Zápis č.4/2009/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň

konaného dne 26.listopadu 2009 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání: Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Hana Tučková, Tomáš Břížďala , Jaroslav Matoušek, Zuzana Kořínková , Jan Placák, Miroslav Hejlek, Jiří Nádvorník, Jiří Nikodým – místostarosta a L. Schneider – starosta
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté: 0

Program:

Zapisovatelem určuji pani Simanovou

Schneider

Program pro 9 proti 0 zdržel se 0
Ověřovateli zápisu navrhuji: pány Hejlka a Nádvorníka pro 9 proti 0 zdržel se 0
Jako členy návrhové komise navrhuji: pány Matouška a Břížďalu pro 9 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Ještě jednou se vrátím k rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ a MŠ. Rekonstrukci se povedlo dokončit v termínu ( do konce prázdnin), prostředí je mnohem příjemnější a a zřizovací předměty 100% funkční. Bohužel 8.října 2009 vyšel nový zákon č. 343/2009 Sb., kterým se mění vyhláška z roku 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.Je samozřejmostí, že se nová skutečnost liší v některých bodech s novým zákonem. To jen tak na ukázku, jak to funguje a jsem zvědav na hygienickou kontrolu.

V současné době se všemožně podporuje cestovní ruch. Různá sdružení, kluby, organizace však chtějí po obcích finanční příspěvek na tuto činnost – a to na realizaci za cenu zviditelnění obce s možností zakoupení reklamních předmětů, které by byly vystaveny při akci.

Jednou takovou záležitostí je i požadavek na příspěvek ve výši 10 – 20 tis.Kč na provoz Podbrdského motoráčku jezdícího každou neděli od července do září 2010 a Podbrdské linky – parního vlaku jezdícího vždy v sobotu 3x za období od července do září. Podrobnosti ze žádosti Klubu železničních cestovatelů – cituji:

Prosím o sdělení vašeho názoru v Diskuzi.


Pani Kořínková

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 5 k 30.9.2009 a č.6 k 30.10.2009

pro 9 proti 0 zdržel se 0

Schneider

S ohledem na skutečnost, že byl schválen zákon platný od 1.1.2010 o 100% navýšení daně z nemovitosti předkládám návrh OZV 1/2009, která ruší OZV 2/2008 o stanovení koeficientu na daň z nemovitosti. V praxi to znamená, že v roce 2010 bude majitel nemovitosti hradit tuto daň ve stejné výši, jako v tomto roce – tedy v roce 2009.

pro 9 proti 0 zdržel se 0MAS Karlštejnsko, o. s., je sdružením fyzických a právnických osob, podle zákona č. 83/1990 Sb., jehož působnost je zaměřena především na území turistické oblasti a regionu Karlštejnsko, v něm pak především na území mikroregionů Dolní Berounka, Český kras – Pláně, Jihozápad, Klonk a Horymír.

Posláním MAS Karlštejnsko, o. s., je spojení úsilí spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ i jednotlivců působících v dotčeném území a ve Středočeském kraji, za účelem vytváření dobrého jména a image Karlštejnska, propagace a rozvoje Karlštejnska jako přírodní, kulturní a společenské entity a trvale udržitelného rozvoje, při zachování venkovského rázu krajiny.

Účastí obce vznikne možnost v případě potřeby čerpání části z celkového objemu 75 mil.Kč, které byly samostatně vyčleněny pro celou oblast působnosti Strategického plánu Leader schváleného Ministerstvem zemědělství. Finanční prostředky bude rozdělovat na základě předložených projektů po přijetí žádosti na základě výzvy Státní zemědělský intervenční fond. Schválením účasti se nám otevře cesta – bude-li vhodný dotační titul k možnosti čerpání dotace.

pro 9 proti 0 zdržel se 0Schválení Místního programu obnovy vesnice K dalším žádostem o dotaci z POV je nutné přiložit MPOV – v trochu obměněné rozsáhlejší podobě – uzpůsobený aktuálním požadavkům.

Pro 9 proti 0 zdržel se 0Předkládám návrh podat žádost o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2010 ( POV –dětská hřiště ) se závazkem spolufinancování akce obcí. Dotace max.95%, spoluúčast obce min. 5%. Jedná se o o nový povrch a oplocení dětského hřiště.

Pro 9 proti 0 zdržel se 0Schválení vydání změny č.2 ÚP Obce Zadní Třebaň,

Pro 9 proti 0 zdržel se 0Předkládám návrh na odpis penalizačních faktur vydaných Obcí Zadní Třebaň na firmu FK-Tel s.r.o.. Jedná se o faktury č.14/1998 na částku 16.215,-Kč a fa č.1/1999 na částku 8.580,-Kč. – odpis z účtu 311 účetnictví obce. Penále bylo vystaveno na základě Smlouvy o realizaci díla – pokládka kabelů pro veřejný rozhlas a která byla uzavřena na základě realizace zasíťování obce pro Telecom. Firma však již v průběhu realizace akce zanikla.

Pro 9 proti 0 zdržel se 0Složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce v roce 2009
OÚ, Společenský dům, knihovna: předseda L.Schneider, čl. Simanová, Hejlek, Tučková,Horáková,
ZŠ, MŠ předseda J.Matoušek čl. Nádvorník, Cafourková
Hasičárna předseda J.Nikodým čl.Kořínková, Břížďala


Dotazy a diskuze

Pan Matoušek

Usnesení č. 4/2009/VZ ze dne 26.listopadu 2009
pro 9 proti 0 zdržel se 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 4/2009/VZ ze dne 26. listopadu 2009 je možné nahlédnout po dobu 15ti dnů na úřední desce obecního úřadu nebo přímo na úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Schneider - Děkuji spoluobčanům za účast a další veřejné zasedání bude 17.prosince 2009, kde bychom chtěli schválit rozpočet na rok 2010 v případě, že se námi vyvolení a jimi dosazení dohodnou.

Veřejné zasedání ukončeno v 18.20 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
pánové J. Nádvorník a M. Hejlek

Lubomír Schneider
starosta obce
Zavřít okno