Zápis č.1/2008/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva

obce Zadní Třebaň

konaného dne 20.března 2008 od 18.oo hod. ve Společenském domě v Zadní Třebani


Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….


Přítomni: Zuzana Kořínková, Jan Placák , Jiří Nádvorník, Miroslav Hejlek, L. Schneider - starosta

Tomáš Břížďala - příchod 18.10 přítomno 6 členů

Jaroslav Matoušek - příchod 18.15 přítomno 7 členů

Jiří Nikodým – místostarosta - příchod 18.45 přítomno 8 členů


Omluveni: pani Tučková

Hosté: 0


Program:Schneider

Program

pro 5 proti 0 zdržel se 0


Zapisovatelem určuji paní Simanovou

ověřovateli zápisu: pány Nádvorníka a Placáka

pro 5 proti 0 zdržel se 0


jako členy návrhové komise navrhuji: pani Kořínkovou a pana Hejlka

pro 5 proti 0 zdržel se 0


Schneider

Výroční zpráva za rok 2007


Kořínková

Návrh upraveného rozpočtu 2007 - přijmy 7,310.721,- Kč

pro 7 proti 0 zdržel se 0

Návrh upraveného rozpočtu 2007 - výdaje 6,204.587,- Kč

pro 7 proti 0 zdržel se 0


Matoušek

Návrh na udělení Čestného občanství paní M.Rytířové

pro 7 proti 0 zdržel se 0

Návrh na udělení Čestného občanství Ing.F.Šedivému

pro 6 proti 0 zdržel se 1


Schneider

Návrh OZV 1/2008 - stanovaní koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Návrh záměru zastupitelstva obce - odkoupení pozemku

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Kontrola Usnesení č.4/2007/VZ – všechny body usnesení byly splněny


Diskuze:

Schneider

Po urgencích u správce toku Svinařského potoka bylo sděleno, že během 2-3 měsíců by mělo proběhnout čištění potoka a jeho břehů od mostu na Řevnice po ústí a následně od mostu proti proudu. Na podzim,by měla být opravena regulace v úrovni chatové zástavby Ve Slemenech. Z důvodů financí prosí o vytypování místa pro uložení vytěžené zeminy z koryta. Skládka je příliš drahá.


pani Jahelková

zda by nebylo možné zlepšit informovanost ohledně veřejného zasedání třeba dodáním pozvánky do schránek.

Současně poděkovala zastupitelstvu obce za práci v roce 2007.


Schneider

Informace o konání a programu veřejného zasedání se umisťuje na

  1. internetovou úřední desku obce

  2. na úřední desku ( vrata OU + skříňka na budově Pošty )

  3. na informační tabule ( sekadla )

  4. několikrát hlášeno rozhlasem

Domnívám se, že je to dostatečné. Roznášet pozvánky rozhodně nebudeme, neboť by se v záplavě reklamních letáků ztratily. Informace – pozvánka je umístěna vždy 14 dní předem.


Schneider – děkuji za dotazy a diskuzi


Hejlek

Návrh na Usnesení č. 1/2008/VZ

pro 8 proti 0 zdržel se 0


Do všech schválených dokumentů uvedených v Usnesení č. 1/2008/VZ ze dne 20.3.2008 je možné nahlédnout na Obecním úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.


Závěr: děkuji pani Jahelkové za účast a přeji do roku 2008 vše nej ……


Veřejné zasedání ukončeno v  19.15 hod.


Ověřovatelé zápisu:

p.Nádvorník


p.Placák


L.Schneider

starosta obce

2

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň konaného dne 20.března 2008