Zápis č.3/2010/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň

konaného dne 16.září 2010 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Z. Kořínková, Jan Placák, Jiří Nádvorník, Jiří, Nikodým – místostarosta a L. Schneider – starosta, Jaroslav Matoušek -18.10 – odchod 19.00 hod., Tomáš Břížďala – 18.30
Omluveni: pani Tučková, pan Hejlek
Neomluveni: 0
Hosté: 0

Program:

Zapisovatelem určuji pani Simanovou

Schneider

Program pro 5 proti 0 zdržel se 0
Ověřovateli zápisu navrhuji: pány Placáka a Nádvorníka pro 5 proti 0 zdržel se 0
Jako členy návrhové komise navrhuji: pány Schneidera a Nikodýmapro 5 proti 0 zdržel se 0

Schneider – informace starosty

Vodovod a kanalizace - V současné době probíhá rozhodnutí o udělení stavebního povolení veřejnou vyhláškou na I.etapu výstavby – ta představuje – vybudování vodojemu na Bílém Kameni, natažení vodovodu a kanalizace směr Z.Třebaň a pravá strana Svinařského potoka. Připravují se podklady pro zažádání o dotaci ačkoliv není zatím vyhlášen žádný vhodný dotační titul. Musíme však být připraveni. Rovněž se dle zákona o veřejných zakázkách připravuje výběrové řízení na stavební firmu. Dále pokračují jednání s obcí Svinaře ohledně reciprocity za náklady svinařské I.etapy výstavby – což je podíl naší obce ve výši 5.600 tis.Kč (doložené příslušnými doklady) za projekty, různá povolení, zkušební vrty, vybudování zdroje vody včetně úpravny a část potrubního vedení včetně zvýšení dimenze potrubí. Letos budou Svinaře žádat o dotaci na svoji II.etapu ve které je ČOV, přitažení vody do ČOV a část kanalizace.
Současně obec řeší problém s odstraňováním odpadních vod, kdy okolní čističky mají plnou kapacitu a vyvážení třebaňských objektů je čím dál složitější. Máme několik řešení, která prověřujeme.

Přechod u hasičárny - Na zvýšený přechod v ulici Třebaňské byl vydán územní souhlas a 2.9. jsme podali žádost o vydání stavebního povolení MěÚ Beroun Odbor dopravy. Všechna potřebná povolení a souhlasy jsou součástí žádosti. Na stavbu požádáme Kraj.úřad o dotaci. Realizace by měla proběhnout ve 2.čtvrtletí 2011.

Autobusová zastávka - Přesto, že jsem na minulém zasedání vyslovil přání, aby se zastávce vyhnuli různí „umělci“, tak se nějaký pisálek hned projevil. Poškození zastávky bylo nahlášeno Policii ČR v Karlštejně. Ta ji řeší jako přestupek se škodou 4.000,- Kč. Zastávka je v rámci Regionu DB pojištěna.

K dotazu pana Martínka ohledně dopravní situace na mostě u hasičárny - Byl dán podnět na DI Policie ČR s návrhem na řešení – čekáme na vyjádření, které bude asi zpožděno z důvodů řešení dopravního značení na silnicích III.třídy na okrese Beroun.

K rozšíření ulice Na Vrážku - Zatím se nám nepodařilo sehnat nikoho z okolí, který by odebral část svahu na levé straně silnice – směr z obce.

V úterý proběhla na MěÚ v Berouně schůzka Dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) „Po stopách českých králů“, týkající se cyklostezek na okr.Beroun. Dle sdělení předsedy DSO pana Havla je situace s financováním čím dál složitější a projekty, které jsou již schválené Regionální radou, nemají jisté, zda dotaci obdrží. V současné době z tras, které nás zajímají končí cyklostezka před Karlštejnem.

