Zápis č.5/2010/VZ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň,

konaného dne 21. prosince 2010 od 18.00 hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – Stanislav Balíček – starosta obce

Přítomni: S. Balíček, M. Hejlek st. (SNK Dobrovolní hasiči ZT), J. Petříš, J. Nikodým, L. Paličková, M. Hejlek ml. (SNK Za Třebaň krásnější), H. Tučková, K. Jaroš, J. Hovorka
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté: 0
Přivítání:

Dobrý večer dámy a pánové, vážení spoluobčané, vítám Vás na posledním letošním veřejném zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň. Konstatuji, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 9 členů, a je tedy usnášeníschopné. Současně konstatuji, že zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. listopadu 2010 byl ověřovateli ověřen a jeho usnesení jsou tedy platná.

Program:

Balíček:

Zapisovatelem zasedání zastupitelstva jmenuji paní Markétu Simanovou.

Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele

Ověřovateli zápisu navrhuji paní Hanu Tučkovou a pana Jana Hovorku

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 1 bylo schváleno

jako členy návrhové komise navrhuji pana Kamila Jaroše

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1Usnesení č. 2 bylo schváleno

a pana Miroslava Hejlka ml. (SNK Za Třebaň krásnější)

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1Usnesení č. 3 bylo schváleno

Program:

Návrh návrhové komise – k původnímu programu veřejného zasedání zastupitelstva navrhujeme zařadit do programu ještě následující body:

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0


Usnesení č. 4 bylo schváleno

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Nyní dávám hlasovat, zda diskuse bude probíhat na závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce společně ke všem projednávaným bodům programu – tak, jak tomu bylo doposud zvykem.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 6 bylo schváleno

Informace starosty

Z aktuálních projektů nás asi všechny nejvíce zajímá aktuální stav výstavby vodovodu a kanalizace v Zadní Třebani. Chtěl bych, aby zde zaznělo, a aby se objevilo v zápise ze zasedání zastupitelstva, že zadnotřebaňský vodovod a kanalizace jsou v tento okamžik naprosto závislé na postupu stavebních prací ve Svinařích. Je nutné zmínit, že Svinaře právě z titulu neexistence ČOV již jednou dotaci nezískaly a budou žádat opětovně v lednu 2011. To samé platí o financování naší výstavby, neboť aktuálně neexistuje ani jeden z přípojných bodů (pro vodu, ani pro kanalizaci). I přes tyto problémy budeme v lednu žádat o dotaci na výstavbu, přestože Ministerstvo zemědělství poskytuje v rámci vypsaného programu č. 129180 v průměru jen 50 % dotace, přičemž v posledním kole byly podporovány jen žádosti do 30 mil. Kč. Další dotační programy by měly být vypsány v únoru a Zadní Třebaň se do nich určitě také přihlásí. Připojení na dosud neexistující stavby je jeden z důvodů, proč zastupitelstvo rozhodlo i o zrušení výběrového řízení na dodavatele vlastní stavby. Dalším důvodem zmíněného zrušení výběrového řízení  je i zabránění problému, který by vznikl smluvním sjednáním ceny ve chvíli, kdy není známo datum zahájení stavby. Nikde totiž není psáno, že se dnes běžně užívané technologie nezmění a nemohou celou stavbu i zcela výrazně zlevnit. Provedení výběru dodavatele by navíc obec diskvalifikovalo pro podání žádostí u jiných poskytovatelů dotací (např. OPŽP, SZIF, atd.), kteří mají v podmínkách pro poskytnutí dotací vlastní pravidla pro výběrová řízení. Zastupitelstvo předpokládá, že zrušení výběrového řízení nám naopak otevírá dveře k získání vyšší dotace a zvyšuje pravděpodobnost jejího získání. Každopádně Vám mohu sdělit, že aktuálně probíhá spousta jednání, zejména se sousední obcí Svinaře, která mají urychlit výstavbu a umožnit Zadní Třebani napojení na vodovod a kanalizaci. Všichni doufáme, že v aktuálním volebním období se nám toto podaří dokončit.

a nyní přejdeme k dalšímu bodu programu a tím jsou rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9/2010.

