Obec Zadní Třebaň
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň,

konaného dne 11.listopadu 2010, od 18:00 hodin ve Společenském domě

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou obce Lubomírem Schneiderem („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10.2010, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Zadní Třebaň zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.11.2010 do 11.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 - všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

* * *

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

* * *

Určení zapisovatele

Předsedající určil zapisovatelem paní Markétu Simanovou

Určení ověřovatelů

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pani Lucii Paličkovou a pana Kamila Jaroše.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň určuje ověřovateli zápisu pani Lucii Paličkovou a pana Kamila Jaroše.

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh programu

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.Předsedající dal hlasovat o návrhu programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň schvaluje program ustavujícího zasedání:

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I - volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Nový návrh zastupitele p. Balíčka – funkce starosty bude neuvolněná

Hlasování o novém návrhu:

Pro 8 Proti 1 Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň schvaluje volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva p.Petříš navrhl zvolit do funkce starosty p. Stanislava.Balíčka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň volí starostou pana Stanislava Balíčka, nar. 1973, Na Bořích 253, 267 29 Zadní Třebaň

Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva paní H.Tučková navrhla zvolit do funkce místostarosty p. Miroslava Hejlka - Dobrovolní Hasiči ZT SNK. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň volí místostarostou p. Miroslava Hejlka, U Lokálky 63, 267 29 Zadní Třebaň, nar. 1955.

Výsledek hlasování:

Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.l ) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

Členka zastupitelstva paní L. Paličková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Jiřího Petříše. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň volí předsedou finančního výboru p. Jiřího Petříše

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:

Členka zastupitelstva pani H. Tučková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Miroslava Hejlka - SNK Za Třebaň krásnější. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň volí předsedou kontrolního výboru p. Miroslava Hejlka, SNK Za Třebaň krásnější

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva p.J.Petříš navrhl zvolit členy finančního výboru : paní Z.Kořínkovou a p.K.Jaroše.

Člen zastupitelstva p.M.Hejlek navrhl zvolit členy kontrolního výboru: paní I.Horákovou a p.J.Nádvorníka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň volí členy finančního výboru paní Z.Kořínkovou a pana K.Jaroše.

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň volí členy kontrolního výboru paní I.Horákovou a p.J.Nádvorníka.

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 460,-Kč, a to ode dne 11.11.2010 . Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty a místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 18.259,- Kč a místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 16.637,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 1.060,-Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 750,- Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.060,-Kč měsíčně a člena výboru ve výši 750,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.

Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem zastupitelstva obce budou takovému členovi zastupitelstva obce poskytovány odměny ve výši dle návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Bod IV - Diskuse

pí. Jahelková

Upozornila na název obce –Zadní Třebaň je správně s krátkým „a“ ve slově Třebaň. Dále dotaz na vznik názvu SALTO.

p. Hovorka

Jedná se o zkratku Sdružení aktivních lidí Třebaně a okolí.

p. Bučinská

Domníváte se, že z finančního rozdílu částky vyplácené uvolněnému a neuvolněnému starostovi bude případný odborník ochoten pro Třebaň shánět granty a dotace?

p. Balíček

Předpoklad je, že tento případný specialista nebude tuto činnost vykonávat výhradně pro Zadní Třebaň, nýbrž jako součást svých dalších aktivit.

Jaké další investiční granty chcete realizovat, když na první místě je vybudování V+K? V první fázi počítáme s řešením vodovodu, protože na kanalizaci (ČOV) Svinaře nedostaly dotaci.

p. Schneider

V+K by se měly budovat současně. Svinaře budou letos žádat o dotaci na druhou etapu, což je ČOV, kanalizace a přívod vody do čističky. Obec Svinaře požaduje úhradu podílu obce Zadní Třebaň na již vybudovaném zdroji vody a již vybudovaném vodovodu uhradit v hotovosti. Obec ZT trvá na tom, aby za „dlužné peníze“ vybudovala část kanalizace a vodovodu pro obec Svinaře od ČOV po napojovací místa obce ZT. Tato stavba je v lokalitě Bílý kámen a je pro realizaci obcí Svinaře nedůležitá. Pro naši obec má však zásadní význam, neboť v případě žádosti o dotace na naši první etapu V+K není kam se tímto potrubím připojit a není jisté, zda by takováto žádost byla vůbec přijata. Ústní dohoda obou zastupitelstev, která byla provedena 13. 10. 2010 na Obecním úřadě ve Svinařích o vybudování V+K v lokalitě Bílý kámen byla po písemném předložení a žádosti o podpis starostou Svinař odmítnuta. Tato dohoda je existenční záležitostí pro investiční výstavbu V+K pro obec Zadní Třebaň.

Předsedající po poděkování přítomným občanům ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin.

Přílohy zápisu:

Zápis byl vyhotoven dne: 11. listopadu 2010

Zapisovatel: Markéta Simanová
Ověřovatelé: Lucie Paličková dne 11. 11. 2010
Kamil Jaroš dne 11. 11. 2010
Starosta: Stanislav Balíček dne 11. 11. 2010

Razítko obce:


Zavřít okno