Výroční zpráva obce Zadní Třebaň za rok 2006

Rok 2005 skončil s aktivními stavy na účtech ve výši 2,371.809,64 Kč
Rozpočet na rok 2006 činil 5,899.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2006 -přijmy 6,215.943,64 Kč
Skutečné výdaje 2006 5,148.850,60 Kč
Skončil stavy na účtech ve výši 3,438.902,68 Kč

Tento upravený rozpočet-přijmy v sobě zahrnuje i dotaci na výstavbu chodníku /125 tis.Kč/ , a 175 tis.Kč vyšší příjem daně ze státního rozpočtu.Menší výdaje představují nerealizované stavby /voda+kanalizace U Dubu, zahájení výstavby sportoviště a chodníku/ Úspora mezi přijmy a výdaji činí cca 1,067 tis.Kč. Konečné stavy na účtech – jsou slušným předpokladem k zahájené přípravě výstavby kanalizace a vodovodu v naší obci

Komise výstavby a životního prostředí: p.Nikodým ,Kořínek a p.Hejlek

bylo projednáno nebo vzato na vědomí 293 žádostí – oznámeních.Ve většině případů se jednalo o modernizaci RD a chat.. Rovněž bylo vydáno 8 rozhodnutí k povolení kácení stromů, které ohrožovali bezpečnost nebo majetek občanů.

Komise sociální: p.Neubauer

ve dvou případech vydala rozhodnutí o ustanovení opatrovníka, ve dvou případech rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. V jednom případě odsouhlasila výši příspěvku na individuální dopravu pro tělesně postiženou osobu.

Komise školská: pí Kirova

- členka školní rady -probíhaly hospitace ve školce, úzce spolupracuje s vedením školy při řešení problémů a aktivně se podílí na dětském koutku Sluníčko – předškolkové děti, které se schází každé úterý a pátek v knihovně či Na Ostrově.

Komise finanční: pí. Kořínková,Frydrichová,p.Malý

Kontrola plnění rozpočtu obce,stav pokladny/2.3.2006- zjištěno překročení limitního stavu o 13.814 Kč/ - důvod zvýšený počet úhrad v hotovosti za KO a nájmy- neodvedeno do banky pro očekávané výdaje v hotovosti/první spolupráce/ – opravy a údržba sekaček, výdaje na připravované oslavy 100.výročí SDH. Kontrola hospodaření /dotace z obce/ školského zařízení ( příspěvkové organizace). Jednání s pani ředitelkou ZŠ a její účetní ohledně vyřešení hospodaření ZŠ za rok 2005- viz komise kontrolní.

Komise přestupková:

Od 1.1.2006 na MěÚ Beroun – správní odbor, se kterým byla sepsána smlouva o výkonu této působnosti. Za rok 2006 bylo řešeno 6 přestupků.

Komise kontrolní: p.Nádvorník,Neubauerová,Horáková

byla prováděna kontrola postupů a jejich výsledků komisí sociální,finanční a školské. 2x byla provedena kontrola hospodaření ZŠ,kde byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví / vybrané finanční prostředky za obědy nebyly převedeny na výdajový účet za nákupy potravin-administrativní záležitost/, 2x v průběhu roku byla provedena kontrola účetnictví a stavů pokladny OÚ. Dále byl kontrolován výsledek inventury obecního majetku za rok 2005, kontroly usnesení z veřejných zasedání a oběh dokladů.

Při roční protipovodňové prohlídce, která se konala 24.11.2006, u které byli přítomni správci toků, bylo konstatováno a správci nařízeno odstranění vzrostlých porostů z koryt potoků.Na tuto záležitost byl kladen důraz s ohledem na stejný problém z roku 2005 a který nebyl správcem realizován! Současně byly vyzváni majitelé přilehlých nemovitostí k odstranění odkládaného rostlinného odpadu, vybudovaných lávek a jiných překážek na potocích.Formou NN byly vyzváni majitelé odběrných zařízení na vodu k doložení povolení.V současné době bylo vyřezáno koryto Svinařského potoka k mostu na Řevnice. Práce od mostu po ústí by měly pokračovat na podzim.

Obec využila opravy můstku lokálky nad propustí v ulici Lipové a podílela se 15 tis.Kč na úpravě celé odkryté části, která nebyla součástí projektu.

Po zimě byly opraveny nejfrektovanější komunikace nákladem 100 tis.Kč /včetně překopů asfaltovaných částí ve škole/.

