Zápis č.5/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Z.Třebaň
 konaného dne 14.prosince 2006 od 18.oo hod. ve Společenském domě v Zadní Třebani

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání…
Přítomni: Zuzana Kořínková, Miroslav Hejlek, Jan Placák, Hana Tučková, Tomáš Břížďala, Jiří
 Nádvorník, Lubomír Schneider –
 Jiří Nikodým – příchod 18.10 hod. přítomno tedy 8 členů
Omluveni: Jaroslav Matoušek
Program :
1) Zahájení – schválení programu veř.zasedání
2) Jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu a návrhové komise
3) Zvolení mandátové komise - Slib nově zvoleného zastupitele
4) Kontrola Usnesení č.5/2006 z veř.zased. ze dne 2.listopadu 2006
5) Inventury 2006 na majetku obce
6) Veřejnoprávní smlouva mezi MěÚ Beroun a Z.Třebaň – přestupková
 řízení na rok 2007
7) Rozpočtová opatření č.2 rozpočtu obce pro rok 2006
8) Návrh rozpočtu obce na rok 2007
9) Diskuze – návrhy, připomínky
10) Návrh na Usnesení č.6/2006
11) Závěr
Schneider
1) Program pro 8 proti 0 zdržel se 0
2) Zapisovatelem určuji paní Simanovou
 ověřovateli zápisu: pana Hejlka a pana Placáka pro 8 proti 0 zdržel se 0
 jako členy návrhové komise navrhuji: paní Tučkovou
 a p. Břížďalu pro 8 proti 0 zdržel se 0
3) Do mandátové komise navrhuji: pana Schneidera
 pana Nikodýma pro 8 proti 0 zdržel se 0
p.Nikodým: přečte slib: Nádvorník řekne – slibuji – a podepíše
p. Schneider:
Slib přítomného nově zvoleného zastupitele obce pana Jiřího Nádvorníka byl složen a stvrzen podpisem. Jmenovanému bylo předáno „Osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva obce Zadní Třebaň“
Schneider
4) Kontrola usnesení č.6/2006
Jmenování inventarizačních komisí – komise byly jmenovány
Zadání změny č.2 ÚP obce Z.Třebaň
Změna byla zadána u firmy SURPMO a.s. – vyhotovitele ÚP obce
Schneider
5) Inventury na majetku obce
Inventury prováděly komise v objektech – ZŠ+MŠ ,Hasičárna, SD, OÚ a fotbalové kabiny.
Při inventuře nebylo shledáno rozdílu mezi fyzickým a účetním stavem. V ZŠ a v kabinách byly
komisemi navrženy některé drobné věci na zrušení z důvodů opotřebení nebo ztráty funkčnosti.
Seznam – návrh na vyřazení majetku - je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
6) Veřejnoprávní smlouva
Obec Zadní Třebaň uzavřela veřejnoprávní smlouvu s Městem Beroun o projednávání přestupků
vzniklých na k.ú. Zadní Třebaň platnou od 1.1.2007 na dobu neurčitou.
Paní Kořínková
7) Rozpočtová opatření č.2 rozpočtu na rok 2006 - příloha č. 2 tohoto zápisu
 Důvodem je promítnutí skutečného čerpání finančních prostředků vůči rozpočtu obce k 8.12.2006
 Drobné změny očekáváme ještě v průběhu prosince 2006
8) Návrh rozpočtu obce na rok 2007
 Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. S jeho obsahem jste se mohli seznámit na úředních deskách
 Obce ( internetových a na vratech OÚ ) – příloha č. 3 tohoto zápisu
 Příjmy - 7 132 tis.Kč, Výdaje - 7 132 tis.Kč
Schneider
9) Diskuze
pani Jahelková:
připomínka starších občanů ohledně umístění dokumentů ( vysoko) a velikosti písmen ( malá ) na úřední desce.
starosta: úřední deska má rozměr 2x1 metr a někdy je nutné vyvěsit značné množství dokumentů.
 Velikost písmen je obvyklá-používaná v korespondenci. Při zvětšení – ztráta přehlednosti
 vazeb na další stránky dokumentu.V případě volné plochy se budeme snažit zvolit formát A3
Ing.Vokálová:
připomínka ohledně kvality pěšinek k nádraží, komunikace u nádraží, zaslat požadavek na ČD se žádostí o obnovení odtokové stružky povrchové vody do rekonstruovaného propustku pod kolejemi, dotaz – proč je prostor před nádražní budovou málo osvětlen v poměru na podchod – 8 světel a proč je neustále odkryt otvor do jímky ČD.
starosta: Pěšinky nejsou oficielní komunikací- přesto se v současné době na druhé vyhotovuje
 zábradlí. Dovolují-li to podmínky, tak se v zimě sypou. V zimním období doporučuji raději
 obejít po silnici. Obec zašle dopis na ČD s uvedenými připomínkami a žádostí o sjednání
 nápravy. Kopii zašle na KúStř.kraje a Správu a údržbu silnic Kladno.
Ing.Vokálová:
Co obec zajišťuje – mimo SPOZ – pro seniory ( sociální pomoc, pečovatelská služba, obědy atd )
starosta:kromě dvou zájemců o obědy žádný senior nic nepožaduje. Co se týče obědů byla
