Obec Zadní Třebaň

 

 

 

 

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA

č. 2/2006

 

 

O závazných částech Územního plánu obce

kterou se nahrazuje Obecně závazná vyhláška č.6/2003

 

ZADNÍ  TŘEBAŇ

Kraj Středočeský

 

 

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň vyhlašuje na základě svého usnesení

ze dne 20.7.2006.

v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) a podle ust. § 29, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Část I.

 

ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

 

čl. 1.

 

ÚČEL  VYHLÁŠKY

 

1.     Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Zadní Třebaň, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Zadní Třebaně, č.j. 14/2003, dne 15.5.2003, který byl doplněn Změnou č.1, schválené usnesením č.3/2006 Zastupitelstva obce Zadní Třebaň,  ze dne  20. 7. 2006.

2.     Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a objektů, podmínky zastavitelnosti území, vymezuje místní, regionální a nadregionální územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření.

 

 

čl.2.

 

ROZSAH  PLATNOSTI

 

1.     Tato vyhláška platí pro správní území obce Zadní Třebaň.

2.     Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, v provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.

 

 

čl.3.

 

VYMEZENÍ  POJMŮ

 

1.     Závazná regulativa jsou:

a)              Zásady uspořádání území a zástavby:

·       zásady rozvoje funkčních složek

·       funkční využití objektů

·       prostorová a stavební regulace

b)              Limity využití území, kterými se stanoví zejména mezní hodnoty využití území.

2.   Území je závazně členěno na plochy urbanizované a neurbanizované:

3.     Urbanizované území tvoří dále uvedené plochy zastavěné, nebo určené k zastavění a funkčně související:

a)              plochy trvalého bydlení

b)              plochy smíšené (bydlení + doplňková funkce občanské vybavenosti)

c)               plochy rekreačního bydlení

d)              plochy občanské vybavenosti, obchodu a služeb

e)              plochy drobné výroby a skladů

f)                plochy drobného zemědělství

g)              plochy pro hospodářské objekty, garáže

h)              sportovní plochy, hřiště

i)                plochy technického vybavení

j)                plochy pro dopravu a dopravní vybavenost

k)               plochy pro soukromou, veřejnou a ochrannou zeleň

V tomto území je možno rozvíjet funkci podle navržených regulativ, umisťovat stavby a předpokládat další rozvoj při dodržení regulativů funkčních a prostorových.

4.   Neurbanizované území tvoří plochy přírodní a ostatní plochy mimo současně zastavěné území a zastavitelné území. Tyto plochy nejsou určeny územním plánem k zastavění nebo jsou nezastavitelné.

a)              plochy zemědělského půdního fondu

b)              plochy lesního půdního fondu

c)               vodní plochy a toky

d)              plochy trvalých travních porostů

e)              ostatní plochy mimo urbanizované území

V tomto území není dovoleno umisťovat stavby a navrhovat rozvojové plochy, s výjimkou staveb pro podporu využití těchto ploch, staveb pozemních komunikací, liniových staveb technické infrastruktury a úprav vodních ploch a toků. V odůvodněných případech lze povolit i jinou stavbu v přímé vazbě na stávající urbanizovanou funkční plochu po projednání s orgány obce, dotčenými orgány státní správy, fyzickými a právnickými osobami.

5.   Funkční plochy jsou rozděleny na:

a)              stabilizované - využití plochy je ustáleno a nebude měněno na jinou kategorii

b)              návrhové - plochy navržené pro rozvoj nebo změnu funkčního využití, v časovém horizontu návrhu a územní rezervy.

 

 

Část II.

 

ZÁVAZNÉ  REGULATIVY

 

čl. 4.

 

ZÁSADY ROZVOJE SÍDLA

 

1.     Obec Zadní Třebaň se bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek.

2.     Urbanistická struktura obce Zadní Třebaň bude zachována.

3.     Hlavní funkcí v urbanizovaném území je funkce trvale obytná, která by měla být zachována a zvyšování jejího podílu podporováno. Rozvoj je podmíněn polohou v obci.

4.     Jakákoliv nová výstavba bude realizována pouze na pozemcích ležících v současně zastavěném území nebo v území zastavitelném.

5.     Rozvojové plochy s obytnou funkcí budou rozvíjeny pouze v návaznosti na současně zastavěné území obce, nikoli u soliterních samot nebo ve volné krajině.

