Výroční zpráva obce Zadní Třebaň za rok 2007


Rok 2006 skončil s aktivními stavy na účtech ve výši

3,438.902,68 Kč

Upravený rozpočet na rok 2007 činil – skutečné přijmy

7,310.718,16 Kč

Upravený rozpočet na rok 2007 – skutečné výdaje

6,204.581,49 Kč

Rok 2007 skončil s aktivními stavy na účtech ve výši

4,545.039,35 KčVýstavba – životní prostředí

S účinností nového stavebního zákona od 1.1.2007 obec již nevydává povolení k výstavbě drobných staveb ani nepřijímá různé stavební úpravy formou oznámení. Jsme pouze účastníky řízení, pokud jsme majiteli sousedního pozemku. Vše , co se týče staveb je příslušným úřadem MěÚ Beroun – odbor výstavby event. – odbor životního prostředí. Bylo celkem vydáno 13 povolení k pokácení vzrostlých dřevin a 10 rozhodnutí o přidělení čísla stavbě po kolaudaci.


Dále bylo vydáno ve dvou případech rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a 9 rozhodnutí o povolení provozování VHA ( vydává se na Q nebo na ½ roku )


Komise školská – Dr. Matoušek

- člen školní rady - probíhaly hospitace ve škole, úzce spolupracuje s vedením školy při řešení problémů. Poslední dobou nám vzrůstá počet dětí, které mají různé diety a nemohou se zúčastnit konzumace poskytovaných jídel. Školní stravování není uzpůsobeno(a zákon to ani neukládá poskytovat dietní stravování) na takový režim jak po stránce personální ( dietní kuchařka ) včetně počtu pracovníků, tak i po stránce sortimentu. Při dodržení všech předpisů a směrnic by takové dítě mělo svoji dietní stravu sníst mimo areál zařízení.Pak se může vrátit. V praxi je však takový postup nereálný. Bylo tedy přistoupeno k alternativě, kdy rodič přinese dietní stravu a děti si ji následně separátně a pod dohledem sní. I když se tím podstupuje určité riziko je to alternativa při úzké spolupráci rodičů do určitého počtu dětí zvládnutelná.


Výbor finanční: pí. Kořínková,Frydrichová,p.Malý

Byla prováděna kontrola finančních prostředků na účtech obce, kontrola pokladních dokladů a stavu pokladny a 3x byla provedena kontrola plnění rozpočtu obce.


Přestupky:

Od 1.1.2007 na MěÚ Beroun – správní odbor, se kterým byla sepsána smlouva o výkonu této působnosti na dobu neurčitou.

Za rok 2007 bylo řešeno 7 přestupků.


Komise kontrolní: p.Nádvorník,Neubauerová,Horáková

V průběhu roku byla provedena kontrola docházky zaměstnanců OÚ, v souvislosti s inventurami byla provedena kontrola majetku školy, OÚ a nakládání s ním v prostorách školního zařízení. Průběžně jsou prováděny kontroly „Usnesení“ a „dotací „ z POV, Kr.úřadu a obce na činnost ZŠ a MŠ. Na závěr roku byla provedena kontrola stavu pokladny. Nebylo shledáno žádných závad.


Co se týče obecního majetku( budova ZŠ) - průběžně byly realizovány drobné opravy a v období školních prázdnin připomínky z kontroly bezpečnosti práce. Nákladem 41 tis.Kč byla provedena drobná údržba zařízení včetně výměny celé kuchyňské linky za 24tis.Kč. Škola byla dotována částkou 442 tis.Kč ve které byly i fin.prostředky na zakoupení hnětače do školní kuchyně, fotoaparátu pro školní výuku, program pro složení zdravé stravy, finance na nečekanou opravu vysavače apod.

Ostatním školám, které navštěvují naše děti bylo vyplaceno za neinvestiční náklady 270tis.Kč.


