Zápis č.3/2009/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň

konaného dne 3. září 2009 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání: Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Tomáš Břížďala, Jaroslav Matoušek, Zuzana Kořínková, Jan Placák, Miroslav Hejlek, Jiří Nádvorník, Jiří Nikodým - místostarosta a L. Schneider – starosta
Omluveni: H. Tučková
Neomluveni:
Hosté: 0

Program:

Schneider

Program pro 8 proti 0 zdržel se 0
Zapisovatelem určuji: pani Kořínkovou
Ověřovateli zápisu navrhuji: pány Hejlka a Nádvorníka pro 8 proti 0 zdržel se 0
Jako členy návrhové komise navrhuji: pány Matouška a Břížďalu pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider - informace

Přesto, že jsme neobrželi dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení v naší ZŠ a MŠ byla tato rekonstrukce realizována z finančních prostředků obce. Vše se realizovalo podle plánu a skoro v celé budově jsou nové zařizovací předměty, doplněna byla umývadla na toaletách pro ženy a dívky. Kde bylo potřeba tam se namontovaly držáky papírových ručníků a toaletních papírů. Těsně před koncem prázdnín se rozbyla myčka v kuchyni ZŠ a s ohledem na její, v poslední době problematický provoz, byla vyměněna za novou. Úhrada myčky šla z mimořádného přídělu fin. prostředků z MŠMT. Z iniciativy paní Sodomkové a Hovorkové byla realizována akce "Stavební úpravy školní jídelny". Předsava iniciátorek byla získat na rekonstrukci finanční prostředky formou sponzorských darů. Celkové náklady byly spočítány na cca 87 tis.Kč. Obec na tuto akci uvolnila z rezevního fondu školy 15 tis.Kč. Nevím, kolik se vybralo finančních prostředků, ale výsledek je následující: celá jídelna byla vymalována sytě oranžovou barvou, na níž jsou bíle obtisknuty siluety vidliček, lžic a nožů způsobem připomínajícím zavázaný balík. Stoly byly vyměněnny za jeden cetrální s deskou - spárovka buk, která je přišroubována uprostřed na 6ti centrálních ocelových nohách. K tomuto stolu byly koupeny nové dětské židličky. Pro stravování personálu školy je zde 1 kulatý stůl s ocelovou centrální nohou. Okna byla opatřena oranžovými závěsy. Odstraněna byla nepoužívaná elektroinstalace. Nevím, zda je dílo dokončeno, ale nohy se musí každopádně opatřit nátěrem, neboť při kontaktu s vodou reznou. Nechám si předložit celkový finanční přehled. Na jednu stranu lze pochválit rodiče za iniciativu, ale způsob prezentace projektu a získávání finančních prostředků byl mírně řečeno nešťastný.

V červenci byla rovněž opravena propadlá vozovka v ulici K Voškovu a se zbývajícím asfaltem nájezd na železniční přejezd ze strany Pod Chybou a vyspravena cesta Na Chybu. Ještě bychom chtěli opravit rovněž propadlou komunikaci křížení ulic Příčné a Na Vyhlídce, kde je místo nebezpečné zejména pro komunální vůz.

Nové sběrné místo u přejezdu lokálky - u trafostanice jsme na přání spoluobčanů doplnili o kontejner na sklo, papír a tetrapaky. Nyní je toto sběrné místo kompletní.

Co se týče vodovodu a kanalizace pro obec - pokračuje se na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. V případě lokality U Dubu se pracuje na obnovení územního rozhodnutí. Čili zatím žádné změny. Jakmile budeme mít podklady s konkrétními údaji o způsobu čerpání odpadních vod do kanalizace v jednotlivých případech budete informováni a uskuteční se vzláštní zasedání.