6.     Plochy pro individuální rekreaci nebudou na území obce dále rozšiřovány, pozemky pro tento účel nebudou dále děleny.

7.     Vybrané plochy pro individuální rekreaci mohou být změněny na trvalé bydlení za podmínky polohy v návaznosti na plochy obytné zástavby, dostatečné výměry, dobré dostupnosti a obslužitelnosti technickými sítěmi.

8.     Rozvojové plochy s funkcí drobné výroby, skladů nebo zemědělství budou v obci výjimečně rozvíjeny pouze na okrajových plochách kde nebudou mít negativní vliv na hlavní obytnou funkci a kde bude zajištěna dobrá dostupnost.

9.     Rozvojové plochy jsou navrženy v rozsahu úměrném k velikosti, poloze a technické vybavenosti obce a v místech kde je možné zajistit dopravní dostupnost a technickou infrastrukturu.

10.  Parkování pro rozvojové plochy i pro stávající zástavbu bude zajišťováno na vlastním pozemku.

11.  Plochy komunikací v sídle nebudou dotčeny, účelové lesní a polní cesty budou zachovány.

12.  Veškeré plochy zeleně budou zachovány, plochy lesů nebudou dotčeny, plochy orné půdy budou vyjmuty k výstavbě jen po splnění podmínek ochrany půdního fondu.

 

 

čl. 5

 

LIMITY  FUNKČNÍHO  USPOŘÁDÁNÍ

 

1.     Hlavní funkcí v urbanizovaném území je funkce trvale obytná, která bude zachována a zvyšování jejího podílu bude podporováno.

2.     Jakákoliv nová výstavba bude realizována pouze na pozemcích ležících v současně zastavěném území nebo v území zastavitelném.

3.     Rozvojové plochy s obytnou funkcí budou rozvíjeny pouze v návaznosti na současně zastavěné území obce, nikoli u soliterních samot nebo ve volné krajině.

4.     Plochy pro individuální rekreaci nebudou na území obce, až na stanovené lokality, dále rozšiřovány, pozemky pro tento účel nebudou dále děleny.

5.     Rozvojové plochy s funkcí drobné výroby, skladů nebo zemědělství budou v obci výjimečně rozvíjeny pouze na plochách na okraji zástavby, kde nebudou mít negativní vliv na hlavní obytnou funkci.

 

 

čl. 6.

 

FUNKČNÍ  USPOŘÁDÁNÍ  PLOCH

 

1.     Vymezenému funkčnímu využívání území a ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich užívání. Funkční využití ploch v území je graficky vymezeno ve výkresu č. 1a, 1a.1 - Funkční a urbanistický návrh.

2.     Plochy pro bydlení – je určeno pro trvalé bydlení, s možným doplňkovým prodejem nebo službami, které zajišťují obsluhu obce a nenarušují trvalé bydlení.

3.     Plochy smíšené pro bydlení s doplňkovou funkcí – je určeno pro trvalé bydlení, které převažuje s doplňkovou občanskou vybaveností, prodejem, službami, které zajišťují obsluhu obce – je vhodné pro centrum obce.

4.     Plochy pro rekreační bydlení – je určeno pro rekreační přechodné bydlení.

5.     Plochy občanské vybavenosti, obchodu a služeb – je určeno pro občanskou vybavenost, která je spojena s občanským životem v obci, prodej a služby.

6.     Plochy drobné výroby a skladů – je určeno pro drobnou výrobu do 10 pracovníků, podnikání, sklady, nerušící bydlení provozem, hlukem, prachem, zápachem, zásobováním a pod.

7.     Plochy pro sport a rekreaci – jsou to plochy a zařízení pro sport a rekreaci místního významu a rekreaci individuální.

8.     Plochy technického vybavení – jsou to plochy zařízení a staveb technických sítí – kanalizace, vodovod, elektrické silové vedení, slaboproudé rozvody – včetně omezení ochrannými pásmy a odstupy.

9.     Plochy pro dopravu  - jsou to plochy staveb a zařízení pozemních komunikací včetně omezení ochrannými pásmy a plochy pro odstavování motorových vozidel, zastávky hromadné dopravy.

