerpala obec dotaci ve výši 71.337,- Kč (celkové uznatelné náklady činily 83.926,60 Kč, obec tedy hradila z vlastních zdrojů částku 12.590,- Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že obec porušila při čerpání dotace rozpočtovou kázeň, byla povinna vrátit část poskytnuté dotace, a to částku 3.567,- Kč, odpovídající 5 % z poskytnuté částky. Ještě nás čeká úhrada penále z této částky.

Rok 2010 skončil s aktivními stavy na běžných účtech obce v celkové částce 15.628.668,35 Kč.

Schválený rozpočet obce na rok 2010 činil:

Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2010 pak činil: Daňové a poplatkové příjmy obce činily za rok 2010 celkem 6.537.322,- Kč, což je o 15 % více, než činil schválený rozpočet obce pro loňský rok v této oblasti. Na celkové částce příjmů se potom zásadně promítl prodej obecního plynovodu v částce 7.810.000,- Kč.

Na výdajové straně rozpočtu se promítla skutečnost, že obec v loňském roce nezahájila žádnou z plánovaných investičních akcí, na které bylo vyčleněno celkem 6.000.000,- Kč a obec hradila pouze přípravné – projekční práce v částce 732.600,- Kč. Další zásadní položkou byly poplatky za svoz komunálního a dalšího odpadu, které dosáhly částky 885.670,- Kč, odměny členům zastupitelstva, včetně příslušných odvodů sociálního a zdravotního pojištění, v částce 1.219.750,- Kč. Poslední zásadní částkou je pak vlastní činnost obecního úřadu a správy obce, která v r. 2010 činila celkem 1.986.919,20 Kč, z čehož celých 24 % je tvořeno částkou za nákup traktoru s pohonem 4x4, který by měl být schopen udržovat komunikace v naší obci, které jsou ve valné většině svahovité. Celková částka 478.175,20 Kč se skládá ze dvou částí: částka 212.675,20 Kč byla poukázána na bankovní účet ve Velké Británii, který byl zřízen podvodníkem - ten přes úhradu kupní ceny žádný traktor obci nedodal; za částku 265.500,- Kč byl pak skutečně pořízen traktor s uvedeným pohonem, který bohužel přes svůj dobrý vzhled musel být částkou 49.465,- Kč opraven a uveden do provozuschopného stavu. Tuto částku bude zastupitelstvo obce vymáhat po prodávajícím.

Trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci podvodu za nedodaný traktor bylo Policií ČR odloženo, protože nebylo možné zjistit uživatele IP adres uvedených v nabídkách na prodeje traktorů ani zřizovatele e-mailové schránky, kterou dotyčný používal. Trvá šetření ve Velké Británii u firmy, jejíž jméno bylo při podvodu použito (Tractors and Commercials Ltd.), a ve věci majitele účtu, na nějž byly poukázány peněžní prostředky obce (Barclays Bank, VB). Výsledky šetření nejsou dosud známy. Pominou-li důvody odložení, trestní stíhání bude ze strany PČR zahájeno. Celkové výdaje za rok 2010, očištěné o převod mezi účty obce, dosáhly tedy částky 6.522.112,70 Kč.

Základní a mateřská škola hospodařila v roce 2010 s rozpočtem 459.023,- Kč, provoz místní knihovny byl z rozpočtu obce dotován částkou 32.160,- Kč (z toho 2.988,- Kč na nákup nových knih).

V oblasti výstavby, respektive životního prostředí byla v průběhu roku 2010 vydána celkem 3 povolení k pokácení vzrostlých a bezpečnost ohrožujících dřevin. Dále byla vydána 4 rozhodnutí o přidělení popisného čísla stavbě po kolaudaci, dále pak 3 rozhodnutí o přidělení evidenčního čísla pro rekreační objekty postavené v proluce chatové zástavby. Byla vydána též 4 rozhodnutí o napojení na obecní komunikaci.

Místní komunikace byly v roce 2010 opravovány nákladem 51.127,- Kč. V této částce není zahrnuta zimní údržba, při které bylo vzhledem k brzkému příchodu zimy a množství sněhu použito téměř 30 tun posypu – štěrku – a téměř 2, 5 tuny soli.

