Zápis č.2/2009/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň

konaného dne 5.března 2009 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání: Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Hana Tučková, Tomáš Břížďala, Jaroslav Matoušek, Zuzana Kořínková, Jan Placák, L. Schneider – starosta
Omluveni: pan Nádvorník, Hejlek
Neomluveni: Jiří Nikodým - místostarosta - příchod 18:05 hod.
Hosté: 0

Program:

Schneider

Program pro 6 proti 0 zdržel se 0
Zapisovatelem určuji: pani Tučkovou
Ověřovateli zápisu navrhuji: paní Kořínkovou a pana Placáka pro 6 proti 0 zdržel se 0
Jako členy návrhové komise navrhuji: pány Matouška a Břížďalu pro 6 proti 0 zdržel se 0

Schneider - informace

Příprava výstavby vodovodu a kanalizace pokračuje dle plánu. Byla podepsána smlouva s INGASem Praha spol. s r.o. o vypracování projektu na stavební povolení. Projekt bude vypracován na 3 etapy vždy vodovod a kanalizace dohromady. 1. etapa - přípojka vodovodu od čističky k vodojemu na Bílém Kameni a celá pravá strana Svinařského potoka včetně ulice Pod Květy. 2. etapa - ulice Třebaňská a celý zbytek obce od Coopu-Jednoty. 3. etapa by byla pak dodělání zbývajících koncových částí (Na Kaplanci do Chatařské VI) a podobně. Stavební povolení předpokládáme v 1.Q 2010. Následně budeme žádat o dotaci. Součástí projektování bude i vyprojektování domovních přípojek zatím v počtu 200 kusů. Součástí bude i ocenění stavby a výměry.

Přesto, že jsme neobrželi dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení v naší ZŠ a MŠ bude tato rekonstrukce realizována z finančních prostředků obce. Poslední hygienická kontrola nám předepsala úpravy, které je nutné realizovat (ve škole dospělé toalety v kabinkách, zvýšení umyvadel, ve školce přidat umyvadla atd.)

Při doručování volebních lístků na volby do Evropského parlamentu bylo zjištěno, že velké množství nemovitostí není označeno č. popisným nebo evidenčním. Toto ukládá § 31 odst. 1 a 3; dále pak § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Majitel nemovitosti je povinen si na vlastní náklady nechat vyhotovit příslušné označení a viditelně je umístit. Stejný problém je i se schránkami na korespondenci zejména u rekreačních objektů, kde jsou trvale přihlášení. Žádám všechny majitele nemovitostí, aby si splnili svoji povinnost a to i s ohledem na snadnou identifikaci objektu v případě zásahu záchranné služby nebo hasičů.

Ke zlepšení vzhledu obce zejména v místech, kde jsou vytvořena sběrná místa na tříděný odpad, jsme přiobjednali několik kontejnerů a nové místo zřídili u trafostanice v ulici K Nádraží - u přejezdu. Situace se výrazně zlepšila, ale stále schází soudnost lidí, co mohou vyhodit a dát to až do příslušného kontejneru. Zejména kontejnery na papír se zdají být plné, ale jsou v nich nesešlapané a prázdné krabice. Ty pak zaberou mnoho místa a další papíry odloží ke kontejneru na zem.

Z. Kořínková - příloha č.1

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 k 30.4.09

pro 7 proti 0 zdržel se 0

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 k 24.6.09
pro 7 proti 0 zdržel se 0Schneider
Návrh ke schválení realizace bezúplatného převodu p.č. 1180/2 ze státu na obec

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje převod pozemku p.č. 1180/2 ve smyslu § 9, odst.1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - majitelem místních komunikací má být obec, na jejichž území se komunikace nachází. Pozemek p.č. 1180/2 o výměře 2120 m2 vedený jako - ostatní plocha a způsob použití - ostatní komunikace. Tato komunikace je místně označena jako Chatařská VI v lokalitě Na Chybě.

pro 7 proti 0 zdržel se 0


Schneider

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

Příloha č.2

Návrh na schválení závěrečného účtu obce r. 2008

pro 7 proti 0 zdržel se 0Dotazy a diskuze

Paní Jahelková
Jaký je stav s čištěním Svinařského potoka od mostu na Řevnice po ústí do Berounky?
Schneider

Tato část potoka se měla čistit již na podzim loňského roku, ale do února 2009 neobdrželo Povodí Vltavy souhlas s kácením náletových dřevin na jeho březích. Znovu budu urgovat zprávu postupu údržby potoka.

Paní Exnerová
Bude provedena oprava komunikace - asfaltu v ulici K Voškovu?
Jak to bude dál se sportovním areálem?
Bude finanční spoluúčast majitelů nemovitostí při napojení na obecní vodovod a kanalizaci?
Schneider

Zatím jsme provedli dokončení prostoru u hřbitova, úprava parkoviště u školy a opravu některých komunikací vyštěrkováním děr a nerovností. Oprava asfaltové komunikace K Voštovu bude provedena ještě letos.

Zatím se nám na sportovní areál nepodařilo získat dotaci. Z výsledků máme pocit, že náš záměr je málo atraktivní a příliž jednoúčelový. Proto jsme navrhli doplnit areál o minigolf, bazén a podobně, tak aby se jeho atraktivita zvýšila. Dali jsme tento náš dodatečný záměr posoudit do kruhů blýzkých rozdělování dotací. V současné době to však není prioritní záležitostí, neboť se rozhýbala akce kanalizace v Řevnicích - ulice Třebaňská, kde by se měla hned po kanalizaci opravovat celá komunikace. Z tohoto důvodu jsme tedy i my obnovili přípravu kanalizace a vodovodu pro lokalitu U Dubu. Spolu s kanalizací a vodovodem pro obec bude tedy dostatek výdajů daleko potřebnějších.

Součástí právě podepsané smlouvy o vypracování projektu Vod. a Kan. je i 200 přípojek (projekty pro připojení - vybudování přípojky od hlavního potrubí na hranici pozemku) pro objekty a celkový rozpočet akce. Z toho bude i patrné, kdo bude mít spádovou a kdo bude mít tlakovou přípojku. Z těchto všech hledisek bude stanovena finanční spoluúčast majitele objektu.

Matoušek

Návrh na Usnesení č. 2/2009/VZ ze dne 25. června 2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 2/2009/VZ ze dne 25. června 2009 je možné nahlédnout po dobu 15ti dnů na úřední desce obecního úřadu nebo přímo na úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Schneider - Děkuji spoluobčanům za účast a další veřejné zasedání bude v září 2009

Veřejné zasedání ukončeno v 19.10 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
paní Kořínková
pan Placák

Lubomír Schneider
starosta obce