10.  Plochy zeleně, lesů a zemědělské půdy – jsou plochy veřejné a soukromé zeleně a zahrad v urbanizovaném území. Některé z těchto ploch jsou navrženy k zástavbě – změně funkce. Vně urbanizovaného území jsou to plochy zahrad, lesů, orné zemědělské půdy, louky a pastviny, nevyužitelná půda. Některé plochy jsou navrženy k zástavbě – změně funkce. Zásahy do ploch lesů a orné půdy jsou limitovány zákonnými opatřeními a ochranou.

11.  Plochy vodních toků, nádrží a rybníků – jsou plochy vodních toků, užitkových vodních nádrží v urbanizovaném území a potoků a rybníků mimo ně.

 

 

čl. 7.

 

FUNKČNÍ  VYUŽITÍ  OBJEKTŮ

 

1.       Vymezenému funkčnímu využití objektů musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich užívání. Funkční využití objektů vymezuje urbanistický návrh v zastavěném území obce ve výkresu č. 2a, 2a.1 - Funkční a urbanistický návrh, obec.

2.       Objekty trvalého bydlení – jsou určeny pro čistě trvalé bydlení.

3.       Objekty rekreačního bydlení – jsou určeny pro rekreační přechodné bydlení, buď v zastavěném území nebo mimo něj.

4.       Objekty občanské vybavenosti, obchodu a služeb – jsou objekty určené pro občanskou vybavenost, různé formy prodeje, nevýrobní služby, přechodné ubytování.

5.       Objekty drobné výroby a podnikání – jsou objekty určené pro drobnou výrobu do 10 pracovníků, odcloněné od obytné zástavby, nerušící bydlení provozem, hlukem, prachem, zápachem zásobováním apod.

6.       Objekty technického vybavení – jsou zařízení jednotlivých technických sítí – splašková čerpací stanice splaškové kanalizace, čistírna odpadních vod, vodojem, trafostanice, zařízení slaboproudých rozvodů apod., včetně omezení ochrannými pásmy a odstupy.

 

 

čl. 8.

 

LIMITY  PROSTOROVÉHO  USPOŘÁDÁNÍ

 

1.     Závazné limity prostorového uspořádání jsou dány jednotlivými prvky technického vybavení území a jejich ochrannými pásmy a pásmy hygienické ochrany, dopravního vybavení, přírodními prvky a jejich ochrannými pásmy, památkově chráněnými a významnými lokalitami a objekty. Limity jsou graficky vyznačeny v aktualizovaných regulačních výkresech č. 1b.1 a 2b.1 – Plán regulace a tvorby životního prostředí a popsány podrobně v textové části.

2.     Limity vyplývající z technického vybavení území:

·       trasy vysokotlakého plynovodu DN 200 PN 40 s bezpečnostním pásmem 20m na každou stranu.

·       plynová regulační stanice VLT/STL s ochranným pásmem 4m a bezpečnostním pásmem 10m od objektu.

·       trasy středotlakých plynovodů s ochranným pásmem 4m na každou stranu, páteřní řad DN 225 s ochranným pásmem 8m na každou stranu.

·       vzdušné elektrické vedení VVN 2x400 kV s ochranným pásmem 20 m od krajního vodiče na každou stranu.

·       vzdušné elektrické vedení VN 22 kV s ochranným pásmem 10 m od krajního vodiče na každou stranu (7m pro nově zřizovaná vedení).

·       trafostanice 22/0,4 kV s ochrannými pásmy 10 m (7m pro nově zřizované TS).

3.   Limity vyplývající z dopravního vybavení území:

·       železnice s ochranným pásmem 60 m od osy kolejí na každou stranu.

·       silnice II. třídy s ochranným pásmem 25 m od okraje vozovky na každou stranu v nezastavěném území.

·       silnice III. třídy s ochranným pásmem 20 m od okraje vozovky na každou stranu v nezastavěném území.

4.   Limity vyplývající z přírodních podmínek, ochrany půdního fondu, přírody a ÚSES:

·       pozemky lesního půdního fondu s ochranným pásmem 50 m od okraje lesa.

·       vodní plochy a toky.

·       aktivní a pasivní zóna zátopového území řeky Berounky

·       přibližné zátopové území Svinařského a Bělečského potoka

·       zemědělský půdní fond.

·       přírodní rezervace Voškov s ochranným pásmem 50 m.