Na základě upozornění občanů z ulice Na Kaplanci, že na komunikaci je soustavně odložený kontejner, připomínám, že podle OZV č.4/2007 o místních poplatcích je každý, kdo využije obecní komunikaci na dočasné odložení materiálu, kontejneru apod., povinen nahlásit tuto skutečnost na OÚ a uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství.

Pani Kořínková

Návrh rozpočtového opatření č.4

Pro 6 proti 0 zdržel se 0

Návrh rozpočtového opatření č.5

Pro 6 proti 0 zdržel se 0

Návrh rozpočtového opatření č.6

Pro 6 proti 0 zdržel se 0

Dotazy – diskuze

Pani Nováková

Máte představu, kdy bude v obci kanalizace?

Schneider

Stavební povolení máme, byla vyvěšena na Informačním systému o veřejných zakázkách informace o 1.etapě V+K a připravujeme žádost o dotaci. Zatím není otevřen žádný vhodný dotační titul a v rámci státních úspor vůbec nevíme, jak to dopadne. Pokud vše půjde tak, jak si představujeme, rádi bychom příští rok začali a za 2 roky by mohla být 1.etapa hotova. Vše ale záleží na dotacích.

Nešlo by něco udělat s restaurací na nádraží – konkrétně s vykonáváním potřeby hostů před hospodou?

Schneider

Již několikrát jsme se snažili sjednat nápravu a naposledy pozvali hygieniky. Na základě naší iniciativy jsou záchody v zadním traktu budovy uzamčeny a klíč je uložen u obsluhy restaurace. Tento stav je pro hygienu vyhovující. Pak záleží na každém hostovi, zda si klíč vezme a odejde na určené místo.Stejně tak jsme několikrát upozorňovali na nepořádek v okolí bývalé garáže a agregátu. Bylo to uklizeno, ale zase se zde shromažďuje nepořádek. Opětovně vyzveme majitele.

Mohl by se vyzvat majitel pozemku proti mně, aby ořezal náletové křoviny – zasahují již do cesty.

Schneider

Zjistíme majitele a vyzveme jej.

Pan Petřík – ulice Na Vrážku

Kdy bude svítit lampa VO v ulici Na Vrážku a jak to bude s příjezdovou cestou – ulice Na Chybě?

Schneider

Nové sloupy jsou již zabetonovány a hasiči slíbili, že tuto akci dokončí co nejdříve. Je pravda, že ulice Na Chybě v současné době vede ( byla za ta léta vyježděna ) z části na soukromém pozemku. Jakmile bude okolo tohoto pozemku nějaký pohyb obnovíme původní trasu nebo to budeme řešit jinak – třeba odkupem. Ulice Na Vrážku – problematická údržba, nezafungovala ani iniciativa několika chatařů, že si cestu upraví při dodání materiálu – než úpravu provedli, materiál byl rozebrán.

Pan Šmaus - V Třebcouni

Přístupová komunikace – úprava, bylo by možné dát do ulice na zimu nádobu s posypem?

Schneider

Ulici V Třebcouni se snažíme průběžně opravovat, je k tomu však nutná těžká technika. Tu je problematické sehnat na 1 den. Stav se ještě zhoršuje častými přívalovými dešti. Proto se snažíme tyto práce „nastřádat“, aby to bylo pro obsluhu bagru či jiné podobné techniky zajímavé. Máme stanovený plán zimní údržby komunikací a samozřejmě prioritu zde mají komunikace nejčastěji a většinou obyvatel užívané k přístupu do školy, na nádraží a do prodejny. Bohužel ulice V Třebcouni mezi tyto priority nepatří. Na zimu doplníme o kontejner na posyp materiál.

Pan Petřík

Je naděje, že naše lokalita bude mít někdy vodu a kanalizaci. Dále upozorňuji na velmi nebezpečný stav hraniční zdi na pěšince (z ulice Nad Školou do ulice Na Kaplanci).

