Výroční zpráva obce Zadní Třebaň za rok 2008

Rok 2007 skončil s aktivními stavy na účtech ve výši 4,545.039,35 Kč
Rozpočet na rok 2008 v oblasti příjmů 6,779.000,00 Kč
Upravený rozpočet na rok 2008 činil – skutečné přijmy 7,685.221,01 Kč
Rozpočet na rok 2008 v oblasti výdajů 6,779.000,00 Kč
Upravený rozpočet na rok 2008 – skutečné výdaje 6,036.839,37 Kč
Rok 2008 skončil s aktivními stavy na účtech ve výši 6,193.420,99 Kč

Na zvýšených příjmech se podílelo zejména přerozdělení daní a dále dotace ve výši 239 tis.Kč. Na úspoře pak zejména zatím nerealizované investice – V+K U Dubu, příprava pro novou zástavbu v ulici Lesní, nezahájení výstavby Sportovního areálu a nižší úhradou plateb za žáky navštěvující školu v jiném kat.území.

Výstavba – životní prostředí
Bylo celkem vydáno 5 povolení k pokácení vzrostlých a bezpečnost ohrožujících dřevin a 3 rozhodnutí o přidělení popisného čísla stavbě po kolaudaci. Dále pak 2 rozhodnutí o přidělení evidenčního čísla pro rekreační objekty postavené v proluce chatové zástavby. Dále bylo vydáno ve dvou případech rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a 8 rozhodnutí o povolení provozování VHA ( vydává se na Q nebo na 1 roku )

Komise školská – Dr. Matoušek
- člen školní rady - probíhaly hospitace ve škole, úzce spolupracuje s vedením školy při řešení problémů.

Výbor finanční:- pí. Kořínková, Horáková, Břížďala, Hejlek
V průběhu roku 2008 bylo provedeno 9 kontrol zaměřených na: kontrolu fin.prostředků na účtech obce, kontrolu pokladny, kontrolu příjmu finančních prostředků za prodej akcií RWE GAS, kontrolu jednotlivých rozpočtových opatření, kontrolu návrhu rozpočtu obce na rok 2009, kontrolu Inventury 2008.

Přestupky:
Od 1.1.2007 na MěÚ Beroun – správní odbor. V roce 2008 byly řešeny 3 přestupky, které skončily rozhodnutím a 1 přestupek byl projednán.

Výbor kontrolní: p.Nádvorník, Simanová, Horáková
V průběhu roku 2008 bylo provedeno 7 kontrol zaměřených na: kontrolu podkladů k podání přiznání daně z přijmů fyz.osob, kontrolu hospodaření příspěvkové organizace – školy, kontrola termínů odvodu daně za obec, kontrola jednotlivých Usnesení z veřejných zasedání, závěrečného vyhodnocení dotace na dopravní značení v obci, zpracování podkladů ke schválení závěrečného účtu obce za rok 2007, průběhu realizace stavby – rekonstrukce střechy na stodole a kontrola průběhu inventur za rok 2008 .

Co se týče obecního majetku( budova ZŠ) - průběžně byly realizovány drobné opravy a v období školních prázdnin připomínky z kontroly bezpečnosti práce. Bylo zahájeno podbití římsy, ale pro zmizení dodavatele nedokončeno. Škola – 3. a 4.třída byla vybavena novými lavicemi – investice 43 tis.Kč. Náklady včetně oprav činily 29 tis.Kč. Samotný provoz školy a školky byl dotován obcí částkou 440 tis.Kč. Díky zvýšení cen jen tak-tak hospodařícího ČEZu( 2007-zisk po zdanění 42,8 mld.Kč) a plynu (ještě hůře hospodařícího RWE, 2007 zisk po zdanění 12,8 mld.Kč) a zakoupením kvalitnějšího a výkonnějšího filtru na pitnou vodu, skončilo hospodaření školy se ztrátou 30 tis.Kč ( proti rozpočtu na rok 2008). Tato ztráta byla pokryta se souhlasem zastupitelstva z rezervního fondu školy. Ostatním školám, které navštěvují naše děti bylo vyplaceno za neinvestiční náklady 194 tis.Kč.

