Výroční zpráva obce Zadní Třebaň za rok 2009

Rok 2008 skončil s aktivními stavy na účtech ve výši 6,193.420,99 Kč
Rozpočet na rok 2009 v oblasti příjmů 9,209.000,00 Kč
S kalkulovaným dorovnáním z účtu obce ve výši 2,558.000,00 Kč
Bez tohoto dorovnání kalkulované přijmy 6,651.100,00 Kč
Upravený rozpočet na rok 2009 činil – skutečné přijmy 9,875.132,66 Kč
Bez dorovnání z účtu obce avšak včetně převodu z běžného účtu
na termínovaný vklad ve výši
3.535 tis.Kč
Bez tohoto převodu činily skutečné příjmy 6,340.132,66 Kč
Rozpočet na rok 2009 v oblasti výdajů 9,209.000,00 Kč
Upravený rozpočet na rok 2009 – skutečné výdaje 8,854.266,29 Kč
Zde se opět projevuje výdaj z BÚ na TV ve výši 3.535 tis.Kč
Bez tohoto převodu činily skutečné výdaje 5,319.266,29 Kč
Rok 2009 skončil s aktivními stavy na účtech ve výši 7,214.287,36 Kč

Na skutečných příjmech se i u nás projevila krize a z výnosu všech daní byl příjem o 742 tis.Kč nižší. Z části se toto podařilo eliminovat zvýšeným příjmem od dlužníků, v oblasti správních poplatků, z pronájmu nebytového hospodářství, prodeje pozemků, odměn za tříděný sběr a z dividend (celkem 431 tis.Kč). Celkový rozdíl se tedy snížil na 311 tis.Kč.

Výstavba – životní prostředí

V průběhu roku bylo celkem vydáno 9 povolení k pokácení vzrostlých a bezpečnost ohrožujících dřevin. Dále bylo vydány 3 rozhodnutí o přidělení popisného čísla stavbě po kolaudaci. Dále pak 2 rozhodnutí o přidělení evidenčního čísla pro rekreační objekty postavené v proluce chatové zástavby. Byly vydány 2 rozhodnutí o napojení na obecní komunikaci. Dále bylo vydáno ve dvou případech rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobyt, ve třech případech určení opatrovníka (zrušení pobytu a nepřebírání pošty) a jedno rozhodnutí o zvláštním příjemci (náhrada za neplnoletého). Dále pak 7 rozhodnutí o povolení provozování VHA (vydává se na Q nebo na 1/2 roku)

Komise školská – Dr. Matoušek - člen školní rady

- průběžně jsou řešeny problémy školy v zastupitelstvu, které rovněž úzce spolupracuje s vedením školy.

Výbor finanční - pí. Kořínková, Horáková, Břížďala, Hejlek

V průběhu roku 2009 bylo provedeno 8 kontrol zaměřených na: zpracování závěrečného účtu obce za rok 2008 ke schválení, kontrolu stavů pokladny a oprávněnosti nákupu za hotové, kontrolu příjmů finančních prostředků z FÚ, průběžné plnění rozpočtu za rok 2009, oprávněnost jednotlivých rozpočtových opatřeních, kontrola faktur za rekonstrukci soc.zařízení v ZŠ a MŠ, kontrola sestaveného návrhu rozpočtu obce na rok 2010.

Výbor kontrolní: p.Nádvorník, Simanová, Horáková

V průběhu roku 2009 byly provedeny 4 kontroly zaměřené na: hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2008, kontrolu závěrečného účtu obce za rok 2008, výběr dodavatele a oprávněnost výdajů na rekonstrukci soc.zařízení v ZŠ a MŠ, kontrolu jednotlivých rozpočtových opatření v průběhu roku 2009 a naplnění změny ÚP obce č.2.

Přestupky:

Od 1.1.2007 na MěÚ Beroun – správní odbor. V roce 2009 byly řešeny 2 přestupky, které skončily rozhodnutím a 3 přestupky byly projednány bez správního řízení.

