Výroční zpráva obce Zadní Třebaň za rok 2004

Vítejte na stránkách obce Zadní Třebaň a dovolte, abych Vás seznámil s činností zastupitelstva obce a obecního úřadu v roce 2004.

Rok 2003 skončil s aktivními stavy na účtech ve výši          1,906.513,- Kč
Rozpočet na rok 2004 činil                                                5,408.430,- Kč
Upravený rozpočet činil                                                     8,690.760,- Kč
a skončil  stavy na účtech ve výši                                       1,925.917,- Kč
Tento upravený rozpočet v sobě zahrnuje i příjem mezd pro školní zařízení, dotaci na okna , příjem z náhrady škody po vloupání (" 2.704 tis.) a o 300 tis. vyšší příjem daně z příjmů a z přidané hodnoty(zvýšení DPH). Rozpočet byl vyrovnaný a byl dodržen.
Od 1.března 2004 funguje obec s postem uvolněného starosty.

Komise výstavby a životního prostředí: p.Nikodým, Kořínek a p.Hejlek
bylo projednáno nebo vzato na vědomí 296 žádostí - oznámeních.Ve většině případů se jednalo o modernizaci RD a chat. Koncem loňského roku se stal členem stavební komise p.Čeněk Kořínek ml.,  vlastnící  zkoušky z odbornosti, které jsou v současné době  k funkčnosti stavební komise dle zákona potřeba. Rovněž bylo vydáno 9 rozhodnutí k povolení kácení stromů, které ohrožovali bezpečnost nebo majetek občanů. Svoji roli sehrála i komise životního prostředí v boji - jinak se to nedá nazvat Povodí Vltavy versus CHKO a Občanským sdružení Malorn, týkající se oprávněnosti vyčištění koryta řeky Berounky od nánosů po povodni v roce 2002. Probíhaly kontroly těsnosti strojů, které tuto činnost prováděly a psaly se různá potvrzení, že čistí koryto v souladu s povolením, že ze strojů neuniká olej atd.

Komise sociální: p.Neubauer
zde probíhaly kontroly oprávněnosti čerpání dotace při obnově bytového fondu, bylo žádáno ministra pro místní rozvoj ing.Paroubka o možnost čerpání dotace po termínu pro pana Tušla, který včas nedoložil potřebné doklady k posouzení a následnému proplacení-čerpání dotace. Naší žádosti bylo vyhověno a tak všech 9 majitelů RD vyčerpali dotaci v plné výši.

Komise školská: pí Kirova
probíhaly hospitace ve školce, úzce spolupracuje s vedením školy při řešení problémů a aktivně se podílí na dětském koutku Sluníčko - předškolkové děti, které se schází každé úterý v knihovně či Na Ostrově.

Komise finanční: pí. Kořínková
Kontrola plnění rozpočtu obce, hospodaření a obzvláště v roce, kdy byla škola druhým rokem  samostatným právním subjektem a bylo nutné řešit a uvést v činnost  mnoho novinek daných zákonem pro chod školy. Zde bych chtěl poděkovat za  mimořádně zodpovědný přístup ředitelce školy Mgr.Musilové Tato situace je i druhým rokem -řek bych polem neoraným a je neustále nutné se naučit a realizovat vše tak, aby byly splněny litery zákona. Od tohoto roku jsou  v platnosti další nové zákony, které bude třeba opět realizovat .
Jedná se zejména o změnu finančních toků ( dosud přes obec), oprávnění ředitelky školy ke stanovení platby rodičů za neinvestiční náklady a zrušení platby za žáky předškolního věku.. Rozhodně je v zájmu obce školu udržet a z toho vyplynou i její kroky k podpoře školského zařízení. Na závěr mám zejména pro obec dobrou zprávu a to, že při poslední
kontrole z hygieny nebylo shledáno závad. Zejména v oblasti kuchyně a vaření bylo nutné uskutečnit mnoho změn. Nyní je tedy vše v pořádku.

Komise přestupková: Dr.Matoušek ,Dr. Neštický
Celkem bylo projednáno 6 přestupků - 4 proti občanskému soužití, z nichž u jednoho bylo z důvodů neznámého pachatele podle ustanovení §66 odst.3 písm. g) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích rozhodnuto o odložení věci. -  2 proti majetku z nichž v jednom případě byl potrestán napomenutím  s úhradou škody ve prospěch ČD a s povinností uhradit náklady spojené s projednáváním přestupku ve výši 1.000,-Kč ve prospěch OÚ.
V ostatních případech se řízení dle §49  a §50 odst. 1)  příslušného písmene zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích zastavilo.

