OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

 Pozvánka

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň, které se bude konat: ve čtvrtek dne 5.ledna 2006 od 18.oo hodin
 ve Společenském domě - Na Návsi 4

Program :

1) Zahájení- volba návrhové komise a zapisovatele
2) Veřejné projednání změny č.1 ÚP Obce Zadní Třebaň
3) Návrh úpravy rozpočtu za rok 2005
4) Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2006 - změna výše poplatku za KO na rok 2006
5) Návrh k dohotovení projektu Sportovního areálu ( z důvodů úmrtí projektanta )
6) Návrh rozpočtu obce na rok 2006 - příjmy - výdaje
7) Různé - dotazy, připomínky a podněty
8) Usnesení
9) Závěr

 Lubomír Schneider

Zápis
1)Zahájení. Veřejné zasedání vedl starosta Schneider a po přivítání občanů zahájil  zasedání.
 Přítomno: 6 pí.Horáková,Kořínková,Neubauer,Nikodým,Nádvorník, Schneider
 Omluveni: 3 pí Kirova, p.Hejlek a p. Matoušek
 
Program: 1) Zahájení- volba návrhové komise a zapisovatele
 2) Veřejné projednání změny č.1 ÚP Obce Zadní Třebaň
 3) Návrh úpravy rozpočtu za rok 2005
 4) Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2006 - změna výše poplatku za KO  na rok 2006
 5) Návrh k dohotovení projektu Sportovního areálu ( z důvodů úmrtí
 projektanta )
 6) Návrh rozpočtu obce na rok 2006 - příjmy - výdaje
 7) Různé - dotazy, připomínky a podněty
 8) Usnesení
 9) Závěr

 Schválení programu veřejného zasedání
Pro: 6 Proti 0 Zdržel se:0

Zapisovatelkou bude pí Simanová

Do návrhové komise navrhuji: p. Neubauer, p.Nikodým
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:2

Jako ověřovatele zápisu navrhuji : pí.Horáková, p.Nádvorník
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:2

2) Projednání Změny č.1 ÚP obce: Starosta seznámil občany se zadáním změny, jeho průběh a výsledek ( stanoviska dotčených orgánů).
Změny:
Lokalita 61 - žadatel Ing.J.Soukup - změna ploch zeleně p.č. 2040 a 2041- zahradnictví na plochu pro výstavbu 1 RD
Lokalita 62 - žadatel Vít Němeček - změna ploch zeleně p.č.567 - zahrada na plochu pro trvalé bydlení - 2 RD
Lokalita 63 - žadatel I.Horáková - změna ploch zeleně p.č. 78,79 - zahrada na plochu pro trvalé bydlení - 1 RD
Lokalita 64 - žadatel OÚ Zadní Třebaň - změna ploch zeleně p.č. 1819/7, 1819/8 - louka ,pastvina na plochu pro sport a rekreaci
 
Byl doručen písemný požadavek p.ing.Janovského- majitele p.č. 2030 a 2031 o vymazání zakreslené pěšiny vedoucí přes tyto pozemky.

Předáno slovo pí Kořínkové
3) Kořínková - přednesení úpravy rozpočtu za rok 2005 - dle skutečnosti - příloha č.1 a 2

4) Seznámení s OZV 1/2006- změny výše poplatku za KO pro rok 2006 - příloha č.3

5) Návrh k dohotovení projekt.dokumentace k Sport. areálu

6) Nádvorník- přednesení návrhu rozpočetu na rok 2006 - příloha č.4 a 5

7) Dotazy,podněty,připomínky

p.K.Krejčí - dotaz ohledně opravy poškozeného asfaltového povrchu komunikace Na Kaplanci ( rozježděné a rozlámané okraje vozovky + překopy)
starosta - potřebný rozsah opravy je sice rozsáhlý, ale je k tomu zapotřebí finišeru, což se při malé plošné výměře nevyplatí a je značně nákladné.Vybudování nového asf.koberce do celé ulice není v současné době pro obec finančně dostupné. (Jiné závazné investiční akce)
pí.Kasová - žádost o hlasitější relace místního rozhlasu - není slyšet
p.Tuček - Nad Nádražím - s intenzitou je spokojen
p.Kaucký - kdo rozhodl o vybudování nové zdi na hřbitově, která byla dle jeho názoru v pořádku.Stížnost na poškození hrobu( postříkaný maltou)
starosta - při odstranění křoví na stavební parcele , kde zeď odděluje hřbitov od této parcely byla obec informována majitelkou parcely , že se zeď naklání jak směrem do hřbitova, tak i vně a není pevně spojená se základem - hýbe se. Tento stav zkontrolovali p.Nikodým a Schneider a přednesli zjištěnou skutečnost na poradě zast.obce. Zde bylo rozhodnuto, že zeď nelze opravit efektivním způsobem - pouze vybudováním nové. Bylo využito jednak přístupnosti ze strany sousední parcely, přítomnosti stavební firmy a po předložení cenového návrhu, který byl po vzájemné dohodě snížen o 5% byly práce zahájeny. Panu Kauckému byla nabídnuta oprava pomníku ( reklamací u stavení firmy)
Pan Kaucký od tohoto požadavku ustoupil.
p.Babka - žádost o zveřejnění telefonu, kam se mohou hlásit poruchy veřejného osvětlení. Dotaz na způsob a zda jsou nějaká kritéria přijímání dětí do školky.
starosta - telefon bude zveřejněn na úřední desce a v NN. Co se týče přijímání dětí do školky - jsou vždy přednostně přijímáni děti které mají trvalý pobyt v Zadní Třebani , jako druhé kritérium je, že do MŠ nebo ZŠ v Zadní Třebani již chodí jeho sourozenec
a dále pak při volné kapacitě ti ostatní. Přihlíží se i k tomu, zda maminka dítěte pracuje, či do zaměstnání nastupuje. Prioritou však zůstává dítě ze Zadní Třebaně. Seznam přihlášených dětí dostává zastupitelstvo současně s informacemi o rodině a jejich situaci od ředitelky ZŠ. I když je výběr v kompetenci pouze ředitelky školského zařízení, respektuje ředitelka názor zastupitelstva obce.
p.Bulíček,Babka,Tuček - stížnost na posádku Multikáry zajišťující odklízení sněhu a posyp komunikací. Několikrát byli viděni, jak pouze projíždí se zvednutou radlicí a nesypou - důvod!
starosta- pokyn pro posádku je vždy kudy jedou mají odhrnovat a sypat. S obsluhou a seřízením sypače byli seznámeni před zimní sezónou.Pořadí údržby byl jim rovněž sdělen - kolem Jednoty, Lipová,Školní,Nad Školou( zde je největší pohyb osob) následně ulice ve svahu a pak ostatní. Je to již po několikáté. Bude jim udělena výtka a upozornění
ke zkvalitnění jejich činnosti s možností ukončení jejich působení pro obec.

Tím byl bod 7 ukončen
8) Neubauer -přečetl usnesení č.1/2006 zastupitelstva obce - schváleno 6ti hlasy a je platné (příloha)

9) Závěr:
starosta - poděkování za účast - rozloučení

Veřejné zasedání ukončeno v 20.30 hodin
 
Zapsala: M.Simanová

Ověřovatelé zápisu: pí.Horáková, p.Nádvorník

Starosta: L.Schneider

 


Zavřít okno