Zápis č.2/2008/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň

konaného dne 26.června 2008 od 18.oo hod. ve Společenském domě v Zadní Třebani

Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….
Přítomni: Zuzana Kořínková, Hana Tučková, Jan Placák , Miroslav Hejlek, Jaroslav Matoušek, Tomáš Břížďala , L. Schneider – starosta,
Jiří Nikodým – místostarosta - příchod 18.05
Omluveni: Jiří Nádvorník
Hosté: 0

Program:

Schneider

Program pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapisovatelem určuji paní Simanovou ověřovateli zápisu: pány Matouška a Hejlka pro 8 proti 0 zdržel se 0
jako členy návrhové komise navrhuji: pani Kořínkovou a pana Břížďalu pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Rekonstrukce střechy stodoly u č.p. 4 z důvodů havarijního stavu. Tento týden bylo předáno staveniště a od 30.6. začne rekonstrukce. Střecha bude shozena, krovy odstraněny včetně štítové zdi. Následně bude vyhotoven věnec, postaveny nové štítové zdi, nový krov a střešní krytina v provedení jako na poště. Celková výška střechy bude snížena o cca 2 metry. Celá rekonstrukce bude stát 495 tis.Kč. Z POV jsme dostali dotaci ve výši 134 tis.Kč. Termín ukončení je 30.července 2008.

Výstavba Sportovního areálu: v současné době je požádáno o dotaci z fondu EÚ. Celkové náklady jsou vyčísleny na 16.575 tis.Kč s termínem dokončení 30.6.2010. Dotaci je možné získat až do výše 92,5% nákladů. Stavební povolení nabylo právní moci a v současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele. Předpoklad zahájení stavby je 9/2008.

Vodovod a kanalizace: katastrální úřad v květnu tohoto roku dodělal digitalizaci map včetně všech dělení pozemků. Z tohoto důvodu se musí překontrolovat celá trasa vedení V+K – zda se neobjevil nový pozemek a majitel, se kterým je potřeba uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene.

Schneider

Odkoupení akcií: Na základě usnesení Valné hromady Středočeské plynárenské a.s. ( dle § 183 a následně Obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře RWE Gas International B.V. a v souladu s Obch.zákoníkempřešlo vlastnické právo ke všem akciím na hlavního akcionáře. Za 7 ks akcií jsme obdrželi 51.289,- Kč.

Schneider

Návrh OZV 2/2008 - stanovení koeficientu pro výpočet daně z pozemků a nemovitostí
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Kořínková

Schválení rozpočtového opatření č. 1 a 2
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Na základě zák.č. 37/2003 Sb. novelizované nařízením vlády zák.č. 79/2008 Sb. se zvyšují hrubé měsíční odměny zastupitelům na částku:

L.Schneider - starosta - 35.148,- Kč, J.Nikodým - místostarosta - 16.258,- Kč, Z.Kořínková- předs.fin.výboru - 2.290,- Kč, J.Nádvorník- předs.kontr.výboru- 2.290,- Kč, H.Tučková - člen výboru a zastupitel -1.990,- Kč, J.Matoušek - člen výb. a zastupitel -1.990,- Kč, J.Placák – člen výb.-zastupitel- 1.990,- Kč, M.Hejlek –člen výb.-zastupitel1.990,- Kč, T.Břížďala-člen výb.-zastupitel-1.990,- Kč.

Zvýšení odměn nabylo účinnosti 1.února 2008

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Kontrola Usnesení č.1/2008/VZ
– dosud nebyla realizována koupě pozemku p.č. 2063 o výměře 24 m2 bude realizováno v rámci zaměření V+K
- ostatní body splněny

Diskuze, návrhy, připomínky

Pani Tejnecká

V jakém stadiu je příprava vodovodu a kanalizace (dále jen V+K) a zda se povede i do ul.Štěpánky Jelínkové

Schneider

Kontrola pozemků v digi mapě k.ú. bude trvat cca 14 dní . Na MěÚ Beroun - odbor výstavby je již požádáno o územní rozhodnutí, bohužel v průběhu řízení byla dohotovena Kat.úřadem digitální mapa – proto bylo řízení přerušeno. Po kontrole použitých pozemků bude pokračováno. V případě V+K se bude postupovat stejně jako u plynu tj. dovést V+K ke každému RD a povede-li V+K kolem rekreačního objektu bude povinností jeho majitele se napojit. Dotace z EÚ se poskytuje pouze na RD a celkové náklady musí být adekvátní k celkovému efektu. Zavést V+K do oblastí, kde jsou pouze rekr.objekty je s ohledem na množství odebírané pitné vody a zpětně splaškové vody nerentabilní.

Tejnecká

Je možné se napojit na obecní plynovod?

Schneider

Ano jeto možné, ale pouze v režii žadatele. Nechte si vyhotovit projekt a obraťte se na Stř.plynárenskou, která plynovou síť u nás spravuje.

Pani Kratochvílová

Kdy začnou a kde čistit Svinařský potok?

Schneider

Čistit by měli začít každým dnem a to část od řevnického mostu proti proudu až Ke Slemenům. Minulý týden byl proveden výlov ryb. Spodní část od řevnického mostu po ústí potoka do Berounky – dle sdělení zodpovědného pracovníka Lesů ČR s.p. – Oblast povodí Berounky v Plzni – nedostali zatím na tuto část povolení od rybářů. Neustále jim to připomínám, neboť poslední čištění této části bylo v roce 1997 a potok je zanesený a břehy hustě porostlé dnes už stromy. Současně Vám chci poděkovat za přípravu kapličky a jejího okolí k pobožnosti o Staročeských májích.

Schneider – děkuji za dotazy a diskuzi

Břížďala

Návrh na Usnesení č. 2/2008/VZ
pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider – závěr

Děkuji spoluobčanům za účast, přeji hezký večer a příští Veř.zasedání bude v září 2008.

Do všech schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 2/2008/VZ ze dne 26.6.2008 je možné nahlédnout po dobu 15ti dnů na el.úřední desce, úřední desce úřadu a na Obecním úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Veřejné zasedání ukončeno v 19.10 hodOvěřovatelé:
p.Matoušek
p.Hejlek
Lubomír Schneider
starosta obce