V roce 2007 proběhly tyto kontroly: audit pracovníků Kr.úřadu na hospodaření obce za rok 2006 a dílčí kontrola hospodaření za rok 2007, kontrola FÚ Beroun na správu daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů na užívání domu č.p.118. Dílčí kontrolou hospodaření obce bylo zjištěno, že nebyla písemně informována PO o přidělených fin.prostředcích na rok 2007, včetně informace o podobě rozpočtu organizace ( vyrovnaný s výsledkem 0 ). Tento nedostatek byl ihned odstraněn.Ostatní kontroly byly hodnoceny – bez závad. Za to bych chtěl poděkovat pani Simanové, za její pečlivou práci, která vyžaduje praxi, pořádek v dokladech a zejména odbornost tj.orientaci v neustále se měnících zákonech týkajících se vedení účetnictví.


Společenský dům – Domnívám se, že úroveň poskytovaných služeb se zvýšila, v celém objektu je pořádek a čisto. Společenský dům „ožil“ různými akcemi nejen společenskými, ale i sportovními. Snažení pana Bursíka je odměňováno postupným zvyšováním počtu hostů. Pro zvýšení úrovně prostředí obec zakoupila 13 setů ( stolů se 4 židlemi ) za 78 tis.Kč. Ostatní drobné úpravy si pronajímatel financuje sám.


SDH – rok 2007 byl opět plný soutěží zejména pro děti, ale některých se zúčastnila i stará garda, kde jim bylo překvapivě záporně hodnoceno a doporučeno zlepšit se v úkonu sání.Kulinářská účast na Masopustu, organizace pálení čarodějnic, Staročeských májů, Posvícení a různých soutěží pro děti SDH v rámci okrsku je tradiční. Spolupráce s OÚ byla rovněž na dobré úrovni a sběrem železného šrotu rozšířili své finanční možnosti pro pořádání různých akcí. Jejich vybavení bylo doplněno plovoucím čerpadlem za cca 30 tis.Kč. Celkové náklady na provoz SDH činily 64 tis.Kč.


Samostatnou kapitolou jsou Komunální odpady. V roce 2006 bylo registrováno 1162 poplatníků, kteří uhradili 541 tis.Kč a vyprodukovali 280 tun komunálních odpadů, 7,2 t skla, 2,9 t plastů, 7,5 t papíru, 88 kg komp.obalů a 3,1 t nebezpečného odpadu. Celkové náklady na likvidaci činily:761 tis.Kč – KO – 650 tis. – Separovaný- 70 tis. a nebezpečný – 41 tis.Kč. Za sep.odpad jsme obdrželi 33 tis.Kč ( o 7 tis. méně než v 2006 ) Tříděného odpadu bylo přibližně stejně, ale stále hledají optimální ukazatele pro co nejmenší odměnu obcím. Jsou tři kategorie cen za 1 tunu – tříd.odpadu . My jsme v prvé kategorii, která končí na 21 kg/obyv./rok ( v 2007 to bylo 16kg/obyv./rok). Snižuje se taky váha plného kontejneru z důvodů – jak říkají- musí dotřiďovat a z váhy obsahu 50kg zbyde 40 kg. Navíc je brán průměr ze svozu za ten den ze všech obcích. A pokud jinde nemají kontejnery plné průměr na kontejner se snižuje. Celý systém je složitý, nespravedlivý a nepřehledný. Znovu apeluji na třídění odpadů plast,papír,sklo a krabicové obaly. Jsou-li tyto komponenty součástí KO-pouze za ně zaplatíme. Jsou-li uloženy do předepsaných nádob získáme zpětně peníze, které snižují ten propastný rozdíl mezi výběrem za KO a skutečnou platbou! Deformací PET lahví rovněž snižujeme náklady na jejich likvidaci na 1/3 !Chtěl bych ještě upřesnit – co je komunální odpad – odpad vzniklý z provozu domácnosti – nikoliv tedy ze staveb, z úklidu pozemků a všeho nepotřebného – to si každý likviduje na vlastní náklady na příslušných skládkách. V loňském roce byly realizovány 2 sběry nebezpečného odpadu formou mobilního dvora.Celkové náklady činily 761 tis.Kč. Vybráno bylo 551 tis.Kč, za tříděný odpad jsme obdrželi 33 tis. - doplatek obce byl tedy 177 tis.Kč.


