OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Obecně závazná vyhláška


č. 2/2007
kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky:


č. 5/2002 - O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
č. 1/2004 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne 14.června 2007, usnesením č. VZ/2/2007 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
č. 5/2002 - O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
č. 1/2004 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 3.července 2007.

……………………………
Jiří Nikodým
místostarosta
……………………………
Lubomír Schneider
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.června 2007
Sejmuto z úřední desky dne: 3.července 2007Zavřít okno