Zápis č.1/2010/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň

konaného dne 1.dubna 2010 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Hana Tučková, Tomáš Břížďala, Jaroslav Matoušek, Zuzana Kořínková, Jan Placák, M.Hejlek, Jiří Nádvorník, Jiří Nikodým – místostarosta (od 18.10 hod.) a L. Schneider – starosta
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0

Program:

Zapisovatelem určuji pani Simanovou

Schneider

Program pro 8 proti 0 zdržel se 0
Ověřovateli zápisu navrhuji: pány Placáka a Nádvorníka pro 8 proti 0 zdržel se 0
Jako členy návrhové komise navrhuji: pány Matouška a Břížďalu pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Výroční zpráva obce za rok 2009
Přechod u hasičárny

Prověřovali jsme možnost vybudování zvýšeného přechodu pro chodce v Třebaňské ulici. Policie ČR nemá námitek, SÚS Kladno – nemá námitek a jsou ochotni přispět na financování dopravního značení související s přechodem. Do konce dubna by se měl dostavit projektant v  oboru silničních staveb ( je nutné mít autorizovaného projektanta na tyto stavby), který vypracuje projekt a zajistí inženýring. Jakmile bude vyhlášen vhodný dotační titul, požádáme o dotaci a příští rok by se mohla tato akce realizovat.

Předkládám návrh na prodej pozemku parc.č. 272 v k.ú. Zadní Třebaň, zapsaného na LV 10001. Jedná s o pozemek ve vlastnictví Obce Zadní Třebaň, vedený jako – ostatní plocha se způsobem využití – ostatní komunikace. Pozemek se nachází v ulici V Úvoze a propojoval tuto ulici se svahem zvaným „Skopák“. Jeho šíře je cca 3m a délka 13,5m. Prodej pozemku neovlivní místní poměry.Budoucí zájemce zajistí vše potřebné spojené s prodejem na vlastní náklady.

Vyvěšeno 16.3.2010; sejmuto 1.4.2010
Pro 9 proti 0 zdržel se 0


Předkládám návrh prodeje plynového zařízení v majetku obce Zadní Třebaň, na základě Smlouvy nájemní č.70/2001 s vloženou Smlouvou o koupi najaté věci. Zájem o koupi věci projevila firma RWE GasNet, s.r.o., která má v současné době plynárenské zařízení v pronájmu. K tomuto prodeji musí dát rovněž souhlas SFŽP, na základě smlouvy č. 1740021, který poskytl dotaci na výstavbu plynovodu. V textu smlouvy je uvedena 10ti letá ochranná lhůta. Musí se tedy požádat o výjimku.

Pro 9 proti 0 zdržel se 0


Pani Kořínková

Schválení rozpočtu obce v paragrafovém znění za rok 2009
skutečnost - příjmy – 9.875.132,66 Kč
skutečnost - výdaje - 8.854.266,29 Kč
Vyvěšeno 16.3.2010; sejmuto 1.4.2010
Pro 9 proti 0 zdržel se 0


Dotazy a diskuze

Pani Pelikánová

Zda obec poskytne finanční příspěvek na činnost mateřského spolku Broučci (dětské odpoledne + divadlo)

Schneider

Požadavek byl poslán před 2 dny – zatím zastupitelstvo neprojednávalo. Na své pracovní poradě po skončení Veřejného zasedání bylo projednáno a odsouhlasena výše finančního příspěvku – 2.000,- Kč

Pan Hovorka

Poděkování za činnost obce k realizaci úpravy přechodu v ulici Třebaňské (cesta do školy) – jeho výškové zvýraznění.

Pani Petříková

Zda někdy bude opravena lampa v ulici Na Vrážku + instalace jedné nové

Pan Nikodým

Lampa je odpojena od té doby, co se demontoval sloup umístěný na cizím pozemku a na němž byl přívodní kabel zavěšen. Lampa se zprovozní a možnost instalace nové prověříme.

Pani Petříková

Bude také kanalizace a vodovod v ulici Na Vrážku?

Schneider

Vybudování kan + vodovodu v 1.etapě bude ukončeno na úrovní č.p. 216 v ulici Na Kaplanci. Další pokračování je zařazeno do 3.etapy výstavby (až po zahájení výstavby RD na protějších pozemcích). V současné době majitelé pozemků řeší přístupovou komunikaci – šíři a zda bude soukromá (změna ÚP) nebo veřejná (nutnost rozšířit na 8 metrů).

Pani Hovorková – Maříková

Proč zastupitelstvo zakázalo pořádání zájmových akcí ve školní jídelně?

Schneider

Prostory ZŠ a MŠ byly již v minulosti pronajaty (zapůjčeny) a nejsou s tím dobré zkušenosti. Vždy bylo nutné po užívání něco řešit (ucpané WC, úklid, poškození apod.). Navíc by bylo nutné při použití WC procházet mateřskou školou (přes jejich jídelnu). Je těžko definovatelné stanovení podmínek k užívání školní jídelny - bez možnosti zájemce vymýšlet, jak splnit podmínku pro zapůjčení. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, jako majitel objektu, že prostory školy se budou užívat pouze v souvislosti s výukou nebo v rámci zájmových kroužků vedených vyučujícími. Pro jiné aktivity jsme nabídli místnost na OÚ, kde je 2m vzdálené WC, kuchyňka s teplou vodou a kterou pro svá setkání využívají jak ženy, tak i místní Svaz zahrádkářů. Pro početnější skupinu je možné po dohodě s nájemcem využít i Společenský dům.

Pan Matoušek

Usnesení č. 1/2010/VZ ze dne 1. dubna 2010

pro 9 proti 0 zdržel se 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 1/2010/VZ ze dne 1.dubna 2010 je možné nahlédnout přímo na úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Schneider - Děkuji spoluobčanům za účast a přeji hezké jaro

Veřejné zasedání ukončeno v 19.45 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
pánové J. Nádvorník a J.Placák


Lubomír Schneider
starosta obce

Zavřít okno