Zápis 2/2011/VZ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň,

konaného dne 28. dubna 2011 od 19.00 hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – Stanislav Balíček – starosta obce

Přítomni: S. Balíček, M. Hejlek st. (SNK Dobrovolní hasiči ZT), J. Nikodým, L. Paličková, J. Petříš, M. Hejlek ml. (SNK Za Třebaň krásnější), H. Tučková, K. Jaroš, J. Hovorka
Omluveni: J. Nikodým
Neomluveni: 0
Hosté: 1 – Mgr. Božena Musilová, ředitelka ZŠ a MŠ v Zadní Třebani (od 19,30 hod.)
Přivítání:

Přeji hezký dobrý večer všem zúčastněným, vítám Vás na zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň. Jsem rád, že se tu scházíme opět v hojném počtu, je zřejmé, že Vám dění v naší obci není vůbec lhostejné. Upozorňuji, že z dnešního zasedání bude pořízen audio-záznam za účelem snazšího přepisu dnešního zasedání do zápisu zasedání zastupitelstva obce. Okamžitě po přepisu bude tento záznam zničen. Konstatuji, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu ­­9 členů, a je tedy usnášeníschopné. Současně konstatuji, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. února 2011 byl ověřovateli ověřen a všechna jeho usnesení jsou tedy platná.

Návrh programu:

Balíček:

Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele

Zapisovatelem zasedání zastupitelstva jmenuji paní Markétu Simanovou.

Ověřovateli zápisu navrhuji paní Lucii Paličkovou a pana Miroslava Hejka st. (místostarostu)

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1Usnesení č. 1 bylo schváleno

jako členy návrhové komise navrhuji paní. Hanu Tučkovou

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1Usnesení č. 2 bylo schváleno

a pana Jiřího Nikodýma

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1Usnesení č. 3 bylo schváleno

Program:

Návrh návrhové komise – k původnímu programu veřejného zasedání zastupitelstva navrhujeme zařadit do programu ještě následující bod:

Koncepce fungování ZŠ a MŠ v ZT – přednese ředitelka, Mgr. Božena Musilová

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 4 bylo schváleno

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 5 bylo schváleno

Nyní dávám hlasovat, že diskuse bude probíhat na závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce společně ke všem projednávaným bodům programu zároveň a nikoliv ke každému bodu zasedání zastupitelstva zvlášť.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 6 bylo schváleno

Informace starosty:

Ještě jednou dobrý večer. Asi bych měl začít tím, co nás aktuálně všechny zajímá a trápí nejvíc, a to je stav výstavby vodovodu a kanalizace v ZT. Vzhledem ke skutečnosti, která zazněla již na minulém zasedání zastupitelstva, totiž, že aktuální výstavba ve Svinařích, neumožňuje vznik přípojných bodů a možnosti žádat o dotace ze strany naší obce, ani není zřejmý jakýkoliv časový horizont, který by situaci změnil, vede zastupitelstvo intenzivní jednání s dalšími sousedními obcemi. Zejména jedna z reálných variant nabízí možnost připojení jak na existující vodovodní řad, tak v případě splnění určitých podmínek, i na kanalizaci. Zastupitelstvo Zadní Třebaně vnímá velmi vstřícný přístup ze strany obce Řevnice, navíc za splnění některých technických požadavků by naší obci toto řešení umožnilo podat první žádost o dotaci výstavby již na podzim letošního roku. Okrajově připomínám, že aktuální podmínky výstavby ve Svinařích tento termín pro Zadní Třebaň posunují nejdříve na leden 2013.
Poměrně zásadní změnu přichystalo zastupitelstvo obce v oblasti sběru komunálního a separovaného odpadu. V průběhu tohoto a příštího týdne proběhne přemístění některých kontejnerů a vznik nových stanovišť zejména na separovaný odpad, naší snahou je možnost separace přiblížit více domácnostem i rekreačním objektům. Považuji za důležité zdůraznit, že podíl příjmů z tříděných odpadů na nákladech na celkový svoz odpadů činil za loňský rok cca 12,5 % přičemž za první čtvrtletí letošní roku oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku je patrný nárůst o dalších 3,5 %. Toto vnímáme jednoznačně jako výhled možného dlouhodobého snížení aktuálních vysokých poplatků za svoz komunálního odpadu, což je jistě v zájmu nás všech. Ohledně vzniku nových stanovišť odpadových nádob budete během několika málo dní informováni letáky na stávajících stanovištích. Cílem celé akce je „zkulturnění“ sběru odpadu a současně zlepšení vzhledu středu naší obce.
Zastupitelstvo obce současně zvažuje pořízení cca 2 kontejnerů určených na sběr biologicky rozložitelného odpadu, který by výrazně ulevil zejména v letních měsících svozu z běžných kontejnerů a dlouhodobě by mohl mít také určitý přínos pro obec. Rád bych Vás požádal o Vaše názory a tato žádost bude i všemi dostupnými prostředky rozšířena po celé obci.
Další důležité skutečnosti, které mají vliv zejména na finanční hospodaření obce, budou součástí dalších příspěvků, zejména návrhu na přijetí rozpočtových opatření, takže je nebudu teď zbytečně zmiňovat. Jsem rád, že v uplynulých 2 měsících postupně zahajuje svou činnost rodinné centrum Babočka, které za součinnosti Obecního úřadu aktuálně pořádá celou řadu činností a aktivit pro děti nejrůznějšího věku a do budoucna se hodlá rozšířit i o další věkové skupiny, včetně seniorů, což bude jistě také vítáno. V neposlední řadě vítám aktivní přístup nové školské rady k řešení problematiky základní a mateřské školy, včetně aktivního přístupu paní ředitelky, která nám následně přednese své vize dalšího fungování

