Zápis č.3/2007/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva

obce Zadní Třebaň

konaného dne 4.října 2007 od 18.oo hod. ve Společenském domě v Zadní Třebani


Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….


Přítomni: Zuzana Kořínková, Jan Placák, Hana Tučková, , Jiří Nádvorník, , Miroslav Hejlek, Jiří Nikodým – místostarosta, Lubomír Schneider - starosta

Přítomno 7 členů

Omluveni: Jaroslav Matoušek příchod 18.10

Tomáš Břížďala příchod 18.15 od té doby přítomno všech 9 členů ZO

Hosté: 0


Program:


Zahájení

schválení programu veř.zasedání

volba návrhové komise a zapisovatele

hospodaření obce za 1-9 / 2007

schválení návrhu Zřizovací listiny JSDH Zadní Třebaň

schválení návrhu OZV č.5/2007 – Požární řád obce Zadní Třebaň

návrh Smlouvy o spolupráci s Černošicemi k získání dotace na

komunitní plán sociálních služeb

kontrola Usnesení č 2/2007/VZ ze dne 14.června 2007

diskuze – návrhy, připomínky

návrh na Usnesení č.3/2007/VZ

závěrSchneider

Program pro 7 proti 0 zdržel se 0


Zapisovatelem určuji paní Simanovou

ověřovateli zápisu: pana Hejlka a pana Placáka pro 7 proti 0 zdržel se 0


jako členy návrhové komise navrhuji: paní Tučkovou

a p.Nikodýma pro 7 proti 0 zdržel se 0Kořínková

Hospodaření obce za 1-9/2007 pro 9 proti 0 zdržel se 0


Schneider

Návrh zřizovací listiny JSDH Zadní Třebaň pro 9 proti 0 zdržel se 0


Návrh OZV č. 5/2007 – Požární řád obce pro 9 proti 0 zdržel se 0


Schneider

Návrh smlouvy o spolupráci s Černošicemi k získání dotace na komunitní plán sociálních služeb

Návrh o požádání finanční dotace z POV na opravu – rekonstrukci střechy stodoly u SD v roce 2008

V průběhu měsíce listopad bude hotovost účtu poplatků za odpady převedena na účet termínovaného vkladu

Schneider

Informace o stavu výstavby

Sportovní areál:

přípojky elektro a plynu jsou hotové, studna bude budována ve 42.týdnu.

chodník:

Stavební povolení nabylo právní moci a v pátek 5.10.2007 bude předáno staveniště.


Kontrola usnesení č./2/2007/VZ – bylo splněno- všechny OZV vstoupily v platnost.

Ze zápisu nebylo realizováno řešení odvodnění a úprava komunikace ulice Polní a na ní navazující ul.Na Kaplanci, kde byl kdysi po levé straně chodníček ? K historii nebylo nic nalezeno.


Diskuze:

paní Bučinská:

jaký je časový horizont výstavby kanalizace a vodovodu ( dále jen V+K) a co bude s chodníkem v ulici Třebaňská

Schneider

V současné době jsou zjišťováni majitelé pozemků, kteří nejsou na KÚ zapsány v listech vlastnictví – z důvodů věcných břemen. Po vyjasnění a odsouhlasení trasy bude požádáno o územní rozhodnutí. Předpoklad – do konce tohoto roku. Zahájení výstavby rok 2009.

Špatný stav chodníku je znám, byly osloveny firmy na vypracování cenových nabídek na rekonstrukci – náklady 600-790 tis.Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že chodník bude použit i při výstavbě V+K , jeví se tato investice jako neadekvátní.

Pokusíme se ještě letos najít náhradní řešení.


.Babka

Poškozený povrch silnice v Lesní

Schneider

Bude opraveno v rámci jarní údržby obecních komunikacích


paní Kasová

požadavek na zpomalovací pruh v zúžení ulice K Voškovu

Schneider

Byl vypracován pasport dopravního značení odbornou firmou, která zapracovala dopravní značení, jenž je pro ostatní schvalovací orgány(Policie ČR a Odbor dopravy MěÚ Beroun) přijatelné. S ohledem na velikost obce a frekvenci mot.vozidel není přijatelné tyto pruhy instalovat.


p.Hochmal

Opětovně upozornil na problémy s údržbou a sjízdností komunikace mezi novou zástavbou RD – Na Bořích. V dopise, který předal zastupitelstvu,

zpochybnil znalecký posudek soudního znalce p.Pavla Šebka. Dále upozornil na neplnění povinností obce týkajícího se hospodaření obce s péčí řádného hospodáře podle § 38, zákona č.128/2000 Sb. ( zákon o obcích ) včetně propadlého výkopu po vybudované drenáži – odvodnění.

Schneider

Na p.č. 1812/14 – místo o které se jedná, byl vypracován projekt – na pojízdnou zpevněnou plochu ( dále jen ZP). Tato plocha byla 1.7.2002 zkolaudována. Dále byl ke dni 21.2.2003 vypracován znalecký posudek, ve kterém se píše, že ke dni ocenění byl pozemek stavebně upraven a užíván jako místní komunikace k přístupu a příjezdu k přilehlým nemovitostem ( povrch nebyl vyasfaltován, pouze zavežen asfaltovým recyklátem a uválcován ). Dále pak, že ZP je upravena jako komunikace pro vozidla a chodce s předpokládanou životností 15 let. Výstavbou dvou rodinných domů – na pravé straně od pozemku, se změnily odtokové poměry vody ze studánky v lese. Voda se začala objevovat a vyvěrat přímo ve ZP. Stavební povolení byla vydána u horního RD 4.7.2002 a u spodního RD 25.3.2003. Užíváním ZP nákladními vozy při výstavbě RD – zejména RD pana Hochmala, byla ZP jejich četností a vahou poškozena tím, že byly vyjety „koleje“ a povrch narušen.

Dle cenové nabídky by uvedení ZP do finální podoby stálo cca 1.150 tis.Kč – celková plocha cca 1400 m2.

Na nabídku od majitelů RD na spolufinancování nebo bezúročného úvěru reagoval OÚ vypracováním nabídky na odvodnění a vyasfaltování příjezdové komunikace ( od potůčku do levé zatáčky ) v částce 237 tis. Kč. Spoluúčast na těchto nákladech nabídli ve výši 10%. To obec odmítla z důvodů nízké spoluúčasti a těžko zdůvodnitelné preference této investice vůči občanům v ostatních lokalitách, kteří nemají rovněž kvalitní komunikace. Stejný důvod zastupitelstvo vidí i v bezúročném úvěru. Od převzetí této ZP bylo z finančních prostředků obce vybudováno veřejné osvětlení a drenáž pro odvodnění. Přesto obec zajistí ještě letos dosypání propadlého výkopu a urovnání dolní poloviny pozemku „špinavou“.

V této lokalitě je trvale přihlášeno k pobytu 9 osob a tato zpevněná plocha není průjezdná, slouží výhradně k přístupu ke třem RD a několika rekreačním objektům. Požadovanou kopii projektu, předávací protokol a odpověď na dopis zašle OÚ panu Hochmalovi do 17.10.2007

Tučková

Návrh na Usnesení č. 3/2007/VZ

Pro 9 proti 0 zdržel se 0Do všech schválených dokumentů uvedených v Usnesení 3/2007/VZ ze dne 4.10..2007 je možné nahlédnout na Obecním úřadě v úřední dny, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Závěr: Děkuji za Vaši účast ……
Veřejné zasedání ukončeno v 20.00 hod.


Ověřovatelé zápisu: p.Hejlekp.Placák


L.Schneider

starosta obce

3

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň konaného dne 4.října 2007