Situace ohledně vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě U Dubu v současné době stagnuje. Stále se čeká na vybudování kanalizace městem Řevnice v ulici Třebaňské. Práce na přípravě výstavby vod. a kanalizace pro zbytek obce pokračují. V současné době se vedou jednání s majiteli pozemků, kteří mají výhrady nebo nějaké požadavky za zřízení věcného břemene k jejich pozemku. Pro územní rozhodnutí musí být trasa jasná.


V rámci možností byly průběžně upravovány komunikace s nákladem 111 tis.Kč a konečně byl vybudován tolik požadovaný chodník K Vatinám včetně veřejného osvětlení za 575 tis.Kč ( 125 tis.Kč byla dotace z POV). Svůj slib nesplnila SÚS Kladno, která měla opravit komunikaci kolem chodníku a dát ji správný sklon. Tuto opravu dělají za krajské peníze, tak nemáme na ně žádné prostředky, kterými bychom je donutili k realizaci. Další termín je 4-5/2008. Údajně tuto opravu spojí s opravou komunikace na Řevnice od ulice Na Chybě k přejezdu ČD. Byla také opravena nejhorší část chodníku v ul.Třebaňské a to nákladem 65 tis.Kč. Pro budoucí sportovní areál byla vybudována nákladem 313 tis.Kč ( 121 tis.Kč byla dotace z POV) přípojka plynu, elektriky a studna. V obci bylo instalováno 5 nových lamp veř.osvětlení ( bez chodníku ).

Nový stavební zákon přinesl bezradnost nejen investorům, ale i projektantům, kteří neví jaké doklady v průběhu řízení bude po nich kdokoliv chtít.Územní plány jsou s ohledem na vývoj potřeb zastaralé, jejich změny trvají strašně dlouho a jsou finančně nákladné.Knihovna – funguje poměrně dobře. Knihovna je doplňována novými tituly ( 5.600,-Kč) nebo knížkami vydanými v rámci regionu, okresu a podobně. Současně jsou prostory využívány kroužkem Sluníčko - maminkami s předškolkovými dětmi pro jejich schůzky, při kterých si děti hrají a malují. Celkové náklady v roce 2007 -25 tis.Kč.


Co se týče služeb a podnikání v obci – masáže a plynové zábaly v objektu školy vylepšují zdravotní stav zákazníků, kemp na Ostrově funguje a přes léto jsou opět plné jak chatičky , tak i prostory pro táboření.

Hotel pro psy je rovněž vytížen a pro zájemce menších skupin o ubytování je Penzion Mlýn vhodným doplňkem. Restaurace a hospody fungují a jsou schopny uspokojit nejen místní , ale i všechny návštěvníky naší obce v oblasti pohoštění. Jediná změna nastala v uzavření hostince U kapličky. Dle poslední informace nového majitele objekt nebude zbourán, ale pouze bude provedena celková rekonstrukce. Po rekonstrukci zůstane objekt sloužit svému účelu tj. jako pohostinství.


Prodejna Jednoty je sice jediným prodejním místem potravin – po ukončení prodejny Večerka pani Roubalové, ale domnívám se, že vše nejdůležitější a potřebné pro nákup je zde k dispozici. Chtěl bych poděkovat dohlížecímu výboru Jednoty, zejména pani Jahelkové, která veškeré připomínky a potřeby obyvatel přenáší na Jednotu a dohlíží na jejich realizaci.


Zahrádkáři se pravidelně scházejí v klubovní místnosti na OÚ, rovněž ženy pokračují ve svých pravidelných schůzkách. Z podnětu několika žen vznikla jednou za měsíc nedělní odpolední setkání většinou v SD, kde se setkávají starší spoluobčané. Zcela jistě bude i letos probíhat moštování ovoce. Jen by chtělo o zahájení a době moštování včas informovat OÚ a my se postaráme o propagaci vyhlášením v místním rozhlase. Nadále udržují tradici poznávacích zájezdů týkajících se jejich společného zájmu.


