Zápis č.4/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Z.Třebaň
konaného dne 2.listopadu 2006 od 18.oo hod. ve Společenském domě v Zadní Třebani

Zápis z ustavujícího zasedání

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na ustavujícím zasedání…

Přítomni: Jaroslav Matoušek, Jiří Nikodým, Zuzana Kořínková, Miroslav Hejlek, Jan Placák, Hana
 Tučková, Tomáš Břížďala, Lubomír Schneider –přítomno tedy 8 členů
Omluveni: Jiří Nádvorník – úraz ( slib složí při nejbližším veřejném zasedání )- nepřítomen 1 člen

Uvedení členové zastupitelstva obce současně plní úkoly vyplývající z nové právní úpravy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění zákonů č. 273, 320, 450/2001 Sb., zákona č. 313/2002 Sb. a zákona č. 2/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce:

1) Zahájení – zasedání řídí předsedající – nejstarší člen zastupitelstva pan Jaroslav Matoušek
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Volba mandátové komise – Kontrola osvědčení o zvolení
4) Slib členů zastupitelstva obce a předání „Osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva obce“
5) Využitelnost stávajícího jednacího řádu zastupitelstva obce
6) Volba volební a návrhové komise
7) Volba starosty obce
8) Volba místostarosty obce
9) Zřízení výborů zastupitelstva ( finanční a kontrolní )
10) Jmenování zvláštního orgánu – stavební – a inventarizačních komisí
11) Návrh na zahájení změny č.2 ÚP obce ( veškeré náklady ponese Josef Dvořák z Řevnic )
12) Zpráva o průběžném plnění rozpočtu obce za 1-9/2006
13) Diskuze
14) Návrh na usnesení – hlasování
15) Závěr

 Matoušek:
2) Zapisovatelem určuji paní Simanovou a ověřovateli zápisu paní Tučkovou a pana Placáka.  Všechny volby komisí, výborů, strosty i místostarosty obce jsou veřejné a své stanovisko vyjadřují  členové zastupitelstva zdvižením ruky.

3) Do mandátové komise navrhuji: paní Kořínkovou – pro 8 proti 0 zdržel se 0
 pana Hejlka - pro 8 proti 0 zdržel se 0

Hejlek:
Byly zaregistrovány dvě Sdružení nezávislých kandidátů – Sbor dobrovolných hasičů a Za Třebaň krásnější
Zastupitelstvem uplynulého volebního období bylo stanoveno 9 členů zastupitelstva obce pro volební období 2006 – 2010.
V seznamu voličů zapsáno 504 voličů
Voleb se zúčastnilo 334 voličů
Pro jednotlivé strany odevzdáno : Sdružení nezávislých kandidátů SDH - 1394 hlasů
 Sdružení nezávislých kandidátů Za Třebaň krásnější - 1210 hlasů
Výpočtem získaly Sdružení nezávislých kandidátů – Sbor dobrovolných hasičů – 5 mandátů  - Za Třebaň krásnější - 4 mandáty

Předvolební příprava i vlastní volby byly uskutečněny v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. Mandátová komise ověřila platnost voleb a můžeme přistoupit ke slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce.

Simanová :
4) přečetla slib zastupitelů obce
 
Matoušek:
Slib přítomných nově zvolených členů zastupitelstva obce byl složen a stvrzen podpisy do rukou předsedajícího – pana Jaroslava Matouška a bylo každému vydáno „Osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva obce Zadní Třebaň“

Matoušek:
5) zastupitelé byli seznámeni se stávajícím jednacím řádem zast.obce – neměli připomínek a proto navrhuji jej ponechat ve stávajícím znění: - pro 8 proti 0 zdržel se 0

Matoušek:
6) Do volební komise navrhuji – paní Hanu Tučkovou
 se členy Miroslavem Hejlkem a Janem Placákem pro 8 proti 0 zdržel se 0

 Do návrhové komise navrhuji - pana Tomáše Břížďalu
 se členy Zuzanou Kořínkovou  a Jaroslavem Matouškem pro 8 proti 0 zdržel se 0
 
