Usnesení č.5/2010/VZ

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 21. prosince 2010 ve Společenském domě

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Zastupitelstvo obce schvaluje:

Pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 5/2010/VZ ze dne 21. prosince 2010 bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 21.12.2010

Ověřovatelé: Hana Tučková dne 21. 12. 2010 __________________
Jan Hovorka dne 21. 12. 2010 __________________
Starosta: Stanislav Balíček dne 21. 12. 2010 __________________

Razítko obce:

Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:
Zavřít okno