Co se týče obecního majetku( budova ZŠ) - průběžně byly realizovány drobné opravy a v období školních prázdnin připomínky z kontroly bezpečnosti práce. Byla provedena údržba venkovních hracích prvků a instalována nová houpačka za fin.prostředky, které zde zanechali naši přátelé ze Steinerothu pro školku a kterou si vybraly paní učitelky. Úhrada za žáky navštěvující jiné základní školy od 5.ročníku výše byla 158 tis.Kč oproti 59 tisícům , které jsme vybrali my. Do 1.-4.ročníku chodí ve dvou třídách celkem 35 dětí, do školní družiny 25 dětí, do mateřské školy s kapacitou 24 dětí – s udělenou výjimkou 28 dětí. Kolektiv 9 pracovníků této příspěvkové organizace je spolehlivý a zejména vedení školy se neustále „pere“ s novými nařízeními, zákony a kolektivy kontrolních orgánů. Zatím ve spolupráci s OÚ – úspěšně. Každopádně zůstává v platnosti podpora tohoto zařízení v podobě v jakém je dnes provozováno.Již dnes vzniká problém s umístěním dětí do školky jednak díky zákonu o povinné docházce v předškolním roce a díky většímu počtu narozených dětí v poslední době. Jednoznačně pak zůstává v platnosti priorita dětí trvale bydlících v obci k umístění do MŠ.

V roce 2006 proběhly tyto kontroly: audit pracovníků Kr.úřadu na hospodaření obce za rok 2005 a dílčí kontrola hospodaření za rok 2006, kontrola VZP na dodržování povinností plátce a 3 kontroly z FÚ Hořovice na poskytnuté dotace. Všechny kontroly byly hodnoceny – bez závad. Za to bych chtěl poděkovat pani Simanové za její pečlivou práci, která vyžaduje praxi, pořádek v dokladech a zejména odbornost tj.orientaci v neustále se měnících zákonech týkajících se vedení účetnictví.

Společenský dům – ač bývalý nájemce –pani Sládková se docela snažila, přesto se její působení v SD nepovedlo. Z důvodů, že nedokázala plnit své finanční závazky vůči ČEZu a 2 měsíce byl SD uzavřen – pro odpojení el.energie, ukončila obec s ní nájemní smlouvu Od 1.dubna tohoto roku je zde nový nájemce pan Václav Bursík. Přeji mu hodně zákazníků a doufám, že pod jeho vedením bude v obci konečně jedno zařízení tohoto druhu na úrovni.

SDH – rok 2006 proběhl v duchu oslav 100. výročí založení SDH v Zadní Třebani. Součástí slavnostního dne bylo i ocenění některých členů za jejich obětavou práci pro sbor. Celý kolektiv pak obdržel od Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka Čestný prapor za jejich aktivity a dlouhodobě dosahované kvalitní výsledky. V polovině roku pak byl volen nový starosta SDH, kterým se stal pan Čeněk Kořínek. Chtěl bych poděkovat panu Josefu Zemanovi za jeho více jak 30ti letou činnost ve funkci starosty SDH. Děkuji rovněž všem jejich členům za rozvoj té nejmladší členské základny a za dosahování skvělých umístění v okrskových soutěžích. Nadále spolupracují s obcí – zejména při údržbě veřejného osvětlení. Celá jejich činnost představovala částku 128 tis.Kč.

Samostatnou kapitolou jsou Komunální odpady. V roce 2006 bylo registrováno 1135 poplatníků, kteří uhradili 506 tis.Kč(511) a vyprodukovali 302 tun komunálních odpadů, 6,5 t skla, 3,9 t plastů, 7,6 t papíru, 3,6 t nebezpečného odpadu. Celkové náklady na likvidaci činily:761,5tis.Kč – KO – 656,5 tis. – Separovaný- 57 tis. a nebezpečný – 48 tis.Kč. Za sep.odpad jsme obdrželi 40,5 tis.Kč. Znovu apeluji na třídění odpadů plast,papír,sklo a krabicové obaly. Jsou-li tyto komponenty součástí KO-pouze za ně zaplatíme. Jsou-li uloženy do předepsaných nádob získáme zpětně peníze, které snižují ten propastný rozdíl mezi výběrem za KO a skutečnou platbou! Deformací PET lahví rovněž snižujeme náklady na jejich likvidaci na 1/3 !Chtěl bych ještě upřesnit – co je komunální odpad – odpad vzniklý z provozu domácnosti – nikoliv tedy ze staveb, z úklidu pozemků a všeho nepotřebného – to si každý likviduje na vlastní náklady na příslušných skládkách. Méně potěšující zprávou je fakt, že za tříděný odpad je rok od roku čím dál tím menší odměna ze strany EKO-Komu. V loňském roce byly realizovány 2 sběry nebezpečného odpadu formou mobilního dvora.