Nyní předávám slovo předsedovi finančního výboru, p. Jiřímu Petříšovi, který Vám představí skutečné plnění obecního rozpočtu za rok 2010:

p. Petříš:

Dalším bodem programu je návrh na schválení rozpočtu obce v paragrafovém znění za rok 2010, skutečné příjmy za toto období činily 15.361.543,33 Kč (změna + 153 %), skutečné výdaje potom 7.102.103,34 Kč (změna – 31,50 %). Zásadní rozdíl je způsoben jednak prodejem plynovodu v r. 2010 a nezahájením investiční výstavby (zejména V+K).

Konečný rozpočet obce byl na úřední i elektronické desce vyvěšen dne 12. 4. 2010 a sejmut dne 28. 4. 2010.
Schválení konečného rozpočtu obce za rok 2010:

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 7 bylo schváleno

Balíček:
V uplynulém týdnu proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem finanční kontroly. Jeho výsledkem byla zjištění, že jednak nebyly zjištěny chyby a nedostatky , které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ale zároveň byly zjištěny nedostatky spočívající v § 10 odst. 3 písm. c) tohoto zákona, zejména nedostatky související s neúplností, nesprávností nebo neprůkazností vedení účetnictví – nejsou evidovány pozemky v obecním majetku na jednotlivých majetkových inventárních kartách a ve výkazu Příloha k 31. 12. 2010 nebylo provedeno rozčlenění staveb a pozemků. Tyto nedostatky vycházejí ze skutečnosti, že v horizontu posledních minimálně 8 let tyto požadavky nebyly uplatněny a nebyly označeny za nedostatky. Práce na nápravě těchto nedostatků byly zahájeny okamžitě. O přijatých opatřeních bude obratem informován Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor finanční kontroly.
Schválení návrhu přezkoumání hospodaření obce:

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 8 bylo schváleno

a nyní přejdeme k dalšímu bodu programu a tím je rozpočtové opatření č. 1/2011 a následně č. 2/2011 – předávám slovo předsedovi finančního výboru, p. Jiřímu Petříšovi:

P. Petříš
Rozpočtové opatření č. 1/2011 zvyšuje příjmy rozpočtu obce Zadní Třebaň v položce příjmy z pronájmu o částku cca 13 tis. Kč a příjmy z dotací na státní správu o částku cca 36 tis. Kč, ostatní opatření jsou jen převody mezi jednotlivými bankovními účty. Výsledkem rozpočtového opatření je tedy zvýšení očekávaných příjmů o částku cca 49 tis. Kč.
Schválení rozpočtového opatření č. 1/2011:

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 9 bylo schváleno

Zásadními položkami v rozpočtovém opatření č. 2/2011 je příjem za odprodej betonových panelů v částce 60 tis. Kč, který byl ovšem z větší části vyčerpán na zprovoznění nově pořízeného traktoru a nutné opravy na traktoru starším v době, kdy byl traktor s pohonem 4x4 neprovozuschopný – výdaj 50 tis. Kč. Větší část z nákladu na nový traktor se nám po uplatnění reklamace podařilo získat zpět – příjem 25 tis. Kč. Další položkou je zvýšení příjmů o 14 tis. Kč – reklamace neodborně provedené práce projektanta na dokumentaci pro zvýšený přechod pro chodce v ulici Třebaňská. Ostatní položky tohoto opatření jsou jen převody mezi jednotlivými účty a položkami, které nemají na celkový rozpočet vliv. Výsledkem rozpočtového opatření č. 2 je tedy zvýšení očekávaných příjmů o částku cca 43 tis. Kč.
Schválení rozpočtového opatření č. 2/2011:

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 10 bylo schváleno

Obecní úřad ZT ke dnešnímu dni eviduje několik žádostí o zřízení věcného břemene. V první řadě se jedná o věcné břemeno související s přípojkou NN v ulici V úvoze v rozsahu 0,5 m2 spočívající v převedení elektrické instalace z jedné strany místní komunikaci na stranu protější. Žadatelem je společnost ČEZ Distribuce a.s.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 11 bylo schváleno

Další záležitost se týká demontáže venkovního vedení NN v ulicích Polní a Na Vrážku a jejího umístění do obecní komunikace. Společnost KS montáže s.r.o. zároveň nabízí přemístění kabelu VO do trasy nového kabelového vedení NN.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 12 bylo schváleno

V měsíci dubnu 2010 byl předložen návrh rozpočtu obcí zřízené příspěvkové organizace, Základní a mateřské školy Zadní Třebaň. Návrh rozpočtu vychází z částek, které byly obcí poskytovány minimálně poslední 4 roky. Po jednáních mezi ředitelkou zřízené PO a zástupcem obce ve školské radě, případně dalšími zástupci obce, vyplynula potřeba tento rozpočet navýšit (mj. z titulu bezpečnosti provozu mateřské školky). Z různých variantan předloženými ředitelkou školy vyplynula potřeba navýšit rozpočet o cca 6,8 % - 12 % na letošní rok. Návrh zastupitelstva je navýšení rozpočtu o 35 tis. Kč (tedy 8%), s podmínkou upřednostnění nároků mateřské školy. Navýšení rozpočtu bude provázeno i zvýšenou kontrolou ze strany zřizovatele i školské rady.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 13 bylo schváleno

Souhlas zastupitelstva obce s přijetím daru pro ZŠ a MŠ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Zadní Třebani, pí. Mgr. Božena Musilová, požádala zastupitelstvo obce o souhlas s přijetím daru, a to částky 2.500,- Kč od p. Jana Hanzelína na provoz a činnost mateřské školy a 3.000,- Kč od paní Lucie Strejčkové na provoz a činnost mateřské školy, přičemž darů bude prokazatelně využito v souladu se souvisejícími předpisy.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 14 bylo schváleno

Koncepce fungování ZŠ a MŠ v ZT – přednese ředitelka, Mgr. Božena Musilová

Paní ředitelka představila rozpočet Základní a mateřské školy Zadní Třebaň pro rok 2011 dle jednotlivých položek, včetně ideálního výhledu rozvoje na příštích 5 let, což by v ideální variantě vyžadovalo investice v přibližné částce 29 mil. Kč.

Diskuse:

p. Blanka Hovorková: Mě by zajímalo, co se dá udělat bez těch 29 milionů, to znamená ta vize výchovy dětí nebo aktivit.
p. Musilová: Představa by byla, že by tady mohlo být víc kroužků pro děti v mimoškolní době. To souvisí s prostory, uvažovali jsme, že bychom pořídili keramickou pec pro výtvarný kroužek, mohl by být sportovní kroužek, což souvisí zase s hřištěm, na kterém je povrch ne vhodný pro všechny činnosti. U kroužků je to také spojené s financováním, snažíme se, jak můžeme, aby aspoň 3, 4 kroužky ve škole byly, když jich bude dvojnásob, bude to jenom dobré.
p. Hovorková: Máte nějakou představu, jaké by tedy byly kroužky, kdo by to vedl? Aby to nebylo podmíněno tím, že se musí postavit místnost. Zajímalo by mě to konkrétně.
p. Musilová: Konkrétně tedy nemáme v plánu, že bychom příští rok udělali o kroužek více, ale může na to dojít. To zpracováváme v květnu a červnu.
p. Věra Vokálová: Jaký má provoz školy vliv na životní prostředí? Dává se tam stále víc chemikálií, tak by mě zajímalo, jak se během 40 let změnil provoz septiku, kolik to ročně stojí.
p. Musilová: Septik měl svého času schválenou přepadovou rouru do potoka, to se muselo zrušit. A od té doby stouply náklady na vývoz septiku výrazně, stojí kolem 33 tisíc za rok.
p. Vokálová: To je docela podstatná položka. Je škoda, to se před 10 lety mohlo řešit nějakou čistírnou odpadních vod, která jde na septik udělat jako nástavba.
p. Hovorková: Třídí škola odpad?
p. Musilová: Podstatné množství odpadu se třídí, protože to rovnou nosí paní školnice do kontejnerů. Ale netřídí to děti ve třídách. V MŠ už začali a v ZŠ budeme na to kupovat speciální nádoby, p. uč. Mazúrová studuje Výchovu k ŽP ve škole a k tomu dělá všechnu práci. Takže v nejbližší době máme v plánu koupit barevné nádoby.
p. Hovorková: Je tam třeba nádoba na biologický odpad ze svačin?
p. Musilová: Odpady v rámci jídelny jsou do drtiče odpadu, ale v rámci svačiny to ne.
p. Kohoutková: Možná by se našla v obci nějaká místnost, kde by se ty kroužky daly dělat.
p. S. Balíček, OZ: Ten prostor je na obecním úřadě, chodíte tam cvičit, využívá ho RC Babočka pro hudební výchovu, používají ho zahrádkáři. Budeme rádi, když bude ten prostor víc využitý.
p. Votíková: Mám připomínku ke keramické peci. Na nákup pece je teď nejvhodnější příležitost, protože zkrachovaly porcelánky. Stejně tam znám dodavatele hygienických potřeb. Kdybyste chtěla.
p. Bučinská: Na podzim se mluvilo o tom, že pan Krúpa opraví na jaře zeď, která vede kolem pěšiny. Vyřešilo se to tím, že se tam dala cedule vstup na vlastní nebezpečí. Nic se neděje, tak se ptám, jestli se to nějak řeší. Nevím, jestli je to oficiální pěšina.
p. Balíček, OZ: To taky nevím, ale pan Krúpa byl v úterý na úřadě a sliboval, že do 2 měsíců s tím začne něco dělat. To je vyloženě jeho záležitost. Ta zeď je jenom jeho a my mu nemůžeme nařídit, aby si to opravil.
p. Kříž: Měl bych dotaz k rodinnému centru. V Letech je také a oni nedělají jen pro maminky s dětmi a děti, dělají také pro dospělé a seniory. Má to velký úspěch. Chci se zeptat lidí, kteří tady jsou, jestli by byl zájem dělat něco pro seniory. Nebo aby se senioři scházeli.
p. Balíček, OZ: RC Babočka do budoucna plánuje rozšířit činnost i o další věkové skupiny. Obraťte se na paní Frydrichovou. Počítají s tím, ale jsou na to teď dvě a organizačně to nestíhají. Domluvíme to.
p. Kohoutková: V jakém stadiu je ten přechod u školy?
p. Balíček, OZ: Ten zvýšený přechod na Třebaňské nebude. Neprochází hygienou, podcenil to pro nás projektant, který zanedbal nějaké povinnosti, proto musel vrátit 14 tisíc Kč za projekt, aktuálně tam plánujeme umístit, pokud se to povede, měřič rychlosti.
p. Vokálová: Můžu k tomu jenom dodat. Podle mě není nutné, aby přechod byl až u toho mostu, jestli by se ten přechod nemohl posunout proti zahradě paní Frýdlové. Je tam teď i ta lavička, kámen, mapa, po té druhé straně se vždycky chodilo.
p. Balíček, OZ: Já nejsem schopen posoudit, jak funguje pásmo křižovatky, určitě se na to podíváme.
p. Bučinská: Tam není chodník.
p. Vokálová: Býval tam štěrkový chodník.
p. Vokálová: A kudy mají chodit lidi na tu lavici?
p. Martínek: To odpočívadlo u mapy… Jak se tam k němu vůbec dostanete? Jde si tam sednout turista?
p. Jaroš, OZ: To není relevantní dotaz na obecní úřad, zřizovatelem je Klub českých turistů, takže dotaz patří jim. Já bych to nezesměšňoval ani nebagatelizoval, turisté jsou jedním z místních spolků, který dělá příkladnou činnost pro ostatní. A rozhodně si nemyslím, že je to na nevhodném místě.
p. Martínek: Je to nevhodné místo.
p. Jaroš, OZ: Pardon, to je názor proti názoru.
p. Bučinská: Když je teď ta objížďka a lidi jezdí přes Kaplanec do Řevnic, neměly by se dát na most světla? Já když vidím ty řidiče, jeden jede od školky, druhý zahýbá od Svinař, další seshora, a teď tam všichni stojí a čekají, kdo pojede první. Já na to koukám z okna.