Tučková:
7) Volba starosty:
Na funkci uvolněného starosty obce je navržen pan Lubomír Schneider, který kandidoval za Sdruž. nez. kand. Za Třebaň krásnější - pro 8 proti 0 zdržel se 0
Starostou obce byl 8 hlasy zvolen p. Lubomír Schneider, nar. 6.1.1955 - bytem Pod Květy 65

8) Volba místostarosty:
Na funkci neuvolněného místostarosty obce je navržen pan Jiří Nikodým, který kandidoval za Sdruž. nez. kand. Sboru dobrovolných hasičů - pro 7 proti 1 zdržel se 0
Místostarostou obce byl 7 hlasy zvolen p. Jiří Nikodým, nar.8.3.1951 – bytem Školní 204

9) Volba výborů:
Jako předseda finančního výboru je navržena pani Zuzana Kořínková ( za SNK – SDH ) se členy: I. Horáková, M.Hejlek, T.Břížďala - pro 8 proti 0 zdržel se 0

Jako předseda kontrolního výboru je navržen pan Jiří Nádvorník ( za SNK – Za Třebaň krásnější ) se členy: H.Tučková, J.Placák
Zde bych chtěla podotknout, že zákon umožňuje souhlasí-li s tím kandidát – hlasovat o něm v jeho nepřítomnosti. - pro 8 proti 0 zdržel se 0

Odměny členů zastupitelstva obce jsou stanoveny dle funkce nařízením vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů.

Matoušek:
Nyní předávám slovo starostovi obce p.Lubomíru Schneiderovi

Schneider:
Dobrý večer – poděkování občanům za účast v komunálních volbách a zastupitelstvu za zvolení za starostu obce

Současný stav investičních akcí:
- vodovod a kanalizace U Dubu: je zažádáno o stavební povolení , celá akce je však podmíněna „dotažením“ inženýrských sítí městem Řevnice dle jejich plánové výstavby do místa napojení obce Z.Třebaň
- autobusové zastávky Nad Soutokem: schází osadit dopravní značky a odsouhlasení dokončení stavby ( OÚ, odborem dopravy KúSk a Policií ČR )
-  chodník – lávka v Bezejmenné po ulici K Vatinám: přiznání dotace 125 tis. Kč z POV, zdlouhavá jednání s Telefonicou ( telefonní kabely ) a orgány ČD ( ochranné pásmo železnice, věcná břemena ), schází stanoviska z SDC Praha, Majetkoprávního odboru ČD ( v současné době se vyhotovují ) a stavební povolení. Zde je možnost čerpání dotace ohroženo z důvodů krátkého termínu dokončení akce – do konce tohoto roku.
-  sportovní areál: změna inženýrsko-projektové kanceláře k dohotovení projektu a inženýringu.
Zažádáno o dotaci z POV na rok 2007 -na studnu, plynovou a elektrickou přípojku

Záměr zastupitelstva na roky 2006 – 2010
– s ohledem na Řevnice realizace V+K U Dubu,
– zahájit výstavbu Sportovního areálu v příštím roce vybudováním studny a přípojek
– V+K pro zbytek Třebaně ( + 20 stav.parcel ) – v současné době intenzivní jednání s obcí Svinaře ohledně společného vybudování V+K . Zdroj vody ve Svinařích je dostatečný i pro naši obec a projednává se alternativa využití jejich čističky ( nutnost zvýšit kapacitu ). Místo napojení by bylo u silnice pod Bílým kamenem. V případě vyjasnění všech náležitostí by bylo reálné zahájení v roce 2008-9
– třebaňské tradice + kultura , budeme pokračovat v jejich udržování eventuelně v jejich rozšíření

Věřím, že zastupitelé v duchu svého slibu, který zde dali, budou pracovat aktivně k dalšímu rozvoji naší obce. I když v současné době není vůbec lehké se orientovat v zákonech, nařízeních a splňovat všechny požadavky nadřízených orgánů. Stále probíhající boj o moc v Dolní komoře Parlamentu je toho důkazem. Jejich následné „prosazování nápadů, které vzniknou napříč politickým spektrem“
ve většině případů komplikuje orientaci v zákonech a nařízeních, které se poměrně často mění – podle toho, kdo je u pádla !