·       chráněná krajinná oblast Český Kras

·       významné krajinné prvky

·       prvky územního systému ekologické stability - biocentra, biokoridory a jejich ochranná pásma - regulace podle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny

5.   Limity vyplývající z ochrany kulturních nemovitých památek:

·       archeologické lokality: veškeré stavební zásahy do terénu na území obce je nutno projednat s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech.

 

 

čl. 9.

 

PROSTOROVÁ  A  STAVEBNÍ  REGULACE

 

1.     Prvky a opatření prostorové regulace jsou zachyceny na aktualizovaných výkresech č. 1b.1 a 2b.1 - Plán regulace a tvorby životního prostředí a popsány v textové části.

2.     Závaznými regulačními prvky v rozsahu celého území jsou vlastní prvky limitující, které jsou vypsány v předešlé části. Přehled a upřesnění závazných prvků ÚSES je uveden v textové části územního plánu.

3.     V podrobnější regulaci jsou pro celé území obce jako závazné stanoveny tyto prvky:

·       objekty s nezbytností zachovat ve hmotě, vyznačené ve výkresu č. 2b.1, by neměly být zbořeny, radikálně přestavěny nebo upraveny ve své základní hmotě.

·       stanovené stavební čáry zajišťují minimální odstup od veřejné komunikace a nová výstavba je nesmí přestoupit.

·       uliční čáry vymezují veřejné prostory a nesmí být zástavbou překročeny

·       minimální velikost stavebního pozemku pro novostavby je stanovena na 500 m2 s minimální šířkou pozemku 15 m bez obslužné komunikace.

·       v obci nebude realizována výstavba bytových domů s více než 2 bytovými jednotkami.

·       min. 50 % novostaveb obytných budov bude podsklepena (požadavek CO)

·       maximální výška přestaveb a úprav stávajících staveb nebude větší než okolní stávající zástavba.

4.     Území je rozděleno do dvou částí

*     centrální zóna obce, stanovená na základě rozsahu historické zástavby z r. 1840

*     ostatní urbanizované území

5.     Závazné prvky prostorové a stavební regulace pro centrální zónu obce:

·       Minimální velikost stavebních parcel: 500 m2

·       Maximální celková zastavěná plocha:

*     objekty na návsi (včetně drobných staveb s doplňkovou funkcí):

- vymezená původním obrysem objektu nebo stavební čarou

- 0,5 pro případ zcela nové výstavby - koeficient celkové zastavěnosti                pozemků pouze pro stísněnou zástavbu na návsi (zast. plocha/výměra        pozemku)

nejvýše 150 m2 celkové zastavěné plochy vč. drobných staveb

*     pro ostatní pozemky od 500 do 700 m2 výměry (včetně drobných staveb s doplňkovou funkcí)

- 0,2 - koeficient celkové zastavěnosti pozemku (zast. plocha/výměra pozemku) - tzn. 100 m2 - 150 m2

*     pro ostatní pozemky nad 700 m2 (včetně drobných staveb s doplňkovou funkcí)

- 150 m2

·       Výška zástavby:    jednopodlažní s podkrovím

·       Tvar střech:            sedlový, polovalbový, cca 40° - 45°

·       Typ krytiny:            keramická, pálená

 

6.   Závazné prvky prostorové a stavební regulace pro ostatní zastavěné území:

·       Minimální velikost stavebních parcel -  500 m2

·       Maximální celková zastavěná plocha:

*     pro pozemky od 500 do 800 m2 výměry (včetně drobných staveb s doplňkovou funkcí)

- 0,22 - koeficient celkové zastavěnosti pozemku (zast. plocha/výměra pozemku) - tzn. 110 m2 - 176 m2

*     pro pozemky nad 800 m2 (včetně drobných staveb s doplňkovou funkcí)

- 180 m2

·       Výška zástavby:    jednopodlažní s podkrovím,                                                                                       výjimečně v nových centrech obce dvoupodlažní s ohledem                                                         na okolní zástavbu

·       Tvar střech:            sedlový, polovalbový, valbový

 

 

čl. 10.

 

ZÁSADY  A  REGULATIVY  PRO  ROZVOJ  OBYTNÉ  VÝSTAVBY

 

1.     Rozvoj kvalitního trvalého bydlení a zastavení dlouhodobého úbytku obyvatel je hlavním cílem obnovy obce.

2.     Převažující funkcí ve většině rozvojových ploch je trvalé bydlení, s doplňkovou funkcí ve vybraných lokalitách.

3.     Rozvojové plochy pro trvalé bydlení budou navrhovány v návaznosti na současně zastavěné území obce, v polohách s dobrou dostupností a možností napojení na technické sítě.

