Usnesení č.3/2006

        zastupitelstva obce Zadní Třebaň z veřejného zasedání konaného 20. července 2006

                          od 18.oo  hod. ve  Společenském domě v Zadní Třebani

 

 

Zastupitelstvo obce:  schvaluje

 

- program veřejného zasedání

- OZV 2/2006 týkající se dokončené změny č.1 ÚP obce Zadní Třebaň

- Směrnici č.2/2006 týkající se majetkových a finančních dispozic pro oběh

  účetních dokladů včetně používání nových produktů

- odměny zastupitelům obce

 

                                  bere na vědomí

 

-        informaci o komunálních volbách v roce 2006

-        informaci o plnění rozpočtu za 1-6/2006

 

 

 

 

 

Hlasování k usnesení

Pro:            7                             Proti:             0                        Zdržel se:  0

 

Usnesení  č.3/2006  bylo schváleno  7  hlasy a je platné.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  I.Horáková

 

                                  J.Nádvorník

 

Starosta obce:          L.Schneider