Byla provedena rekonstrukce střechy stodoly u Společenského domu nákladem 478 tis.Kč. I když od začátku vše probíhalo normálně – cenové nabídky, výběr dodavatele,podepsání smlouvy, zahájení stavby, po odstranění staré střechy začala být spolupráce s dodavatelem komplikovaná nedodržením termínu prací, a od jisté doby byl k nezastižení, což se ani dodnes nepodařilo. Věc byla předána našemu právnímu zastoupení, neboť začalo běžet penále. Smlouva byla následně vypovězena a narychlo byla sehnána jiná alternativa dokončení stavby. Nakonec se vše podařilo a stavba byla schválena k používání, vyhodnocena a vyúčtování dotace ve výši 134 tis.Kč odesláno kraji. Pro informaci –Rekonstrukce střech p.Stryk Dobřichovice – není zcela určitě správná volba.

Rovněž bylo úspěšně realizováno dopravní značení v obci včetně pasportizace. Celkové náklady činily 142,6 tis.Kč a poskytnutá dotace z Kraj.úřadu 105 tis.Kč.

Pro účelnější využití traktoru zakoupeného v roce 2007 jsme dokoupili samonakládací sypací zařízení a bubnovou sekačku na travní porost – celkem za 200 tis.Kč. Ukázalo se, že tato investice hodně pomohla k zabezpečení sjízdnosti místních komunikací a k sekání trávy.

V roce 2008 proběhly dvě kontroly – jedna – Krajským úřadem – přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále pak Okresní správou soc.zabezpečení Beroun, týkající se nemocenského a důchodového pojištění s výsledkem – bez závad. Za to bych chtěl poděkovat pani Simanové, za její pečlivou práci, která vyžaduje praxi, pořádek v dokladech a zejména odbornost tj.orientaci v neustále se měnících zákonech týkajících se vedení účetnictví.

Společenský dům – Domnívám se, že úroveň poskytovaných služeb se zvýšila, v celém objektu je pořádek a čisto. Společenský dům „ožil“ různými akcemi nejen prezentačními, společenskými, ale i sportovními. V pondělí cvičí od 17 hod děti a od 18.30 cvičí ženy, v úterý se od 18 hod.hraje ping-pong a ve čtvrtek chodí cvičit škola. Nájemce reaguje na potřeby dle druhu akce jak po personální stránce, ale i po stránce materiálního zabezpečení. Příkladem je změna značky piva Krušovice za Staropramen, který je u konzumentů oblíbenější.

SDH – rok 2008 byl opět plný soutěží zejména pro děti, ale některých se zúčastnilo i družstvo „maminek“ a stará garda. Trochu opadlo nadšení dětí a odchodem z naší školy do jiné se změnily i jejich povinnosti, které jsou náročné na čas. Doufám, že se tato činnost s dětmi znovu obnoví. Spolupráce s OÚ byla rovněž na dobré úrovni a sběrem železného šrotu rozšířili své finanční možnosti pro pořádání různých akcí. Nadále zajišťují funkčnost veřejného osvětlení. Zde bych chtěl podotknout, že se ve většině případů setkávám s ohlášením závady v tomto znění … u nás už 2 měsíce nesvítí světlo… Je potřeba to nahlásit na obci co nejdříve. Opravy se provádí většinou o víkendu a ne vždy mají ihned čas. Také se nevyjíždí kvůli jedné lampě. Vždy se čeká, až je těch závad více. Koncem roku jsme za cca 50 tis.Kč zakoupili náhradní spotřební materiál na osvětlení. Celkové náklady na provoz SDH činily cca 45 tis.Kč.

Samostatnou kapitolou jsou Komunální odpady. V roce 2008 bylo registrováno 1190 poplatníků, kteří uhradili 562 tis.Kč a vyprodukovali 320,8 tuny (r.2007 -280 tun) komunálních odpadů, 7,9 (7,2) t skla, 4,4 (2,9) t plastů, 5,3(7,3) t papíru, 85 kg komp.obalů a 2,1 (3,1) t nebezpečného odpadu. Celkové náklady na likvidaci činily:802 tis.Kč – KO – 656 tis. – Separovaný- 86(70) tis. a nebezpečný – 27,7 (41) tis.Kč- zde se projevil oddělený sběr elektrozařízení. 30 tis.Kč byly náklady na odvoz našeho velkého kontejneru- nyní se vyváží do Stašova, pronájem kontejnerů a poštovné za složenky. Za sep.odpad jsme obdrželi 37tis.Kč Tříděného odpadu bylo přibližně stejně, ale stále hledají optimální ukazatele pro co nejmenší odměnu obcím. Znovu připomínám, že deformací PET lahví rovněž snižujeme náklady na jejich vývoz na 1/3 ! Chtěl bych ještě zopakovat, co je komunální odpad –je to odpad vzniklý z provozu domácnosti – nikoliv tedy ze staveb, z úklidu pozemků a všeho nepotřebného – to si každý likviduje na vlastní náklady na příslušných skládkách. V loňském roce byly realizovány 2 sběry nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou mobilního dvora.