4.     Nově navrhovaná zástavba bude mít charakter čistě obytné zástavby rodinných domů venkovského případně vilového typu. V místech center jednotlivých částí obce je navrhována zástavba smíšená, s doplňkovou funkcí občanské vybavenosti, obchodu nebo služeb.

 

 

čl. 11.

 

ZÁSADY  A  REGULATIVY  PRO  ROZVOJ  OBČANSKÉ  VYBAVENOSTI

 

1.     Rozvoj občanské vybavenosti podporuje rozvoj kvalitního trvalého bydlení a zastavení dlouhodobého úbytku obyvatel.

2.     Pro občanskou vybavenost mohou být využívány buď samostatné objekty nebo může být součástí objektů určených pro bydlení.

3.     Současná struktura občanské vybavenosti bude zachována. V místech lokálních center nových rozvojových ploch bude občanská vybavenost doplněna.

 

 

čl. 12.

 

ZÁSADY  A  REGULATIVY  PRO  REKREAČNÍ  ZÁSTAVBU

 

1.     Plochy pro individuální rekreaci nebudou na území obce, s výjimkou vymezených lokalit, dále rozšiřovány, pozemky pro tento účel nebudou dále děleny.

2.     Změny využití z rekreačního bydlení na trvale obytné je možné pouze v současně zastavěném území, mezi ostatními obytnými plochami, pokud je dostatečně velký pozemek, vhodná poloha a dostupnost a možnost napojení na technické sítě.

 

 


čl. 13.

 

ZÁSADY  A  REGULATIVY  PRO  ROZVOJ  DROBNÉ  VÝROBY,  SKLADOVÉHO  HOSPODÁŘSTVÍ  A  ZEMĚDĚLSKÉ  VÝROBY

 

1.     Další rozsáhlé stavby a areály výroby, skladového hospodářství a zemědělské výroby na katastrálním území obce Zadní Třebaň nebudou povolovány.

2.     Drobná výroba a zemědělství jsou přípustné pouze v malém rozsahu jako doplňková funkce k trvalému bydlení v rámci hospodářských budov usedlostí. Taková doplňková funkce nesmí rušit okolní obytnou zástavbu.

3.     Rozvojové plochy s funkcí drobné výroby, skladů nebo zemědělství budou v obci výjimečně rozvíjeny pouze na okrajových plochách, kde nebudou mít negativní vliv na hlavní obytnou funkci a kde bude zajištěna dobrá dostupnost.

 

 

čl. 14.

 

ZÁSADY  A  REGULATIVY  DOPRAVNÍHO  USPOŘÁDÁNÍ

 

1.     Dopravní opatření jsou zakreslena ve výkresu č. 3, 3.1 a popsány v textové části územně plánovací dokumentace.

2.     Parkování a garážování veškerých vozidel v obci musí být zajištěno na pozemcích stávající a navrhované zástavby.

3.     Na pozemcích určených pro dopravu je zakázáno umisťovat a povolovat novostavby nebo přístavby stávajících staveb s vyjímkou liniových staveb technického vybavení.

4.     Bude respektována územní rezerva trasy přeložky silnic II/115+116 a přemostění Berounky včetně souvisejících úprav místních komunikací. Územní rezerva pro sjezd z přeložky silnice II. tř. do obce, ul. Na Vrážku, je podmíněna trváním záměru silničního přemostění. Při průchodu přeložky silnice II. tř. obytnou a rekreační zástavbou budou instalovány protihlukové bariéry pro snížení negativního vlivu dopravy.

5.     Řešeným územím prochází beze změn rozsahu dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať ČD 170 Praha - Beroun - Plzeň, která je součástí mezinárodního železničního koridoru. Úpravy a modernizace trati budou prováděny v rámci stávajících pozemků dráhy.

6.     Stávající jednokolejná železniční trať ČD 172  Zadní Třebaň - Lochovice prochází územím beze změn.

7.     Stávající obslužné komunikace budou zklidněny prahy na místech vyznačených v dokumentaci. V obci jsou navrženy místní obslužné komunikace pro rozvojová území.