10) Pro výkon posuzování stavebních aktivit majitelů nemovitostí v rámci kompetence obce jmenuji  zvláštní orgán – stavební- s předsedou p. Čeňkem Kořínkem DiS a členem p. J. Matouškem.

Do Inventarizačních komisí majetku obce jmenuji:
Pro OÚ, Společenský dům a ZŠ a MŠ: předseda – J.Matoušek,
 členové - I.Horáková, M.Simanová, L.Schneider
Pro SDH: předseda - J.Nikodým, členové - Z.Kořínková, J.Placák
Pro Knihovnu a TJ Ostrovan: předseda – M.Hejlek, členové – H.Tučková, T.Břížďala

Do 10.11.2006 budou komisím předány inventární seznamy.
Termín ukončení inventur a předání výsledků – do 8.12.2006

Pracovní porady zastupitelstva obce se budou konat ve čtvrtek – 1x za 14 dní – první 16.11.2006 od 18. hodin na OÚ

11) Na žádost fyz.osoby pana Josefa Dvořáka ze Řevnic předkládám již předběžně odsouhlasené ( minulým zastupitelstvem ) zahájení změny č.2 ÚP obce Z.T. týkající se změny tvaru zástavbového území v lokalitě Na Chybě – strana od Řevnic za vedením VN. Dále pak situační změna vedení plánované silnice II.třídy, která v současné době zasahuje do tří stavebních parcel, s tím aby zasahovala pouze do jedné.
Celá akce bude administrativně i finančně realizována panem Dvořákem. Obec bude figurovat pouze jako zadavatel. Pro 8 proti 0 zdržel se 0

 Na žádost sl. L.Dolejšové z Prahy – předkládám žádost o zařazení jejího pozemku p.č. 2045/15 ( lokalita Na Chybě ) v k.ú. Zadní Třebaň do zadání změny č.2 ÚP obce za účelem změny charakteru pozemku na stavební s možností výstavby rekreační chaty k celoročnímu užívání.
Komentář – Schneider :
V zásadách regulativu ÚP obce Zadní Třebaň je nerozšiřování chatových oblastí – pouze v prolukách již zastavěného území. Tato lokalita není ani výhledově zařazena a určena do  „ stavební rezervy“ obce. Důvod – špatná dopravní obslužnost – v zimě se komunikace neudržuje, chybí veřejné osvětlení atd.. Navíc změna č.2 ÚP je financována fyzickou osobou. Doporučuji žádost zamítnout s ohledem na regulativ ÚP obce.

 Pro zamítnutí 8 proti 0 zdržel se 0

Kořínková:
12) Zpráva o plnění rozpočtu obce za 1. až 9. měsíc tohoto roku ( zaokrouhleno v tis. Kč )
 Příjmy: plán 5.900 tis. Kč Výdaje: plán 5.900 tis. Kč
 Skutečnost 4.175 tis. Kč skutečnost 3.432 tis. Kč