Co se týče obecního majetku( budova ZŠ) - průběžně byly realizovány drobné opravy a v období školních prázdnin připomínky z kontroly bezpečnosti a hygieny práce. Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově. Bohužel bez dotace z KÚ, který nám neposkytl žádnou dotaci. Ve škole byly vyměněny další učební lavice, byla zakoupena nová myčka nádobí a pračka na pracovní oděvy. Náklady včetně oprav činily 347 tis.Kč. Samotný provoz školy a školky byl dotován obcí částkou 440 tis.Kč. Díky zvýšení cen a jen tak-tak hospodařícího ČEZu a RWE, skončilo hospodaření školy se ztrátou 26.307,-Kč. Tato ztráta byla pokryta se souhlasem zastupitelstva z rezervního fondu školy. Ostatním školám, které navštěvují naše děti bylo vyplaceno za neinvestiční náklady 214 tis.Kč. V roce 2009 rovněž ukončila po 34 letech svoji pedagogickou činnost ve školce paní Alena Frydrichová, se kterou se rozloučili 1.září 2009 zastupitelé obce a kterou nahradila paní Pavlína Neprašová z Letů. Další posilou je paní Eva Machová – asistentka pedagoga a administrativní pracovnice. O stravování ke spokojenosti dětí se stará od nového roku kuchařka paní Soňa Vimrová ze Řevnic. 1.třídu navštěvuje 14 žáků, 2.tř.-13 žáků, 3.tř.-7 žáků a 4.tř.-6 žáků – celkem tedy 40 dětí a 28 dětí je ve školce.

V roce 2009 proběhla jedna kontrola Krajským úřadem – přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Za to bych chtěl poděkovat pani Simanové, za její pečlivou práci, která vyžaduje praxi, pořádek v dokladech a zejména odbornost tj.orientaci v neustále se měnících zákonech týkajících se vedení účetnictví.

Společenský dům – Po tříleté tahanici s dodavatelem 13ti setů (stůl a 4 židle) do Společenského domu byla uzavřena dohoda o kompletní výměně všech židlí, protože z dodávky 52 kusů se jich v průběhu oněch tří let rozbilo postupně 27 kusů. Při fyzické návštěvě dodavatel uznal náš požadavek za oprávněný a v lednu 2010 výměnu provedl. Domnívám se, že úroveň poskytovaných služeb se zvýšila, v celém objektu je pořádek a čisto. Společenský dům „ožil“ různými akcemi nejen prezentačními, společenskými, ale i sportovními. Nájemce reaguje na potřeby dle druhu akce jak po personální stránce, tak i po stránce materiálního zabezpečení.

SDH – rok 2009 byl ve znamení stagnace ve výchově mladých hasičů. Jejich snížený zájem byl zapříčiněn zejména povinnostmi spojenými s přestupem do 5.ročníku na jinou školu. Soutěží se zúčastnili pouze muži na okrskové soutěži v Karlštejně, kde obsadili 6.místo a jednoho námětového cvičení. Své další iniciativy věnovali Masopustu, uspořádáním čarodějnického večera pro děti, Staročeským májům, Posvícení , různým předepsaným školením a v neposlední řadě údržbou techniky a spravovaného majetku. Spolupráce s OÚ byla rovněž na dobré úrovni a sběrem železného šrotu rozšířili své finanční možnosti pro pořádání různých akcí. Nadále zajišťují funkčnost veřejného osvětlení. Zde bych chtěl opět podotknout, že se ve většině případů setkávám s ohlášením závady v tomto znění … u nás už 2 měsíce nesvítí světlo… Je potřeba to nahlásit na obci co nejdříve. Opravy se provádí většinou o víkendu a ne vždy mají ihned čas. Také se nevyjíždí kvůli jedné lampě. Vždy se čeká, až je těch závad více. Koncem roku jsme za cca 50 tis.Kč zakoupili náhradní spotřební materiál na osvětlení. Celkové náklady na provoz SDH činily cca 78,5 tis.Kč.