KČT - Jejich činnost zůstává i nadále velmi aktivní.Jednodenní i vícedenní akce lákají příznivce tohoto druhu sportu i z řad nečlenů i ze širokého okolí. Zapojují se do kulturního i společenského života v obci, pořádají candrbál, pingpongový turnaj pro děti i dospělé,dětský den apod. Úklid hřbitova je jejich přínosem a pomocí pro obec.


Naše noviny jsou i nadále zdrojem informací o dění bohužel většinou už pouze v širokém okolí. Je škoda, že ubývá informací a zpráv o naší obci, o které se píše velmi sporadicky. Poslední dobou své příspěvky o obci píše třebaňačka pani Lucie Paličková, tak se snad situace zlepší. I v loňském roce mne kontaktoval pan Karel Souček ze Sedlčan – redaktor MFD, který se o Z.Třebaň živě zajímá a vždy chce vědět nějaké novinky , záměry a jak si u nás žijeme. I nadále se však aktivně podílejí na kulturním dění a společenském životě v obci.


Sbor pro občanské záležitosti plní to nejpříjemnější poslání návštěvou u občanů, kteří dovršili svých významných životních výročích. Ti jsou evidentně rádi z takové návštěvy a to nikoliv z důvodů, že obdrží drobný dárek od obce, ale především proto, že při přátelském posezení spojeném s gratulací a doplněné o kytičku si rádi zavzpomínají na svá prožitá léta a mohou si popovídat i o současnosti. Takovýchto návštěv bylo uskutečněno v loňském roce 12 a 4 pouze formou blahopřání.

Svoji tradici má i vítání občánků, které je nezapomenutelným zážitkem pro rodiče i prarodiče.

Celkem bylo přivítáno 5 dětí a 2 se nedostavily

Se školkou se rozloučilo a do 1.třídy nastoupilo 9 dětí.

Náklady vynaložené na tyto akce ve výši 18 tis.Kč jsou zanedbatelné oproti radosti,

a příjemným okamžikům které tyto akce provázejí.


Na závěr pár údajů o obci a jejich obyvatelích:

Počet obyvatel k 31.12.2007

664 (+ 26/2006)+130 - r.1994 – 534

331 mužů

z nichž je 72 chlapců mladších 15ti let

333 žen

z nichž je 45 dívek mladších 15ti let

Počet narozených dětí

7

1 dívka a 6 chlapců

Přistěhovalo se

33 občanů


Odstěhovalo se

12 občanů


Navždy nás opustilo

7 spoluobčanů


60ti let dovršilo

16 spoluobčanů


Bylo uzavřeno

5 sňatků


Byla rozvedena

3 manželstvíZ akcí, které jsme si loňský rok stanovili realizovat se neuskutečnilo:

zahájení výstavby kanalizace a vodovodu U Dubu ( podmíněno výstavbou řevnické části) Předělání bývalé prodejny plynu na ping-pong- v současné době před dokončením

Výměna střechy na stodole ( vedle SD )

Akce na rok 2008

zahájení prací na Sport.areálu – výstavba technického zázemí areálu

výměna střechy na stodole – vedle SD


Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří svojí prací přispěli k rozvoji obce, za činnost dobrovolným organizacím či zájmovým sdružením , ke zdárnému průběhu kulturních akcí, reprezentaci obce na soutěžích a akcích nad rámec obce nebo se jiným způsobem podíleli na dění v obci.

Rovněž děkuji všem, kteří se v uplynulém roce zúčastnili kulturních a společenských akcích na kterých se jim doufám líbilo, prožili zde příjemné chvíle a rádi se opět zúčastní. Děkuji Vám za pozornost


Lubomír Schneider

starosta obce