8.     V jižní části zástavby Ve Slemenech bude zřízen silniční most pro příjezd ze silnice III/11519.

9.     Bezkolizní pěší přechod trati bude řešen podchodem v rámci budování koridoru nebo v rámci přemostění silnice II. tř.

 

 


čl. 15.

 

ZÁSADY,  REGULATIVY  A  LIMITY  TECHNICKÉHO  VYBAVENÍ

 

1.     Stav a návrh technického vybavení jsou zakresleny ve výkresech technických sítí č.4a –4e, 4a.1 a popsány v textové části územně plánovací dokumentace. Návrh rozvoje technických sítí je proveden na mezní stav nárůstu domů a obyvatel.

2.     Vodovod je navržen nový tak, aby pokryl především trvale obytné objekty. Pokud se nenajdou vyhovující zdroje vody v bližším okolí, je zdrojem vody skupinového vodovodu Dolní Poberouní voda z úpravny vody Želivka a vodojemu Jesenice. Obecní vodojem je navržen v lokalitě Pod Vrážkou.

3.     Splašková kanalizace v obci je navržená nová tak, aby pokryla jak obytnou tak i rekreační zástavbu. Dešťová kanalizace bude využita stávající. Z níže položených lokalit bude nutno splaškové vody přečerpávat (4 čerpací stanice). Územní rezerva pro čistírnu odpadních vod je navržena za tratí při ústí Svinařského potoka. Při realizaci je nutno zajistit ochranu proti vyplavení a odstranění negativních vlivů na zástavbu.

4.     Druhou variantou likvidace odpadních vod je využití volné kapacity čističky odpadních vod v Řevnicích, kde je kanalizace vybudována až na hranice s katastrem Zadní Třebaně. Návrh odkanalizování zůstane zachován, odpadní vody budou místo gravitačního svedení do ČOV přečerpány do kanalizačního řadu Řevnic. Územní rezerva plochy pro čistírnu odpadních vod bude platná do doby vybudování kanalizace a napojení řadu na ČOV Řevnice.

5.     Čerpací stanice odpadních vod Pod chybou bude pro realizaci dimenzována na celkové množství vod v obci.

6.     V záplavovém území řeky Berounky nebude navrhována nová výstavba. Záplavové území Svinařského potoka je určeno přibližně podle předchozích záplav, v aktivní inundaci nebudou umisťovány novostavby.

7.     Z hlediska zásobování elektrickou energií bude zvýšení odběrů zajištěno rezervami ve vytížení jednotlivých transformátorů, výměnou stávajících transformátorů za větší, rekonstrukcí transformačních stanic, doplněním nových TS. Nové rozvody NN budou prováděny převážně zemními kabely.

8.     Telefonní rozvody v obci jsou provedeny s dostatečnou rezervou pro případný nárůst.

9.     Pro zajištění navrhovaných ploch plynem se předpokládá využití stávající plynovodní sítě. Připojení jednotlivých odběratelů bude provedeno samostatnými plynovodními přípojkami.

10.  Nová výstavba na rozvojových plochách je podmíněna plynovým nebo elektrickým vytápěním.

 

 

čl. 16.

 

ZÁSADY  A  REGULATIVY  OCHRANY  PŘÍRODY,  KRAJINY  A  ÚZEMNÍ  SYSTÉM  EKOLOGICKÉ  STABILITY

 

1.     Bude respektována ochrana a doplnění stávající zeleně v obci a mimo ní, jak jí řeší územní plán. Zásady a regulativy ochrany přírody, krajiny a ÚSES jsou zakresleny ve výkresech č. 1b.1 a 2b.1 - Plán regulace a tvorby životního prostředí a popsány v textové části.

2.     Na plochách vymezených návrhem všech stupňů systému ekologické stability a v území chráněných krajinných prvků se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability. Dále nelze na těchto plochách provádět nedovolené pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a vodních ploch, těžit nerosty a jiným způsobem narušovat ekologicko – stabilizační funkci těchto ploch.

3.     V území řešeném územním plánem Zadní Třebaň budou dodržovány obecně závazné předpisy, týkající se ochrany přírody a krajiny.

 

 

čl. 17.

