Usnesení č.3/2010/VZ

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň
konaného dne 16.září 2010 ve Společenském domě

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
  1. Informace starosty
Zastupitelstvo obce schvaluje:
  1. Program veřejného zasedání
  2. Volbu návrhové komise
  3. Volbu ověřovatelů zápisu
  4. rozpočtová opatření č. 4,5,6
  5. návrh usnesení č.3/2010/VZ

Pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 3/2010/VZ ze dne 16.září 2010 bylo schváleno jednomyslně a je platné.

Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny nebo v jiné dny - po telefonické domluvě.

Zadní Třebaň 16.září 2010

Ověřovatelé:
J. Nádvorník
J.Placák


Lubomír Schneider
starosta obce


Zavřít okno