Úspora ……743 tis. Kč

Stavy na účtech k 1.1.2006…. 2.372 tis.Kč

Schneider:
13)Diskuze
p. Doubek: 1) co bude s kanalizací ve Třebani
2) kde je čistička – co tu byla
3) proč by se měly při tlakové kanalizaci ( levnější výstavbou) přenášet náklady na  uživatele ?
O: Schneider – Firmou PIK-Vítek byla zpracována studie výstavby kanalizace a vodovodu pro Třebaň.
 Uvažovalo se o napojení na řevnickou čističku. Původně byl záměr vybudovat čističku  v bývalém zahradnictví až na jeho konci u ústí Svinařského potoka. S postupem času  a vzniku moderních technologií a s ohledem na finanční náklady se jeví jako schůdnější  cesta využít jednoho výkopu jak pro vodovod, tak i pro splaškovou kanalizaci. Proto byla
 navržena kombinovaná kanalizace ( spádová + tlaková s napojením na Řevnice ). V obci je několik míst, kde by se muselo při zachování předepsaného spádu s potrubím jít
 až do hloubky až 6 metrů ( značné finanční náklady ). Současný stav je takový, jaký  jsem sdělil v komentáři o záměrech zastupitelstva pro toto volební období. Zatím není  nic definitivní a při projektu bude hledána optimální cesta realizace jak pro obec, tak i  pro její obyvatele.
 Čistička, kterou obec získala minimálně před 15 lety byla neúplná jak po stránce  dokumentace – jejíž část se podařilo získat – a následně podle ní i po stránce stavebních
 dílů. Vzhledem k tomu, že se tento typ někdy v době kdy ji obec získala – možná i před  tím přestala vyrábět, nebylo ji možné dát do stavu, který by odbor životního prostředí
 odsouhlasil do užívání. Navíc tento typ byl pro kapacitu do 40ti osob se stálým přísunem  „potravy“. Nabízeli jsme ji k odprodeji – pro její neúplnost se ji nepodařilo prodat. Byla
 rozebrána, použitelné díly na jiný účel jsou uschovány, jiné, které stářím změnily své  technické vlastnosti ( těsnící gumy, hadice z PVC – se staly křehkými a popraskaly) byly
 zlikvidovány.

p.Hochmal: Jak to, že Svinaře dosáhly na dotaci na vodovod a kanalizaci?

O: Schneider – Svinaře na dotaci ještě nedosáhly – o ni se může žádat, až je minimálně územní  rozhodnutí nebo stavební povolení. Je ale pravda, že může o dotaci žádat od příštího  roku i obec do 2000 obyvatel. V případě spojení resp. využívání vodovodu a čističky více obcemi je větší pravděpodobnost tuto dotaci získat.

Paní Bučinská: Proč nebylo uspořádáno předvolební setkání s kandidáty ?

O:Schneider - neuvědomili jsme si , že nový kandidáti jsou prakticky neznámí a že to může být důvod k nezískání hlasů. V tomto směru se určitě příští kandidáti polepší. Za SNK Za Třebaň  krásnější se omlouvám.

Pan Krejčí: Proč není obecní bubeník ? – rozhlas není slyšet
Na Kaplanci
O: Schneider – není a určitě nebude – technické zařízení umožňuje zesílit hlasitost

Paní Jahelková: blahopřála zastupitelům ke zvolení
 Jaký je stav jednání ohledně vyčištění Svinařského potoka ?

O:Schneider - Při protipovodňové prohlídce v 9/2005 bylo zjištěno zarostlé koryto Svinařského potoka a v zápise bylo uloženo správci toku Lesy ČR, s.p. oblast povodí Berounky – Plzeň  jeho vyčištění. V listopadu bude opět provedena prohlídka za přítomnosti správce toku  - budeme urgovat.


Břížďala:
14) Návrh na usnesení
 
Ustavující zasedání bere na vědomí: • Zprávu mandátové komise
 • Složení slibu členů zastupitelstva obce
      • Předání Osvědčení o zvolení členům zastupitelstva obce
 • Zprávu nově zvoleného starosty obce
 • Zprávu o plnění rozpočtu obce za 1-9/2006
      • Odměňování členů zastupitelstva obce

 

Ustavující zasedání schvaluje: • Stávající jednací řád zastupitelstva obce
 • Volbu starosty obce
 • Volbu místostarosty obce
 • Volbu komisí a výborů
 • Jmenování zvláštního orgánu „stavební“
 • Jmenování inventarizačních komisí
 • Zadání změny č.2 ÚP obce Zadní Třebaň    • Zamítnutí žádosti pani L.Dolejšové zahrnout pozemek
 p.č. 2045/15 do zástavbového území ( změna ÚP)

 Pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider
15)Závěr

Dovolte, abych Vám poděkoval za vaši účast a zájem o dění v obci ……….

Ustavující zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 2.listopadu 2006 v 19.30 hod.

Zapsala: M.Simanová

Ověřovatelé zápisu: Hana Tučková, Jan Placák

Starosta obce: Lubomír Schneider
 


Zavřít okno