Zápis č.2/2010/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň

konaného dne 24.června 2010 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Hana Tučková, Tomáš Břížďala, Jaroslav Matoušek, Jan Placák, M.Hejlek, Jiří Nádvorník, Jiří Nikodým – místostarosta a L. Schneider – starosta
Omluveni: pani Kořínková - nemoc
Neomluveni: 0
Hosté: 0

Program:

Zapisovatelem určuji pani Simanovou

Schneider

Program pro 8 proti 0 zdržel se 0
Ověřovateli zápisu navrhuji: pány Hejlka a Nádvorníka pro 7 proti 0 zdržel se 1
Jako členy návrhové komise navrhuji: pány Matouška a Břížďalu pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Při doručování volebních lístků na volby do PS bylo zjištěno, že velké množství nemovitostí není označeno č.popisným nebo evidenčním. Toto ukládá § 31 odst. 1 a 3; dále pak § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ). Majitel nemovitosti je povinen si na vlastní náklady nechat vyhotovit příslušné označení a viditelně umístit. Stejný problém je i se schránkami na korespondenci zejména u rekr.objektů, kde jsou trvale přihlášení. Žádám všechny majitele nemovitostí, aby si splnili svoji povinnost a to i s ohledem na snadnou identifikaci objektu v případě zásahu záchranné služby nebo hasičů.

Přechod u hasičárny
Na záměru obce se pracuje, v současné době se vyhotovuje projekt a současně je projednáván s příslušnými úřady. Do konce září bychom měli mít stavební povolení, které bude součástí žádosti o dotaci.

Kanalizace a vodovod
Bylo zažádáno o vodoprávní řízení a současně se obchází majitelé objektů z důvodů zjištění optimálního napojení objektu na veřejnou část.Současně se v průběhu řízení objevil pozemek p.č. 1273/2 – ulice Na Vrážku, kde je 13 majitelů vlastnících 44 dílů , z nichž 6 již umřelo a nebyla vyřízena pozůstalost a další 2 nejsou vůbec známy, přestože jejich trvalá adresa byla v č.p.5 (hasičárna). Nyní se tento dost významný problém intenzivně řeší, protože není jiné cesty pro kanalizaci a vodovod a Odbor životního prostředí MěÚ Beroun ( 29.6.2010 máme schůzku ) chce po nás jejich souhlas. V průběhu října bude zažádáno o dotaci a pokud ji obdržíme, předpokládáme, že bychom příští rok začali.

Autobusová zastávka
Jistě jste si všimli, že byla v rámci akce „Zastávky Karlštejnska“ vybudována u prodejny Coop nová autobusová zastávka. K této akci se přistoupilo z důvodů, že pozemek pod stávající čekárnou patří majiteli pozemku vedle prodejny. Současně s ním jednáme o možnosti koupě za účelem umístění kontejnerů a vytvoření lepšího vzhledu v této lokalitě. Snad nová zastávka nedozná žádných změn od různých „umělců“.

V loňském roce jsme opět požádali o dotaci z POV – programu FROM o dotaci na vybudování nového povrchu hřiště z polypropylénového povrchu Bergo a nového oplocení ve spodní části, které by se nedalo rozplétat. Celkové na základě nabídky předpokládané náklady činily 360 tis.Kč. Požádali jsme o 340 tis. dotaci. Jak už to bývá zvykem za vlády hejtmana Ratha naši žádost zamítlo Krajské zastupitelstvo. Celý balík přiznaných dotací byl odhlasován jedním aktem -

Dotační tituly z rozpočtu Středočeského kraje – přidělení dotací pro rok 2010
HLASOVÁNÍ: PRO:50 PROTI:0 ZDRŽELI SE:13
Návrh byl přijat..
Nedostaneme tedy nic. Důvod se mi nepodařilo vypátrat ani telefonicky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 s nedostatkem, který nemá závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c); ( §10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.).

Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2009 s nedostatkem, který nemá závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c); ( §10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.). Tento nedostatek napravujeme v následujících bodech:

Pro 8 proti 0 zdržel se 0


Návrh smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ dle zák. v souladu s ust. § 27 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Pro 8 proti 0 zdržel se 0


Návrh Dodatku č.2 „Zřizovací listiny“kterým předává obec hmotný majetek k hospodaření (svěřený majetek ) příspěvkové organizaci „Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun“

Pro 8 proti 0 zdržel se 0Návrh rozpočtového opatření č.1
Pro 8 proti 0 zdržel se 0


Návrh rozpočtového opatření č.2
Pro 8 proti 0 zdržel se 0


Návrh rozpočtového opatření č.3
Pro 8 proti 0 zdržel se 0Dotazy a diskuze

Pan Martínek

 1. Je nutné vyřešit situaci při nájezdu na most u hasičárny z hlavní ulice, kde za mostem by se měla dát přednost zprava. Vůz zastaví na mostě a protijedoucí vozidlo se již na most nevejde.

