Zápis č.4/2007/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva

obce Zadní Třebaň

konaného dne 27.prosince 2007 od 18.oo hod. ve Společenském domě v Zadní Třebani


Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….


Přítomni: Zuzana Kořínková, Jan Placák, Hana Tučková, , Jiří Nádvorník, , Tomáš Břížďala, Jaroslav Matoušek Miroslav Hejlek, Jiří Nikodým – místostarosta, Lubomír Schneider - starosta

Přítomno: 9 členů
Omluveni: 0
Hosté: 0


Program:

 • Zahájení
 • schválení programu veř.zasedání
 • volba návrhové komise a zapisovatel
 • schválení návrhu OZV č.6/2007 – Udělení titulu „Čestného občanství“
 • schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2008 - přijmy
 • schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2008 - výdaje
 • schválení návrhu rozpočtového výhledu na rok 2008-2010
 • výsledek inventur majetku obce k 27.12.2007
 • kontrola Usnesení č. 3/2007/VZ ze dne 4.října 2007
 • diskuze – návrhy, připomínky
 • návrh na Usnesení č. 4/2007/VZ
 • závěr

 • Schneider:
  Program
  pro 9 / proti 0 / zdržel se 0

  Zapisovatelem určuji paní Simanovou, ověřovateli zápisu: pana Hejlka a pana Placáka
  pro 9 / proti 0 / zdržel se 0

  jako členy návrhové komise navrhuji: paní Tučkovou a p.Břížďalu
  pro 9 / proti 0 / zdržel se 0

  Schneider:
  Návrh OZV 6/2007 Udělování čestného občanství v obci Zadní Třebaň

  pro 9 / proti 0 / zdržel se 0

  Kořínková:
  Návrh rozpočtu na rok 2008 v paragrafovém znění - přijmy 6.779 tis.Kč
  pro 9 / proti 0 / zdržel se 0

  Návrh rozpočtu na rok 2008 v paragraf. znění - výdaje 6.779 tis.Kč
  pro 9 / proti 0 / zdržel se 0

  Matoušek:
  Návrh rozpočtového výhledu na roky 2008-2010

  pro 9 / proti 0 / zdržel se 0

  Schneider:
  Výsledek inventur majetku obce k 27.12.2007. Návrh jednotlivých komisí na odpis majetku v pořizovací hodnotě 151.679,20 Kč z důvodů ztráty funkčnosti, neekonomické náročnosti opravy apod.

  pro 9 / proti 0 / zdržel se 0

  Schneider:
  Kontrola Usnesení č.3/2007/VZ

  Dotazy občanů, které nebylo možno zodpovědět přímo na minulém veřejném zasedání ZO byly zodpovězeny v zápise č.3/2007/VZ z veř.zasedání. Panu Hochmalovi byly poskytnuty fotokopie dokumentů týkajících se ulice Na Bořích – nová zástavba. Rovněž mu byl zaslán dopis ze dne 10.10.07, č.j. Do/23/2007, jehož přílohou byly ony fotokopie. Propadlý výkop byl dosypán štěrkem a celá spodní polovina byla srovnána a upravena „špinavou“.

  Chodník v ulici Třebaňské byl v místě s nejhorším povrchem opraven celoplošně (60 tis.Kč).

  Dne 13.12. byla předána na MěÚ Beroun žádost o dotaci z POV na opravu střechy stodoly – vedle SD. Současně bylo předáno vyhodnocení akcí – výstavba chodníku a vybudování přípojek a studny u Sport.areálu. Všechny dotace byly vyčerpány a řádně proúčtovány. Zůstal nesplněn slib SÚS – oprava komunikace v šíři 1 metru podél celého chodníku. Po urgenci – příslib techn.ředitelky Ing.Poupětové, že komunikace bude v průběhu 4-5/2008 opravena v celé šíři a údajně k tomu přidají i úsek na Řevnice od sjezdu až k přejezdu ČD.

  Z účtu KO bylo na účet termínovaného vkladu převedeno 560 tis.Kč.


  Diskuze:

  pani Jahelková

  poděkovala zastupitelstvu obce za práci v roce 2007. Další dotaz byl na čištění Svinařského potoka.

  Schneider

  Po zaslání výsledků protipovodňových prohlídek v 11/2006, kdy byl stanoven termín vykonání do 4/2007 bylo správcem toku Lesy ČR Plzeň přislíbeno. Nic se nestalo, proto byl v 6/2007 zaslán urgentní dopis. Bohužel se stav nezměnil. Na jaře 2008 bude provedena opět protipovodňová prohlídka – za jejich účasti . Při té příležitosti požádáme o pomoc MěÚ Beroun – odbor životního prostředí ( Ing.Marka ).


  Pan Hejlek – Na Sádku

  Je rozhodnutí zastupitelstva ohledně udělení Čestného občanství nezvratitelné? Jakým způsobem lze vznést námitky.Lze změnit značku Zákaz vjezdu na příjezdové komunikaci u Jednoty?

  Schneider

  Rozhodnutí zastupitelstva je nezvratitelné a odebrání Čestného občanství může provést opět pouze zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce zveřejní na úřední desce návrh občanů, sdružení či jiné skupiny na udělení Čestného občanství s informací o termínu projednávání v zastupitelstvu. Do tohoto termínu mohou zájemci podat připomínky, či jiné informace o navržených osobách a to pouze v písemné formě, která musí obsahovat datum, text, jméno včetně bydliště a podpis pisatele. Tento dokument bude pak projednán v zastupitelstvu.


  Odbornou firmou byl vypracován paspart dopravního značení v obci a to včetně silnic III.třídy , které jsou v majetku Kraje. Tento paspart je schválen jak Policií ČR, tak i Odborem dopravy MěÚ Beroun. Je tedy hned realizovatelný. Nás jako obce se týká výměna a instalace pouze značek na obecních komunikacích. Těch je cca 66 kusů. Na uvedeném místě bude dopravní značka B11 – zákaz vjezdu všech vozidel, s dodatkovou tabulkou – mimo dopravní obsluhu -.


  Všeobecný dotaz

  Jak lze omezit topení pevnými palivy, ke kterému se majitelé RD vrací.

  Schneider

  Dle informací, které mám – požaduje EU doložit zlepšení ovzduší s ohledem na poskytnuté dotace. Jednoznačně budou finančně znevýhodněni ti, kteří topí pevnými palivy a měření emisí bude muset mít každý majitel kotle pravděpodobně od výkonu 11 kW. Nyní tuto povinnost mají pouze právnické osoby a to 1x za dva roky. Cena tohoto měření se pohybuje pro kategorii do 24 kW 1200,- - 1500,- Kč. V současné době je lze omezit velmi těžko.


  Schneider – děkuji za dotazy a diskuzi


  Tučková:
  Návrh na Usnesení č. 4/2007/VZ

  pro 9 / proti 0 / zdržel se 0


  Do všech schválených dokumentů uvedených v Usnesení 4/2007/VZ ze dne 27.12.2007 je možné nahlédnout na Obecním úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.


  Závěr: děkuji za Vaši účast přeji do roku 2008 vše nej ……


  Veřejné zasedání ukončeno v 19.15 hod.


  Ověřovatelé zápisu: p.Hejlek, p.Placák


  L.Schneider
  starosta obce