Situace ohledně vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě U Dubu se nezměnila. Stále se čeká na vybudování kanalizace městem Řevnice v ulici Třebaňské. Práce na přípravě výstavby vod. a kanalizace pro zbytek obce pokračují. Dohody s majiteli použitých pozemků jsou uzavřeny a celá stavba byla rozdělena na 3.etapy. V 1.etapě by se vybudoval vodovod a kanalizace od Svinař, celá pravá strana Svinařského potoka – po ulici Pod Květy a část levé strany- po ulici K Vatinám. Ve 2. etapě pak levá strana Svinařského potoka, od ulice Na Návsi, U Mlýna a zbytek západním směrem. Ve 3.etapě by se dodělaly koncové ulice  ve smíšených zástavbách RD-rekr.objekty. Účelem je především umožnit připojení RD ( pouze pro ně je možné získat dotaci) a příležitostně i rekr.objekty Finanční podmínky připojení budeme stanovovat až na základě situace v aktuálním čase.Současně necháme vypracovat žádost o dotaci z EU.

V rámci možností byly průběžně upravovány komunikace  nákladem 148 tis.Kč. SÚS Kladno byla opravena silnice podél nového chodníku a silnice mezi Z.Třebaní a Řevnicemi, i když příprava na pokládku nového povrchu – postřik penetrací za plného provozu při nedostatečném označení typu práce vyvolalo rozruch. Projíždějící vozidla měla penetrací postříkané karosérie. Tuto záležitost řešila Policie ČR. V obci byly instalovány 3 nové lampy veř.osvětlení. Územní plány jsou s ohledem na vývoj potřeb zastaralé, jejich změny trvají stále strašně dlouho a jsou finančně nákladné. .

Knihovna – funguje poměrně dobře včetně internetu.. Knihovna je doplňována novými tituly ( 4.094,-Kč) nebo knížkami vydanými v rámci regionu, okresu a podobně.Otevírací doba je v úterý 8.3o-10.oo a v pátek 17.oo-19.oo hod. Současně jsou prostory využívány kroužkem Broučci - maminkami s předškolkovými dětmi pro jejich schůzky, při kterých si děti hrají a malují. Celkové náklady v roce 2008 -28 tis.Kč.

Co se týče služeb a podnikání v obci – masáže a plynové zábaly v objektu školy vylepšují zdravotní stav zákazníků, kemp na Ostrově funguje a přes léto jsou opět plné jak chatičky , tak i prostory pro táboření. Hotel pro psy je rovněž vytížen a pro zájemce menších skupin o ubytování je Penzion Mlýn vhodným doplňkem. Restaurace a hospody fungují a jsou schopny uspokojit nejen místní , ale i všechny návštěvníky naší obce v oblasti pohoštění. Co se týče restaurace U Kapličky – zde začnou v dubnu práce na rekonstrukci. Po rekonstrukci zůstane objekt sloužit svému účelu tj. jako pohostinství.

Prodejna Jednoty je sice jediným prodejním místem potravin, ale domnívám se, že vše nejdůležitější a potřebné pro nákup je zde k dispozici. Chtěl bych poděkovat dohlížecímu výboru Jednoty, zejména pani Jahelkové, která veškeré připomínky a potřeby obyvatel přenáší na Jednotu a dohlíží na jejich realizaci.