 

OCHRANNÁ  PÁSMA  A  OSTATNÍ  LIMITY  VYUŽITÍ  ÚZEMÍ

 

1.     Při využívání území musí být dodržovány limity a podmínky ochranných pásem:

Ochranná pásma a pásma hygienické ochrany:

a)     ochranná pásma venkovního vedení - elektro silnoproud

b)     ochranná pásma trafostanice

c)     ochranná a bezpečnostní pásma plynovodu

d)     ochranná pásma telekomunikačních vedení

e)     ochranná pásma lesního půdního fondu

f)      ochranná pásma prvků územního systému ekologické stability všech stupňů – biocentra, biokoridory, interakční prvky

g)     vlastní území CHKO Český Kras

h)     vlastní území a ochranné pásmo přírodní rezervace

i)       záplavové území Berounky

Rozsah a podmínky ochranných pásem inženýrských sítí vyplývají z příslušných zákonů a vyhlášek.

2.   Objekty vhodné k navržení památkové ochrany:

*     kaplička se zvonicí na návsi

*     litinový kříž v ústí ul. Lipové

 

 

 

Část III.

 

VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÉ  STAVBY

 

čl. 18.

 

VYMEZENÍ  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH  STAVEB

 

1.      Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2, písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

2.      Popis a vymezení veřejně prospěšných staveb je uvedeno v příloze č.1 vyhlášky a zakresleno ve výkresu č. 5 a 5.1 grafické části územního plánu.

 

Část IV.

 

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 

čl. 19.

 

Vyhláška nahrazuje v plném znění předešlou obecně závaznou vyhlášku č.6/2003 ze dne15.5.2003, která přestane platit dnem platnosti této vyhlášky.

Tato obecně závazná vyhláška je platná do doby schválení následující změny současného územního plánu obce nebo do doby schválení nového územního plánu. Pozastavit platnost, případně provést změny této vyhlášky přísluší obecnímu zastupitelstvu a to změnou územně plánovací dokumentace.

 

 

čl. 20.

 

Územní plán Zadní Třebaň a jeho změny jsou zpracovány ve 3 vyhotoveních a jsou uloženy na Obecním úřadu Zadní Třebaň, stavebním úřadu Městského úřadu v Berouně a na Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru územního a správního řízení. Výkresová a textová část ÚPn obce Zadní Třebaň tvoří nedílnou součást této vyhlášky (příloha).

 

 

čl. 21.

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

V Zadní Třebani dne: 20.7.2006

 

 


 

Zástupce starosty obce:

 

 

 

..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  5.8.. 2006


 

Starosta obce:

 

 

 

..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sejmuto dne: 22.8.2006

 

 


 

Příloha č.1 vyhlášky:

 

Specifikace pozemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami:

 

 

Poř. číslo

Popis veřejně prospěšné stavby (opatření)

Dotčené pozemky

1

2

3

 

Technické vybavení:

 

1

Splašková kanalizace v celé obci

většina komunikací v současně zastavěném území

2

Čistírna odpadních vod (mezi Svinařským potokem a Náhonem) - územní rezerva do napojení kanalizace na ČOV Řevnice

2039, 2041

3

Přečerpávací stanice splaškové kanalizace         Ostrov

č.s.- 542, výtlak - 512, 508, 507/1, 388

 

Pod chybou 1

č.s.- 716, výtlak - 686

 

Pod chybou 2

č.s.- 686, výtlak - 581

 

Vatina

č.s.- 1887, výtlak - 1843, 1842, 1998, 1997, 26

4

Vodovod v celé obci

většina komunikací v současně zastavěném území

5

Vodojem

1806

6

Čerpací stanice vodovodu nad tlakové pásmo

1207

7

Doplnění středotlakého plynového rozvodu k rozvojovým lokalitám

 

 

prodloužení větve A

A1 - 1825, 1832, 1833, 26; A2 - 26

 

prodloužení větve D

D1 - 1723, 1661, 1651

 

prodloužení větve E

E1 - 1694, 1812/6; E2 - 1894

 

prodloužení větve F

F1 - 1396; F2, F3, F4 - 1806

 

prodloužení větve H

H1, H2 - 1208; H3 - 1293, H4 - 1159; H5 - 1095; H6 - 1211/2; H7 - 1781; H8, H9 - 2049

 

prodloužení větve R z Řevnic

581

8

Silnoproudé kabelové rozvody v obci, nové a výměny

 

 

TS 1 - TS 4

19, 1279, 1723, 1726, 26, 2053/9

 

TS 1 - TS 8

19, 1030, 1043, 581, 26, 484

 

TS 8 - TS 5

484, 450, 361

 