Komise kontrolní: p.Nádvorník
byla prováděna kontrola postupů a jejich výsledků komisí sociální,finanční a školské.
2x ročně se provádí kontrola hospodaření ZŠ, 6x v průběhu roku se provádí fyzická kontrola pokladny a účetnictví OÚ

Z plánovaného a slíbeného dočištění Svinařského potoka - správce toku České lesy Benešov nerealizoval pro nedostatek peněz. Byl pouze opraven jez u mostu k Hasičárně.
Pro letošní rok s tím ale počítají a práce by měli pokračovat od dubna- května.

Co se týče obecního majetku( budova ZŠ)  bylo pokračováno ve změnách týkajících se uspořádání prostorů skladového hospodářství pro kuchyň ZŠ. Bylo doplněno umyvadlo do škrabárny brambor a umyvadlo na oplach zeleniny a masa na separované pracoviště. + výměna boileru a koncem roku i čerpadla u Darlingu. Rovněž byly doplněny na střechu zábrany na sníh.
Největší akcí pak byla výměna oken v přízemí a to nejen z důvodů krátkého termínu realizace( během 6ti neděl jsme museli sehnat několik firem do výběrového řízení, aby předložily své nabídky- podmínkou byla cena a hlavně realizace do 19.srpna a následně realizace do uvedeného termínu) To se podařilo nákladem 411 tis. Kč z nichž byla dotace ve výši 180 tis.Kč.Z té přízemní části nebyla  měněna okna v kotelně a el.rozvodně.Zato se však vybudoval nový vchod do jídelny pro školáky, aby nemuseli chodit přes MŠ. To byl rovněž jeden z požadavků hygieny.
Opět jsme požádali o dotaci a pokud ji dostaneme, budou vyměněna všechna ostatní okna.Následně by se měla vymalovat celá škola.
Škola hospodařila s přidělenými finančními prostředky ( 161 tis.Kč ) s vypětím všech sil.
Dopomohla k této situaci i změna DPH, povinnost provádět 2x ročně rozbor vody - 1x jednoduchý a 1x podrobný, jehož cena je 14 tis.Kč. Obec však byla připravena v případě problémů finančně pomoci. Úhrada za žáky navštěvující jiné základní školy od 5.ročníku výše byla 242 tis. oproti 92 tisícům , které jsme vybrali my. Do 1.-4.ročníku chodí ve dvou třídách celkem 36 dětí, do školní družiny 25 dětí, do mateřské školy 30 dětí

Společenský dům doznal několik změn. Jednak  byl ukončen s ohledem na plánované opravy SD nájem s pí.Novotnou. Byla provedena oprava dřevěných podlah, bylo vymalováno, vyměněn jevištní rozvaděč včetně opravy el.rozvodů, vyměněno osvětlení sálu a jeviště, oprava odpadů a vodovodních rozvodů ve sklepě včetně nového čerpadla. Na WC byla zavedena teplá voda.
SD byl vybaven hasícími přístroji a byla vypracována kompletní elektro revize. Vyčištění všech závěsů a dokoupení horizontu rovněž vylepšilo vzhled SD. Byl vybrán nový nájemce -pan Vondraš Jan z Prahy. Nájem  je uzavřen na 5 let a co je nejdůležitější - nebudou se zde konat diskotéky. I nadále zde bude možnost realizovat zimní cvičení TV žáků. Celkové náklady činily 487 tis.Kč
Po počátečních potížích s návštěvností se díky skvělé kuchyni  dostává SD  do povědomí a s příchodem jara jistě získá opět dostatek zákazníků.

Obecní úřad byl v prvé řadě díky dalšímu vloupání koncem roku 2003  vybaven zabezpečovacím zařízením, byla instalována počítačová síť a "díky krádeži počítače"  i modernizováno počítačové vybavení obce. Rekonstrukcí sociálního zařízení a kuchyňky  bylo zkulturněno pracoviště OÚ. Celkové náklady činily  po odečtení náhrady za ukradený majetek 185 tis.Kč.

Samostatnou kapitolou je likvidace komunálního a separovaného odpadu.Jednak se v květnu roku 2004 změnilo DPH z 5% na 19% a jednak odpadu neustále přibývá. Je chvályhodné to, že na katastru obce nejsou černé skládky a že odpad se shromažduje na vyvážecích místech. Jediný způsob, jak snížit náklady je opravdu důsledně separovaný odpad třídit a ukládat jej v minimalizovaném jeho objemu. ( papírové krabice sešlapat, stejně jako plastové lahve. Pokud se podaří sklo při vhození do zvonu rozbít je to také dobře)- vysvětlit.Příjem obce za tento odpad byl 54 tis.Kč. V tomto sortimentu přibyla nová komodita - obaly TetraPack. Za jejich sběr bude obec rovněž odměňována.(žlutá popelnice 240 lt u osvětlené informační tabule) V roce 2004 proběhly i 2 mobilní svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Náklady na tento svoz činily  43 tis.Kč. Celkové náklady pak 613(resp.636 tis.Kč - rozdíl je účetní a kalendářní rok)   Při odečtení nákladů, které se týkají přímo obce ( odpad z úklidu obce, posekané trávy, ořezaného křoví, odpadu ze školky, restaurací - ty platí individuelně a peněz za separovaný odpad - celkem ve výši 141 tis. Kč - zbývá na poplatníky  jichž je 1150 ...495 tis.Kč tj.......430,-Kč/popl.- osoba trvale přihlášená k pobytu nebo vlastník objektu. Spolu se zvýšením poplatku za ukládání odpadu o 100 Kč/tunu ( tento polatek je součástí celkové ceny za tunu kde se platí i skládkovné a rekultivační poplatek) je důvodem k připravené OZV o zvýšení poplatku na rok 2005 na 400,-Kč na poplatníka.