P. Petříš

Rozpočtové opatření č.7 za měsíc září 2010 zvyšuje příjmy oproti schválenému rozpočtu o částku 164.000,- Kč a výdaje o částku 96.852,- Kč, takže výsledná změna je zvýšení přebytku rozpočtu obce o 67.852,- Kč. Zásadními položkami na jednotlivých stranách je zvýšení daňových příjmů obce a inženýring ve věci projektu vodovodu a kanalizace.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 7 bylo schváleno

Rozpočtové opatření č.8 za měsíc říjen 2010 zvyšuje příjmy oproti schválenému rozpočtu o částku 7.941.540,- Kč a výdaje o částku 536.841,- Kč, takže výsledná změna je zvýšení přebytku rozpočtu obce o 7.404.699,- Kč. Zásadními položkami na jednotlivých stranách rozpočtu jsou zejména příjmy z titulu prodeje všech součástí plynovodu obce a na straně výdajů pořízení traktorů.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 8 bylo schváleno

Rozpočtové opatření č.9 za měsíc listopad 2010 zvyšuje příjmy oproti schválenému rozpočtu o částku 292.685,- Kč a výdaje o částku 184.105,- Kč, takže výsledná změna je zvýšení přebytku rozpočtu obce o 108.580,- Kč. Zásadními položkami, které schválený rozpočet ovlivňovaly jsou zvýšení očekávaných daňových příjmů obce a na výdajové straně nárůst nákladů na svoz komunálního odpadu.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 9 bylo schváleno

Dalším bodem dnešního programu je návrh rozpočtu obce Zadní Třebaň pro rok 2011 v členění dle jednotlivých položek a paragrafů platné rozpočtové skladby upravené vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. v platném znění. Rozpočet je principielně koncipován jako vyrovnaný, přičemž příjmová strana je částečně dorovnána přebytkem, který vznikne v letošním roce vzhledem ke skutečnosti, že plánované stavební akce obce nebyly v tomto roce zahájeny. Vzhledem k vyrovnanosti rozpočtu jsou tedy příjmy i výdaje plánovány v částce 12.610 tis. Kč.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 10 bylo schváleno

Rozpočtový výhled obce na roky 2011 – 2014 (příjmy, výdaje)

Rozpočtový výhled na příští 4 roky je založen na dlouhodobém vývoji daňových příjmů obce, a to částkou mezi 10 a 13 miliony korun, v závislosti na předpokládaném vývoji daňových příjmů státního rozpočtu, v souvislosti s dalším průběhem celosvětové krize. Ohledně výdajové strany je zohledněna předpokládaná výstavba vodovodu a kanalizace, kdy nejvyšší výdaje jsou předpokládány ke konci aktuálního období rozpočtů strukturálních fondů Evropské unie, které končí v r. 2013. Dlouhodobě je prioritou výstavba I. etapy vodovodu a kanalizace v Zadní Třebani, spolu se zasíťováním lokality U dubu a v ulici Lesní. Naopak upozaděna je z finančních důvodů výstavba sportovního areálu K Hájku, a to nejméně do okamžiku, kdy bude zřejmé financování vodovodu a kanalizace, případně vznikne možnost profinancování sportovního areálu z evropských peněz.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 11 bylo schváleno

Oprava usnesení ze dne 11. 11. 2010, bod III. – jde o změnu odměny za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a člena zastupitelstva, a to snížení odměny o částku 180,- Kč v každém jednotlivém případě. Usnesení č. 15 se tedy mění tak, že nově zní: „Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 880,-Kč měsíčně a člena výboru ve výši 570,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.“

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 12 bylo schváleno

Souhlas zastupitelstva obce s přijetím daru pro ZŠ a MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Zadní Třebani, pí. Mgr. Božena Musilová, požádala zastupitelstvo obce o souhlas s přijetím daru, a to částky 22.000,- Kč od firmy Elektro-Štika na provoz a činnost základní školy a 300,- Kč od paní M. Richterové na provoz a činnost základní školy, přičemž darů bude prokazatelně využito v souladu se souvisejícími předpisy.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 13 bylo schváleno

