Zápis č.2/2007/ VZ z veřejného zasedání zastupitelstva

obce Zadní Třebaň

konaného dne 14.června 2007 od 18.oo hod. ve Společenském domě v Zadní Třebani


Zasedání řídí – L.Schneider – starosta obce

Přivítání : Dobrý večer dámy a pánové, vítám Vás na veřejném zasedání….


Přítomni: Zuzana Kořínková, Jan Placák, Hana Tučková, Tomáš Břížďala , Jiří Nádvorník, Jaroslav Matoušek, Lubomír Schneider - starosta

Přítomno 7 členů

Omluveni: Jiří Nikodým - příchod 18.10 hod. 8

Miroslav Hejlek – příchod 18.40 hod. 9

Hosté: 0


Program :

Zahájení

schválení programu veř.zasedání

volba návrhové komise a zapisovatele

schválení návrhu OZV 2/2007 – zrušení OZV 5/2002 a 1/2004

schválení návrhu OZV 3/2007 – stanovení sběru,shromažďování ….KO

schválení návrhu OZV 4/2007 – místní poplatky

výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2006

schválení závěrečného účtu obce za rok 2006

kontrola Usnesení č.1/2007/VZ z 5.4.2007

diskuze – návrhy, připomínky

návrh na Usnesení č.2/2007/VZ

závěr
Schneider

Program pro 7 proti 0 zdržel se 0


Zapisovatelem určuji paní Simanovou

ověřovateli zápisu: pana Matouška a pana Placáka pro 7 proti 0 zdržel se 0


jako členy návrhové komise navrhuji: paní Tučkovou

a p. Břížďalu pro 7 proti 0 zdržel se 0Schneider

OZV 2/2007 pro 8 proti 0 zdržel se 0


OZV 3/2007 pro 8 proti 0 zdržel se 0


OZV 4/2007 pro 8 proti 0 zdržel se 0Kořínková

výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2006

návrh závěrečného účtu obce za rok 2006

pro 8 proti 0 zdržel se 0

Schneider

Kontrola usnesení 1/2007/VZ – bylo splněno

Ze zápisu nebylo realizováno řešení odvodnění a úprava komunikace ulice Polní a na ní navazující ul.Na Kaplanci, kde byl kdysi po levé straně chodníček ? Historie neprověřena.


Schneider - informace

Diskuze

Chodník – Odbor dopravy, který má vydat stavební povolení podrobně prozkoumal naši žádost a stanovil nám dalších 10 dokumentů, které v žádosti chyběly. Nevím jak složité je pro Ing.Matouškovou z Odboru dopravy MěÚ Beroun prohlédnout celý spis, ale scházel nám pouze podélný řez chodníkem, který si stanovila až v přerušeném řízení. Vzhledem k neustálé nespokojenosti k předložené projektové dokumentaci ze strany Ing.Matouškové, uskutečnila se dnes schůzka projektanta s Ing.Matouškovou, při které měli projít každý list projektu a zkontrolovat jeho úplnost a platnost.

Bylo mi tedy jasné, že nemůžeme splnit termín čerpání dotace, kterým byl květen 2007. Požádal jsem písemně Kr.úřad o ještě jedno prodloužení termínu a to do října 2007. Tam byli vstřícní a termín prodloužili dle naší žádosti. V případě dalších pochybných požadavků či nereagování na poslední doplňující informace a dokumenty předané s průvodním dopisem ze strany OD MěÚ Beroun , požádám tajemníka úřadu o přezkoumání postupu odboru dopravy.


Elektrika – Kaplanec

Příští týden by se měl oživit nově natažený kabel a postupně se budou připojovat jednotlivé objekty.Termín přepojení RD bude s majiteli dohodnut osobně nebo písemným oznámením prováděcí el.firmou


Vodovod a kanalizace

V současné době jsou rozesílány „Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen“ majitelům pozemků, kterých se stavba bude týkat. Ne všichni přistupují vstřícně, neboť „ odškodné“ za použití pozemku představuje jednorázovou částku 300,-Kč. Přičteme-li ještě všechny poplatky za zápis do katastru není to levná záležitost, je-li těchto smluv okolo jednoho sta.Množství pozemků, které musíme použít ke stavbě je také důvod, proč se s majiteli nejednalo osobně a smlouvy se společně s průvodním- vysvětlujícím dopisem a mapou pouze rozesílají.p.Zeman

- stížnost na slíbenou údržbu Svinařského potoka ( včetně výsledku protipovodňové prohlídky), která nebyla realizována.