Poslední dobou se na mne několikrát obrátila - a to dost důrazně - paní Sodomková s dotazem, proč nečerpáme dotaci na vyhotovení projektu na cyklostezku přes k.ú. Zadní Třebaň. Rád bych tedy - i když jsem o tom již psal, ještě jednou vysvětlilcelou záležitost. V loňském roce z podnětu MěÚ Beroun byl vytvořen dobrovolný svazek 14ti obcí okresu Beroun za účelem realizace cyklostezky s názvem "Po stopách českých králů". Nositelem celého projektu je MěÚ Beroun, který by měl vytipovat, projednat, podat žádost o dotaci z EU, uělat výběrové řízení a celou akci zpětně vyhodnotit. Na našem k.ú. se jedná o propojení Řevnic (od mostu do kempu) po pravém břehu řeky Berounky do lokality Pod Chybou, kde by přes rameno náhonu elektrárny byla lávka (musí se projednat s Povodím Vltavy a panem Gabrielem - zajistí MěÚ Beroun společně s námi), dále pak přes Ostrov na most a ulicí K Ledolamu na lávku do Hl. Třebaně. Jakmile bude bude vše dohodnuto, pak teprve nastupujeme mi a požádáme o dotaci na vypracování projektu. Projekt předáme MěÚ Beroun. Hovořilo se rovněž o alternativě, že by cyklostezka vedla do Hl. Třebaně po levém břehu Berounky, ale Pod Černou skálou je břeh velice úzký. Zatím však není rozhodnuto, neboť to byly pouze vyřčené alternativy splňující hlavní kritérium, aby stezka nevedla po silniční komunikaci. V současné době město řeší část Srbsko - Karlštejn. Je tedy evidentní, že v současné době nevíme, kdy a kudy vlastně cyklostezka povede a není ani možné žádat o dotaci na projektovou dokumentaci.

- příloha č.1

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4 k 31.8.2009

pro 8 proti 0 zdržel se 0Schneider
Schválení bezúplatného převodu p.č. 1180/2 ze státu na obec

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravil převod pozemku p.č. 1180/2 ve smyslu § 9, odst.1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - majitelem místních komunikací má být obec, na jejichž území se komunikace nachází. Pozemek p.č. 1180/2 o výměře 2120 m2 vedený jako druh pozemku - ostatní plocha a způsob použití - ostatní komunikace. Tato komunikace je místně označena jako Chatařská VI v lokalitě Na Chybě.

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Rekonstrukce mostu 11517-1 (na Řevnice)


Z důvodů digitalizace k.ú. Zadní Třebaň - kdy se objevili další vlastníci pozemků - vztahující se k projednávané rekonstrukci mostu musíme nově schválit:
Bezúplatnou zápůjčku pro stavební zábor části pozemků p.č. 215/1 - 7m2; 499 - 137m2; 560 - 37m2; 582 - 60m2; 1043/1 - 194m2; 1045 - 432m2; 1046/1 - 9m2; 1046/3 - 15m2; 1046/4 - 9m2; 26/1 - 531m2
a darování - pro trvalý zábor části pozemků p.č. 582 - 2m2; 1043/1 - 20m2 a 1045 - 22m2
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Dotazy a diskuze

Paní Jahelková
Lípa u Jednoty prosychá v koruně
Schneider

Požádáme paní ing. Vokálovou o posouzení stavu stromu a navržení účinného opatření.

Pan Martínek
Uvažuje se o chodníku směrem na Řevnice? Proč tam není omezení rychlosti?
Schneider

O chodníku se neuvažuje, byla upravena pěšina - pokračování ulice V Zahrádkách, která vyúsťuje 40 bm před přejezdem, pak následuje cca dalších 30 bm bez chodníku. Měli jsme zájem o odkoupení části pozemku kolem ohrady od p. Mayera - bezvýsledně. Při projektu nového dopravního značení v Z. Třebani jsme požadovali osadit silnici na Řevnice značkou "Jiné nebezpečí" s dodatkovou tabulkou "Pozor chodci". DI Policie ČR nám toto zamítl z odůvodněním, že motorista - pokud nevidí chodníky, tak počítá s chodci na vozovce. V rámci optimalizace trati - přesun přejezdu ČD Pod Chybou blíž ke Třebani a v souvislosti s přemostěním Berounky jsme požadovali vybudování chodníků.

Lze nainstalovat veřejné osvětlení do ulice Ke Studánce?
Schneider

Pokud to bude technicky možné, tak ano.