Samostatnou kapitolou jsou Komunální odpady. V roce 2009 bylo registrováno 1194 poplatníků, kteří uhradili 552 tis.Kč ( u třebaňských občanů máme ještě 18.525 Kč) a vyprodukovali 308 tun komunálních odpadů, 9 t skla, 8,2 tuny plastů, 10,8 t papíru, 110 kg komp.obalů a 3,5 t nebezpečného odpadu. Celkové náklady na likvidaci činily:876 tis.Kč. Díky dlouhodobému obchodnímu vztahu s firmou AVE se podařilo na rok 2010 změnit způsob úhrady svozu a to na měsíční paušální platbu, kdy by náklady za rok 2010 neměly přesáhnout 770 tis.Kč + nebezpečný odpad, který se fakturuje dle množství. Za KO – 703 tis. – Separovaný- 118 tis. a nebezpečný – 36 tis.Kč- zde se projevil oddělený sběr elektrozařízení. 19 tis.Kč byly náklady na odvoz našeho velkého kontejneru- nyní se vyváží do Stašova, a poštovné za složenky. Za tříděný odpad jsme obdrželi 67 tis.Kč U tříděného odpadu jsme zaznamenali téměř 70% nárůst, čímž jsme se dostali do vyšší kategorie v průměru na občana a nárůstem v příjmu o 32 tis.Kč . Občané už si pomalu zvykají na deformování tříděného odpadu. Chtěl bych ještě zopakovat, co je komunální odpad –je to odpad vzniklý z provozu domácnosti – nikoliv tedy ze staveb, z úklidu pozemků a všeho nepotřebného – to si každý likviduje na vlastní náklady na příslušných skládkách. V loňském roce byly realizovány 2 sběry nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou mobilního dvora. Stejně tak budou organizovány 2 svozy i v tomto roce. První termín je sobota 5.června 2010 od 8-11 hod. před OÚ.

Situace ohledně vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě U Dubu se nezměnila. Stále se čeká na vybudování kanalizace městem Řevnice v ulici Třebaňské. Práce na přípravě výstavby vod. a kanalizace pro zbytek obce pokračují. Dohody s majiteli použitých pozemků jsou uzavřeny a celá stavba byla rozdělena na 3.etapy. V 1.etapě by se vybudoval vodovod a kanalizace od Svinař, celá pravá strana Svinařského potoka – po ulici Pod Květy a část levé strany- v ulici Třebaňské. Ve 2. etapě pak levá strana Svinařského potoka, od ulice Na Návsi, U Mlýna a zbytek západním směrem. Ve 3.etapě by se dodělaly koncové ulice  ve smíšených zástavbách RD-rekr.objekty. Účelem je především umožnit připojení RD ( pouze pro ně je možné získat dotaci) a příležitostně i rekr.objekty Finanční podmínky připojení budeme stanovovat až na základě situace v aktuálním čase.Současně necháme vypracovat žádost o dotaci z EU.Stav výstavby obcí Svinaře je v současné době tento. Vodovod se staví až do bytovek a schází cca 800 metrů do místa čističky. Na ni budou Svinaře žádat o dotaci letos a předpokládají, že by ještě letos začali. To má samozřejmě vliv na naši výstavbu, protože bez zahájení stavby naše obec nezíská dotaci. Současné náklady jako spoluúčast ( podíl ) obce na stávající svinařské výstavbě tzn. hydrogeologického průzkumu pro vrty, na samotných vrtech, projektové dokumentaci na úpravnu vody, technický dozor investora, rozdíl dimenzí potrubí pro vodovod činí 5.600 tis.Kč. Pokud půjde vše tak, jak si představujeme, začali bychom s výstavbou příští rok. Velký vliv na dotace budou mít květnové volby do PS a následně kdo obsadí jednotlivá ministerstva. Zatím se při vládnutí reprezentantů ČSSD nepodařilo získat obci žádnou dotaci, i když dle předvolebních prezentací chtějí všem pomoci.

