Zápis č.5/2009/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň

konaného dne 17.prosince 2009 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Hana Tučková, Tomáš Břížďala, Jaroslav Matoušek, Zuzana Kořínková, Jan Placák, Jiří Nádvorník, Jiří Nikodým – místostarosta (od 18.20 hod.) a L. Schneider – starosta
Omluveni: M.Hejlek
Neomluveni:
Hosté: 0

Program:

Zapisovatelem určuji pani Simanovou

Schneider

Program pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ověřovateli zápisu navrhuji: pány Placáka a Nádvorníka pro 7 proti 0 zdržel se 0
Jako členy návrhové komise navrhuji: pány Matouška a Břížďalu pro 7 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Dnes chci v informaci přednést požadavek KŽC o příspěvek na provoz výletních historických vlaků. Jedná se o 10 tis.Kč na rok 2010………. Váš názor vyslechneme v diskuzi

Pani Kořínková

Rozpočtové opatření č.7

pro 7 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Předkládám návrh rozpočtu v paragrafovém znění na rok 2010 – přijmy – 10.365 tis ; výdaje – 10.365 tis.Kč

pro 7 proti 0 zdržel se 0


Předkládám návrh převodu fin.prostředků ve výši 1 mil.Kč z BÚ na termin.vklad A převodu fin.prostředků ve výši 535 tis.Kč z účtu kom.odpadu na termin.vklad

pro 8 proti 0 zdržel se 0


Předkládám návrh na vyřazení majetku obce z evidence na základě provedených inventur a zjištění skutečného stavu vyřazovaného majetku. Celková částka dle soupisu materiálu je 134.763,20 Kč.

pro 8 proti 0 zdržel se 0


Výsledky inventur provedených v objektech MŠ, ZŠ, hasičárna, OÚ, knihovna, Spol.dům. Všechny položky v majetku obce byly dohledány a jsou evidovány. Pouze 1 položka – zásobník posypového materiálu – 1 ks byl odcizen .

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Dotazy a diskuze

Pani Hovorková-Maříková

K příspěvku na výletní historické vlaky ( dále HV ). Proč by se nemohlo přispět na HV, kterou vymyslel někdo jiný, když obec mimo fotbalistů nikoho nepodporuje.

Pan Krejčí – Kaplanec

Co nám tento výdaj přinese

Schneider

Nelíbí se nám způsob autoritativního oslovení, když tato záležitost byla spuštěna Stř.krajem, společností SOME a obcí Všeradice s tím, že Stř.kraj ponese 75% nákladů a 25% nákladů Všeradice a SOME. Nyní nás informují, že na rok 2010 je to jinak. Zbylých 25% mají uhradit obce na trati s tím, aby si daly do rozpočtu náklad 10.000,-Kč. Za další nemalé finanční prostředky nabízí formou prezentace různými samolepkami, výroba a umístění loga obce vně vagónu – mezi okna a umístění letáků o obci do stojanů při jízdách. O přínosu nelze hovořit, protože nástupní i výstupní stanice je na nádraží, kam se zájemci o jízdu většinou dostanou zase vlakem, takže se nedostanou ani do obce. Snad jen díky této akci a letáků se lidé dovědí, že Zadní Třebaň existuje. Obec podporuje především fotbalisty, kteří jsou aktivní, zahrádkáře, hasiče a do nedávna i spolek maminek „Broučky“ – předškoličkové děti. Turisté žádnou podporu nepožadují, přestože pořádají pro děti Dětský den.

Pan Chlaň

V rozpočtu obce na rok 2010 chybí investice na Sportovní areál. Máme to chápat jako že se od této myšlenky ustoupilo? Jednal někdo s majitelem Ostrova o dalším pronájmu hřiště? Proč se nezrekonstruují stávající kabiny nepokračuje se v pronájmu, když by to bylo daleko levnější?