Souhlas zastupitelstva obce s udělením výjimky z počtu dětí v MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Zadní Třebani, pí. Mgr. Božena Musilová, požádala zastupitelstvo obce o udělení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole, a to navýšením počtu zapsaných dětí pro školní rok 2010/2011 na jednu třídu z 24 dětí na 28 dětí, přičemž výjimka vyhovuje hygienickým normám a kapacitě MŠ jakožto součásti ZŠ a MŠ Zadní Třebaň.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 14 bylo schváleno

Schválení výsledků inventarizace

Ve dnech 19. – 25. 11. 2010 proběhla inventarizace obecního majetku, a to dle středisek na Obecním úřadě, ve Společenském domě, Základní škole a Mateřské škole, Knihovně, SDH a TJ Ostrovan. V rámci inventarizace nebyla zjištěna žádná manka ani přebytky.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 15 bylo schváleno

Převod prostředků mezi účty

Dalším bodem programu je návrh převodu finančních prostředků ve výši 580 tis.Kč z účtu komunálního odpadu na lépe úročený účet u Komerční banky a.s.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení č. 16 bylo schváleno

Diskuse:

Nádvorník: Jak může zrušené výběrové řízení zvýšit obci šance na lepší financování vodovodu a kanalizace? Nehrozí obci sankce od vybraných firem z titulu zrušení výběrového řízení.

Balíček: Zrušení výběrového řízení umožní obci zúčastnit se více dotačních programů a případně získat vyšší spoluúčast státu či evropských fondů na plánované výstavbě. Domnívám se, že případné sankce od možného výherce veřejné soutěže by hrozily obci naopak až v okamžiku uzavření této soutěže, a tedy, že přerušením veřejného řízení před otvíráním obálek jsme obec od těchto sankcí uchránili.

Schneider: Není voda, není kam vyvážet, tak jsme to cílili na to, že se bude žádat na ministerstvu zemědělství. S tím jsme teda zahájili výběrové řízení, které bylo podle paragrafu 38, zjednodušené o řízeních, vybráno 5 uchazečů, vylosováno z 22 přihlášených, bylo to podle paragrafu 157 uveřejněno v informačním systému. Já jsem byl na tom losování, tam to proběhlo normálně, zápis notáře z toho byl a 14. 12. se měly otvírat nabídky firem. V tom informačním systému bylo zveřejněno, že se jedná o stavbu zhruba za 65 milionů bez DPH. Bylo tam i to, co má obsahovat smlouva, a zkrátka všechno to, co vyžaduje zákon o zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení. Všechno tohle kdyby pokračovalo (protože to bylo pozastavené, abych použil Vaše slova)… 5 dní před otvíráním obálek, kdy měly přijít ty nabídky… to se mi zdá docela nepříjemná záležitost pro obec.

Balíček: Dobře.

Schneider: Pro obec, protože z jakéhokoliv jiného fondu, než je zemědělský, trvají ty dotace strašně dlouho.

Balíček: Můžu se zeptat obráceně? V posledním kole ministerstvo zemědělství podporovalo projekty do 30 milionů. Vy říkáte 65 bez DPH, to už jsme poprvé někde jinde. Co se týče míry podpory, tak se pohybujeme někde na 45 procentech, i kdybychom dostali nějakých řádově na 80 milionů 45 procent, řekněme 37 milionů, z toho aktuálně dlužíme 5, 6 milionů Svinařům, po výstavbě ČOV a páteřního vodovodu do ČOV jim budeme dlužit nějakých 11 nebo 12 milionů, já pořád nevidím, jak by to mohla Zadní Třebaň vůbec postavit.

Schneider: No.

Balíček: Vycházejí nějaké 4 miliony vlastních třebaňských prostředků a chybí mi jich nějakých 43, jestli dobře počítám.

Schneider: Milion sem, milion tam.

Balíček: To je dost, to jsou čtyři roční rozpočty.