- dlouhodobé parkování odstaveného vozidla u autobusové zastávky +

parkování na zeleni v ulici Třebaňské

Schneider - v roce 2006 na podzim byly odstraněny nálety a stromy v korytě potoka a to od Slemen až po Hasičárnu. Letos na podzim by se dle sdělení Lesů ČR Plzeň měl vyčistit úsek- most na Řevnice až po ústí. K odstavenému vozidlu – požádám Policii ČR k předvolání majitele. Při Vašem působení v zastupitelstvu obce byla vznesena žádost majitelů automobilů o možnosti vybudování parkovacích míst na vlastní náklady v této lokalitě. Zastupitelstvo – včetně Vás- tehdy tento požadavek zamítlo. Upozorním Policii ČR.


Venčení psů, nepořádek kolem kontejnerů, požadavek přemístit kontejnery


Schneider - psí exkrementy jsou všeobecný problém, stejně jako kontejnery – lidé jsou bezohlední a stejně se tak chovají - nikdo se nechce s nimi dostat do konfliktu. Za upozornění se dočká pouze hrubé reakce.

Změnit stanoviště sběrného místa je problematické a to z několika důvodů: jednak nikdo si nebude při cestě do Jednoty zacházet někam do ústraní, kde by kontejnery nebyly tak na očích a v případě takového místa by se ze stanoviště stala skládka. S tím máme zkušenosti. Na druhou stranu mne ani nenapadá takové místo. Nechám si poradit.

p.Zeman – třeba vedle Společenského domu v zahradě

Schneider – jednak je zde venkovní sezení k restauraci, kde se v létě pohybuje velký počet lidí včetně dětí a frekvence ukládání odpadků by rušila hosty+ nezpevněný povrch , při deštivém počasí auta rozjezdí trávu ( včetně komunálního vozu) a místo není osvětlené a přes noc by se stalo smetištěm


pani Jahelková – neví, kam se obrátit v případě poruchy el.energie

potok – stejně jako pan Zeman – požaduje neustále urgovat

majitelé sprostí

Schneider - hlášení poruch je na čísle 840 850 860

V případě potoka neustále připomínáme

Není v silách obce, protože nemáme zajištěnu stálou kontrolní činnost týkající se pořádku ( Obecní policii – tento orgán je příliš finančně náročný pro rozpočet obce), která by mohla udělit pořádkovou pokutup.Lipan – požaduje svoji přítomnost při jednání o vyřešení odvodnění ulice

Polní

- požaduje odstranění retardérů v ulici Na Kaplanci

- je možné nahlédnout do výkresů plánované výstavby vodovodu a

kanalizace – zpochybňuje zvolenou trasu.

Schneider - bereme na vědomí a přizveme k jednání

- retardéry byly instalovány na základě požadavku obyvatel v této lokalitě bydlících.Pokud se dohodnou,že je již nechtějí odstraní se.

- nahlédnout do výkresů samozřejmě je možné v úřední dny nebo po dohodě. Projekt připravuje odborná projektová firma a zvolená trasa má své důvody a opodstatnění

Tučková

Návrh na Usnesení č. 2/2007/VZ

Pro 9 proti 0 zdržel se 0Do všech schválených dokumentů uvedených v Usnesení 2/2007/VZ ze dne 14.6.2007 je možné nahlédnout na Obecním úřadě v úřední dny, v ostatní dny po dohodě.Veřejné zasedání ukončeno v 19.45 hod.


Ověřovatelé zápisu: p.Matoušekp.Placák


L.Schneider

starosta obce

4

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň konaného dne 14.června 2007