Zápis 1/2011/VZ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň,

konaného dne 3. února 2011 od 18.00 hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – Stanislav Balíček – starosta obce

Přítomni: S. Balíček, M. Hejlek st. (SNK Dobrovolní hasiči ZT), J. Petříš, L. Paličková, M. Hejlek ml. (SNK Za Třebaň krásnější), H. Tučková, K. Jaroš, J. Hovorka
Omluveni: J. Nikodým
Neomluveni:
Hosté: 0
Přivítání:

Dobrý večer dámy a pánové, vážení spoluobčané, vítám Vás na prvním veřejném zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň v roce 2011. Upozorňuji, že z dnešního zasedání bude pořízen audio-záznam za účelem snazšího přepisu dnešního zasedání do zápisu zasedání zastupitelstva obce. Okamžitě po přepisu bude tento záznam zničen. Konstatuji, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 8 členů, a je tedy usnášeníschopné. Současně konstatuji, že zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. prosince 2010 byl ověřovateli ověřen a jeho usnesení jsou tedy platná.

Program:

Balíček:

Zapisovatelem zasedání zastupitelstva jmenuji paní Markétu Simanovou.

Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele

Ověřovateli zápisu navrhuji paní Lucii Paličkovou a pana Kamila Jaroše

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 1 bylo schváleno

jako členy návrhové komise navrhuji pana místostarostu - Miroslava Hejlka st.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1Usnesení č. 2 bylo schváleno

a pana Jiřího Petříše

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1Usnesení č. 3 bylo schváleno

Program:

Návrh návrhové komise – k původnímu programu veřejného zasedání zastupitelstva navrhujeme zařadit do programu ještě následující body:

  1. Informace o změnách odměn zastupitelů.
  2. Zařadit do programu veřejného zasedání projednání převodu finančních prostředků v částce 8.000.000,- Kč z běžného účtu vedeného u Komerční banky a.s., na lépe úročený (dříve termínovaný) účet.
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 4 bylo schváleno

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 5 bylo schváleno

Nyní dávám hlasovat, zda diskuse bude probíhat na závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce společně ke všem projednávaným bodům programu společně.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 6 bylo schváleno

Informace starosty – Výroční zpráva za rok 2010 – tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 7 bylo schváleno

a nyní přejdeme k dalšímu bodu programu a tím je rozpočtové opatření č. 10/2010.

P. Petříš

Rozpočtové opatření č. 10 za měsíc prosinec 2010 zvyšuje příjmy rozpočtu obce Zadní Třebaň o částku 528.493,- Kč, kdy většina těchto prostředků je tvořena převodem mezi bankovními účty obce ve výši 580.000,- Kč – šlo o převod z tzv. odpadového účtu na účet běžný. Plánované výdaje obecního rozpočtu jsou tímto rozpočtovým opatřením sníženy o 4.604.428,- Kč, což je způsobeno především skutečností, že nebyly zahájeny plánované investiční akce obce, zejména výstavba vodovodu a kanalizace. V uvedené částce je opět promítnut i převod v rámci jednotlivých bankovních účtů obce. Poměrně zásadní částka pak byla uspořena tím, že se neuskutečnily žádné zásadní plánované opravy budovy Základní a mateřské školy, na něž bylo plánováno 200.000,- Kč a vyčerpáno bylo jen 9.057,- Kč. Tyto výdaje nás však čekají v letošním roce.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 8 bylo schváleno

Dalším bodem programu je nové znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 obce Zadní Třebaň o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají pro kalendářní rok 2011 na původní výši.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 9 bylo schváleno

Dalším bodem programu je nové znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 obce Zadní Třebaň o místních poplatcích. Všechny poplatky, kromě místního poplatku ze psů zůstávají nezměněné. Místní poplatek ze psů by měl nově činit za prvního psa 100,- Kč a každého dalšího 150,- Kč. Tyto zvýšené místní poplatky obce jsou stále na spodní hranici poplatků sousedních obcí (běžně 100,- až 200,- Kč za prvního psa a 150,- až 300,- Kč za každého dalšího psa.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 10 bylo schváleno