V rámci možností byly průběžně upravovány komunikace  nákladem 179 tis.Kč. V této částce je i započtena oprava propadlé komunikace K Voškovu a Na Vyhlídce V obci byly instalovány 4 nové lampy veř.osvětlení. Územní plány jsou s ohledem na vývoj potřeb zastaralé a změna č.2 ÚP obce skončila po 2 letech v prosinci loňského roku. Na obci jsou nové tři žádosti o změnu ÚP, ale zastupitelstvo rozhodlo, že nebudeme zahajovat před komunálními volbami žádnou změnu. Není vyloučeno, že nové zastupitelstvo rovnou zahájí změnu ÚP v rozsahu, aby vyhovoval novému stavebnímu zákonu.

Knihovna – její provoz byl ve 2.pololetí zejména v pátek omezen z nedostatku času pani Kirovové, kterou nahradila pani Romana Nováková z Bělče. Knihovna je doplňována novými tituly ( 3.364,-Kč) nebo knížkami vydanými v rámci regionu, okresu a podobně.Otevírací doba je v úterý 8.3o-10.oo a v pátek 17.oo-19.oo hod. Odchodem maminek do pracovního procesu zanikla setkání maminek na mateřské. Celkové náklady v roce 2008 -25 tis.Kč.

Co se týče služeb a podnikání v obci – pani Andrová ukončila svoji masérskou činnost v objektu školy, kemp na Ostrově funguje a přes léto jsou opět plné jak chatičky , tak i prostory pro táboření.Hotel pro psy je rovněž vytížen a pro zájemce menších skupin o ubytování je Penzion Mlýn vhodným doplňkem. Restaurace a hospody fungují a jsou schopny uspokojit nejen místní , ale i všechny návštěvníky naší obce v oblasti pohoštění. Co se týče restaurace U Kapličky – dle slov pana Majera záměr trvá a práce na rekonstrukci již pokračují. Rovněž mi slíbil, že do konce května bude opraven sousední vjezd do dvora.

Prodejna Jednoty je sice jediným prodejním místem potravin, ale domnívám se, že vše nejdůležitější a potřebné pro nákup je zde k dispozici. Značně se rozšířil sortiment polotovarů,lahůdek i pečiva. Doufám, že Jednota vyřeší konečné personální obsazení, aby se nestávalo – jako poslední dobou, že ráno při otevření je přítomna pouze jedna pracovnice, která musí přijímat zboží, stát za pultem i být v kase. Poslední „modernizace“ je vítaná, ale jako nakupující nevím, jak se u kasy chovat – jestli mám zboží vyndat na pult nebo je podávat pokladní a pak si je opět brát a dávat do košíku. Zkrátka se starým pultem u kasy není tento způsob vhodný. I dílenské zpracování úpravy kasy je spíše od horšího kutila než od řemeslníka. Chtěl bych poděkovat dohlížecímu výboru Jednoty, zejména pani Jahelkové, která veškeré připomínky a potřeby obyvatel přenáší na Jednotu a dohlíží na jejich realizaci.

Zahrádkáři se pravidelně scházejí v klubovní místnosti na OÚ, rovněž ženy pokračují ve svých pravidelných schůzkách. Snaží se i udržet tradici občasného nedělního odpoledního setkání většinou ve SD, kde se setkávají starší spoluobčané. Zcela jistě bude i letos probíhat moštování ovoce. Jen by chtělo o zahájení a době moštování včas informovat OÚ a my se postaráme o propagaci a vyhlášení v místním rozhlase.. Nadále udržují tradici poznávacích zájezdů týkajících se jejich společného zájmu.

KČT - Jejich činnost zůstává i nadále velmi aktivní.Jednodenní i vícedenní akce lákají příznivce tohoto druhu sportu i z řad nečlenů i ze širokého okolí. Zapojují se do kulturního i společenského života v obci, pořádají candrbál, pingpongový turnaj pro děti i dospělé, dětský den apod. Úklid hřbitova je jejich přínosem a pomocí pro obec.

