OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Obecně závazná vyhláška
Obce Zadní Třebaň

č. 3/2007
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zadní Třebaň

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň, se na svém zasedání dne 14.června 2007 usnesením č.VZ/2/2007 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zadní Třebaň, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
 1. Komunální odpad se třídí na:
  Například
 2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. papír, barva - hliník,
  2. nápojové kartony, barva žlutá ,
  3. sklo, barva zelená,
  4. plasty, PET lahve, barva žlutá
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován 2x ročně – mobilním dvorem, jejich odebíráním před OÚ přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např.(na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase.).

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně jeho odebíráním před OÚ přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např. (na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase).

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

  1. typizované sběrné nádoby např.(popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

  3. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 3. Pro odložení stavebního odpadu je nutné si zajistit individuelně a na vlastní náklady například kontejner u soukromé firmy nebo realizovat vlastním odvozem na oficielní skládku.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2001 - O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.července 2007

……………………………
Jiří Nikodým
místostarosta
……………………………
Lubomír Schneider
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.6.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 3.7.2007

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)Zavřít okno