Usnesení č. 1/2011/VZ

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 3. února 2011 ve Společenském domě

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu veřejného zasedání
 2. – 3. Členy návrhové komise
 3. Doplnění programu veřejného zasedání
 4. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce
 5. Diskusi k jednotlivým bodům programu společně na závěr zasedání
 6. Informaci starosty – Výroční zprávu za rok 2010 – příloha č. 3
 7. Rozpočtové opatření č. 10 – příloha č. 4
 8. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2011 – příloha č. 5
 9. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2011 – příloha č. 6
 10. Snížení odměn zastupitelů o 5% dle novely vyhlášky č. 37/2003 Sb. v platném znění
 11. Převod finančních prostředků mezi účty obce

Pro 8 proti 0 zdržel se 0

Přílohu č. 1 tohoto usnesení tvoří prezenční listina zastupitelů obce.

Usnesení č. 1/2011/VZ bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 3. 2. 2011

Ověřovatelé: Lucie Paličková dne 3. 2. 2011 __________________
Kamil Jaroš dne 3. 2. 2011 __________________
Starosta: Stanislav Balíček dne 3. 2. 2011 __________________

Razítko obce:

Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 4. února 2011

Sejmuto dne: 22. února 2011
Zavřít okno