Přípravy k realizaci vodovodu a kanalizace v lokalitě U Dubu pokračují – jsou podepsány dohody o přístupu a vybudování těchto sítí na cizích pozemcích (komunikacích).V této lokalitě je přihlášeno 33 žadatelů. Celá akce je podmíněna realizací kanalizačního řádu v Řevnicích – ulice Třebaňská- na který by měla být tato lokalita napojena. Dle současných zpráv to nebude ani v tomto roce. Situace ohledně možnosti vybudování kanalizace a vodovodu pro naši obec se výrazně změnila. Výsledek čerpacích zkoušek ze zdrojů vody v sousedních Svinařích prokázal dostatečné množství i pro naši obec. Vzhledem k tomu, že Svinaře chtějí budovat i čističku – spojení našich obcí ( přes 2000 ekvivalentních odběratelů) umožní čerpání dotací z EÚ. Nyní se tedy vypracovává projekt pro územní rozhodnutí, které je nutné k podání žádosti o dotace.

Nákladem 176 tis. bylo vybudováno odvodnění v prodloužené části ulice Na Bořích, kde spodní prameny vyvěraly přímo v komunikaci a vytvářely souvislý ledový povrch. V téže lokalitě bylo instalováno nové veřejné osvětlení. Po zimě byla provedena oprava výtluk u nejfrektovanějších komunikacích.

Byla dokončena změna č.1 ÚP obce. Pro interní problémy byla změněna firma k dokončení projektu Sportovního areálu až po získání stavebního povolení. Projekt dokončuje STUDIO A 91 z Prahy.

V loňském roce se podařilo vybudovat 2 autobusové zastávky Nad Soutokem a to nákladem 229 tis. Od 10.prosince jsou zahrnuty v dopravní obslužnosti obce a doufám, že ke spokojenosti občanů. Nepodařilo se však realizovat výstavbu chodníku K Vatinám. Komplikace, které přinesla jednání s Telefonicou O2 a s ČD ohledně podmínek výstavby a podobě chodníku jsou pro normálního člověka nepochopitelné a 6ti měsíční komunikace s nimi obdivuhodná pro tak jednoduchou záležitost, jakou je chodník, kde nic nestojí a ničemu nebude vadit . Nakonec jsme se ke kladnému výsledku dobrali a v současné době je zažádáno jak o územní rozhodnutí , tak i stavební povolení. Ani v tuto chvíli však není komplikacím konec a museli jsme dodat ještě vyjádření správce lesa a byla napadena estetičnost kombinace panelů a zámkové dlažby. Chodník tedy bude celý ze zámkové dlažby.Na tuto akci byla z kraje poskytnuta dotace ve výši 125 tis., kterou bylo možno získat na akci pouze do 12/2006.Písemnou žádostí na kraj nám bylo povoleno ji čerpat do 5/2007. Do té doby musí být chodník hotov. Firma je vybrána, sepsána smlouva a nyní tedy čekáme jen na stavení povolení. Neměl by být již žádné problémy – neobjeví-li něco úředníci ÚP a RR a Odboru výstavby. Nový stavební zákon přinesl bezradnost investorů a projektantů, kteří neví jaké doklady v průběhu řízení bude po nich kdokoliv chtít.Územní plány jsou s ohledem na vývoj potřeb zastaralé, jejich změny trvají strašně dlouho a jsou finančně nákladné. .

Knihovna – provoz byl rozšířen o výpůjční dobu v úterá od 8.3o do 10.oo hodin. I nadále je využíván internet a k vybavení byla doplněna tiskárna. Současně jsou prostory využívány kroužkem Sluníčko - maminkami s předškolkovými dětmi pro jejich schůzky, při kterých si děti hrají a malují.

Co se týče služeb a podnikání v obci – i nadále zůstává drátenictví v objektu ZŠ, které pořádá kurzy do kterých se hlásí lidé z celé ČR, masáže a plynové zábaly vylepšují zdravotní stav zákazníků, kemp na Ostrově funguje a přes léto jsou opět plné jak chatičky , tak i prostory pro táboření. Hotel pro psy je rovněž vytížen a pro zájemce menších skupin o ubytování je Penzion Mlýn vhodným doplňkem. Restaurace a hospody fungují a jsou schopny uspokojit nejen místní , ale i všechny návštěvníky naší obce v oblasti pohoštění. Prodejna Jednoty se neustále modernizuje- v loňském roce instalací klimatizace. Zatím stále zůstává problém u pultového prodeje – zejména jeho rychlost. Na žádost občanů byl rozšířen sortiment lahůdek a zeleniny. Chtěl bych poděkovat dohlížecímu výboru Jednoty, zejména pani Jahelkové,která svým nekompromisním přístupem veškeré připomínky a potřeby obyvatel přenáší na Jednotu a dohlíží na jejich realizaci. Spolu se dvěma večerkami uspokojuje potřeby obyvatel.