 2. Požaduje odstranění keramické roury u retardéru v ulici Nad Školou.

 3. Proč u nás není opravena silnice na Řevnice, když všude okolo již silnice opraveny jsou. Kdy to opravíme – za chvíli bude zima. Proč jste se nespojili s Řevnicemi, když se to tam dělalo.

 4. Proč chataři budou platit za připojení V+K více než místní a proč nevede V+K ulicí Slepou, kam bych se napojil samospádem a nepotřeboval bych na odpadní vody čerpadlo.

 5. Požaduji rozšířit ulici Na Vrážku, při jízdě vozu není možné ani kam uhnout.

 6. Proč jste prodali pozemek mezi Třebaní a Řevnicemi. Mohl zde být chodník.

Schneider

 1. Při nové pasportizaci dopravního značení v roce 2008 bylo rozmístění značek v  této podobě schváleno DI Policií ČR a Odborem dopravy MěÚ Beroun. Pokusíme se tuto situaci společně s DI vyřešit.

 2. Tato roura byla umístěna z důvodů zabránění objíždění retardéru po trávě. Bude odstraněno a nahrazeno silničním plastovým sloupkem.

 3. Tato silnice patří pod správu SÚS Kladno, které si najímá firmy zajišťující údržbu silnic. Za další není možné spojovat akce dvou okresů dohromady. Každý okres spravuje někdo jiný. Minulý týden jsem urgoval opravy a bylo mi přislíbeno, že Zadní Třebaň je v plánu do 14ti dnů.

 4. V+K se vede lokalitami, kde jsou RD, na které je možnost získat dotaci. V ulici Slepé není žádný RD. Celkové náklady by musela hradit obec v plné výši. Zatím není stanovena výše příspěvku ani u RD ani u chat.

 5. Jakmile budeme mít příslušnou techniku k dispozici ( pro větší akci v obci – na 2 hodiny práce sem nikdo nepojede), necháme odebrat patu svahu na levé straně komunikace.

 6. Tehdy to prodalo MNV – důvody neznám a tento dotaz měl být položen na veřejném zasedání v příslušné  době.

Pan Janoušek – ulice Slepá

Bude se možné napojit na kanalizaci a vodu v ulici Slepé ?

Schneider

V ulici Slepé kanalizace a vodovod nebude z důvodů, že zde není žádný RD – dotace v přiměřené výši se poskytují na veřejnou část vodovodu a kanalizace k přivedení k RD. Alternativu přípojky přes pozemek souseda prověříme v aktuální době.

Pani Hovorková-Maříková

 1. Informovala o Občanském sdružení SALTO se sídlem v Zadní Třebani a zda by bylo možné umístit odkaz na stránkách Obce Zadní Třebaň.

 2. Proč je zamčené hřiště u školy – je pouze pro školu nebo i pro veřejnost?

Schneider

 1. Prověříme zda je to technicky možné. Mezi Veř.zasedáním ZO a vyhotovení zápisu bylo zjištěno, že to možné je. Rovněž to bylo odsouhlaseno ZO na její pracovní poradě. Je tedy nutné vyhotovit podobu odkazu – předáme webmasterovi.

 2. Problémy s užíváním hřiště nastaly, když „děti“ překopli míč a aby se dostaly na pozemek školy, tak rozpletly oplocení a to i někdy 2x týdně – podle hlášení ředitelky školy. Oplocení stále opravujeme, neboť hrozí poranění dětí nebo nekontrolovatelný odchod dítěte z areálu školy. Žádali jsme o dotaci na instalaci nového kovového oplocení – bezvýsledně. Není možné nechat volně přístupný areál školy z důvodů hygienických a bezpečnostních. Pokusíme se najít nějaké řešení.

Pani Jahelková

Našla jsem ve schránce nějaký dotazník OS Salto – co to je, kdo to je a zda obecní úřad o tom ví

Schneider

OÚ o tom nic neví jsme na tom stejně jako vy – slovo bylo uděleno pani Hovorkové – Maříkové

Pani Hovorková-Maříková

Občanské sdružení Salto je sdružení aktivních lidí z Třebaně a okolí. Veškeré a podrobnější informace naleznete na www.os-salto.cz

Pan Matoušek

Usnesení č. 2/2010/VZ ze dne 24.června 2010

pro 8 proti 0 zdržel se 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 2/2010/VZ ze dne 24.června 2010 je možné nahlédnout přímo na úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Schneider - Děkuji spoluobčanům za účast a přeji hezké léto

Veřejné zasedání ukončeno v 19.50 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
pánové J. Nádvorník a M.Hejlek


Lubomír Schneider
starosta obce

Zavřít okno