Zápis č.95/2006

 

1)Zahájení. Veřejné zasedání vedl starosta Schneider a po přivítání občanů zahájil    zasedání.              

 

 

 Přítomno: 7         pí.Horáková,Kořínková,Kirova, ,Neubauer,Nádvorník, Schneider, Nikodým – od 18.30 hod.

 Omluveni: 2         p. Matoušek,Hejlek

 

Program:  1) Zahájení- volba návrhové komise a zapisovatele

                  2) Obecně závazná vyhláška 2/2006

                       - změna č.1 územního plánu obce – schválení

                   3) Směrnice č.2/2006 – týkající se provádění majetkových a finančních dispozic pro oběh       

                        účetních dokladů

                        dle novel zákonu  - nahrazuje Směrnici č.1/2005

                   4)  Informace o komunálních volbách

                   5)  Plnění rozpočtu za 1-6/2006 - informace

                   6)  Odměny členům zastupitelstva

                   7)  Různé

                   8)  Usnesení

                   9)  Závěr

 

  Schválení programu veřejného zasedání

Pro:            6               Proti             0                         Zdržel se:   0

 

Zapisovatelkou jmenuji   pani Simanovou

 

Do návrhové komise navrhuji:   p. Neubauer, pani Kirova

Pro:            4               Proti:            0                         Zdržel se:   2

 

Jako ověřovatele zápisu navrhuji :     pí.Horáková, p.Nádvorník

Pro:           4                Proti:           0                          Zdržel se:   2

 

 

  Schneider

2) Návrh OZV 2/2006 jejímž obsahem je dokončená změna č.1 ÚP obce Zadní Třebaň týkající se:

 

Lokalita 61 – žadatel Ing.J.Soukup – změna ploch zeleně p.č. 2040 a 2041– zahradnictví na plochu pro  

                       výstavbu 1 RD

Lokalita 62 – žadatel Vít Němeček -  změna ploch zeleně p.č.567 – zahrada na plochu pro trvalé bydlení –

                       2  RD

Lokalita 63 – žadatel I.Horáková – změna ploch zeleně p.č. 78,79 – zahrada na plochu pro trvalé bydlení –

                       1 RD

Lokalita 64 – žadatel OÚ Zadní Třebaň – změna ploch zeleně p.č. 1819/7, 1819/8 – louka ,pastvina  na plochu   

                       pro sport a rekreaci, včetně změn tras biokoridorů

Vymazání zakreslené pěšiny vedoucí přes pozemky p.č. 2030 a 2031 – majitel ing.Janovský

 

 

  Schneider

3)  Směrnice č.2/2006 týkající se provádění majetkových a finančních dispozic pro oběh účetních dokladů

     Nově zavedena úhrada faktur prostřednictvím produktu MOJE BANKA –

     Další nově zřízené produkty  - elektronický podpis

                                                    - elektronická úřední deska

                                                    - elektronická podatelna

                                                    - odkaz na nový správní řád

 

     Schneider

4)   Informace o komunálních volbách – ve dnech 20. – 21.října 2006 ,bude se volit 9 členné zastupitelstvo,  

Kandidující    Sdružení nezávislých kandidátů musí do   15.srpna 2006 podat spolu s minimálně 45 podpisy v Petici   přihlášku u pověřeného  obecního úřadu. Samostatný kandidát doloží v Petici 25 podpisů. Ostatní informace u starosty.

 

     Kořínková

5) Informace o  plnění rozpočtu za 1-6/2006

 

 

6) Odměny členům zastupitelstva

    Na základě zák.č. 50/2006 Sb.  navrhuji výši odměn členům zastupitelstva obce:

    p.Schneider  - 15.000 Kč, pani Horáková – 7.000 Kč, pani Kořínková,Kirova – á 3.190 Kč, pánové  

   Matoušek,Nikodým,Nádvorník, Neubauer,Hejlek – á 3.190 Kč.

   Dále pak pani Simanové odměnu ve výši 3.000 Kč – za iniciativní přístup k plnění zadaných úkolů a panu    

   Kořínkovi ve  výši 4.000 Kč – za aktivní přístup ve stavební komisi

 

7)  Různé

     p.Zeman – neestetický stav kolem kontejnerů na KO a sep.odpad vedle Jednoty

                    -  někteří rekreanti ani nevystoupí z auta a odpad jen vyhodí okénkem

                    -  venčení psů – opět rekreanti

                    -  odstavené vozidlo AVIE u Jednoty – 2m od přechodu + Fiat

                    -  parkování vozidel  v ulici Třebaňské na levém břehu potoka – na trávě

 

 O: Schneider

-        Odpady se pravidelně odvážejí. Lidé však nedodržují pojem „ komunální odpad“  a do kontejnerů   

-        Odkládají  vše co nepotřebují – bez rozdílu. Není v silách obce zajistit dohled nad sortimentem a způsobem uložení. Vše je v lidech.

 -      ošetřeno OZV 5/2002 opět schází kontrolní činnost a příležitostný svědek se z pochopitelných důvodů

         ( agrese psů i  majitelů) nepouští do konfliktu.

-        přesto, že Policie jezdí prakticky každý den přes Třebaň nevšimnou si. Budu je v tomto smyslu    

        kontaktovat a požadovat  zakročení v rámci zákona o provozu na pozemních komunikacích.

 

Neubauer

8)  Usnesení č.3/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.července 2006 v SD

  Pro:      7                      Proti:       0                 Zdržel se:    0

 

 

9) Závěr:

starosta – poděkování za účast manželům Zemanovým , p.Schneiderovi ml.– rozloučení

 

 

Veřejné zasedání ukončeno v 19.10 hod.

 

                                                

Zapsala:                   M.Simanová

 

 

Ověřovatelé zápisu: pí.Horáková,

                             

       

                                  p.Nádvorník

 

 

Starosta:                  L.Schneider