OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Obecně závazná vyhláška
Obce Zadní Třebaň

Č. 4/2007
ze dne 14.června 2007 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň vydalo dne 14.června 2007 podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h)zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první
Základní ustanovení

Čl.1
 1. Obec Zadní Třebaň zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

  1. poplatek ze psů,
  2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
  3. poplatek za užívání veřejného prostranství,
  4. poplatek ze vstupného,
  5. poplatek z ubytovací kapacity,
  6. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,

 2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní (městský) úřad v Zadní Třebani . Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Část druhá
Hlava I
Poplatek ze psů

Čl.2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl.3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl.4
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 10ti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 10ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl.5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda držitel psa poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Cena evidenční známky je 20,- Kč a splatná při převzetí známky.

Čl.6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

 2. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl.7
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
 1. za psa 60,- Kč

 2. za druhého a každého dalšího psa 90,- Kč

 3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu. 60,- Kč

 4. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm.c.) 90,- Kč

Čl.8
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 28.února příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 10ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl.9
Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

 3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,

Hlava II
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl.10
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Čl.11
Poplatník

Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v Čl.11 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.

Čl.12
Plátce

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba za poplatek ručí.

Čl.13
Oznamovací povinnost
 1. Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15ti dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 10ti dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

 2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl.14
Sazba poplatku
Poplatek činí:
 1. za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 5,- Kč
Čl.15
Splatnost poplatku
 1. Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 31.října příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li povinnost odvést poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Čl.16
Osvobození
Poplatku nepodléhají :
 1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

 2. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu,

Hlava III
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl.17
Předmět poplatku
 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl.18
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou ulice Na Návsi, Lipová (vedle obchodu Jednoty ) a všechny ostatní obecní komunikace.

Čl.19
Poplatník
 1. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl.19.

Čl.20
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 2 dny je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 5ti dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.

 3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl.21
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl.19 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl.22
Sazba poplatku
 1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství :

  1. za provádění výkopových prací ............5,- Kč

  2. za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje ...........10,- Kč

  3. za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb ...........10,- Kč

  4. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje .............5,- Kč

  5. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb .............5,- Kč

  6. za umístění stavebního zařízení .............5,- Kč

  7. za umístění reklamního zařízení .............2,- Kč

  8. za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí ..............1,- Kč

  9. za umístění skládek ............10,- Kč

  10. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce ..............5,- Kč

  11. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl .............10,- Kč

 2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl.23
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný :
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5ti dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

  2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo,

  3. poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci,

  4. poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.října příslušného kalendářního roku.

 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl.24
Osvobození
 1. Poplatku nepodléhá :
  1. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,

  2. je-li pořadatelem místní sdružení nebo organizace

  3. je-li užití veřejného prostranství v zájmu obce

 2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu :

  1. ve lhůtě stanovené v Čl.22 této vyhlášky,

  2. v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 5ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Hlava IV
Poplatek ze vstupného

Čl.25
Předmět poplatku
 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

 2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl.26
Vstupné

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl.27
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl.28
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen nejpozději 15 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.

 2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Do 5ti dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

 4. U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 29
Sazba poplatku

Sazba poplatku u úhrnné částky vybraného vstupného činí pro :

 1. kulturní akce ...........10 %

 2. sportovní akce ...........10 %

 3. prodejní akce ...........10 %

 4. reklamní akce ...........10 %

Čl.30
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný :

 1. do 5ti dnů ode dne pořádání akce,

 2. při placení paušální částkou do 5ti dnů ode dne pořádání akce (..... nejpozději do posledního dne příslušného měsíce kalendářního roku ).

Čl.31
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny :

 1. Místní sdružení a organizace

 2. Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s oznamovací povinností podle Čl.31.

Hlava V
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl.32
Předmět poplatku

Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

Čl.33
Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl.34
Oznamovací povinnost
 1. Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15ti dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 10ti dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

 2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl.35
Sazba poplatku
 1. Poplatek činí za každé využité lůžko a den 1,- Kč

Čl.36
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.října příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Čl.37
Osvobození
 1. Poplatku nepodléhá :

  1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

  2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,

  3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

  4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,

 2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 10ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Hlava VI
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl.38
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ( VHP ).

Čl.39
Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl.40
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 5 dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje.

 2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl.41
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.

 2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Čl.42
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku na tři měsíce činí 5.000,- Kč.

Čl.43
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 25. dne posledního měsíce v období, na které byl VHP povolen.

 2. Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede poplatník poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Čl.44
Osvobození
 1. Od poplatku není nikdo osvobozen.

Čl.45
Úlevy
 1. Nárok na úlevu na poplatku nikdo nemá.

Část třetí
Čl.46
Ustanovení zrušovací

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místních poplatcích ze dne 29.3.2001 .

Část čtvrtá
Čl.47
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 3.července 2007

……………………………
Jiří Nikodým
místostarosta
……………………………
Lubomír Schneider
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.6.2007

Sejmuto z úřední desky dne: 3.7.2007

Zavřít okno