Zápis č.4/2008/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň

konaného dne 16.října 2008 od 18.oo hod. ve Společenském domě, Na Návsi 4Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce
Přivítání: Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Hana Tučková, Jan Placák, Miroslav Hejlek, Jiří Nádvorník,
L. Schneider – starosta, Zuzana Kořínková, T.Břížďala
Omluveni: p.Matoušek
Hosté: 0

Program:

Schneider
Program pro 8 proti 0 zdržel se 0
Zapisovatelem určuji paní Simanovou
Ověřovateli zápisu navrhuji: pány Nádvorníka a Hejlka pro 8 proti 0 zdržel se 0
Jako členy návrhové komise navrhuji: paní Tučkovou a pana Břížďalu pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Vzhledem k neserióznosti dodavatele rekonstrukce střechy stodoly u čp. 4 pana Stryka z Dobřichovic byla s ním ukončena – vypovězena Smlouva o dílo a věc byla předána AK Brychtová- Brych k dořešení. Dokončení zajistí pan Salavec ze Svinař a pan Škvor ze Řevnic. Z důvodů opravy mostu č.11517-2 (přes Bělečský potok) žádá Jaroslav Doležal – inženýrská činnost ve stavebnictví z pověření fy ProjektBau cz, s.r.o. a Krajského úřadu Středočeského kraje o souhlas dočasného záboru p.č. 26/1 o výměře 403 m2 a p.č. 2052/1 o výměře 14 m2 ( zábor po dobu rekonstrukce), dále pak pro trvalý zábor-darovat bezplatně část pozemku p.č. 26/1 o výměře 86 m2 ( zastavěná plocha novou mostní konstrukcí )

pro 8 proti 0 zdržel se 0

pani Kořínková

rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Z důvodů zamítnutí žádosti o dotaci ( nezískání potřebného počtu bodů o 5,25 %bodu od posledního podpořeného projektu – dá se okomentovat – pro malou atraktivitu a rozsah využitelnosti ) z EÚ pro výstavbu Sportovního areálu a nutnosti realizace výstavby, je potřeba zajistit finanční prostředky. V současné době je otevřen od 10.10. do 31.10.2008 na MŠMT dotační titul odpovídající naší potřebě, kde by se dala žádat dotace. Ceny materiálů neustále rostou – od března 2008 o 10%, nájem na Ostrově končí v roce 2010 a jakmile zahájíme fyzicky kanalizaci a vodovod – nebude šance začít. Stavební firma PROXIMA z Prahy 6 zvítězila ve výběrovém řízení a je připravena uzavřít smlouvu a zahájit výstavbu. Žádost o dotaci trochu komplikuje situace, že v případě žádatele - sama obec je výše 40% a v případě TJ Ostrovanu 70%. V případě, že bude žádat TJ musí zavést účetnictví, mít pronajatý areál od obce nejméně po dobu 15ti let a protože nevlastní žádné finanční prostředky a nemá žádné příjmy, musí obec garantovat a poskytnout oněch zbývajících 30%.

Z výše uvedených důvodů navrhuji:

poskytnout veškerou podporu organizaci TJ Ostrovan Zadní Třebaň k získání dotace z MŠMT. Uzavřít s TJ smlouvu o pronájmu pozemků p.č.1819/7 a 1819/8 od 11/2008 do 12/2025 za symbolickou 1,-Kč ročně se souhlasem realizovat výstavbu Sportovního areálu s  garancí finančních prostředků nad rámec dotace a po kolaudaci na jeho provoz.

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Dalším bodem je odsouhlasení podání žádosti o dotaci z POV na rok 2009 dot.titul 1 na rekonstrukci sociálního zařízení pro ZŠ a MŠ, kde hygiena ( dle zákona) požaduje výměnu záchodových mís za větší v uzavíratelných kójích, vybudování 2 mušlí pro chlapce a přidělání několika umyvadel.

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Dotazy a diskuze

Pani Bučinská

V jakém stavu je příprava V+K, termín zahájení a způsob financování. Lze říci cenu stočného?

Schneider

Trasy V+K přes pozemky, které se objevily po digitalizaci jsou s majiteli vyjasněny a čeká se na ÚR. Rádi bychom zahájili výstavbu koncem roku 2010 po etapách. Financování chceme zajistit dotací z EU s podporou finančních prostředků za prodej zasíťovaných parcel v ulici Lesní, které jsou v majetku obce. S provozem V+K jsme závislí na Svinařích. Cena stočného by neměla být výrazně rozdílná oproti okolním lokalitám.

Pani Exnerová

Co s kontejnery Na Návsi – hyzdí vzhled obce. Nebylo by vhodnější najít jiné místo, eventuelně je rozdělit na několik míst ?- např. plasty pod telekomunikační buňku a ostatní do Lipové ulice(parkoviště)

Schneider

Jednal jsem o odkoupení části parcely vedle autobus.zastávky – bezvýsledně. Najít místo, které by bylo na trase pohybu osob do Jednoty je vzhledem k zástavbě prakticky nemožné. Všude to bude někomu vadit a tak, jak se lidé chovají, lze si těžko představit, že někam půjdou – mimo svoji trasu – odložit odpad. Navíc musí stát na zpevněném povrchu, jinak s nimi obsluha svozu nehne. Budeme se touto otázkou intenzívně zabývat.

Pan Zeman

Důrazně žádám, aby byly všechny kontejnery odstraněny – výskyt hlodavců a kontrolorů obsahu kontejnerů!

Pani Jahelková

Navrhuji, aby při zjištění neoprávněného odložení různých odpadů a vytváření nepořádku u kontejnerů nahlásil SPZ na obci.

Schneider

Taková informace není dúkazně doložitelná. Chtělo by to fotografii.

Jiné dotazy nebyly

Břížďala

Návrh na Usnesení č. 4/2008/VZ

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider - závěr

Do schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 4/2008/VZ ze dne 16.října 2008 je možné nahlédnout po dobu 15ti dnů na Obecním úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Děkuji spoluobčanům za účast a přeji hezký večer

Veřejné zasedání ukončeno v 19.30 hod.

Ověřovatelé zápisu:
p.Nádvorník
p.Hejlek

Lubomír Schneider
starosta obce