Obec Zadní Třebaň

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne 26.6.2008 usnesením č.2/2008/VZ usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Místní koeficient

Na katastrálním území obce Zadní Třebaň se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2

Čl. 2

Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009

Čl. 3

Ustanovení zrušovací

Touto Obecně závaznou vyhláškou se současně ruší OZV č.1/2008 ze dne 20.3.2008

……………………………
Jiří Nikodým
místostarosta
……………………………
Lubomír Schneider
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.6.2008
Sejmuto z úřední desky dne: 15.7.2008