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 37/2003 Sb., platnou a účinnou od 1. 1. letošního roku je potřeba odsouhlasit snížení odměn zastupitelů. Dle této novely se všechny částky vyplácené jednotlivým zastupitelům, včetně starosty a místostarosty obce snižují o 5 %.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 11 bylo schváleno

Převod prostředků mezi účty

Dalším bodem programu je návrh převodu finančních prostředků v částce 8.000.000,- Kč z běžného účtu vedeného u Komerční banky a.s., na lépe úročený (dříve termínovaný) účet.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 12 bylo schváleno

Diskuse:
Schneider: Je nějaký posun v akci zvýšený přechod pro chodce ke škole?
Tučková, OZ: Zatím jsme jako obec neobdrželi oficiální stanovisko od úřadu, ale podle mých informací hygienická stanice je proti zvýšenému přechodu, rozhodli se, že nám vydají zajímavé stanovisko, ale papírovou zprávu zatím nemáme, uvidíme další vývoj. Je to na základě námitky paní Novákové, která bydlí hned vedle a obávala se zvýšené hlučnosti v té lokalitě.
Exnerová: Požadovala bych dát k nám do ulice K Voškovu zpomalovací pruhy, lidi tam jezdí rychle, kvůli bezpečnosti, chodí tam děti do školy. Není to zase tak drahé.
Balíček, OZ: Dopravní situaci v obci určitě řešit budeme, jedna z variant byla i obecní policie, která by disponovala radarem, ale nevím, jak daleko to dospěje. Zpomalovací pruhy by nebyl problém, těch míst tady po obci je víc, kde se jezdí rychle, a je potřeba to řešit komplexně. Za aktuálního počasí a stavu to nejde. Počítáme s těmito věcmi.
Hejlek st.: Jestli můžu, konkrétně v této ulici to nebude tak jednoduché, tam teče dost vody.
Exnerová: Ta voda stejně teče do naší zahrady.
Hejlek st.: Když přijde přívalový déšť a ty pruhy se tam dají, tak to poteče do zahrad pod úrovní této ulice. Samozřejmě se dají udělat nějaké drenáže, ale tam asi nebude místo, protože váš plot je až těsně k silnici, bude to dost složité.
Balíček, OZ: Přestože komunikace je ve vlastnictví obce, tak nás bude čekat ještě vyjádření dopravního inspektorátu v Berouně, ono to opravdu nebude tak jednoduché.
Exnerová: Mně jde o tu bezpečnost, chodí tam hodně dětí.
Balíček, OZ: Vyřešit se to určitě musí.
Hovorková: Já tam můžu jet maximálně čtyřicítkou, tam se nedá jezdit rychle. Když se tam dají zpomalovací pruhy, tak my tam v zimě vůbec nevyjedeme.
Tučková, OZ: Ta lokalita je slepá ulice, jezdí tam jen auta lidí, kteří tam bydlí, takže by bylo lepší se s nimi domluvit, aby dali pozor na děti a jezdili slušně.
Balíček, OZ: To je pravda, je to lokalita, kde je omezené množství uživatelů té komunikace.
Nováková: Není možné, aby tam obec dala ceduli Pozor, děti s 20?
OZ: To taky spadá pod pravomoc dopravního inspektorátu.
Jahelková: Řada občanů si stěžuje, že je špatné osvětlení na silnici, tak bych doporučovala, aby se udělala kontrola osvětlení.
Balíček, OZ: Zářivky v lampách byly vyměněné předminulý víkend, pokud to někde nesvítí, je potřeba dát to vědět na obecní úřad, aby se to vyměnilo.
Hejlek: Mění se to vždy najednou třeba na 5, 6 místech.
Simanová: Teď tedy víme o ulici K Voškovu u Andrů.
Balíček, OZ: Máme objednány náhradní žárovky do lamp, je co měnit, jen je potřeba to nahlásit.
Jahelková: A auta v obci jakou mají jet rychlostí? 50? Tak to teda v ulici Pod Květy určitě není.