Naše noviny oslavily 20 let svého trvání, rozšířily se o přílohu Provas a jsou i nadále zdrojem informací ze širokého okolí. Poslední dobou své příspěvky o obci píše třebaňačka pani Lucie Paličková která je současně od tohoto roku i novou kronikářkou obce, takže se situace zlepšila. I v loňském roce mne kontaktoval pan Karel Souček ze Sedlčan – redaktor MFD, který se o Z.Třebaň živě zajímá a vždy chce vědět nějaké novinky, záměry a jak si u nás žijeme. I nadále se však aktivně podílejí na kulturním dění a společenském životě v obci.

Sbor pro občanské záležitosti plní to nejpříjemnější poslání návštěvou u občanů, kteří dovršili svých významných životních výročích. Ti jsou evidentně rádi z takové návštěvy a to nikoliv z důvodů, že obdrží drobný dárek od obce, ale především proto, že při přátelském posezení spojeném s gratulací a doplněné o kytičku si rádi zavzpomínají na svá prožitá léta a mohou si popovídat i o současnosti. Takovýchto návštěv bylo uskutečněno v loňském roce 11 a 1 pouze formou blahopřání. Svoji tradici má i vítání občánků, které je nezapomenutelným zážitkem pro rodiče i prarodiče.

Celkem byly přivítáno 8 dětí a jedno se nedostavilo.
Se školkou se rozloučilo a do 1.třídy nastoupilo 11 dětí.
Náklady vynaložené na tyto akce ve výši necelých 16 tis.Kč jsou zanedbatelné oproti radosti a příjemným okamžikům které tyto akce provázejí.

Na závěr pár údajů o obci a jejich obyvatelích:
Počet obyvatel k 31.12.2009 700 +166 od roku 1994 ( 534 obyv. )
354 mužů z nichž je 78 chlapců mladších 15ti let
346 žen z nichž je 43 dívek mladších 15ti let
Průměrný věk žen je - 44 let,
mužů - 37 let
a celé obce – 40 let.
Počet narozených dětí 9 3 dívky a 6 chlapců
Antonín Balíček, Natalie Dudová, Anna Frydrichová, Štěpán Ringo Jukl, Šimon Kahánek, Matěj Láznička, Stella Procházková, Max Šindelář, Antonín Tyšer.
Navždy nás opustilo 8 spoluobčanů
Jarmila Beneszová, František Černý, Miloš Eliášek, Cecilie Hájková, Miroslav Kadeřábek, Blažena Klenovská, Vladimír Soukup a Miloslava Corsiniová
Přistěhovalo se 40 občanů
Odstěhovalo se 5 občanů
60ti let dovršilo 17 spoluobčanů
Byly uzavřeny 3 sňatky z toho 1 na OÚ
Byla rozvedena 3 manželství

Z akcí, které jsme si loňský rok stanovili realizovat se neuskutečnilo: zahájení výstavby kanalizace a vodovodu U Dubu (podmíněno výstavbou řevnické části) zahájení výstavby Sportovního areálu- nezískání dotace

Akce na rok 2010

rekonstrukce hřiště u školy – povrch a oplocení (o dotaci požádáno)
pokračování v přípravě na V+K (projekt 1.etapy, stavební povolení - žádost o dotaci)
zahájení výstavby kanalizace a vodovodu U Dubu (podmíněno výstavbou řevnické části)
příprava a žádost o dotaci na vybudování zvýšené úrovně přechodu u hasičárny v ulici Třebaňské (zpomalovací místo)
zahájení prací na Sport.areálu – v případě vhodného dotačního titulu a získání dotace

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří svojí prací přispěli k rozvoji obce, za činnost dobrovolným organizacím či zájmovým sdružením , ke zdárnému průběhu kulturních akcí, reprezentaci obce na soutěžích a akcích nad rámec obce nebo se jiným způsobem podíleli na dění v obci. Rovněž děkuji všem, kteří se v uplynulém roce zúčastnili kulturních a společenských akcích na kterých se jim doufám líbilo, prožili zde příjemné chvíle a rádi se opět zúčastní.

Děkuji Vám za pozornost …………

Lubomír Schneider
starosta obce


Zavřít okno