OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Obecně závazná vyhláška
Obce Zadní Třebaň

č. 3/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne 11.prosince 2008 usnesením č.5/2008/VZ usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Zadní Třebaň touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

Čl. 2
Poplatník

1)Osoby poplatníků jsou určeny v § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.

(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

(3) Poplatník podle § 10b odst. 1, písm. a) zákona 565/1990 Sb., je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v  obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(4) Poplatník podle § 10b odst. 1, písm. b) zákona 565/1990 Sb., je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí 475,-Kč a je tvořena:

a)z částky 225,-Kč za osobu a kalendářní rok, a

b)z částky 250,-Kč za osobu a kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 616.000,-Kč a byly rozúčtovány na 1190 poplatníků, skutečný náklad na osobu činil 518,-Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

1) Pro následujícím období vždy do 30. září kalendářního roku

Čl. 6
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. [2]

Čl. 7
Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy a odstraňováni komunálních odpadů.

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009

……………………………
Jiří Nikodým
místostarosta
……………………………
Lubomír Schneider
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2008
Sejmuto z úřední desky dne: 30.12.2008

[1] Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

[2] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Zavřít okno