Zápis č.5/2008/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň

konaného dne 11.prosince 2008 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání: Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Hana Tučková, Miroslav Hejlek, Zuzana Kořínková, T.Břížďala, Jiří Nikodým – místostarosta, L. Schneider – starosta,
Jaroslav Matoušek příchod 18.10
Jiří Nádvorník příchod 18.25
Omluveni: Jan Placák,
Hosté: 0

Program:

Schneider

Program pro 6 proti 0 zdržel se 0
Zapisovatelem určuji paní Simanovou
Ověřovateli zápisu navrhuji: pány Nádvorníka a Hejlka pro 6 proti 0 zdržel se 0
Jako členy návrhové komise navrhuji: paní Tučkovou a pana Břížďalu pro 6 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Rekonstrukce střechy stodoly u SD byla dokončena a při místním jednání 27.11.08 bylo konstatováno, že stavba může být užívána. Nátěr dřevěných štítů bude proveden podle počasí. Tento týden bylo předáno na MěÚ Beroun závěrečné vyhodnocení akce.

TJ Ostrovan Zadní Třebaň požádal MŠMT o dotaci na výstavbu Sportovního areálu.

Obec požádala o dotaci z POV na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ a ZŠ. Celkové náklady jsou vykalkulovány na cca 200 tis.Kč – zde je možnost dotace ve výši 50%. Rekonstrukci je nutné realizovat na základě zjištění Krajské hygienické stanice.(Nutnost instalace kabinek, mušle, zvýšení a doplnění umyvadel a dávkovačů mýdla atd.).

Byla dokončena komunikace s vlastníky pozemků, přes které povede V+K a u těch, kde nebylo dohledáno jejich nové bydliště nebo zemřeli a nebylo vypořádáno v dědictví, převzala obec opatrovnictví. V lednu 09 bude opět územní řízení obnoveno.

Prodej pozemku – příloha č. 1

Majitel pozemku p.č. 1378 projevil zájem odkoupit od obce část cca 60m2 pozemku p.č. 1346 – ulice V Třebcouni, který je veden na KÚ jako ostatní komunikace – ostatní plocha. Tato část pozemku je zarostlá travou a křovím a leží mimo užívanou komunikaci. Zastupitelstvo předběžně vyslovilo souhlas s podmínkou, že veškeré náklady na realizaci ponese kupující, dále obec vytyčí hranici s komunikací ve vzdálenosti 0,5 metru od používané komunikace. Skutečná velikost pozemku, který bude předmětem prodeje bude známa až po zaměření geodetem. Tímto prodejem nebude snížena, či omezena průjezdnost ulice V Třebcouni.
pro 7 proti 0 zdržel se 0

pani Kořínková – příloha č. 2 a 3

rozpočtová opatření č. 6 a 7
pro 7 proti 0 zdržel se 0

Schneider – příloha č. 4 a 5

Návrh rozpočtu na rok 2009 v paragrafovém znění – přijmy 9.209 tis.Kč výdaje 9.209 tis.Kč
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Příloha č. 6

Návrh OZV 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato OZV se vydává z důvodů skončení platnosti OZV 1/2007.
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Inventury majetku obce v roce 2008

Při pracovní poradě zastupitelstva obce dne 27.11.2008 byly jmenovány inventurní komise, které provedly fyzickou kontrolu a inventuru majetku obce s tímto výsledkem: Bylo zjištěno, že kontrolovaný majetek souhlasí s evidencí a nebylo zjištěno rozdílů.

Příloha č. 7

Při inventuře byl navržen na vyřazení a likvidaci materiál, který je poškozen dlouholetým užíváním, nefunkční anebo se nepoužívá pro ztrátu bezpečného užívání a jehož opravy jsou nerentabilní. Jedná se o věci v celkové pořizovací hodnotě 101.754,-Kč

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Převod financí

Převod fin.částky 545 tis.Kč z účtu poplatků za KO na účet termínovaného vkladu
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Dotazy a diskuze

pani Jahelková

Nejsou komise, tak by měl být větší kontakt zastupitelstva se spoluobčany a je nějaké jiné řešení k umístění kontejnerů u Jednoty?

Schneider

Ze zákona jsme povinni mít dvě komise . kontrolní, kde je předseda p.Nádvorník a členy jsou pani Kořínková,Simanová,Horáková. Dále pak finanční komise, kde je předsedkyní pani Kořínková a členy jsou pani Horáková a pánové Hejlek a Břížďala. Kontakt s občany se děje prostřednictvím místního rozhlasu, NN, e-mailu, na webových stránkách obce – zeď nářků a fyzicky, když přijdou na OU nebo telefonicky. I když úřední den je středa do 18.oo hod. a pátek do 17.oo hod., jejich problémy, připomínky a návrhy se snažíme řešit i v ostatních dnech, neboť je úřad přístupný i mimo úřední dny. Ze strany spoluobčanů je však velmi malý zájem o informace, což dokazuje i jejich účast na Veřejných zasedáních – dnes dva občané. Co se týče kontejnerů je záměrem obce odkoupit část pozemku za stávající autobusovou zastávkou, tím zvětšit tento prostor a sem umístit kontejnery. V rámci akce autobusové zastávky v RDB jsme objednali 1 kus v městském provedení – prosklenou o velikosti 1,5 x 3 m, která by nahradila stávající.

pan Zeman

Dříve bývala vyhláška o volném pobíhání psů, znečišťování prostranství zvířecími exkrementy jak je to nyní? Dále – jak se mám starat o úklid chodníku, když topím plynem a nemám žádný posypový materiál a vzhledem k mé zdravotní indispozici mi činí potíže jej uklízet.

Schneider

OZV týkající se volného pobíhání psů a znečišťovíní veřejného prostranství existovala, měla však nedostatky, které nám vytkl dozorový orgán MV. Týkaly se nestanovení prostoru v majetku obce, kde by mohli psi volně pobíhat. Žádný takový prostor obec v majetku nemá. Z těchto důvodů byla OZV zrušena. Povinnosti majitelů zvířat pohybujících se společně na veřejném prostranství jsou uvedeny ve Sbírce zákonů.

Nádvorník

Obec se nebrání poskytnout posypový materiál na požádání, je však problém jej – pokud bude umístněn na volném prostranství - zachovat v sypkém stavu.

pani Tučková - příloha č. 8

Návrh na Usnesení č. 5/2008/VZ
pro 8 proti 0 zdržel se 0Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 5/2008/VZ ze dne 11.prosince 2008 je možné nahlédnout po dobu 15ti dnů na úřední desce obecního úřadu nebo přímo na úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Schneider

závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na Předvánoční posezení, které se koná v neděli 14.prosince od 15.oo hod. zde ve Společenském domě

Děkuji spoluobčanům za účast, přeji hezký večer, příjemně prožité vánočních svátků a do roku 2009 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti nejen v rodinném kruhu, ale i v zaměstnání.

Všichni občané ( pani Jahelková Milada a pan Zeman Josef ), kteří byli přítomni na Veřejném zasedání zastupitelstva obce, poděkovali zastupitelstvu obce za jejich činnost a popřáli mnoho zdraví a pracovních úspěchů.

Veřejné zasedání ukončeno v 19.10 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
p.Nádvorník
p.Hejlek

Lubomír Schneider
starosta obce