OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Obecně závazná vyhláška
Obce Zadní Třebaň

č. 5/2007

Obec Zadní Třebaň na základě usnesení zastupitelstva.3/2007/VZ ze dne 4. 10. 2007 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce Zadní Třebaň

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Požární řád obce Zadní Třebaň upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Zabezpečení požární ochrany v obci
 1. Za zabezpečení plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, uložených obci v samostatné a přenesené působnosti a obdobně povinností uložených obci jako právnické osobě, zodpovídá Obec Zadní Třebaň, (dále jen „Obec“).

 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna:

  1. Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Zadní Třebaň JPO V

  2. Jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Řevnice JPO I

  3. Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Řevnice JPO III.

 3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 Obec pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
 1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:

  Akce, pořádané např. při příležitosti pálení čarodějnic, při kterých se pálí větší množství dřeva a jichž se zúčastní větší počet osob, pořádané na volném prostranství.

  Před započetím takové akce musí pořadatel zajistit protipožární opatření a pálení ohlásit na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a nejpozději poslední úřední den před započetím akce ohlásit též na Obec, která vyrozumí místní JSDH a vyhodnotí stanovená protipožární opatření.

  Podmínky k zabezpečení požární ochrany při pořádání akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob stanoví Nařízení Středočeského kraje č.4/2002 ze dne 12.8.2002.

 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

  Období déletrvajícího sucha, obzvláště v letním období, pokud ho vyhlásí Rada Středočeského kraje svým nařízením, nebo Obec Zadní Třebaň svým nařízením.

  Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanoví Nařízení Středočeského kraje č.3/2004 ze dne 21.4.2004.

  Pokud Obec vydá nařízení, kterým se vyhlásí období déletrvajícího sucha, stanoví další podmínky požární bezpečnosti dle konkrétní místní situace jako součást nařízení.

 3. V objektech ve vlastnictví obce, právnických a podnikajících fyzických osob ani fyzických osob nejsou stanoveny žádné další podmínky požární bezpečnosti nad rámec zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 1. Jednotky požární ochrany předurčené Požárním poplachovým plánem Středočeského kraje pro zásah v katastru obce jsou uvedeny v čl. 2.

 2. Ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů, které jsou uvedeny v čl. 7.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
 1. Obec zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Zadní Třebaň, kategorie JPO V, o minimálním početním stavu 9 členů, vybavení jednotky je uvedeno v příloze.

 2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice V Podskalí 5.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
 1. Zdroje vody pro hašení požárů:

  1. Řeka Berounka, čerpací stanoviště: pravý břeh u mostu na ostrov (rameno náhonu) a u ledolamu

  2. Řeky Berounka, pravý břeh v chatové oblasti pod soutokem Svinařského potoka a řeky, bez určení čerpacího stanoviště

  3. Další zdroje vody pro hašení požárů nejsou stanoveny.

 2. Příjezdové komunikace k těmto místům pro čerpání vody musí být ponechány volně průjezdné pro mobilní požární techniku.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
 1. K ohlášení požáru na tísňové číslo 150 nebo 112, může být bezplatně použit veřejný telefonní automat umístěný vedle prodejny Jednota, každá pevná telefonní linka nebo mobilní telefon. Mobilní telefon lze použít pro volání na číslo 112 i bez podpory signálu vlastního operátora.

 2. Obec zřizuje ohlašovnu požárů v budově Obecního úřadu Zadní Třebaň, Na Návsi 6, která je trvale označena tabulkou “Ohlašovna požárů”. Přítomnost obsluhy a možnost ohlášení je omezen provozní dobou obecního úřadu.

 3. Další místa pro hlášení požárů, vzhledem k velkému množství používaných mobilních telefonů nejsou zřízena.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
 1. Vyhlášení požárního poplachu se provádí z Krajského operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje: signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným dálkově ovládanou rotační elektronickou sirénou, umístěnou na budově obecního úřadu, tónem “HO–-ŘÍ”, “HO–-ŘÍ” po dobu jedné minuty

 2. Pro místní potřeby vyhlášení požárního poplachu členům JSDH je na budově požární zbrojnice umístěna rotační siréna ovládaná z vnějšku této budovy.

 3. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení a účinnost

Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, pokud se na tyto povinnosti zvláštní právní předpisy vztahují.

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 24.10.2007

Touto OZV se ruší Požární řád obce ze dne 7. 1. 1979.

Příloha:
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

……………………………
Jiří Nikodým
místostarosta
……………………………
Lubomír Schneider
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.10.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 24.10.2007

Příloha

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

 1. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle 1. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

  1. Jednotka HZS Středočeského kraje Řevnice JPO I

   Kategorie: JPO I, P2
   Dislokace: Řevnice, Havlíčkova 174
   Početní stav členů jednotky v jedné směně určené pro výjezd: 8 členů
   Vybavení požární technikou: cisterna CAS 24, CAS 32, rychlé zásahové vozidlo pro technické zásahy, autojeřáb.

  2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zadní Třebaň JPO V

   Kategorie: JPO V
   Dislokace: Zadní Třebaň,
   Minimální početní stav členů jednotky: 9 členů
   Vybavení požární technikou: cisterna CAS 25, terénní zásahové vozidlo GAZ 69, požární stříkačka PPS 12 a 2x PS 08.
   Další využitelná technika: plovoucí čerpadlo, ponorné kalové čerpadlo, motorová pila.

  3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Řevnice JPO III

   Kategorie: JPO III
   Dislokace: Řevnice, Havlíčkova 174
   Minimální početní stav členů jednotky: 12 členů
   Vybavení požární technikou: dopravní automobil, cisterna CAS 25, CAS 32, požární stříkačka PPS 12 a PS 08.
   Další využitelná technika: plovoucí čerpadlo, osvětlovací agregát, podvalník + člun, kalové čerpadla, motorová pila.

 2. Věcné prostředky požární ochrany všech jednotek odpovídají požadavkům stanoveným Vyhláškou o organizaci a činnosti jednotek PO.

 3. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro 1. stupeň požárního poplachu je součástí ohlašovny požárů obce.
Zavřít okno