Byla zahájena změna územního plánu obce s ohledem na zamýšlenou výstavbu Sportovního areálu v ulici K Hájku. Vybudování studny v této lokalitě bude mít přímou souvislost s určením zdrojů pitné vody pro obec. Studie na vodovod a kanalizaci obce máme vypracovanou - celkové náklady cca 84 mil.Kč. Nechali jsme ještě udělat studii na 1.etapu - což by měla být trasa : Od zdroje pitné vody -ulice K Hájku Školní, Nad Školou, Na Kaplanci - nahoře by měl být vodojem, V Podskalí , Pod Květy a kanalizací napojení na Řevnice - tento okruh ( voda + kanalizace ) by měla stát okolo 24 mil.Kč.
S touto záležitostí však jsme v současné době na 2.koleji, protože dotace z EU je možné získat  až po roce 2008-2010. To je termín do kdy všechny obce nad 2000 obyvatel musí mít  tyto záležitosti vyřešeny a právě sem jsou veškeré dotace směřovány. Jsem neustále ve spojení s MěÚ v Řevnicích a hledáme společné řešení k urychlení realizace.
Samostatnou akcí by v roce 2006 mělo být připojení lokality - ulice U Dubu na řády města Řevnic. Zde se přihlásilo k napojení na vodovod a kanalizaci 12 zájemců.
V uvedené době se budou realizovat (ze strany od Řevnic)  oba řády až na hranici k.ú.Z.Třebaně .

Bylo rovněž započato s vybudováním hřiště u ZŠ. V tomto roce na jaře bude prostor oplocen a vybaven sloupy na síť pro volejbal,přehazovanou,nohejbal. A podaří-li se sehnat v rozumné cenové relaci, tak i koše na košíkovou.

Dokončením úprav fotbalového hřiště po povodni se promítlo do výkonu fotbalistů a návratem do krajského přeboru, což mělo za následek zvýšení výdajů za rozhodčí . Celkové náklady činily 85 tis.Kč.+ 80 tis. za pronájem hřiště. Těchto peněz není v žádném případě škoda, když uvážíme, že všechny kategorie fotbalistů mají zase kde hrát, trénovat a ti nejmenší vyplňovat svůj volný čas.

Knihovna je čím dál více vyhledávána jednak pro svůj sortiment knížek, kterých se za loňský rok koupilo za 5,5 tisíce, ale i pro instalovaný internet .

Co se týče služeb a podnikání v obci - i  nadále zůstává drátenictví v objektu ZŠ, které pořádá kurzy do kterých se hlásí lidé z celé ČR, masáže a plynové zábaly vylepšují zdravotní stav zákazníků, kemp na Ostrově se vrátil do normálních kolejí a přes léto jsou opět plné jak  chatičky , tak i prostory pro táboření.
Hotel pro psy je rovněž vytížen a pro zájemce menších skupin o ubytování je vhodným doplňkem Penzion Mlýn. Restaurace a hospody fungují a jsou schopny uspokojit nejen místní , ale i všechny návštěvníky naší obce.
Prodejna Jednoty se neustále modernizuje a doufám ,že je jen otázka času vylepšení pultového prodeje - zejména rychlosti.  Spolu se dvěma večerkami uspokojuje potřeby obyvatel.
Pro neplnění smluvních podmínek o nájmu byla  ukončena prodejna drogerie. Zde jsme rozhodnuti vybudovat z těchto prostor klubovní místnost pro zahrádkáře a ženy, které si také rády sednou a jen tak si popovídají.
I nadále pokračuje setkávání maminek s předškolkovými dětmi v kroužku Sluníčko.

Spolek zahrádkářů  zajišťuje moštování ovoce a udržuje tradici poznávacích zájezdů týkajících se jejich společného zájmu.