Schneider

Všechno záleží na dotacích. Současný stav neumožňuje využívat dotaci na dotažení V+K do chatových oblastí. Při tak finančně náročné stavbě neobstojí ani argument trvalého bydlení – tudíž příjem z daní občana. Pokud bude situace po dokončení 1.a 2. etapy příznivá, zcela určitě bude v zájmu obce rozšířit V+K i do chatových částí (zde bude určitě hrát roli počet trvale přihlášených v dané lokalitě). Vyzveme majitele k odstranění tohoto nebezpečného stavu. Pokud bude problém pěšinku uzavřeme.

Pani Hovorková-Maříková

Existuje smlouva se Svinařemi o odběru vody?

Ano, vodu ze Svinař bude odebírat pouze Zadní Třebaň – smluvně zajištěno.

Pani Jahelková

Poděkovala zastupitelstvu za dosavadní práci a navrhla zřídit prezenční listinu účastníků veřejného zasedání.

Schneider

Přeci jenom jsme v demokratickém režimu a k čemu by takový seznam sloužil. Určitě jej nezavedeme.

Ing.Exnerová

Jak se bude budovat ČOV ? Úprava porostu u mostu na Řevnice přesahující břeh Svinařského potoka Na označení obce ze směru od Litně je dlouhé á.

Schneider

Čističku budou stavět Svinaře a nám bude vyčíslen podíl na investici. O dotaci žádají Svinaře, ta se odečte z celkových nákladů a rozdíl se vydělí dvěmi. Necháme posekat a opravíme název obce.

Pani Bučinská

Jak si máme zajišťovat odvoz fekálií ?

Situace ohledně likvidací fekálií je nepříjemná. Nejdříve si musíme říci minulý stav – po objednání fekálního vozu přepravce přijel, vyčerpal , vy jste zaplatili nějakou cenu a tím to pro vás skončilo. Přepravce to někam odvezl. Nyní se provozovatelé ČOV chrání tak, že Řevnice berou pouze od občanů Řevnic, v Černošcích se musí stočení objednat při kapacitě 3m3 za 1 hod. a Karlštejn je také plný. V pondělí jsem mluvil techn.ředitelem VaK Beroun ing. Badinem . VaK disponuje vozy 11 a 12 m3 a za ten větší je celková cena cca 2.700,- včetně DPH. Nelze však kalkulovat, že při poloviční náplni zaplatíte polovinu, protože se cena skládá z počtu km, délky obsluhy stroje a ceny za m3 fekálií. Kdyby se například domluvili dva zájemci zvýší se cena o 1x délku obsluhy stroje (cca 500,- + km navíc-přejezd). Cena by se měla přiblížit naší kalkulaci -nemáme to však fyzicky vyzkoušené. Kdyby přeci jenom někdo měl zájem tel: 311 747 123.

Pan Schneider - Usnesení

Usnesení č. 3/2010/VZ ze dne 16.září 2010

pro 5 proti 0 zdržel se 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 3/2010/VZ ze dne 16.září 2010 je možné nahlédnout přímo na úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Schneider - Vážení spoluobčané, děkuji za dosavadní spolupráci, Vašemu zájmu o dění v obci a podávání podnětů, které jsme se snažili realizovat. Vy, kteří jste chodili pravidelně a zajímali se o dění v obci, víte, jak složité je záměry obce realizovat a kolik překážek je nutné překonat. O to více mne těší, že jste vydrželi. V tomto složení jsme se sešli dnes naposledy a chtěl bych poděkovat všem zastupitelům za spolupráci a dle svých možností i za jejich aktivní přístup. Přeji Vám hodně zdraví a spokojenosti a doufám, že budeme mít příležitost se opět setkat.

Veřejné zasedání ukončeno v 19.27 hodin.

Zapsala: M.Simanová

Ověřovatelé zápisu:
pánové J. Nádvorník a J.Placák


Lubomír Schneider
starosta obce

Zavřít okno