Pan Chlaň
Proč nefungují www stránky školy a zda by nebylo možné informovat občany e-mailem.
Schneider

Proč nefungují nevím - zatím nikdo takovou připomínku neměl - prověřím. Co se tče e-mailu - zkusíme, zda to bude mít kladný ohlas u občanů.

Zda by nebylo možné urychlit realizaci cyklostezky v k.ú. Z. Třebaň?
Schneider

Protože to není jednoduchá záležitost, uvítali jsme iniciativu MěÚ Beroun. Budeme se držet smlouvy - ostatní viz informace starosty.

Paní Hovorková-Maříková
Děkujeme za opravu propadlé vozovky v ulici K voškovu a zda by nešlo udělat něco s vyvěrající vodou v bývalé studánce, která je pravděpodobně i spodní vodou pod komunikací.
Schneider

V souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace nejprve zjistíme, zda se tam skutečně spodní voda vyskytuje, pokud ano, budeme se snažit tento problém vyřešit.

Zda by nebylo možné poskytnout nějaký příspěvek na slavnostní otevření školní jídelny po iniciativě rodičů. Termín 13.10.2009. Je někde zveřejněn rozpočet obce?
Schneider

Obec přispěla na tuto akci 15 tis.Kč s tím, že už více neuvolní. Rozpočet obce najdete na www.zadnitreban.cz,KDO CO, Obecní úřad, rozpočty.

Paní Sodomková
Žádá obec ještě o jiné dotace (na cyklostezky, rekonstrukce náměstí, úpravy ostatních ploch, chodníky)?
Schneider
Vždy žádáme o dotace na akce, které schválí zastupitelstvo, jsou v "Místním programu rozvoje venkova" a které jsme schopni financovat. Poslední akcí, na kterou jsme žádali o dotaci byla nutná (z části požadovaná hygienikem) rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ a MŠ. Žádali jsme z programu POV - nedostali nic. Dále pak u nově vzniklého FROM - nedostali nic. Proto jsme museli celou rekonstrukci hradit z rozpočtu obce.
Náklady - 313 tis.Kč.
V současné době vše podřizujeme realizaci výstavby vodovodu a kanalizace. V souvislosti s touto skutečností je nesmyslné vynakládat nemalé finanční částky na chodníky, komunikace atd.. Pro zajímavost chodník v Třebašké ulici (130 bm x 1,8 bm) stál 750 tis.Kč (včetně přeložky telefonního kabelu) a 2 roky administrativních prací. Dále pak dvě nekryté autobusové zastávky - Nad Soutokem - náklady 230 tis.Kč.
Paní Kasová
Stížnost na neochotu OÚ odvést jí 2 nefunkční lednice včetně vystěhování z domu v termínu svozu nebezpečného odpadu. Jak hodlá obec v podobných záležitostech pomoci starým, osamělým občanům.
Schneider
K výše uvedené záležitosti sděluji známou věc a to tu, že v obci pracuje pouze 1 pracovník (jiný zájemce se za dobu jeden a půl roku zatím nenašel), který plní jiné úkoly. V tomto případě mohla oslovit členy organizací, jejichž je členkou (Svaz zahrádkářů a SDH). Obec je ochotna pomoci pouze v mimořádných situacích, neboť podobných požadavků je značné množství (odvoz trávy, velkoobjemového odpadu, sutě apod.). Jako pomoc pro seniory jsme smluvně zajistilimožnost využívat Pečovatelskou službu města Řevnice, včetně doručování obědů, na které obec finančně přispívá.
Pánové Matoušek a Placák
V případě potřeby rádi pomůžeme.

Pan Matoušek

Návrh na Usnesení č. 3/2009/VZ ze dne 3. září 2009
pro 8 proti 0 zdržel se 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 3/2009/VZ ze dne 3. září 2009 je možné nahlédnout po dobu 15ti dnů na úřední desce obecního úřadu nebo přímo na úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Schneider - Děkuji spoluobčanům za účast a další veřejné zasedání bude začátkem prosince 2009, kde bychom chtěli schválit rozpočet na rok 2010 v případě, že se námi vyvolení a jimi dosazení dohodnou.

Veřejné zasedání ukončeno v 19.40 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
pánové J. Nádvorník a J. Placák

Lubomír Schneider
starosta obce