SDH - i nadále pokračuje ve výchově mladých hasičů, jejichž výsledky při soutěžích jsou velmi dobré. Svoji skoro  profesionalitu předvedli zejména při ukázce požárního útoku našim přátelům z německé obce Steineroth, kdy prakticky již za tmy a zimě předvedli bleskový a bezchybný útok. Je dobré, že o své činnosti   vedou kroniku bohatě doplněnou fotografiemi.Pořádání různých společenských akcí pro dospělé i děti je vítáno i mezi ostatními obyvateli Třebaně.Údržba a opravy veřejného osvětlení je značnou pomocí obci. Důkazem o jejich bohaté a prospěšné činnosti byla vyznamenání, která obdrželi  na svém plenárním zasedání pánové Zeman, Nikodým a Šídlo stejně tak i celý SDH Zadní Třebaň.

KČT Zadní Třebaň má 20 členů a jejich činnost zůstává i nadále velmi aktivní.Jednodenní i vícedenní akce lákají příznivce tohoto druhu sportu i z řad nečlenů a ze širokého okolí. Zapojují se do kulturního i společenského života v obci. Úklid hřbitova je jejich pomocí obci.

Naše noviny jsou i nadále zdrojem informací o dění nejen v okolních obcích, ale dnes už i v celém regionu a jejich náklad 1100 ks každých 14 dní je důkazem o jejich oblibě. Velmi aktivně se podílejí na kulturním dění a společenském životě v obci.

Sbor pro občanské záležitosti plní to nejpříjemnější poslání návštěvou u občanů, kteří dovršili svých významných životních výročích. Ti jsou evidentně rádi z takové návštěvy a to nikoliv z důvodů, že obdrží drobný dárek od obce, ale především proto, že  při přátelském posezení spojeném s gratulací doplněnou o kytičku si rádi zavzpomínají na svá prožitá léta a mohou si popovídat i o současnosti. Takovýchto návštěv bylo uskutečněno v loňském roce 18.
Svoji tradici má i vítání občánků, které je nezapomenutelným zážitkem pro rodiče i prarodiče.Tuto slavnost absolvovalo  10 dětí.
Se školkou se rozloučilo a do 1.třídy nastoupilo také 10 dětí.
Náklady vynaložené na tyto akce ve výši 18 tis.Kč jsou zanedbatelné oproti radosti, a příjemným okamžikům které tyto akce provázejí.

V říjnu se uskutečnila plánovaná návštěva ze spřátelené obce Steineroth.Pro  7 dospělých a 12 dětí byl na celou dobu pobytu ( od středy do neděle) připraven bohatý program, který byl vyjma Koněpruských jeskyň splněn. Všichni byli velmi spokojeni, v obci se jim líbilo, což projevili při odjezdu a poté ještě děkovným dopisem.
Jejich přáním je , aby na oplátku přijely naše děti zase k nim v termínu květen-červen.
Přesný termín bude dohodnut a byl bych rád, kdyby byl ze strany rodičů dětí zájem.
Každopádně by se jelo autobusem a na 3-5 dní - ten by platila obec. Náklady na pobyt v Německu by pak byly přijatelné. Vše bude upřesněno do konce března.

Na závěr pár údajů o obci a jejich obyvatelích:
Počet obyvatel k 31.12.2004  621          r.1994 - 534
Počet narozených dětí   7 ( 4 děvčata  a 3 chlapci)
Navždy nás opustilo  7 spoluobčanů
60ti let dovršilo  9 spoluobčanů
Byla uzavřena    2 manželství
Byla rozvedena  3 manželství

Z akcí, které jsme si loňský rok stanovili  realizovat se neuskutečnilo:

Elektrická přípojka na hřbitov ( vodovod) - teprve letos v březnu proběhne výběrové řízení na dodavatele pro RZ

Se zahájením výstavby Sportovního areálu čekáme na schválení změny Územního plánu

Zpevnit plochu před Hasičárnou - máme vybraného dodavatele a uskuteční se do konce dubna.
Akce na rok 2005:
Zpevnění prostranství před Hasičárnou
Úprava prodejny plynu pro potřeby Ping-pongu
Úprava prodejny drogerie na klubovní místnost
Vymalování ZŠ+ MŠ a v případě dotace výměna oken v ZŠ
Dokončení hřiště u školy
Realizace vodovodu na hřbitově - za podmínky, že bude RZ přiveden el.proud
Zahájení prací( studny ) u sportovního areálu

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval zastupitelstvu obce za jejich činnost a všem, kteří svojí prací přispěli k rozvoji obce,činnosti jednotlivých zájmových skupin, ke zdárnému průběhu kulturních akcí, reprezentaci obce na soutěžích a akcích nad rámec obce nebo se jiným způsobem podíleli na dění v obci.

Rovněž děkuji všem, kteří se v uplynulém roce zúčastnili kulturních a společenských akcích na kterých se jim doufám líbilo, prožili zde příjemné chvíle a rádi se opět přijedou podívat. Budete vítáni.

Hezký rok 2005 všem přeje

Lubomír Schneider

 

 


Zavřít okno