OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2004
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška z roku 1993  o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v Zadní Třebani

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne 18.prosince 2004 usnesením č.54 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška z roku 1993., o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Zadní Třebani.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

……………………………
Ilja Horáková
místostarosta
……………………………
Lubomír Schneider
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.12.2004
Sejmuto z úřední desky dne: 4.1.2005
Zavřít okno