Schneider: Srbsko dostalo letos 30 milionů na kanalizaci z ministerstva zemědělství. Dobrý, to jsou oni, že jo. Tady je 24 pozemků tamhle v ulici Lesní, které by se měly zastavit jako stavební parcely, každá je asi 1200 m, průměrná velikost dejme tomu 1100 m, my jsme počítali, že to bude jeden zdroj finančních prostředků pro obec, nebo část, které bychom použili na výstavbu V+K. Takže společně s těmito, s tím prodejem pozemků by se ty finanční prostředky získaly a s tím plynem. Protože jestli si to dobře pamatuju, teď máte na účtu zhruba 14, 15 milionů, což je...

Balíček: 15 milionů. Ale z toho budeme příští rok 11 dlužit Svinařům, řekněme si to na rovinu. A oni nám můžou říct: jestli se chcete připojit, tak nám je dejte na stůl.

Schneider: No já nevím, proč bychom jim to jako dlužili příští rok?

Balíček: Protože teď dlužíme 5, 6 milionu, 9 milionů bude stát čistička a další budou náklady na páteřní vodovod ve Svinařích, který tu vodu do té ČOV dovede.

Schneider: To je 900 m.

Balíček: Ale to je jedno, pořád je to přes 10 milionů.

Schneider: Dobře, ale hlavně ta voda půjde do ČOV a ta ČOV bude pro Svinaře, Hatě, ZT a já nevím, kdo se k tomu ještě připojí.

Balíček: Pro tyhle tři obce už je nedostatečná. Vždyť má ekvivalent 1200 osob.

Schneider: Jasně, ale bude se tam přistavovat, rozšiřovat, že jo.

Balíček: Takže budeme dlužit ještě víc.

Nádvorník: Když se něco přistaví, tak je to o to už levnější, není to v těch parametrech…

Balíček: Já vím, ale ty peníze teď nemáme… pan Hovorka prosil o slovo.

Hovorka: Já jsem ještě chtěl...

Petříš: Počkej ještě…

Schneider: ČOV bude pro Svinaře a pro nás. Takže to je 4, 5 milionu.

Balíček: Ano, a 5, 6 milionu dlužíme, takže to jsme přesně na 10.

Schneider: My jsme chtěli vybudovat od té ČOV dál, ale stejně oni nedostali dotaci, nevím z jakého důvodu, protože to byla jedna žádost, kanalizace a ČOV, to šlo společně, takže to není, že nedostali, že nemají tu kanalizaci kam přivést, protože vždycky se staví kanalizace od čističky, takže..

Balíček: To se staví, ale když ta ČOV nestojí, tak se na to špatně získává dotace.

Schneider: No dobře, ale ta žádost byla jedna - ČOV a kanalizace. Takhle to dali na intervenční fond nebo kam.

Balíček: Neříkejte, že po těch 16 letech nevíte, že úředníci takto přece rozhodují. Jak můžu dostat dotaci na kanalizaci, když mně nestojí ČOV?

Schneider: Ale oni mají 1 žádost.

Balíček: Ale více stavebních povolení. Oni mají na ČOV samostatné povolení. Takže pro ně to není 1 projekt.

Schneider: Takže nedostali na ČOV.

Balíček: Ani na kanalizaci.

Schneider: To se může stát. Takhle to chodí, ale musí se to zkoušet. Dál jsme projednávali s nimi, že pokud nebude tahle dotace na tu kanalizaci, tak že by se postavila ta ČOV samostatně, aby to bylo z těch našich 2 obcí aspoň kam vozit. Protože je problém dneska se zbavit fekálií a odpadu.

Mirek Hejlek st.: Ale to trvá, to jsme s nimi domlouvali. Oni nebyli proti, že pokud žádají znovu, pokud padne, tak my se budeme podílet na té výstavbě, aspoň aby ta ČOV stála, i kdyby ta kanalizace nebyla. To trvá.