Dále bylo vydáno ve dvou případech rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, opatrovník nebyl v r. 2010 žádnému občanu obce určen, na čemž se projevila změna o.s.ř. platná od 31. 7. 2009. Dále pak bylo vydáno 6 rozhodnutí o povolení provozování VHA, která se vydávají na čtvrtletí, případně na 1 roku.

Přestupkové řízení vede za obec i nadále Městský úřad v Berouně, a to od 1. 1. 2007. V roce 2010 byl projednán jeden přestupek, který skončil rozhodnutím, a 8 přestupků bylo projednáno bez správního řízení. Úplata ze strany obce za tuto činnost činila za rok 2010 částku cca 2.100,- Kč.

V roce 2010 proběhla na obecním úřadě kontrola odvodů ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení s výrokem „bez závad“. Bylo přezkoumáno hospodaření obce za rok 2009 s tím, že byly zjištěny drobné nedostatky, nemající závažnost dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., které souvisely s předáním majetku obce k hospodaření zřízené příspěvkové organizaci – Základní a mateřské škole.

Svoz komunálního odpadu byl pro rok 2010 nákladem v celkové výši 885.670,- Kč, přičemž z této částky se obci vrátilo, za svoz separovaného odpadu celkem 100.170,- Kč. Domnívám se, že v této oblasti máme stále značné rezervy, proto prosím občany, aby věnovali pozornost letákům, které jim budou v prvním čtvrtletí letošního roku doručeny a ještě více se zaměřili na třídění odpadu. Je to způsob, kterým by bylo možné do budoucna poplatky za svoz odpadu snížit. Pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se v prvním termínu uskuteční v letošním roce dne 14. května od 8.00 do 11.00 hodin před budovou Obecního úřadu

V roce 2010 pokračovala i činnost Sboru pro občanské záležitosti v rámci návštěv u občanů, kteří dovršili významné životní jubileum. V loňském roce se těchto návštěv, případně blahopřání uskutečnilo celkem 12. V rámci předvánočního posezení bylo blahopřáno 7 čerstvým šedesátníkům. V obci bylo uvítáno do života 11 nových občánků. Se školkou se rozloučilo 9 dětí, které nastoupily do 1. tříd základní školy.

Pokud nahlédneme do statistky matriky, k 31. 12. 2010 měla obec Zadní Třebaň 716 obyvatel, přičemž muži i ženy tvořily přesně 50 % z tohoto počtu, tedy po 358 obyvatelích. Došlo k přistěhování 46 obyvatel, 17 se odstěhovalo a 6 se stěhovalo v rámci katastru obce. Došlo ke 4 ovdověním, 2 rozvodům a 6 sňatkům. V obci je 6 obyvatel starších 85 let, jsou to výhradně ženy. Nejvyšším věkem je pak u ženy 89 a u muže 83 let. V roce 2010 se obyvatelům Zadní Třebaně narodilo 9 dětí (7 dívek a 2 chlapci), zemřelo 6 našich spoluobčanů.

Akce pro rok 2011 – obec v tomto roku počítá s obnovením činnosti a fungování hřiště u školy, jak bylo již uvedeno, zahájení výstavby vodovodu a kanalizace není v tomto kalendářním roce reálné, ve věci sportovního areálu se zastupitelstvo obce shodlo, že v aktuální situaci toto není obecní priorita a že požádáme o další prodloužení platnosti stavebního povolení.

Jsem rád, že mohu konstatovat, že v r. 2010 se výrazně oživila činnost místního Sboru dobrovolných hasičů, zejména v souvislosti s obnovením činnosti Mladých hasičů. Stejné oživení je patrné i v činnosti místní tělovýchovné jednoty – TJ Ostrovanu. Stejně tak děkuji za činnost a aktivity Klubu českých turistů a místního spolku zahrádkářů, jejichž činnost také pokračovala i v r. 2010.

Děkuji všem jednotlivcům, dobrovolným organizacím i zájmovým či občanským sdružením za to, že v minulém roce vyvíjeli činnost pro rozvoj a v zájmu obce a doufám, že v letošním roce tomu bude podobně, případně že kulturní, sportovní i společenský život obce ještě ožije.

Stanislav Balíček
starosta obce