OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne 26.listopadu 2009, usnesením č. VZ/4/2009 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010

……………………………
Jiří Nikodým
místostarosta
……………………………
Lubomír Schneider
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: N 11.11.2009 Schv. 27.11.2009
Sejmuto z úřední desky dne: 27.11.2009 15.12.2009
Zavřít okno