Zahrádkáři se pravidelně scházejí v klubovní místnosti na OÚ, rovněž ženy pokračují ve svých pravidelných schůzkách. Z podnětu několika žen vznikla jednou za měsíc nedělní odpolední setkání většinou v SD, kde se setkávají starší spoluobčané. Zcela jistě bude i letos probíhat moštování ovoce. Jen by chtělo o zahájení a době moštování včas informovat OÚ a my se postaráme o propagaci vyhlášením v místním rozhlase.. Nadále udržují tradici poznávacích zájezdů týkajících se jejich společného zájmu.

KČT - Jejich činnost zůstává i nadále velmi aktivní.Jednodenní i vícedenní akce lákají příznivce tohoto druhu sportu i z řad nečlenů i ze širokého okolí. Zapojují se do kulturního i společenského života v obci, pořádají candrbál, pingpongový turnaj pro děti i dospělé,dětský den apod. Úklid hřbitova je jejich přínosem a pomocí pro obec.

Naše noviny jsou i nadále zdrojem informací. Poslední dobou své příspěvky o obci píše třebaňačka pani Lucie Paličková která je současně od tohoto roku i novou kronikářkou obce, takže se situace zlepšila. I v loňském roce mne kontaktoval pan Karel Souček ze Sedlčan – redaktor MFD, který se o Z.Třebaň živě zajímá a vždy chce vědět nějaké novinky , záměry a jak si u nás žijeme. I nadále se však aktivně podílejí na kulturním dění a společenském životě v obci.

Sbor pro občanské záležitosti plní to nejpříjemnější poslání návštěvou u občanů, kteří dovršili svých významných životních výročích. Ti jsou evidentně rádi z takové návštěvy a to nikoliv z důvodů, že obdrží drobný dárek od obce, ale především proto, že při přátelském posezení spojeném s gratulací a doplněné o kytičku si rádi zavzpomínají na svá prožitá léta a mohou si popovídat i o současnosti. V polovině roku zanechala své činnosti v SPOZ pani Eva Zemanová, která se dlouhá léta zúčastňovala těchto příjemných povinností. Ještě jednou ji děkuji a přeji pevné zdraví.Takovýchto návštěv bylo uskutečněno v loňském roce 8 a 1 pouze formou blahopřání. Svoji tradici má i vítání občánků, které je nezapomenutelným zážitkem pro rodiče i prarodiče.

Celkem byly přivítány 2 děti a 2 se nedostavily Se školkou se rozloučilo a do 1.třídy nastoupilo 11 dětí. Náklady vynaložené na tyto akce ve výši 18 tis.Kč jsou zanedbatelné oproti radosti, a příjemným okamžikům které tyto akce provázejí.

Na závěr pár údajů o obci a jejich obyvatelích:
Počet obyvatel k 31.12.2008 673 (+ 9/2007) +139 - r.1994 – 534
341 mužů z nichž je 72 chlapců mladších 15ti let
332 žen z nichž je 44 dívek mladších 15ti let
Počet narozených dětí 6 2 děvčata a 4 chlapci
Přistěhovalo se 19 občanů
Odstěhovalo se 11 občanů
Navždy nás opustilo 7 spoluobčanů
60ti let dovršilo 5 spoluobčanů
Byly uzavřeny 3 sňatky z toho 1 na OÚ
Bylo rozvedeno 5 manželství


Z akcí, které jsme si loňský rok stanovili realizovat se neuskutečnilo:

zahájení výstavby kanalizace a vodovodu U Dubu ( podmíněno výstavbou řevnické části)
zahájení výstavby Sportovního areálu
úprava parkovacího místa u hřbitova – zatím nedokončeno pro odhalený kabel NN

Akce na rok 2009

zahájení prací na Sport.areálu – výstavba technického zázemí areálu
generální oprava sociálního zařízení v ZŠ a MŠ
pokračování v přípravě na V+K (projekt 1.etapy, stavební povolení-event.žádosto dotaci)


Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří svojí prací přispěli k rozvoji obce, za činnost dobrovolným organizacím či zájmovým sdružením, ke zdárnému průběhu kulturních akcí, reprezentaci obce na soutěžích a akcích nad rámec obce nebo se jiným způsobem podíleli na dění v obci.
Rovněž děkuji všem, kteří se v uplynulém roce zúčastnili kulturních a společenských akcích na kterých se jim doufám líbilo, prožili zde příjemné chvíle a rádi se opět zúčastní.
Děkuji Vám za pozornost …………

Lubomír Schneider
starosta obce