Schneider

V současné době máme zajištěný pronájem do roku 2010. Celý areál leží v aktivní zóně záplavového území, čili může být zaplavován každý rok. Hřiště bylo obnoveno po povodni nejmenšími finančními prostředky a povrch pro soutěžní zápasy je nekvalitní, špatně se vsakuje voda po dešti a kabiny byly opraveny stejným způsobem. Za této situace a podmínek se špatně investuje. Od myšlenky vybudovat Sportovní areál se neustoupilo, pouze v roce 2010 s výstavbou z důvodů peněz nepočítáme. Objeví-li se vhodný dotační titul, znovu požádáme. K jeho finančnímu krytí použijeme část vlastních prostředků – od toho existují „rozpočtová opatření“ a pomocí dotace , event. úvěru k okamžité platbě a vyúčtování dotace po skončení akce. Některé dotace hradí faktury průběžně při samotné akci. S majitelem Ostrova jsme o budoucnosti nehovořili, neboť jsme toho názoru, že takový areál by měl být v majetku obce, neboť vytvoří 1-2 pracovní místa, provoz bude mít řád a bude sloužit jak občanům, dětem ze školy, tak i spolkům k jejich činnosti.

Pani Hovorková-Maříková

Jestliže chce obec stavět areál kvůli 30ti fotbalistům, je možné, když jiná skupina 30ti lidí s nápadem jak investovat v obci – bude se tím zastupitelstvo zabývat a finančně je podpoří?

Schneider

Přijdou-li s nějakým programem a s  jasným cílem, zodpovědnou osobou, pak zastupitelstvo projedná jejich požadavek a rozhodne o realizaci. Fotbalistů je kolem 45 ve třech mužstvech. Je pravda, že většina je externích, ale na druhou stranu to svědčí o zájmu a fotbal má v naší obci dlouholetou tradici, která by se měla výrazně podporovat. Nový areál by měl rovněž přispět ke zvýšenému zájmu o fotbal.

Pan Chlaň

V září jsem se dotazoval na nefungující stránky školy. Je něco nového?

Schneider

V současné době jsou webové stránky předělávány za účelem lepšího využití, přehlednosti a možnosti operativnějšího vkládání informací. Po dokončení – nejpozději 1/2010 by měla začít fungovat i škola.

Pan Hovorka

Je možné zajistit bezpečnější užívání přechodu u hasičárny. Je využíván především dětmi a auta zde jezdí velice rychle a přechod není bezpečný? Donutit řidiče třeba zvýšeným a širokým prahem jako je na Mořině?

Schneider

Měli jsme snahu něco s tím provést. Vybudování semaforu by dle dodavatele stálo 600 tis.Kč + 20% DPH. To jsou nereálné investice. Požádáme Policii ČR a Odbor dopravy MěÚ Beroun o stanovisko.

Pan Hovorka

Dalo by se vedle Společenského domu vybudovat provizorní kluziště?

Schneider

V této lokalitě určitě ne. K zamrznutí vody je potřeba mráz a ten největší v  Třebani je v místech, kde dnes stojí RD – tam kdysi kluziště bývalo (na konci ulice Ke Slemenům ). Takové kluziště určitě – protože by bylo vybudováno obcí - musí mít určitě nějaké technické předpisy ( výška mantinelů ) a asi i nějaké hygienické. Každopádně to nebude jednoduché a nepůjde udělat pouze ohraničení prkny a polévat plochu vodou. V této podobě si to může dovolit fyzická osoba – nikoliv právnická.

Pani Hovorková-Maříková

Co má obec proti zájmovým kroužkům konaných v jídelně ZŠ?

Schneider

Do této doby o žádném kroužku nevím. Pouze jsem se dozvěděl, že se tam několikrát něco konalo . Jako majitelé objektu bychom rádi věděli, co se tam děje, kdo tam chodí, pod jakým vedením a nezdá se mi vhodné, aby tam, kde děti obědvají – v novém prostředí – se konaly kroužky a chodili cizí dospělí. Jelikož o žádném takovém kroužku nevím, nedokáži ani říci za jakých podmínek by to bylo třeba možné (je potřeba topení, kam budou chodit na WC a podobně). Bude-li přednesen nějaký požadavek, budeme se tím zabývat.

Pani Nedvědová

Děkuji panu starostovi za zajištění mého požadavku – vyzvání majitele sousedního pozemku o odstranění suchých a nebezpečně naklánějících stromů nad můj RD.

Pani Jahelková

Děkuji zastupitelstvu za jejich činnost pro obec.

Pan Matoušek

Usnesení č. 5/2009/VZ ze dne 17.prosince 2009
pro 8 proti 0 zdržel se 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 4/2009/VZ ze dne 3.září 2009 je možné nahlédnout přímo na úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Schneider - Děkuji spoluobčanům za účast, přeji hezké a klidné Vánoce a do nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Veřejné zasedání ukončeno v 19.45 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
pánové J. Nádvorník a J.Placák
Lubomír Schneider
starosta obce

Zavřít okno