Zápis č.1/2009/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň

konaného dne 5.března 2009 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání: Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Hana Tučková, Miroslav Hejlek, Tomáš Břížďala, Jaroslav Matoušek, Jiří Nádvorník, Jan Placák, Jiří Nikodým – místostarosta, L. Schneider – starosta
Omluveni: pani Kořínková
Hosté: 0

Program:

Schneider

Program pro 8 proti 0 zdržel se 0
Zapisovatelem určuji pani Tučkovou
ověřovateli zápisu navrhuji: pány Nádvorníka a Hejlka pro 8 proti 0 zdržel se 0
jako členy návrhové komise navrhuji: pani Tučkovou a pana Břížďalu pro 8 proti 0 zdržel se 0

Nádvorník – příloha č. 1

rozpočtová opatření č. 8 za 12/2008
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider – příloha č.2

Návrh upraveného rozpočtu za rok 2008 v paragrafovém znění
– přijmy 7,685.221,01 Kč
- výdaje 6,036.839,37 Kč
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Nádvorník – příloha č.3

Návrh rozpočtového opatření č.1 rozpočtu obce na rok 2009 za 1/2009
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Návrh záměru obce o prodeji části pozemků p.č. 1208/1 a 1208/6 Jedná se o části  parcel na konci ulice Příčné, které jsou vedené na listu vlastnictví 10001 Obce Zadní Třebaň u KÚ Beroun jako ostatní komunikace – ostatní plocha. Tyto části výše uvedených parcel v současné době tvoří západní konec ulice Příčné. Prodejem nedojde k omezení přístupnosti v dané lokalitě a všichni sousední majitelé nemovitostí písemně doložili svůj souhlas. O koupi pozemku má zájem jeden ze sousedních vlastníků nemovitosti. Veškeré finanční náklady s koupí spojené jdou k tíží kupujícího.
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider - informace

Závěrečná zpráva Obce za rok 2008

Dotazy a diskuze

pí Jahelková proč nikdo ze zastupitelů nepřivítal na Masopustu zástupce ostatních obcí

Schneider Přesto, že si vážíme pořádání těchto kulturních akcí a jsme rádi, že je tradice v obci udržována, vztahy mezi pořadatelem a zastupitelstvem nejsou od jisté doby optimální. Snad právě proto nebyla akce nahlášena a pořadatel vzal vše jako samozřejmost. Stejně tak jako, že někdo po akci uklidí náves, že použijí el.proud z knihovny a odpojí kotel ústř.topení, aby pak byla v knihovně v otvírací den zima. Bylo pozapomenuto i uhrazení poplatku ze vstupného z večerního posezení v SD. Já nebyl přítomen – dovolená na horách – nikdo mne neoslovil, vůbec mne to nenapadlo - tudíž jsem nikoho nepověřil.

pí Jahelková zdali pan poslanec Schwippel projevuje zájem o obec

Schneider Na žádost spoluobčanů byl jednou pozván na Veřejné zasedání, z vlastních finančních prostředků pořídil venkovní žaluzie na okna v počítačové třídě v ZŠ a několikrát jim předal drobné dárky. Obcí byl v roce 2008 osloven k pomoci v získání fin.prostředků z „medvěda“ Poslanecké sněmovny. To se nezdařilo.

pan Hovorka stav komunikace ulice K Voškovu

Schneider Komunikace byla upravena asfaltovým povrchem po plynofikaci v roce 2001. Z prašné cesty se stala slušná komunikace, ale díky stavební explozi v této lokalitě a díky nutnosti přemístit značné množství zeminy ze stavebních pozemků a dodání stavebního materiálu tato komunikace zátěž 23 tun- jedna naložená Tatra-prostě nevydržela. Stavebníci by se měli trochu zamyslet a uvědomit si, co způsobili a zjednat nápravu.

Pan Hovorka Množství a pořádek u kontejnerů u Jednoty

Schneider V květnu – při zahájení rekreační sezony chceme zřídit další stanoviště u přejezdu lokálky – ulice Lipová. Současně jednáme s majitelkou pozemku za autobusovou čekárnou ( bude nahrazeno novou prosklenou) ohledně odkoupení tohoto pozemku, kde by po probourání a vybudování boční zdi vzniklo ukryté, ale přístupné stanoviště kontejnerů.

Pan Hovorka Nabízím spolupráci při čerpání dotací

Schneider Děkujeme, ale v současné době je naší prioritou vybudování kanalizace a vodovodu pro Třebaň a lokalitu U Dubu a výstavba Sportovního areálu. Na tyto akce již „vypracovatele žádostí o dotaci“ máme. V případě, že se budou realizovat jiné akce budeme je s Vámi konzultovat. Díky za nabídku.

pan Sodomka Bude tedy opravena ulice K Voškovu

Schneider Oslovíme "stavebníky" aby opravili poničenou komunikaci.

Pan Sodomka Jak to vypadá v obci s cyklostezkou?

Schneider Jsme členy sdružení ( 17ti obcí ), na okrese Beoun, kde budou budovány cyklostezky. Zadavatelem projektu, investorem i příjemcem dotace bude toto sdružení pod vedením MěÚ Beroun, který bude vše administrativně zajišťovat. Podíl obce bude cca 10% z nákladů v jeho k.ú.. Podle poslední vize povede cyklostezka od mostu ke kempu v Řevnicích podél řeky Berounky, lokalitou Pod Chybou, přes ústí Svinařského potoka ( most ), dále přes ostrov, náhon na MVE, k ledolamu a k lávce do Hlásné Třebaně.

pani Tučková

Návrh na Usnesení č. 1/2009/VZ
pro 8 proti 0 zdržel se 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 1/2009/VZ ze dne 5.března 2009 je možné nahlédnout po dobu 15ti dnů na úřední desce obecního úřadu nebo přímo na úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Schneider - Děkuji spoluobčanům za účast a další veřejné zasedání bude v červnu 2009

Veřejné zasedání ukončeno v 19.15 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
p.Nádvorník
p.Hejlek

Lubomír Schneider
starosta obce