TS 1 - TS 9

1273, 1506, 1441

 

TS 6 - TS 10

1207, 1159, 933, 953

 

TS 8 - TS 10

484, 26, 581, 900, 933, 953

 

TS 9 - VN Pod Vrážkou

1225, 1224, 1781

9

TS 1 22/ 0,4 kV - kabelová náhrada stávající stožárové TS 3955 (ul. Nad Školou)

19

10

TS 6 22/ 0,4 kV - nová kabelová včetně kabelového svodu z  venkovního vedení (ul. Na Kaplanci)

1207, přívod - 1273, 1095

11

TS 7 22/ 0,4 kV - nová kabelová včetně kabelového svodu z  venkovního vedení (ul. Na Bořích)

1806

12

TS 8 22/ 0,4 kV - nová kabelová (ul. Třebaňská / Lipová)

484

13

TS 9 22/ 0,4 kV - nová kabelová (V Třebcouni)

1433

14

TS 10 22/ 0,4 kV - nová kabelová (Na chybě)

854

15

TS 11 22/ 0,4 kV - nová kabelová včetně vzdušného vedení (ul. K Hájku)

1955

 


 

 

Poř. číslo

Popis veřejně prospěšné stavby (opatření)

Dotčené pozemky

1

2

3

 

Komunikace, dopravní zařízení:

 

16

Propojení komunikací II/ 115 a II/ 116, přemostění železniční tratě, náhonu a Berounky (lok. A) - územní rezerva.

2049, 2068, 805, st.804, 803, st.802, 801, st.800, 806, 778, 780, 783, 764, 763, 762, 877, 883, 882, 886, 887, 888, 2047, 581, 2042, 589, 2062, 623, 557, 388, 2041, 508, 2038, 2036, 2048

17

Napojení silnice III. tř. od obce na propojení silnic II. tř. Pod chybou (lok. A1) - územní rezerva

2047, st.910, 912, 909, st.907, st.905, 906, st.902, 904, 900, 1012, 901, 581

18

Obslužná komunikace části Pod vsí a ČOV s napojením na  plánovaná přemostění (lok. A2) - územní rezerva podmíněná trváním záměru přemostění Berounky

2041, 2040, 2039, 2062

19

Úprava ul. Na Vrážku pro napojení na spojku silnic III. tř. a do Řevnic.

1224, 1781

20

Obslužná komunikace pro chatovou osadu Na chybě a lokalitu 20 - územní rezerva

1159, 2049

21

Rekonstrukce silničního mostu (lok. D)

2062

22

Nové přemostění Svinařského potoka pro dopravní obsluhu v lokalitě Ve Slemenech (lok. F)

1651, 1670, 1817, 1822/1,2, 1825

23

Rozšíření železniční stanice pro ukončení plánované  příměstské tratě s návazností na autobusovou dopravu (lok. 5)

st.338; 339

24

Chodník při silnici III. tř. z Řevnic do Zadní Třebaně (ul. Řevnická, Pod květy)

silnice - 581; sousedící části - 757, 877, 883, 886, 887, 888, 2047, 911, 908, 906, 903, 901, 900, 1012, 1032

25

Chodník při silnici III. tř. z centra obce k ul. K Vatinám (ul. Třebaňská)

silnice - 26; sousedící části - 1097, 1098, 90, 57

26

Pěší a cyklistický sjezd ze silničního přemostění na Ostrov (lok. A3) - územní rezerva

2038, 2036

27

Pěší lávka přes Svinařský potok za tratí Pod Chybou - územní rezerva

2041, 2062, 683

28

Mimoúrovňový podchod železniční tratě (ul. Na Návsi / V zahrádkách) - územní rezerva

388, 507/1, 557

 

Prvky ÚSES:

 

29

- neobsazeno -

 

30

Navrhované propojení osy nadregionálního bikoridoru (K56 / MH)

 

Na Voškově

2028, 2027, 2026, 2025

Za Lhotkou

1957

Ve  Slemenech

1937, 1936, 1932/1, 1938, 1939, 1941, 1940, 1813/1, 1930/1, 1942, 1943, 1922, 1923,

Na  Kopáčích

1797, 1792, 1793, 1791, 1796, 1798, 1790, 1786, 1787,

V Rybářích

1783

 

Pozn.: parcely jsou řazeny podle průběhu stavby nebo prvku