 kontaktována Pečovatelská služba v Řevnicích. Výsledek jednání je ten, že pro rok 2006 byly
 náklady na 1 klienta ve výši cca 14.500,- Kč kryté v té době z 90% dotací od Krajského úřadu.
 O zbylých 10% bylo požádáno – výsledek není znám. Kalkulace na rok 2007 je na 1 klienta ve
 výši cca 16.700,-Kč.
S ohledem na nový zákon č.505/2006 Sb. není zcela jasné, zda pečovatelská služba bude i nadále získávat dotace a v jaké výši na svůj provoz. Dále z toho plyne otázka podílu obce – finanční příspěvek na jednoho klienta - při poskytování obědů občanům.
Alternativa odebírání obědů ze školní kuchyně nepřipadá v úvahu, neboť je těsně pod hranicí maximální kapacity kuchyně s ohledem na personál a jakékoliv navýšení počtu obědů by vyžadovalo další pracovní sílu,skladovací prostory, oddělené účetnictví a mzdové prostředky .
 Tato záležitost byla konzultována s vedoucí Společenského domu - poskytování obědů pro zájemce. Předem je ovšem jasné, že počet musí být adekvátní k vynaloženým nákladům- tzn. 12-15 obědů denně.
Byl by stanoven pevný týdenní jídelníček ( Po- Pá ) s jedním menu – polévka + hlavní jídlo se zakoupením stravenek vždy v pátek na celý následující týden. Obědy by bylo možné vydat i do přinesených nádob.
Tento stav by byl nejvíce vhodný k naplnění požadavků k zajištění obědů, ke vzájemnému setkání a vyplnění volného času při „společném obědě“. Záleží tedy na počtu zájemců a to nejen z řad seniorů.
Pani Bučínská:
Proč se neopraví povrch chodníku v ulici Třebaňské
Paní Nedvědová:
Nebylo by možné vybudovat chodník k místnímu hřbitovu – úsek silnice je nebezpečný a nepřehledný, chodec nemá ani kam ustoupit protijedoucímu vozidlu.
Ing.Vokálová:
Proč se na chodník nezažádalo o dotaci z EU
starosta: bylo zadáno vypracování cenových nabídek s výsledkem – rozpočet se pohyboval v rozmezí
 650 – 790 tis.Kč S ohledem na připravovaný projekt vodovod-kanalizace jsou tyto investice
 na 3-4 roky příliš vysoké. Dotaci z EU při naší velikosti obce a určení chodníku ( vede od
 nikud nikam ) získat nelze. Na to jsou přesně stanovená kritéria. A navíc musíme finanční
 prostředky vložit do zahájení kanalizace obce Zadní Třebaň.
Ing.Vokálová:
Nelze řešit s majitelem ohrady mezi Třebaní a Řevnicemi situaci ohledně bezpečnosti chodců – třeba
instalací průhledné ohrady?
starosta: pozemek byl prodán po uzavření skládky Místním národním výborem a na možnost ponechání
 části pozemku na chodník nebylo pamatováno. Současný majitel nemá zájem odprodat cca 1,5
 metru podél pozemku na výstavbu chodníku. Instalaci průhledné ohrady nebudu komentovat.
 Všechny tyto lokality, včetně přístupu na hřbitov jsou značně inženýrsky náročné s ohledem na
 telefonní kabely v zemi, ochranná pásma ČD a finance.
Požadavek spoluobčanů na pozvání poslance Ing. Jana Schwippela CSc. na příští veřejné zasedání.
Paní Tučková
10) Návrh na usnesení č.6/2006
Zastupitelstvo bere na vědomí: - dodatečný slib nově zvoleného zastupitele p.Jiřího Nádvorníka
 ( z důvodů imobility neskládal slib při ustavujícím veř.zasedání )
- provedení inventur na majetku obce v roce 2006
- uzavření veřejnoprávní smlouvy – přestupková řízení s Město Beroun
zastupitelstvo schvaluje: - rozpočtové opatření č.2 rozpočtu obce na rok 2006- dle přílohy
 - upravený rozpočet roku 2006 – dle přílohy
- rozpočet obce na rok 2007 ( příjmy a výdaje ) – dle přílohy
 - veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Zadní Třebaň a Městem Beroun na
 úseku projednávání přestupků od 1.1.2007 na dobu neurčitou
- vyřazení majetku – inventury roku 2006 – dle návrhu na vyřazení
 majetku - dle přílohy

 pro 8 proti 0 zdržel se 0
Schneider
11) Závěr
 Připomínám skutečnost, že do všech zde citovaných dokumentů můžete nahlédnout na OÚ
 v úřední dny, v ostatní dny po telefonické domluvě.

 Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za vaši účast a současně Vás pozval na
 Předvánoční posezení, které se koná v neděli 17.12.2006 od 14.oo hod. ve Spol. domě.
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce ukončeno 14.prosince 2006 v 19.45 hod.

Zapsala: M.Simanová

Ověřovatelé zápisu: M. Hejlek,  Jan Placák

Starosta obce: Lubomír Schneider

 

Zavřít okno