Schneider: Ten stav je už neúnosný. No dobře, takže jsem k tomu chtěl říct… Já si myslím, že to je škoda. V té smlouvě se dá ošetřit, že pokud do dvou let…

Balíček: Ale my samozřejmě budeme žádat, v lednu na ministerstvo zemědělství.

Schneider: V té smlouvě se to dá ošetřit. Je to vaše věc.

Balíček: Dobře. Technická poznámka. O tom, že se to takto domluvilo, jsem do minulé neděle nic nevěděl. Já jsem nevěděl o tom, že někdo bude žádat o dotaci, nic takového se v rámci předání úřadu neodehrálo. Pouze že běží nějaké výběrové řízení, a my jsme chtěli si tím výběrovým řízením nezavřít vrátka do dotačních titulů, kde máme šanci získat ne 45, ale 85 procent uznatelných nákladů. A upřímně řečeno, když budu mít šanci získat někde 85 procent uznatelných nákladů a potom prodat pozemky a zvelebovat z toho obec, tak mě to zajímá víc, než získat někde 45 procent a doufat, že to zadlužení z těch pozemků zaplatím.

Schneider: Jistě, ale…

Nádvorník: Z jakého prosím vás fondu chcete získat 85 procent dotace?

Balíček: SZIF, kde budou žádat i Svinaře v únoru.

Schneider: Dobře, no, přeju, aby nám to vyšlo, teď se bavím za obec.

Balíček: Já v to taky doufám. Příští rok pro nás ty dotace ale budou pouzavřeny tím, že prostě nemáme ani zdroj vody ani kam likvidovat fekál.

Mirek Hejlek st: Nejhorší je ta situace, že vlastně nepřistoupili na tu naši žádost, pokud o dohodu, udělat tu etapu na Bílém kameni, řekli že ne.

Nádvorník: Pokud nedostanou dotaci.

Mirek Hejlek st.: Pokud nedostanou dotaci.

Nádvorník: Na tuhletu stavbu Lhotka ji nedostanou.

Mirek Hejlek st.: Právě proto na to nepřistoupili.

Schneider: Protože oni o to žádat ani nemůžou, tam nejsou RD, tam jsou chaty.

Mirek Hejlek st.: Proto je to vůbec nezajímá a nechtěli se o tom bavit.

Schneider: Staré zastupitelstvo to zajímalo.

Mirek Hejlek st.: Ale bohužel je tam 50 procent nových lidí a názor změnili, za to my nemůžeme. Jak je k tomu můžeme donutit, já nevím o žádných pákách…

Schneider: Mohli bysme, protože oni všechny tyhle dotace dostávali díky nám, že jsme v tom spolku…

Mirek Hejlek st.: Jak vidíš, tak to jim je úplně jedno.

Balíček: To je informace, která mi taky trošku unikla. Vždyť mezi Svinařemi a ZT není podepsaný jediný papír, jediná smlouva, jediná dohoda.

Schneider: Není, ale všude se prezentuje stavba pro zásobování vodou obce ZT i kanalizace a Svinaře a je to i na JUK PRK jak se to jmenuje – takhle nějak se to jmenuje, tam jsou evidovaná všechny obce a města, kdo má kanalizaci, kdo to má v plánu a všechno to, právě kvůli tomu jsme to dělali, v té době, kdy jsme to začali dělat, nebyla možnost pro obec do 500 obyvatel žádná dotace, kvůli tomu jsme to spojili a všude se V+K uvádí pro obec Svinaře a ZT.

Paní Bučinská: Ale nebyla tam žádná dohoda.

Balíček: Ona není uzavřená ani dohoda o dodávkách vody. Když si Svinaře rozmyslí, že chtějí dodávat vodu někomu jinému, tak máme smůlu.

Schneider: Tam je dohoda.

Balíček: Není, je tam souhlas s odběrem vody. Ne o tom, že jsou povinni nám ji dodávat.

Schneider: Tak je to souhlas s odběrem vody, no. On se mi nezaváže dodávat vodu, když ji zatím nemá, když teda se budeme takhle…

Doubek: Promiňte, já tady poslouchám tu debatu, už z minulého zasedání, že Svinaře nepřistoupily na nějakou naši nabídku. Jaký v tom pro nás byl rozdíl, jestli těch 5 milionů zaplatíme, nebo to necháme udělat?