Balíček, OZ: Padesátka tam je, ale otázka je, kdo ji dodržuje.
Jahelková: Víte, kolik tam projede aut? Já jsem to počítala, za čtvrt hodiny 40 aut kolem mě.
Balíček, OZ: Já tomu rozumím, to je jeden z důvodů, proč by bylo dobré mít obecní policii, nebo ten hlídač, ale ten stojí peníze a nic obci nepřináší.
Bučinská: Já jsem asi nerozuměla, můžete mi zopakovat, jak to bylo s tím traktorem? To se poslaly nějaké peníze do Anglie na nějaký traktor, pochybný na internetu?
Balíček, OZ: Já nevím, jestli byl pochybný…
Schneider: Ten inzerát byl na internetu, byl odkaz na firmu, firma existuje, tu jsme prověřovali, byla zapsaná v obchodním rejstříku, přišla faktura s hlavičkou, všechno bylo v pořádku do doby, než ho měli dodat.
Bučinská: Ta faktura měla být proplacená tady v Čechách? A jak to, že se ocitla v Anglii?
Schneider: Protože to se dá do banky a ti tam ty peníze pošlou, zahraniční styk.
Bučinská: Takže obec vyhodila 250 tisíc?
Schneider: 212. No jo, no tak ono bylo tam… Banka taky prověřovala tu firmu, je to tak, potvrdíš to? (k Jarošovi) S Kamilem Jarošem jsme volali, že ta firma existuje, použili její logo, firemní papíry…
Bučinská: Já bych platila tu fakturu, až by přišel ten traktor a ne napřed, to je obvyklý.
Schneider: No jasně… Obvyklý, jo? On vám někdo ze zahraničí dodá materiál a vy to pak ještě zaplatíte, s tím jsem se ještě nesetkal…
Vokálová: Proč se to neobjednalo na Moravě?
Schneider: To byl Case 70, motor 3 roky starej za 212 tisíc. Udělali jsme všechny kroky, které byly v našich silách, nahlásili jsme to policii, ti to šetřili, dokonce i v Anglii to prověřovala firma, která chrání zákazníky… Já vim, je to k pobavení dobrý, že jo?
Bučinská: Je to k pobavení… Já jsem holt ze starý školy a tohleto nechápu. Já vždycky všechno platím, až když to dostanu na ruku. A ještě se zárukou, abych to vrátila, když se mi to nelíbí.
Schneider: V krámě to dělám taky tak.
Hovorka, OZ: Je někde na obecním úřadě smlouva o tom nákupu?
Schneider: Ano, je, všechny tyhle doklady dostali policisté. Tam všechno sedělo, i IČO, akorát číslo účtu ne, které já nedokážu posoudit.
Hovorka, OZ: Takže oni vlastně zneužili jméno té firmy.
Schneider: Ano.
Hovorka, OZ: Vy jste s tou firmou, jejíž jméno zneužili, komunikovali?
Jaroš, OZ: V tom okamžiku jsem tam právě telefonoval následně já, ověřoval jsem situaci
u farmáře i policie, odkázali nás na úřad pro ochranu spotřebitelů ve VB, ti to zaregistrovali, doporučili nám, abychom to nahlásili na policii ČR, což se následně provedlo a začalo vyšetřování v ČR.
Nováková: Mohli byste dodat k Voškovu nahoru nějaký štěrk?
Balíček, OZ: Jistě, to uděláme hned zítra, štěrku máme dost.
Ševčíková I.: Chtěla bych se zeptat ohledně odpadků. My doma třídíme a největší problém je udat ten odpad do kontejnerů, které jsou pořád plné, někdy jdeme i třikrát zpátky.
Balíček, OZ: Tohle řešíme intenzivně a chtěli bychom od letošní sezóny zvýšit počet míst
a na nich snížit počet kontejnerů, měla byste mít kontejnery blíž a měly by být rozmístěny rovnoměrně po obci.
Ševčíková: Odvážet se budou stejně často?
Balíček, OZ: Ano, častěji je určitě odvážet nebudou. Budou na víc místech tak, aby nebyly tolik vidět ze silnice, aby tady neodkládali odpadky lidé, kteří u nás neplatí odpad.
