OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Obecně závazná vyhláška
Obce Zadní Třebaň

č. 6/2007
o udělování čestného občanství obce Zadní Třebaň

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň vydalo na svém zasedání dne 27.12.2007 dle ustanovení § 84, odst. 2, písm.s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku v samostatné působnosti o udělování čestného občanství obce:

Čl. 1

Čestné občanství obce Zadní Třebaň je možné udělit občanům České republiky i občanům jiných států, kteří se zvláště významným způsobem zasloužili o obec Zadní Třebaň nebo podstatně přispěli k rozvoji demokracie, humanity, vědy, kultury a sportu, k ochraně lidských práv a mezinárodní spolupráci.

Čl. 2

Čestné občanství uděluje zastupitelstvo obce na základě návrhu, který mohou podávat organizace, spolky a občané v písemné žádosti s odůvodněním návrhu doručením poštou nebo do podatelny OÚ.

Čl. 3

Při udělení čestného občanství se čestnému občanu vydává listina o udělení opatřená znakem obce Zadní Třebaň.

Čl. 4

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň může v závažných případech rozhodnout o zbavení čestného občanství, pokud se jeho nositel stal nehodným projevené pocty.

Čl. 5

Evidence čestného občanství se vede v "Knize čestného občanství obce Zadní Třebaň", kde jsou uvedeny následující údaje:

Čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2008.

……………………………
Jiří Nikodým
místostarosta
……………………………
Lubomír Schneider
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 27.12.2007Zavřít okno