OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Zápis č.2/06
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň konaného dne 11.května 2006 od 18.oo hod ve Společenském domě

Přítomni: pí.,Kořínková,Kirova,p.Schneider,Matoušek,Nádvorník,,Hejlek, Neubauer
Omluveni:pí. Horákováa pan Nikodým

1)Zahájení. Veřejné zasedání vedl starosta Schneider a po přivítání občanů zahájil zasedání.

Program: Zahájení- volba návrhové komise a zapisovatele
 Kontrola Usnesení č.1/2006 z veř.zased. ze dne 5,ledna 2006
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
 Schválení závěrečného účtu obce – bez výhrad
 OZV 1/2006 – ceny za separovaný a komunální odpad pro rok 2006
 Návrh na prodej části (73 m2) pozemku p.č. 828 – K Voškovu
 Výroční zpráva obce za rok 2005
 Různé – dotazy, připomínky a podněty
 Usnesení
 Závěr

2) Zapisovatelkou byla jmenovánaM. Simanová

3) Starosta :Hlasování kprogramu veřejného zasedání
Pro:7 proti:0 Zdržel se:0
Program byl přijat.
 
4) Starosta:Do návrhové komise navrhuji: p. Neubauer, p.Hejlek
Pro:5 Proti:0 Zdržel se:2
Návrh byl přijat.

5) Starosta : Jako ověřovatele zápisu navrhuji : pí.Kirova, p.Nádvorník
Pro:5 Proti:0 Zdržel se:2
Návrh byl přijat.
 

6) p. Neubauer – kontrola Usnesení 1/2006
Všechny body usnesení byly splněny -projekt Sportovního areálu byl zadán k dopracování a vyřízení stavebního povolení Architektonicko stavební kanceláři STAR-projekt Beroun

7) p.Nádvorník – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

8) pí. Kořínková – přečetla závěrečný účet obce – bez výhrad

9) p.Hejlek – návrh na prodej části pozemku
 
10)p.Schneider – Výroční zpráva obce za rok 2005

11) Různé:
 pí Kratochvílová – poděkování za instalaci el.proudu na hřbitově a zřízení el.čerpání vody ze  studny.
 pí Bučinská – dotaz, jak často jsou vyváženy kontejnery na plasty – zdají se být neustále  přeplněné
O: starosta: - 1x za týden a to ve čtvrtek
pí Jahelková č.p.139– dotaz , kdy se bude pokračovat v čištění koryta Svinařského potoka
O: starosta – práce přestaly z důvodů předání správcovství Svinařského potoka z Lesů ČR Benešov na Lesy ČR, s.p. oblast povodí Berounky – Plzeň.Při povodňové
 prohlídce konané 20.10.2005, které se zúčastnily všichni správci toků bylo
 konstatováno a dostali za úkol odstranit vše co ohrožuje plynulý tok nebo by
 mohlo vytvořit překážku v toku.
 Doplnění po VZ: termín odstranění uplynul – bude zaslán dopis pí Kratochvílová – dotaz, zda by se nedalo něco udělat s ohradou p.Mayera – chybí zde chodník a ze Řevnic do Třebaně se chodí po silnici - je to velmi nebezpečné.
 O: starosta-tato záležitost byla informativně již s majitelem pozemku p.Mayerem
projednávána a ze strany obce byl zájem o odkoupení 2m širokého pruhu v celé
délce jeho pozemku pro výstavbu chodníku – zatím není ze strany majitele zájem .
pí Jahelková č.p.220 – stěžuje si na chování chatařů při odkládání odpadů ke kontejnerům.
 Odkládají zde vše možné a při upozornění jsou agresivní.
O: starosta -je to stálý problém, který není v silách obce vyřešit, chování chatařů je věcí  každého jedince a postih lze uplatnit pouze při vyfotografování ve chvíli odkládání  odpadu, pro který nejsou kontejnery určeny. O tom, že se jedná v drtivé většině o  chataře svědčí to, že tato situace nastává zejména od května do října – v rekreační  době. Nárůst obyvatel při 540 rekreačních objektech na k.ú.ZTv tomto období je znát. Pracovníci OÚ každé pondělí věnují celý den úklidu kolem kontejnerů.
 pí Jahelková č.p.139 – žádá o větší využívání informačních desek ( nejen úřední desky ) pro  podávání informací z obce. Ne každý dojde až k veřejné vývěsce.
O:starosta – obec zveřejňuje informace dle zákona na elektronické desce a na úřední desce  úřadu. Některé informace jsou vyvěšovány i na informačních deskách, které však slouží rovněž pro reklamy, plakáty o konání kulturních pořadů, fotbalových zápasů atd. a může se stát, že jsou informace přelepeny nebo strženy. Pro snadnější orientaci vyčleníme místo na informačních deskáchpro „ Zprávy z obce „.
 pí Jahelková č.p.139 – námitka, internet nevlastní
 O: pí Kirova – je možné každý pátek od 17-19 navštívit místní knihovnu, kde je veřejný internet - zdarma.Užívání bude předvedeno.

12) p. Neubauer – návrh na usnesení č. 2/2006
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0Zdržel se: 0

13) Závěr:starosta poděkoval za účast občanů

Veřejné zasedání ukončeno11.května 2006v 19.30 hod.


Zapsala:M. Simanová

Ověřovatelé zápisu:pí Kirova, p.Nádvorník starosta : L.Schneider

 


Zavřít okno