Nádvorník: Chtějí si tam dát svojí firmu nějakou.

Doubek: A proč my jsme na to nepřistoupili?

Balíček: Ne, ne, v tom to není. To je v tom, že když ta část, kterou my jsme chtěli prostavět, nebude stát, pořád se nemáme kam připojit. Tam jsou naše přípojná místa. A když jim to zaplatíme, tak oni postaví něco jiného a my se pořád nebudeme mít kam připojit.

Doubek: Jo takhle.

Balíček: V tom je ten zásadní rozdíl.

Doubek: Já myslel, že jde o to, kdo bude tu část stavět. Takže v podstatě jsme dlužníci.

Balíček: Tak.

Mirek Hejlek st.: Vyčíslení vícenákladů za větší vrty, větší potrubí… Muselo se s námi počítat a to jsou ty rozdíly, těch 5, 6 milionů. Doubek: Když se prodal ten plynovod, jestli ten zisk z toho půjde do rozpočtu do příštího roku, nebo to bude někde nechaný jako rezerva. Jestli se počítá s těmi 7 miliony v příjmech.

Petříš: To je samozřejmé.

Bučinská: Já tomu teda moc nerozumím, ale můžete mi říct, v tom rozpočtu tam, co si pamatuju, se tam počítá asi 8 milionů na ČOV, teď se něco prodalo, tak by tam mělo být něco kolem 15 milionů. TO je na tu ČOV?

OZ: Ne.

Bučinská: A ten rozpočet je vyrovnaný, takže se to utratí?

OZ: Ne. To je na přebytek na účtu.

Balíček: Letošní rozpočet bude ve výrazném přebytku díky prodeji plynovodu a příští rok je koncipovaný jako vyrovnaný, takže nebudeme utrácet to, co se uspořilo v minulých letech.

Bučinská: Já chci jen vědět, jestli si mám koupit tu domácí čističku, nebo jestli bude kanalizace. Jinak to budeme muset pouštět do potoka, jako to dělají všichni kolem toho potoka. Protože je to čím dál větší problém a stojí to čím dál víc peněz.

Balíček: To máte naprostou pravdu. Už to tady zaznělo asi třikrát a my jsem teď v pozici, že jsme vydíratelní obcí Svinaře a nevíme, co bude za 3 měsíce.

Bučinská: Tady se to řeší totiž, co já tady jsem. Já jsem říkala, že se toho nedožiju už před 4, 5 lety. Že tak dlouho se to tady řeší.

Mirek Hejlek st.: Kdyby došlo k tomu, že Svinaře dostanou peníze na ČOV a my se spolupodíleli na té výstavbě, tak ty vývozy za ty odpady se výrazně sníží, protože to nebudeme muset vozit do cizí čističky, ale do naší.

Bučinská: Tak se nějak rychle dohodněte.

Mirek Hejlek st.: Záleží na tom, jestli Svinaře dostanou dotaci.

Balíček: My to máme přislíbené, že pokud dotaci dostanou, udělají vše pro to, aby ji zkolaudovali ještě příští rok, aby se to dalo prostavět další rok. Takže tahle dohoda existuje. Ale pořád je tam problém, že jim dlužíme 5, 6 milionu a že pokud je budou chtít zaplatit, my budeme víceméně v neřešitelné situaci, protože pokud zaplatíme, tak nebudeme mít na to začít stavět, a pokud nezaplatíme, tak se nepřipojíme do ČOV. Úplně na rovinu.

Schneider: No já si myslím, že i bez těch peněz by se mohlo začít stavět.

Balíček: Ale to počítáte bez ČOV, za kterou budeme muset zaplatit, už teď je to 5, 6 milionu.

Schneider: Ale tím se dají v podstatě držet. My jsme jim nikdy neřekli. A netvrdili, že jim budeme platit, my jsme jim vždycky prezentovali to, že jim pomůžeme v těch částech, které budou mít přímou souvislost s námi a ty vybudujeme nebo pomůžeme zaplatit. Oni by to stejně vedli… tam jsou minimální náklady.

