Usnesení č. 2/2011/VZ

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 28. dubna 2011 ve Společenském domě

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu veřejného zasedání
 2. – 3. Členy návrhové komise
 3. Doplnění programu veřejného zasedání
 4. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce
 5. Diskusi k jednotlivým bodům programu společně na závěr zasedání
 6. Rozpočet obce v paragrafovém znění za rok 2010
 7. Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
 8. Rozpočtové opatření č. 1/2011
 9. Rozpočtové opatření č. 2/2011
 10. Zřízení věcného břemene.související s přípojkou NN v ulici V úvoze
 11. Rekonstrukci venkovního vedení NN v ulicích Polní a Na Vrážku
 12. Schválení rozpočtu a zároveň navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Zadní Třebaň
 13. Přijetí daru pro ZŠ a MŠ

Pro 9 proti 0 zdržel se 0

Přílohu č. 1 tohoto usnesení tvoří prezenční listina zastupitelů obce.

Usnesení č. 2/2011/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 28. 4. 2011

Ověřovatelé: Lucie Paličková dne 28. 4. 2011 __________________
Miroslav Hejlek dne 28. 4. 2011 __________________
Starosta: Stanislav Balíček dne 28. 4. 2011 __________________

Razítko obce:

Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 29. dubna 2011

Sejmuto dne: 17. května 2011
Zavřít okno