p. Balíček, OZ: Nemohla by se tam dát světla, protože je nikdo nezaplatí. A cesta přes Vrážku není oficiálně silnice, takže se tam jezdit nesmí.
p. Bučinská: Ale stejně tam všichni jezdí.
p. Kohoutková: Jak je ta silnice zavřená, tak mi připadá: udělat pět set metrů za pět měsíců, netrvá to nějak dlouho?
p. Balíček, OZ: Já mám ty počty jiné, je to 800 metrů a mají na to 4 měsíce. Všichni doufáme, že nejdéle do konce srpna to bude otevřené.
p. Vokálová: O víkendu tam nikdo není, nemůžou to otevřít aspoň o víkendu.
p. Balíček: Ano, ale zásadní problém je se zabezpečením bezpečnosti provozu, za které musí někdo hmotně odpovídat. Když tam s autem zapadnete a poškodíte si ho, po kom budete chtít škodu?
p. Vokálová: Po nikom. Já tam autem nejezdím.
p. Hejlek st., OZ: Tady se bavíme úplně zbytečně. To je problém Řevnic, které uzavřely smlouvu s dodavatelem, mají podmínky, to musí vyřešit Řevnice, my s tím opravdu nic neuděláme.
p. Jaroš, OZ: Je podstatné podotknout, že Řevnice s námi o tom nekomunikovaly, daly nám to vědět v době, kdy už vše bylo připraveno.
p. Balíček, OZ: Můžu? Účastníkem řízení jsme nebyli, nejsme součástí objízdné trasy, my jsme jen obec, které se ta objízdná trasa týká. Ani Řevnice nejsou účastníkem řízení, protože to je Správa a údržba silnic a MěÚ v Černošicích, pod které Řevnice spadají. My jsme s tím nemohli udělat vůbec nic, Řevnice možná mohly, ale určitě ne to, že by to na víkend otevíraly.
p.Snopek: Ohledně kanalizace v lokalitě U Dubu. Je šance, až dojedou s kanalizací do zatáčky, jestli ještě budou pokračovat těch 100 metrů, nebo jestli se dočkáme, až se bude dělat celá kanalizace v Třebani?
p. Balíček, OZ: V rozpočtu je uvažováno o tom, že se naváže na konec kanalizace v ulici Janáčkova, bude se pokračovat na hranici ulice U Dubu, kde se dočasně skončí do okamžiku, než bude rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude vodou zásobená a kanalizací vyřešená obec ZT. Do ulice U Dubu se to dovede, ale v tento moment se neuvažuje o rozvodu do jednotlivých nemovitostí.
p. Snopek: V čem je problém to rozvést?
p. Balíček: Finanční. Vychází to na 500 metrů, krát 10 tisíc Kč. Tak si to spočítejte. Jednání jsou v řešení. Je možné, že celá lokalita U Dubu bude řešena v rámci dotace pro celou obec. Je to otázka tři čtvrti roku až roku. Určitě to neusne.
p. Nádvorník: Mám dotaz k tomu osvětlení. Budete dávat osvětlení do země. Proč se nedá do země i normální vedení?
p. Balíček, OZ: To jste asi špatně rozuměl. Říkali jsme, že v lokalitě Polní a Na Vrážku bude ČEZ přemísťovat vedení do země a nabídli nám, že si tam můžeme umístit osvětlení. Přidáme tam jeden kabel. To je všechno.
p. Hovorková: Chtěla bych všechny pozvat na Sedlácké a řemeslné trhy.
p.Soukupová J. Chtěla bych se vrátit k V+K. Jak vypadají jednání, jestli to vypadá trochu reálně, jestli bude kapacita, jestli to bude záviset jen na té dotaci. Jaké jsou podmínky dotace, jak dlouho trvá její schválení.
p. Balíček, OZ: Podle vyjádření EKOSu Řevnice, který provozuje vodovod v Řevnicích, je tam dostatečná kapacita pro ZT minimálně pro dalších 10 až 15 let, což potvrdil i Aquaconsult Černošice. Nákladově bychom byli na stejných penězích, jakou jsou v Černošicích a Řevnicích, jedná se o princip solidarity. Co se týká dotací, podmínkou účasti v dotaci je existující přípojný bod. Máme aktuálně rozjednané dvě dotace, o které bychom mohli žádat. Pokud to dopadne dobře, do roka a čtvrt by mohla začít stavba vodovodu, v ideální variantě ještě dřív. Finančně by to vyšlo o 20 procent levněji než varianta ve Svinařích. Byla by tam spoluúčast obce, od 30 do 55 %, záleží na dotačních programech. Mimo jiné díky minulému zastupitelstvu jsou nashromážděné finance, které minimálně 1. etapu vodovodu by uměly spolufinancovat.
p. Nádvorník: Mluvil jste o Aquaconsultu, že vám slíbil kapacitu. Tak to jste tam, kde jsme byli asi před 10 lety, když jsme začali jednat o připojení naší obce na Řevnice, ti nám slíbili, že mají vody tolik, že nás pokryjí. A došlo potom k tomu, že mělo zastupitelstvo schválit vodu i pro Třebaň a neschválilo to. Konstatuju tam, že jste tam, kde bylo zastupitelstvo asi před 10 lety.
p. Balíček, OZ: Já konstatuju to, že souhlas s odběrem vody máme do 10 z 15 řevnických zastupitelů.
p. Nádvorník: Ale ta voda tam nepřibývá, spíš ubývá. ZT potřebuje 2,5 vteřinového litru vody.
p. Balíček, OZ.: Jak jste na to přišel? Maximum je 1, 56 vteřinového litru, je to v projektu INGASU.
p. Nádvorník: Rád bych věřil tomu, že Řevnice schválí dodávku vody pro ZT. Zase bych si nevyskakoval nějak vesele, že máme vodu.
p. Balíček, OZ: Těch řešení máme víc. Myslím, že jsme se dostali dál, než to bylo za posledních 8 let.
p. Hejlek st., OZ: Pro nás je podstatné, že budeme mít to přípojné místo, abychom mohli žádat o dotaci, a pak se může pokračovat dál a řešit další věci.
p. Votíková: Kolik budou stát ty přípojky pro nás?
p. Balíček, OZ: To teď opravdu nevím.