Hovorka: To právě není pravda. Ty zvýšené náklady, aby se vyvrtaly větší vrty pro potřebu jak Svinařů, tak naši, to musí pokrýt obec, že jo. To oni od nás vyžadují na základě domluvy, takže to není tak, že bysme nemohli nic dlužit. Víte co, zajímalo by mě – tam pořád chybí kolem těch 11 milionů, vy jste říkal, že by to bylo rozprodejem těch obecních pozemků. Jak dobře byste prodával nezasíťované pozemky? Tomu jsem nerozuměl, mohl byste mi zodpovědět? Navíc v lokalitě, kde není voda, ani kanalizace a chtěl byste tím vydělat na výstavbu V+K. To je tak trochu jako co bylo dřív, jestli slepice, nebo vejce… Takže tenhle finanční plán jaksi nevychází.

Schneider: Těch možností je spousta. Developeři, kteří si to tam postaví sami, zrovna teď se odprodá pět pozemků, rozvodné závody…

Hovorka: Nikdo to neudělá zadarmo. Teď je otázka, kolik z toho té obci zbude?

Nádvorník: Zasíťování pozemků jsme počítali, že by stálo 10 milionů. Cenu 1 parcely odhadujeme na 2 miliony korun.

Paličková: Ale kdyby se prodaly třeba až za 10 let, ne hned, tak ty peníze by stejně nebyly.

Hovorka: Rozumíte, tady asi chybí výpočet, který zahrnuje výstavbu obecní čističky na obecním pozemku, která by potom teda poměrně levně. Ale ta obecní čistička pro tento případ stojí kolem 8 milionu korun. To je ta nejjednodušší možnost, kterou tam vůbec nemáte, abyste mohli zasíťovat ty pozemky a pak je výhodně prodat, dřív ne. A ČOV vám žádný developer nepostaví. Nebo postaví, ale samozřejmě si za to vezme peníze, třeba 40 procent, kolik z toho té obci zbyde?

Schneider: Pane zastupiteli, teď jsem ztratil nit… Já si vzpomenu, promiňte.

Mirek Hejlek st.: Tam se jedná o to, že kdyby ty pozemky byly zasíťované…

Schneider: Už vím. Obecní pozemek my na čističku nemáme. ČOV musí být 150 m od poslední zástavby, takový pozemek my nemáme. Musel by se koupit a nechtějte vědět, kolik chtějí za metr čtvereční místní zemědělci.

Doubek: No tam na tom hřišti.

Nádvorník: A kde je zástavba?

Hovorka: To je výborný nápad. Je to jedna z možností finančního rozvoje obce, to máte naprostou pravdu. Je tam vodoteč, tam se dá udělat kořenová čistírna, která tam klidně může být.

??? Podívejte se, kde je čistička v Řevnicích?

Schneider: Ale dneska platí úplně jiné předpisy.

Doubek: Kdyby se to tady postavilo, už to mohlo být.

Schneider: Tam jsou chaty. 55 metrů je široké hřiště. Dobrý, no. Všechno.

Balíček: Takže ještě někdo nějaký příspěvek do dnešní diskuse? Nikdo?

Jaroš: Pokud nejsou žádné dotazy…

Návrhová komise:
Navrhuje přijmout usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň č.1–16, spisové značky č.5/2010/VZ ze dne 21. prosince 2010.
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 5/2010/VZ ze dne 21. prosince 2010 je možné nahlédnout přímo na obecním úřadě v úřední dny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

Balíček
Děkuji všem spoluobčanům za účast, přeji hezké a klidné Vánoce a do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19,10 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 21. prosince 2010

Zapisovatel: Markéta Simanová
Ověřovatelé: Hana Tučková dne 21. 12. 2010 __________________
Jan Hovorka dne 21. 12. 2010 __________________
Starosta: Stanislav Balíček dne 21. 12. 2010 __________________

Razítko obce:

Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:
Zavřít okno