Jahelková: To mi tak připadá, že projíždějící Pražáci tady odkládají, takže někdy by mě docela bavilo zapsat si čísla auta. Někdy se zeptám – a vy tady bydlíte? Ani vás neznám.
Balíček, OZ: Jedno z těch opatření by mohlo být, že vyvěsíme u kontejnerů cedulky, na kterých bude upozornění, že sem mohou dávat odpad jen ti, co tady platí komunální odpad. To by mohlo některé lidi odradit. Ale spíš vidíme to řešení v tom, že ty kontejnery rozmístíme na víc míst a nebudou tak patrné, že kdokoliv sem přijede kdykoliv a nechá tady odpadky.
Kohoutková: Nešla by dát ještě jedna nádoba na štěrk dolů do ulice Štěpánky Jelínkové? Jedna je nahoře, ale my tam nevyjedeme.
Balíček, OZ: Dáme, zítra to uděláme.
Vokálová: Mám poznámku o kácení stromů. Já bych chtěla připomenout, že je nová vyhláška, že pokud se kácí z důvodu stavby na stavební parcele, tak úřad by měl vydat jen předběžné rozhodnutí a to nabyde právní moci až po vydání pravomocného stavebního povolení. Což se teda v jednom případě tady nestalo. Apelovala bych, aby se toto víc kontrolovalo.
Balíček, OZ: Potřeboval bych vědět, o čem konkrétně mluvíte.
Vokálová: Já Vám to přinesu na úřad.
Balíček, OZ: Podíváme se na to.
Exnerová: Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli existuje nějaký poplatek za parkování. Lidi stojí všude, naproti nám K Voškovu denně parkují tři auta, já to chápu, ale mělo by se to nějak zpoplatnit, aspoň nějaký paušál. A není to jen u nás, je to i u potoka a jinde. Je to ve vyhlášce? Vždyť ten prostor je nás všech.
Balíček, OZ: Parkování se ve vyhlášce neřešilo.
Exnerová: Řevnice mají 1800 Kč za místo.
Balíček, OZ: Ale to je vyhrazené jen pro něj.
Petříš, OZ: Zákon to určitě neřeší takhle obecně, to nejde ani lidem dokázat.
Balíček, OZ: Určitě je to zajímavý podnět, zkusíme to minimálně do příští vyhlášky vyřešit, v této to není. Také je pravda, že se to špatně definuje, protože když budu chtít po někom parkovné, tak bych mu měl to místo vyhradit pro jeho auto, pro jeho SPZ. A nikdo jiný tam zastavit nesmí, pokud on bude něco platit.
Schneider: Co se týká parkovacího místa, tak na to v OZV není právní podepření. Musí být pouze konkrétní místo s cedulí Zde parkuje, SPZ, žádný právní předpis neexistuje. K potoku jsem asi dvakrát posílal policisty, protože ti mohou dávat pokuty, že stojí auta na zeleni.
Balíček, OZ: Popřemýšlíme, jestli je to nějakým způsobem řešitelné.
Poradíme se i s krajským úřadem a uvidíme.
Hovorková: Kolik lidí si nechává posílat informace z úřadu, aktuality?
Balíček, OZ: Kolem 20, relativně málo. Ale výrazně se to zvýšilo po posledním článku v NN.
Chlaňová: To je docela málo. Nedalo by se přemýšlet ještě o jiné cestě informovat, třeba dát do NN nějak víc informací.
Balíček, OZ: V NN jsou sloupky od voleb, zápisy jsou na úředních deskách… Když někdo nemá zájem, tak už nevím, jak mu to mám vnutit. Myslíme si, že je to zajímavá služba a ten, kdo chce, si ji objednal.
Hovorková: Internet každý nemá, jaká je možnost informovat? Do NN samozřejmě nejde psát všechno, k vývěskám všichni nechodí, 20 lidí teda odebírá ty aktuality… Jestli by nestálo za to tyto informace, co úřad dělá, jaká jednání ohledně V+K bylo… dát informace do schránek.
Balíček, OZ: Taky je to nápad. To by šlo dát třeba lidem současně s informacemi o odpadu, nějaký souhrn všeho.
Exnerová: To je zase škoda papíru.