Balíček, OZ: Má ještě někdo něco? Další bod do diskuse? Není. Děkuji všem.

Návrhová komise:
Navrhuje přijmout usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň
č. 1 – 14, spisové značky č. 2/2011/VZ ze dne 28. dubna 2011.
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 2/2011/VZ ze dne 28. dubna 2011 je možné nahlédnout přímo na obecním úřadě v úřední dny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě. Dokumenty, u kterých zákon ukládá jejich vyvěšení na úřední desce budou vyvěšeny jak v tištěné tak i elektronické podobě na příslušných elektronických deskách.

Balíček
Ještě jednou Vám všem děkuji za hojnou účast a zájem o současné i budoucí dění v naší obci. V případě jakýchkoliv problémů, dotazů či připomínek Vás rádi přivítáme na obecním úřadě, většino i mimo úřední hodiny.
Přeji hezký zbytek večera.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20,50 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 28. dubna 2011

Zapisovatel: Markéta Simanová
Ověřovatelé: Lucie Paličková dne 28. 4. 2011 __________________
Miroslav Hejlek, st. dne 28. 4. 2011 __________________
Starosta: Stanislav Balíček dne 28. 4. 2011 __________________

Razítko obce:

Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 29. dubna 2011

Sejmuto dne: 17. května 2011
Zavřít okno