Zahrádkáři se pravidelně scházejí v klubovní místnosti na OÚ, rovněž ženy pokračují ve svých pravidelných schůzkách. Z podnětu několika žen vznikla jednou za měsíc nedělní odpolední setkání většinou v SD, kde se setkávají starší spoluobčané – tentokrát i za přítomnosti mužů.Jedné schůzky jsem se zúčastnil a mohu říci, že je příjemné takto v klidu posedět a popovídat si. Zcela jistě bude i letos probíhat moštování ovoce. Jen by chtělo o zahájení a době moštování včas informovat OÚ a my se postaráme o propagaci vyhlášením v místním rozhlase a v NN. Nadále udržují tradici poznávacích zájezdů týkajících se jejich společného zájmu.

KČT - Jejich činnost zůstává i nadále velmi aktivní.Jednodenní i vícedenní akce lákají příznivce tohoto druhu sportu i z řad nečlenů i ze širokého okolí. Zapojují se do kulturního i společenského života v obci, pořádají candrbál, pingpongový turnaj pro děti i dospělé,dětský den apod. Úklid hřbitova je jejich pomocí obci.

Naše noviny jsou i nadále zdrojem informací o dění bohužel většinou už pouze v širokém okolí. Je škoda,že ubývá informací a zpráv o naší obci,o které se píše velmi sporadicky.. I nadále mne kontaktuje pan Karel Souček ze Sedlčan – redaktor MFD, který se o Z.Třebaň živě zajímá a vždy chce vědět nějaké novinky , záměry a jak si u nás žijeme. Zrovna v lednu tohoto roku vyšly v MFDnes 2 články o Třebani. I nadále se však aktivně podílejí na kulturním dění a společenském životě v obci.

Sbor pro občanské záležitosti plní to nejpříjemnější poslání návštěvou u občanů, kteří dovršili svých významných životních výročích. Ti jsou evidentně rádi z takové návštěvy a to nikoliv z důvodů, že obdrží drobný dárek od obce, ale především proto, že při přátelském posezení spojeném s gratulací a doplněnou o kytičku si rádi zavzpomínají na svá prožitá léta a mohou si popovídat i o současnosti. Takovýchto návštěv bylo uskutečněno v loňském roce 8. Svoji tradici má i vítání občánků, které je nezapomenutelným zážitkem pro rodiče i prarodiče.Celkem bylo přivítáno 5 dětí a 2 se nedostavily Se školkou se rozloučilo a do 1.třídy nastoupilo 9 dětí. Náklady vynaložené na tyto akce ve výši 18 tis.Kč jsou zanedbatelné oproti radosti, a příjemným okamžikům které tyto akce provázejí.

Na závěr pár údajů o obci a jejich obyvatelích:
Počet obyvatel k 31.12.2006 638 r.1994 – 534
315 mužů z nichž je 5 vdovců a 62 chlapců mladších 15ti let
323 žen z nichž je 44 vdov a 49 dívek mladších 15ti let
Počet narozených dětí 9 3 dívky a 6 chlapců
Přistěhovalo se 28 občanů
Odstěhovalo se 9 občanů
Navždy nás opustilo 6 spoluobčanů
60ti let dovršilo 11 spoluobčanů
Bylo uzavřeno 5 sňatků
Byla rozvedena 3 manželství

Z akcí, které jsme si loňský rok stanovili realizovat se neuskutečnilo: zahájení prací na Sport.areálu – studna,elektrická a plynová přípojka zahájení výstavby kanalizace a vodovodu U Dubu ( s ohledem na výstavbu řevnické části se začne realizovat pravděpodobně až příští rok.) Předělání bývalé prodejny plynu na ping-pong vybudování chodníku od lávky u Molerů k ulici K Vatinám

Investiční akce na rok 2007

zahájení prací na Sport.areálu – studna,elektrická a plynová přípojka vybudování chodníku od lávky u Molerů k ulici K Vatinám výměna střechy na stodole – vedle SD zadat vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na vodovod a kanalizaci

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval bývalému zastupitelstvu obce za jejich činnost a všem, kteří svojí prací přispěli k rozvoji obce,činnosti jednotlivých zájmových skupin, ke zdárnému průběhu kulturních akcí, reprezentaci obce na soutěžích a akcích nad rámec obce nebo se jiným způsobem podíleli na dění v obci. Rovněž děkuji všem, kteří se v uplynulém roce zúčastnili kulturních a společenských akcích na kterých se jim doufám líbilo, prožili zde příjemné chvíle a rádi se opět zúčastní.

Děkuji Vám za pozornost …………

Lubomír Schneider
starosta obce