Balíček, OZ: Jednou za čtvrt roku by se to dalo udělat. Já opravdu myslím, že ten, kdo zájem má, si to přečte nebo odebírá ty aktuality anebo přijde na úřad.
Exnerová: Novela o komínech. Nejednáte s nějakým kominíkem, který by tady objel ty starší lidi a všem to zkontroloval?
Balíček, OZ: Neuvažovali jsme o tom, příští týden to projednáme.
Kohoutková: My tady několik let cvičíme. Jak se změnily podmínky provozu té tělocvičny?
Balíček, OZ: Podmínky se nezměnily, my jsme se to, co tady fungovalo, snažili zlegalizovat
a ztransparentnit. Dosud obec vše platila, přičemž v nájemní smlouvě bylo, že to má obec zdarma. Takže jsme podepsali dodatek, že pronájem stojí 60 Kč za hodinu, přičemž všechny místní spolky mají zdarma jednu celodenní nebo celovečerní akci v rozsahu 8 hodin a dalších 20 hodin ročně zdarma, to bude hradit obec. A nad tento rozsah je potřeba se domluvit s nájemcem SD, jakým způsobem se to bude platit. Ten limit není problém zvýšit, teď je to nastavené takto a případně budeme řešit, co s tím dál.
Vokálová: 20 hodin za rok je málo. Nešlo by to sblížit pod Sokol?
Jaroš, OZ: Toto všechno je pod TJ Ostrovan. My teď všechno narovnáváme, legislativu, průkazky…. Vše sportovní teď patří pod TJ Ostrovan, tomu to taky bude účtováno.
Balíček, OZ: Ten limit je nastaven tak, aby se to nějakým způsobem zprůhlednilo, aby to bylo kontrolovatelné. Vše bude předmětem jednání. Uvidíme, jak to vyplyne.
Kohoutková: V této částce je teplo a světlo?
Balíček, OZ: To se ptáte špatné osoby, to je věc pana nájemce, my platíme jen nájem.
Nádvorník: Co na tom bylo neprůhledného, když to vždycky někdo podepsal?
Schneider: A ústní dohoda je smlouva.
Balíček, OZ: Ano, ale nestačí třeba při auditu. Třeba vloni jsme platili 12 tisíc korun.
Schneider: Tak asi se to hodně užívá.
Balíček, OZ: Ano, ale právě proto chceme vědět, kdo to užívá a v jakém rozsahu. Změní se to, že každý spolek má vlastní evidenci, list, na který se to bude podepisovat.
Nádvorník: Je to úplně to samé..
Balíček, OZ: Má ještě někdo něco? Další bod do diskuse? Není. Děkuji všem.

Návrhová komise:
Navrhuje přijmout usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň č. 1 – 12, spisové značky č. 1/2011/VZ ze dne 3. února 2011.
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 1/2011/VZ ze dne 3. února 2011 je možné nahlédnout přímo na obecním úřadě v úřední dny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě. Dokumenty, u kterých zákon ukládá jejich vyvěšení na úřední desce budou vyvěšeny jak v tištěné tak i elektronické podobě na příslušných elektronických deskách.

Balíček
Děkuji všem spoluobčanům za hojnou účast a doufám, že se stejně intenzivně budete o život v obci zajímat i nadále. Těším se na viděnou při příštím veřejném zasedání, případně dříve, pokud budete mít cokoliv k řešení či projednání na obecním úřadě. Přeji hezký zbytek večera.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19,35 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 3. února 2011

Zapisovatel: Markéta Simanová
Ověřovatelé: Lucie Paličková dne 3. 2. 2011 __________________
Kamil Jaroš dne 3. 2. 2011 __________________
Starosta: Stanislav Balíček dne 3. 2. 2011 __________________

Razítko obce:

Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 4. února 2011

Sejmuto dne: 22. února 2011
Zavřít okno